ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Семінарське заняття №1 (2 год.)

Вступне слово

Кожна держава, нація мають свої матеріальні і духовні цінності, в тому числі архівну спадщину. В Україні архівну спадщину складають документи незалежно від їх місця створення, державного органу влади, що їх створив і форми власності на них. Діяльність архівів, пов`язану з формуванням НАФ, зберіганням його документів та використанням архівної інформації регулюють норми близько 20 законів.

Найзначнішими з них Основи законодавства України про культуру, Закон України «Про інформацію», базовий галузевий Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи України і новій редакції від 13.12.2001р. із внесеними змінами і доповненнями та ін.

Завдання семінарських занять з курсу «Архівознавство» вивчити джерела предмету архівознавства, систему та діяльність архівних установ, правила зберігання та використання архівних документів.

Підготовка до занять шляхом опрацювання додаткової літератури допоможе студентам більш глибоко вникнути в особливості предмету «Архівознавство» і опанувати найновішими знаннями щодо організації роботи архівних установ.

Здобута інформація допоможе майбутнім фахівцям у галузі права підвищити інтелектуальний рівень, а також сприятиме формуванню їх майбутнього професіоналізму в роботі.

Роль і значення цих занять полягає також у тому, що вони знайомлять із багатою архівною спадщиною України, яка відкладалась століттями, виховують у студентів почуття відповідальності за її збереження та надбання. Тому на семінарське заняття винесено також питання, пов`язані з процедурою внесення архівних документів до НАФ, зокрема проведення експертизи цінності документів та процедура державної реєстрації. Загалом у збірнику зазначено п`ять тем . До кожної теми розроблено план , подано методичні рекомендації, підібрано необхідну нормативну базу і для закріплення теоретичних знань студентів подано питання для самоконтролю.

Тематичний план

Назва теми Всього годин лекції семінарські самостійні
Предмет та джерела архівознавства -
Національний архівний фонд та його формування
Право власності на документи Національного архівного фонду -
Порядок реєстрації документів Національного архівного фонду
Використання Національного архівного фонду.
Система архівних установ
Державний архів області, міста Києва і Севастополя
Відповідальність за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи -
  Всього

Семінарське заняття №1 (2 год.)

ТЕМА: «Національний архівний фонд та його формування.»

 1. Предмет і об`єкт архівознавства.
 2. Джерела предмету архівознавства.
 3. Поняття Національного архівного фонду.
 4. Порядок формування НАФ:

· Принципи і критерії визначення цінності документів;

· Порядок утворення експертних і експертно – перевірних комісій;

· Процедура внесення документів до НАФ. Комплектування державного архіву;

· Особливості зберігання цінних документів в НАФ.

· Процедура вилучення документів із Національного архівного фонду.

Нормативні акти:

 1. Конституція України. Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року . № 2222, К.-Атіка. 2007р.
 2. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установки « від 13 грудня 2001 року (зі змінами та доповненнями).
 3. Закон України «Про інформацію». Від 15 березня 1992р.
 4. Закон України «про бібліотеки та бібліотечну справу». Від 29.06.1995 (із змінами та доповненнями).
 5. Закон України «Про музеї та музейну справу» від 27.01. 1995 року (зі змінами та доповненнями).
 6. Постанова КМУ від 16.11. 2002 року № 1739 « Про порядок утворення та діяльності експертних комісій з визначення цінності документів».
 7. Положення про віднесення документів НАФ до унікальних, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання, а також їх збереження.
 8. Положення про Центрально експертно- перевірну комісію Державного комітету архівів України (Затведж. Наказом Державного комітету архівів України № 181 від 17.12. 2007р)
 9. Типове положення про експертно- перевірну комісію Державного архіву відАРК, державного архіву області, міста Києва і Севастополя / Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 184 від 17.12.2007р.
 10. Типове положення про експертну комісію державну комісію, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи, організації (затвердж. Наказом Державного комітету архівів України № 183 від 17.12.2007р.)
 11. Положення про порядок зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації. / Затв. Наказом Державного комітету архівів України « 3і від 15. 06 .2000 року.
 12. Типове положення про експертну комісію архівного відділу районної державної адміністрації, міської ради /Завт. Наказом Державного комітету архіві України № 182 від 17.12.2007р.)
 13. Положення про невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію унікальних документів НАФ (Затв. Наказом державного комітетів архіві України № 33 від 4.03.2003р.)

Рекомендована література:

 1. Архівознавство. Підр. За ред.. Я Кала кури та І. Матяки. К.2002р.
 2. Архістика. Термінолог. Словник / ГАУ при КМ України.

УД НД і АСД; Авт.- упоряд: К.Є. НОвохатський та інші.- К, 1998р.

 1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94- Введ.01.07.95.- К.1994.-33 стор.
 2. Документи з паперовими носіями .правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ДСТУ 55. – 001 – 98-Введ.01.01.99.-К., 1998-34с.
 3. Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГСТУ55. 002-2002.-Введ.01.09.02.-К.2002.-23ст.
 4. Методичні розробки щодо створення та організації страхового фонду унікальних і особливо цінних документів з паперовою основою / Держкомархів України.-К.2001.-16 ст.
 5. Боряк Г.В. Національна архівна спадщина України: до проблеми змісту понять Державного та Національного архівного фонду.//Арх..України.- 1995.№4-6.с.42-61.
 6. Лозинський В.С. правові засади міжнародного співробітництва в галузі реституції архівних фондів і документів, історія, проблеми, перспективи // Арх.. України.- 1997.№1-6.с15-21.

Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення архівознавства, як науки.
 2. Охарактеризуйте предмет і об`єкт архівознавства?
 3. Які основні методи застосовуються в архівознавстві?
 4. Що означають принципи науковості та об`активності в архівознавстві?
 5. На яких групах джерел ґрунтується архівознавство, охарактеризуйте їх.
 6. На яких засадах формується НАФ?
 7. Які документи, що опинилися за кордоном, належать до НАФ?
 8. З якою метою проводиться експертиза цінності документів цінності документів?
 9. Поясніть поняття «джерела комплектування»?

Методичні рекомендації:

При вивченні даної теми слід звернути увагу на різницю в поняттях, документи НАФ і унікальні документи НАФ».

Опрацьовуючи питання про порядок формування НАФ, необхідно підкреслити, що єдиною підставою включення архівних документів до НАФ є експертиза їх цінності, яку проводять експертні комісії різних рівнів. Висвітлити це питання глибше можна лише після детального аналізу. Постанови КМУ від 16 листопада 2002 року № 1739. «Про утворення та діяльність експертних комісій з визначення цінності документів».

Семінарське заняття № 2(2 год.)

Рекомендована література.

 1. Архівознавство підручник . За ред.. Я. Кала кури, І. Матяш. – К, 2002 р.
 2. Глущак С.В. , Дияк О.В., Шевчук С.В. «Сучасні ділові папери: навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів». –К ., 2003 року.
 3. Діденко А.Н. «Сучасне діловодство». К, 2005 р.
 4. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги: ГС ТУ 55. 001 – 98. Введення01.01.99. К.,1998. – 34с.
 5. Фотодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги : ГСТУ 55, 002-2002. – Введення. 01.09.02, к – 2002. – 23с.

Методичні рекомендації:

Здійснюючи підготовку до семінарських занять необхідно пригадати які є форми власності на документи НАФ.

У цій темі важливо наголосити на тому, що реєстрація документів НАФ , поряд із експертизою цінності документів, які утворились під час діяльності юридичних і фізичних осіб також процес комплектування державного архіву це складова процесу формування НАФ України. Необхідно визначити також з якою метою, і ким проводиться державна реєстрація документів НАФ і що є підставою для державної реєстрації документів НАФ. В четвертому питанні слід з`ясувати коли, анулюється запис в книзі державної реєстрації документів НАФ, а у яких випадках – реєстрація свідоцтва.

Нормативні акти.

 1. Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи» від 13.12.2001року.
 2. Закон України «Про державну службу»
 3. Указ Президента України від 22 березня 200року. «Про затвердження Положення про Державний комітет архівів України».
 4. Постанова КМУ від 7 травня 1998 року. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними архівними установами.
 5. Положення про умови зберігання архівних документів (Затверджених наказом Державного комітету архівів України №6 від 15.01.2002року.)
 6. Типове положення про державний архів області, міста Києва і Севастополя (Затвердь. Постановою КМУ № 1614 від 31.10.2002 р.)
 7. Типове положення про архівний відділ районної, районної у місті Києві і Севастополі державних адміністрацій (Затв. Постановою КМУ № 1616 від 25.10.2002р.)
 8. Типове положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації (Затв. Наказом Державного комітету архівіі України № 58від 6.08.2002р.
 9. Примірне положення про архівний підрозділ підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі власності, об`єднання громадян, релігійні організації (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 42, від 5.06.2001р.
 10. Положення про порядок формування, ведення та використання глазуевого стахового фонду документації (Затв. Постановою КМУ № 319 від 13.03.2002р.)
 11. Положення про відділ адміністративно-технічного забезпечення Державного комітету архівів України (Затв.наказом Державного комітету архвів України № 22 від 12.04.2002 року)
 12. Положення про національний державний науково-технічний архів України (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 31 від 25.04.2002р.).
 13. Положення про центральний державний архів – музей літератури і мистецтва України (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 31 від 25.04.2002р.)
 14. Положення про Національний державний кінофотофоноархів України ім..Г.С. Пшеничного (Зтав. Наказом Державного комітету архівів України № 31 від 25.04.2002р.)
 15. Положення про Центральний державний історичний архів України, м.Львів (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 31 від 25.04.2002 року).
 16. Положення про Центральний державний історичній архів України (ЗАтв. Наказом Державного комітету архівів України № 31 від 25.04.2002р.)
 17. Положення про Центральний державний архів громадянських об`єднань України (Затв. Наказом Державного комітету архівів України №31 від 25.04.2002р.)
 18. Положення про Центральний державний архів вищих органів влади та управління україни (Затв. Наказом Державного комітет архівів України № 31 від 25 .04. 2002р.)
 19. Положення про Галузевий державний архів Державного департаменту України з питань виконання покарань (Затвердь. Наказом Державного комітету архівів України та Служби безпеки України № 115/475 від 7 .09.2005р.)
 20. Положення про галузевий державний архів – Державний картографо – геодезичний фонд України (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 16 від 14.02. 2005р.
 21. Примірне положення про Трудовий архів (Затвердь. Наказом державного комітету архівів України № 16 від 14.02 2004р.).
 22. Примірне положення про Трудовий архів (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 58 від 29.05.2004р.)
 23. Положення про Раду директорів центральних державних архівних установ України (Затвердь. Наказом Державного комітету архівів України № 80 від 11. 06. 2003р.)
 24. Примірне положення про архівний підрозділ державної наукової установи, музею і і державної бібліотеки (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 65 від 30.04.2003р.)
 25. Положення про галузевий державний архів Державної гідрометеорологічної служби. Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 121 /545 від 9.08.2007р.)
 26. Положення про галузевий державний архів Міністерства оборони, України (Затвердь. Наказом Державного комітету архівів України №105/390 від 03.07.2007р)
 27. Положення про Державний комітет архівів України (Затв. постановою КМУ №89 від 11.07.2007р.
 28. Положення про колегію Державних комітету архівів України (затв. Наказ Держ. Комітету архівів україни № 74 від 14.05. 2007р.)

Рекомендована література.

1. Архівознавство підручник . За ред.. Я. Кала кури, І. Матяш. – К, 2002 р.

2. Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України (К., 2001р.)

Методичні рекомендації:

Завданням семінару є вивчити систему архівних установ України. Під час підготовки до заняття студенту слід уважно виписати підзвітність і підконтрольніс ть архівних установ, функції і повноваження кожної із них.

Варто знайти інформацію про створення і розвиток відомих архівних установ, які є у Львові а також охарактеризувати їх діяльність на сучасному етапі.

Розглядаючи 3 і 4 питання , необхідно розглянути постанову КМУ від 7 травня 1998 року «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними архівними установами

Для нотаток

 

 

Для нотаток

 

 

Вступне слово

Кожна держава, нація мають свої матеріальні і духовні цінності, в тому числі архівну спадщину. В Україні архівну спадщину складають документи незалежно від їх місця створення, державного органу влади, що їх створив і форми власності на них. Діяльність архівів, пов`язану з формуванням НАФ, зберіганням його документів та використанням архівної інформації регулюють норми близько 20 законів.

Найзначнішими з них Основи законодавства України про культуру, Закон України «Про інформацію», базовий галузевий Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи України і новій редакції від 13.12.2001р. із внесеними змінами і доповненнями та ін.

Завдання семінарських занять з курсу «Архівознавство» вивчити джерела предмету архівознавства, систему та діяльність архівних установ, правила зберігання та використання архівних документів.

Підготовка до занять шляхом опрацювання додаткової літератури допоможе студентам більш глибоко вникнути в особливості предмету «Архівознавство» і опанувати найновішими знаннями щодо організації роботи архівних установ.

Здобута інформація допоможе майбутнім фахівцям у галузі права підвищити інтелектуальний рівень, а також сприятиме формуванню їх майбутнього професіоналізму в роботі.

Роль і значення цих занять полягає також у тому, що вони знайомлять із багатою архівною спадщиною України, яка відкладалась століттями, виховують у студентів почуття відповідальності за її збереження та надбання. Тому на семінарське заняття винесено також питання, пов`язані з процедурою внесення архівних документів до НАФ, зокрема проведення експертизи цінності документів та процедура державної реєстрації. Загалом у збірнику зазначено п`ять тем . До кожної теми розроблено план , подано методичні рекомендації, підібрано необхідну нормативну базу і для закріплення теоретичних знань студентів подано питання для самоконтролю.

Тематичний план

Назва теми Всього годин лекції семінарські самостійні
Предмет та джерела архівознавства -
Національний архівний фонд та його формування
Право власності на документи Національного архівного фонду -
Порядок реєстрації документів Національного архівного фонду
Використання Національного архівного фонду.
Система архівних установ
Державний архів області, міста Києва і Севастополя
Відповідальність за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи -
  Всього

Семінарське заняття №1 (2 год.)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти