ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Теоретико-методологічні засади архівознавства,

Історія архівної справи

Тема 1. Архівознавство як наукова система та навчальна дисципліна

Архівознавство як наукова система. Роль та місце архівознавства у системі сучасних гуманітарних знань та в структурі історичної науки.

Предмет та об’єкт архівознавства. Методологічні основи архівознавства.

Архівознавство як навчальна дисципліна. Роль архівознавства у підготовці професійних істориків та архівістів.

Завдання для самостійної роботи (3 години):

1.Охарактеризувати методологічну основу архівознавства.

2.Скласти словник основних архівних термінів.

3.Висвітлити діяльність сучасних архівознавчих центрів.

Тема 2. Джерельна база та історіографія архівознавства

Загальна характеристика джерельної бази архівознавства. Класифікація писемних архівознавчих джерел.

Періодизація розвитку архівознавчих знань. Витоки історіографії архівної справи в Україні. Наукові праці з історії архівів, видання архівних документів у ХІХ ст. Основні етапи розвитку українського архівознавства у ХХ ст. Розвиток архівознавства у незалежній Україні. Сучасна історіографія українського архівознавства.

Завдання для самостійної роботи (3 години):

1.Висвітлити внесок у розвиток українського архівознавства В. Антоновича (М. Грушевського, В. Романовського або іншого вченого, за вибором).

2.Викласти стислий зміст однієї із зазначених у списку рекомендованої літератури публікацій з проблем архівознавства.

3.Охарактеризувати основні напрями діяльності Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

Тема 3. Архіви Стародавнього Світу і доби середньовіччя

Передумови виникнення архівів. Основні типи архівів Стародавнього Світу. Розвиток архівів у добу середньовіччя. Архіви ранньофеодальних держав Західної Європи. Церковні та монастирські архіви. Університетські архіви.

Розробка прийомів виготовлення та оформлення документів. Початок наукового використання архівних матеріалів в історичних та літературних працях.

 

Завдання для самостійної роботи (2 години):

1.Визначити особливості виникнення та функціонування архівів у Стародавній Греції та Римі.

3.Підготувати інформацію про долю Олександрійської бібліотеки.

2.Обгрунтувати необхідність існування різних типів архівних установ у добу середньовіччя.

Тема 4.Становлення та розвиток архівної справи на українських землях в ХІ-XVIII ст.

Виникнення архівів на українських теренах. Архіви Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Литовська метрика як центральний архів Великого князівства Литовського. Архів Коронної метрики: структура та організація зберігання документів. Руська (Волинська) метрика. Архіви судових установ та магістратів. Церковні та монастирські архіви. Приватні архіви.

Архіви козацько-гетьманської України. Ліквідація українських установ Гетьманщини та подальша доля їх матеріалів.

 

Завдання для самостійної роботи (2 години):

1.Визначити значення архівних матеріалів литовсько-польської доби у вивченні української історії.

2.Охарактеризувати систему діловодства у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій.

3.Описати архів Коша Нової Запорозької Січі та висвітлити його історичну долю.

Тема 5.Розвиток архівної справи на українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст.

Процес організації історичних архівів на українських землях. Заснування Архіву гродських і земських актів у Львові, Центрального архіву давніх актів у Києві та Харківського історичного архіву.

Особливості розвитку церковних та магнатських архівів. Документальні колекції наукових установ, товариств та приватних осіб. Створення та діяльність губернських учених архівних комісій. Проекти архівних реформ.

 

Завдання для самостійної роботи (2 години):

1.Охарактеризувати діяльність Київської археографічної комісії із заснування Центрального архіву давніх актів у Києві.

2.Визначити вплив архівного законодавства Російської імперії на розвиток архівної справи в Україні.

3.Висвітлити внесок Історичного товариства Нестора-літописця (або: Київського товариства старожитностей і мистецтв; Одеського товариства історії і старожитностей; Наукового товариства імені Шевченка у Львові та ін. – за вибором) у збирання та збереження національної архівної спадщини.

Тема 6. Архіви та архівна справа в Україні у 1917-1921 рр.

Особливості організації та реформування архівної справи у добу визвольних змагань українського народу. Діяльність установ Української Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського та Директорії УНР в архівній сфері. Проблема забезпечення збереженості архівних фондів та колекцій.

 

Тема 7.Архівне будівництво в Україні за радянських часів

Централізація управління архівною справою. Створення єдиного Державного архівного фонду (ЄДАФ).

Посилення адміністративно-командних методів управління архівами. Підпорядкування архівної системи НКВС. Формування системи партійних архівів.

Особливості розвитку архівної справи в Україні в роки Другої світової війни та у повоєнний період.

 

Завдання для самостійної роботи (3 години):

1.Виділити основні тенденції розвитку архівної справи в Україні у радянський період.

2.Висвітлити діяльність Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга із конфіскації та вивезення культурних цінностей.

3.Визначити особливості розвитку архівної справи на західноукраїнських землях.

4.Охарактеризувати археографічну діяльність архівних установ.

Тема 8.Розвиток архівної справи в незалежній Україні

Реорганізація та демократизація архівної справи. Формування законодавчої бази діяльності архівних установ. Заснування Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. Указ Президента України про «День працівників архівних установ». Створення Державного комітету архівів України.

 

Завдання для самостійної роботи (3 години):

1.Висвітлити процес інтеграції України в міжнародну архівну систему.

2.Охарактеризувати розвиток архівної науки та освіти на сучасному етапі.

3.Проаналізувати публікації з актуальних проблем українського архівознавства в журналі «Архіви України», щорічнику «Студії з архівної справи та документознавства» (за вибором).

Основні джерела та література до змістового модуля 1

Джерела

1.Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про передачу архівів Компартії України у підпорядкування Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України» // Архіви України. – 1991. – № 5-6. – С.6.

2.Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про передачу архівних документів Комітету державної безпеки України до державних органів республіки» // Архіви України. – 1991. – № 5-6. – С.6.

3.Хрестоматія з архівознавства / Упоряд.: Г.В.Боряк, І.Б.Матяш, Р.Я.Пиріг. – К., 2003. – 408 с.

 

Основна література

1. Архівознавство: Підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. - 2-ге вид., випр. і доп. - К., 2002. - 356 с.

2. Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. І. Б. Матяш та К. І. Климової. - К., 2002. - 612 с.

3. Архівістика: Термінологічний словник. – К., 1998. – 106 с.

4. Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): Зб. наук. праць. - К., 1998. – 276 с.

5. Анотований покажчик архівних документів оперативного штабу окупованих східних областей, рейхскомісара України, Київської міської управи (1941-1944) // Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів /Уклад.: Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова. - К., 2004. - С. 171-587.

6. Боряк Г. В. Національна архівна спадщина України та державний реєстр «Археографічна україніка». Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні системи. - К., 1995. - 348 с.

7. Грімстед Патріція Кеннеді. Руська метрика: Книги Польської коронної канцелярії для українських земель, 1569-1673 рр. // Український історичний журнал. - 1989. - № 5. - С. 52-62.

8. Грімстед Патриція Кеннеді, за участю Боряка Геннадія. Нищення українських музеїв, архівів, бібліотек у роки Другої світової війни // Пам’ятки України. – 1994. – № 3/6. – С.92-105.

9. Державні архіви Української РСР: Короткий довідник / Відп. ред. О. Г. Мітюков. - К.: Наук. думка, 1972. - 198 с.

10. Калакура Я. Сучасна концепція архівознавчої освіти // Українське архівознавство: історія, сучасний стан і перспективи. – Ч.1. – К., 1997. – С.42-47.

11. Матяш Ірина. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930-х років. - К., 2000. - 592 с.

12. Матяш І. Б. Українська архівна періодика 1920 – 1930-х рр..: історія, бібліографія, бібліометрія. – К., 1999.

13. Національний архівний фонд України: Засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник / Упоряд.: Н. М. Христова, В. В. Бездрабко. - К., 2002. - 167 с.

14. Симоненко І. Губернські вчені архівні комісії в Україні: Історіогр. огляд і бібліогр. покажчик. - К., 2003. - 132 c.

15. Новохатський К. Архіви колишньої компартії України: досвід інтеграції до системи державних архівів (1991-2004) // Архіви України. - 2004. - № 4-6. - С. 15-21.

16. Папакін Г. В. Архів Скоропадських: Фамільні архіви української родової еліти другої половини XVII - XX ст. та архівна спадщина роду Скоропадських. - К., 2004. - 420 с.

17. Українські архівісти: Біобібліогр. довідник. У 3-х вип. Вип. 1. ХІХ ст. - 1930-ті рр. / Упоряд.: О. М. Коваль, І. Б. Матяш, В. С. Шандра. - К., 1999. - 367 с.; К., 2002. - Вип. 2. 1940-1960-ті рр. / Упоряд. Т. В. Портнова. - 252 с.; К., 2003. - Вип. 3. 1970-1990-ті роки / Упоряд. Л. М. Федорова. - 284 с.

18. Українська архівна енциклопедія: Робочий зошит (А-Г). – К., 2006.

19. Ульяновський В. І. Церковні архіви України: історія, проблеми реконструкції та джерелознавчої класифікації // Українське архівознавство: історія, сучасний стан, перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (Київ, 19-20 листоп. 1996 р.) - К., 1997. - Ч. 1. - С. 124-129.

20. Grimsted Patricia Kennedy. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. B. 1. General Bibliography and Institutional Directory. - Princeton, 1988. - 1107 p.

 

Повний список джерел та літератури наводиться у навчальній програмі.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Архівна система України,

Діяльність архівних установ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти