ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Спеціальних галузей історичної науки

УКЛАДАЧ:

Док. іст. наук, проф. Палієнко М.Г.

АРХІВОЗНАВСТВО

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності 6.030300 - Історія

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 9

від «31» травня 2011 р.

Завідувач кафедри

__________________

проф. Щербак М.Г.

 

Декан факультету

___________________

проф. Колесник В.Ф.

КИЇВ – 2011


Робоча навчальна програма з дисципліни «Архівознавство»

 

Укладач док. іст. наук, професор Палієнко Марина Геннадіївна

 

Лекторканд. іст. наук, доц. Палієнко М.Г.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________2011 р.

 

__________________________

ВСТУП

Дисципліна «Архівознавство» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «історія», що читається у ІІІ семестрі в обсязі 2 кредитів, у тому числі 72 годин аудиторних занять, з них 36 годин лекцій та 36 годин самостійної роботи. Формою підсумкового контролю є залік.

Метою і завданнями навчальної дисципліни «Архівознавство» є формування у студентів історичного факультету цілісних знань з історії та теорії архівознавства, розуміння його ролі та місця в структурі історичної науки та у життєдіяльності суспільства. Курс націлений на засвоєння студентами основних тенденцій та закономірностей становлення та розвитку архівної справи в Україні, опанування теоретичними та методичними засадами формування Національного архівного фонду України, ознайомлення з організацією зберігання та використання національної архівної спадщини, діяльністю українських та зарубіжних архівних установ, оволодіння навиками пошуку та використання ретроспективної документної інформації в архівах.

Предметом навчальної дисципліни«Архівознавство» є тенденції та закономірності становлення й розвитку архівної справи, наукові принципи роботи з документами, експертизи їхньої цінності, класифікації, відбору для зберігання, технології опрацювання та організації користування документами.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:джерельну базу,історіографію та методологічну основу архівознавства,основні етапи становлення та розвитку архівної справи, історію виникнення та функціонування архівних установ на українських теренах, систему та мережу архівних установ України, правила роботи архівів, структуру та правові засади функціонування Національного архівного фонду, процес комплектування архівів, організацію зберігання документів та принципи їх використання.

Студент повинен вміти:здійснювати пошук архівної інформації, користуватися науково-довідковим апаратом архівів, архівними ресурсами в Інтернет, аналізувати одержану інформацію та використовувати її у своїй навчальній та науковій діяльності.

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.Нормативна навчальна дисципліна «Архівознавство» є складовою циклу професійною підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», тісно пов’язана з викладанням таких навчальних дисциплін, як «джерелознавство» та «спеціальні історичні дисципліни».

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна «архівознавство» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою (із них, поточний модульний контроль 40 балів; підсумковий контроль – 60 балів).

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади архівознавства, історія архівної справи Змістовий модуль 2. Архівна система України, діяльність архівних установ Залік
20 залікових балів 20 залікових балів 60 балів
Самостійна робота Модульний контроль Самостійна робота Модульний контроль

 

Порядок поточного й підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Зміст курсу «Архівознавство» поділений на два змістові модулі. Кожний змістовий модуль включає в себе лекції, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу.

Оцінка успішності знань студентів здійснюється у двох формах: поточний контроль (письмові роботи — контрольні і реферати) та підсумковий контроль (залік).

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння певного матеріалу, вироблення навичок самостійно опрацювання наукової літератури та джерел, здатності їх осмислення та уміння представити знання матеріалу публічно чи письмово.

Завдання підсумкового контролю полягає в перевірці рівня засвоєння та розуміння студентами програмного матеріалу в цілому.

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання окремих питань з курсу «Архівознавство», написання рефератів, підготовка реферативних матеріалів з наукових публікацій по важливих проблемах теорії, історії та сучасної практики архівознавства.

Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у вигляді написання реферату (модуль 1) та через усне опитування (модуль 2).

 

Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.

Критерії оцінювання реферату:

  • глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція 9-10 балів;
  • обґрунтоване розкриття проблеми 7-8 балів;
  • тема розкрита неповно 5-6 балів;
  • реферат суто компілятивного рівня 3-4 бали;
  • розкритий лише окремий аспект 1-2 бали
  • реферат не зарахований 0 балів

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи через усне опитування:

глибоке, теоретично обґрунтоване розкриття проблеми з відображенням авторської позиції – 9-10 балів;

розкриття проблеми з фактологічною аргументацією – 7-8 балів;

лаконічне розкриття проблеми – 5-6 балів;

неповне розкриття проблеми – 3-4 бали;

розкриття лише окремого аспекту – 1-2 бали;

відсутність відповіді з питання – 0 балів

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

По завершенні вивчення кожного змістового модуля студент складає модульний контроль (МК) у вигляді письмової контрольної роботи. Участь всіх студентів в контрольному заході обов’язкова.

МК виконується на останній лекції з даного змістового модуля.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за МК – 10 балів.

Критерії оцінювання МК у вигляді контрольної роботи (оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів. Кожне із двох питань по 5 балів):

Теоретичне питання:

а) глибоке розкриття теоретичного питання 5 балів;

б) повна коротка відповідь 4 бали;

в) неповна відповідь 2-3 бали;

г) незадовільна відповідь чи повністю відсутня 0-1 балів.

Підсумковий контроль знань студентів у формі заліку.

Критерії оцінювання на заліку.

На залік виносяться 2 питання, які оцінюються від 0 до 30 балів.

30 балів – повна, розгорнута відповідь на питання;

20 балів – лаконічне розкриття проблеми;

10 балів – неповна відповідь;

0 балів – відсутність відповіді, невірна відповідь.

Шкала оцінювання

Сума балів національна система оцінювання
90-100   Зараховано
82-89
75-81
66-74
60-65
35-59 Не зараховано
1-34

 

У разі невиконання завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останньої лекції.

Повторне складання заліку допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється деканом факультету.

 


Тематичний план лекцій

та самостійної роботи

Назва теми Лекції Самостійна робота
Вступ. Предмет, мета та завдання курсу -
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади архівознавства, історія архівної справи
Тема 1. Архівознавство як наукова система та навчальна дисципліна
Тема 2. Джерельна база, історіографія та методологічна основа архівознавства
Тема 3.Архіви Стародавнього Світу і доби середньовіччя
Тема 4.Становлення та розвиток архівної справи на українських землях в XI-XVIII ст.
Тема 5. Розвиток архівної справи на українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст.
Тема 6. Архіви та архівна справа в Україні у 1917-1921 рр.
Тема 7.Архівне будівництво в Україні за радянських часів
Тема 8.Розвиток архівної справи в незалежній Україні
Підсумковий модульний контроль  
Всього з модуля
Змістовий модуль 2. Архівна система України, діяльність архівних установ
Тема 9.Архівна система України: загальна характеристика
Тема 10.Мережа центральних державних архівних установ
Тема 11. Місцеві та галузеві державні архіви
Тема 12. Національний архівний фонд України: структура та правові засади
Тема 13. Організація роботи архівів. Комплектування архівів та зберігання документів
Тема 14. Використання архівної інформації та науково-довідковий апарат архівів
Тема 15. Інформатизація архівної справи
Тема 16.Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка
Тема 17. Міжнародне архівне співробітництво -
Підсумковий модульний контроль  
Всього з модуля
Всього за семестр

ПРОГРАМА КУРСУ

ВСТУП

Предмет, мета та завдання курсу. Поняття «архів», «архівна справа», «архівознавство». Походження архівів, їх значення та роль на різних етапах розвитку суспільства. Архівна справа як галузь життєдіяльності суспільства, яка охоплює наукові, культурологічні, правові та техніко-економічні умови відбору, експертизи цінності, опрацювання, організації зберігання та використання архівних документів.

Місце та значення архівів у сучасному житті суспільства.

Структура курсу. Огляд навчальної та наукової літератури. Архівні ресурси в мережі Інтернет.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти