ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 9.Архівна система України: загальна характеристика

Поняття «архівна система». Централізовані, децентралізовані та змішані архівні системи. Витоки та основні етапи становлення архівної системи України. Співвідношення понять «архівна система», «система архівних установ» та «мережа архівних установ». Система архівних установ України.

 

Завдання для самостійної роботи (2 години):

1.Підготувати таблицю «Система архівних установ України».

2.Скласти словник основних архівних термінів з даної теми.

3.Охарактеризувати основні напрями діяльності Державного комітету архівів України.

Тема 10.Мережа центральних державних архівних установ

Формування та еволюція мережі центральних державних архівних установ України. Стислий огляд історії створення, основних напрямків діяльності та характеристика фондів центральних державних архівів України – ЦДАВО України, ЦДАГО України, ЦДІАК України, ЦДІАЛ України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, ЦДАМЛМ України, ЦДНТА України.

Завдання для самостійної роботи (2 години):

1.Підготувати коротку історичну довідку про діяльність одного з центральних державних архівів України (за вибором).

2.Охарактеризувати архівні джерела з історії Запорозької Січі та Гетьманщини у фондах ЦДІАК України (за матеріалами науково-довідкової літератури).

2.Визначити основні місця зберігання архівних матеріалів з історії визвольних змагань українського народу 1917-1920 рр.

3.Охарактеризувати організацію зберігання кіно-фото-фоно документів в Україні.

Тема 11.Місцеві та галузеві державні архіви

Мережа місцевих державних архівів та їх діяльність з управління архівною справою й діловодством у регіонах. Мережа галузевих державних архівних установ, специфіка їх комплектування та діяльності, умови використання документів.

Архівні установи Національної Академії наук України.

 

Завдання для самостійної роботи (2 години):

1.Скласти таблицю «Мережа місцевих та галузевих державних архівів України».

2.Висвітлити специфіку діяльності архівних підрозділів наукових установ НАН України.

Тема 12.Національний архівний фонд України: структура та правові засади

Сукупна архівна спадщина України та поняття «Національний архівний фонд України».

Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (1-ша та 2-га редакції). Склад та структура НАФ України. Право власності на документи Національного архівного фонду України.

Завдання для самостійної роботи (2 години):

1.Проаналізувати основні положення Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

2.Охарактеризувати форми власності на документи НАФ України.

Тема 13. Організація роботи архівів. Комплектування архівів та зберігання документів

Структура державних архівів. Процес комплектування архівів. Поняття експертизи цінності документів та її завдання.

Систематизація та класифікація архівних документів. Архівне описування. Забезпечення збереженості документів.

Завдання для самостійної роботи (3 години):

1.Проаналізувати обліково-охоронну роботу архівів та визначити основні форми обліку документів.

2.Охарактеризувати особливості зберігання документів на паперових, плівкових та електронних носіях.

3.Висвітлити основні аспекти науково-дослідної та методичної роботи архівних установ.

Тема 14. Використання архівної інформації та науково-довідковий апарат архівів

Архівні фонди України як складова загальнодержавних інформаційних ресурсів. «Фізичний» та «інтелектуальний» аспекти доступу до архівної інформації.

Поняття «архівної евристики». Основні напрями і форми використання архівної інформації. Особливості організації використання архівної інформації на різних носіях. Архівний маркетинг.

Структура і склад науково-довідкового апарату архівів.

 

Завдання для самостійної роботи (2 години):

1.Проаналізувати положення Закону України про «Національний архівний фонд та архівні установи» щодо доступу до архівної інформації.

2.Підготувати за матеріалами періодики інформацію про доступ до архівної інформації у країнах Європи (або США та Канаді).

3.Ознайомитися зі структурою та змістом путівника по фондах державного архіву (за вибором) з метою пошуку та виявлення джерел з теми курсової роботи.

Тема 15. Інформатизація архівної справи

Поняття інформатизації архівної справи. Завдання інформатизації. Світовий досвід інформатизації архівної справи. Електронні архіви.

Стан та завдання інформатизації архівної справи в Україні. Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна україніка» (НАІС).

Архівні ресурси в мережі Інтернет.

 

Завдання для самостійної роботи (2 години):

1.Підготувати огляд головних рубрик веб-порталу Державного комітету архівів України (www.archives.gov.ua).

2.Висвітлити процес запровадження Національної архівної інформаційної системи «Архівна та рукописна україніка».

Тема 16.Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка

Світова архівна система та провідні тенденції її розвитку на сучасному етапі. Поняття «зарубіжна архівна україніка». Етапи формування документальних комплексів україніки за кордоном. Архівні центри української еміграції в Європі у міжвоєнний період. Сучасні центри архівної україніки у світі.

 

Завдання для самостійної роботи (3 години):

1.Підготувати за матеріалами періодики та ресурсами Інтернет інформацію про один з зарубіжних архів (за вибором).

2.Висвітлити історію створення «Празького українського архіву» та сучасне місцезнаходження його матеріалів.

3.Підготувати інформацію про джерела з української історії в архівах Росії (Польщі).

3.Охарактеризувати діяльність українських архівних центрів у США та Канаді.

 

Тема 17. Міжнародне архівне співробітництво

Зародження міжнародного архівного співробітництва. Створення та основні напрямки діяльності Міжнародної ради архівів. Міжнародні архівні конгреси та конференції. Стратегія ЮНЕСКО щодо розвитку архівної справи. Програма ЮНЕСКО з управління архівами і документами (RAMP). Участь українських архівістів у міжнародних архівних програмах.

 

Основні джерела та література до змістового модуля 2

Джерела

1. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. – К., 1994. – 18 с.

2. Питання архівного будівництва в законодавчих актах України: Збірник документі. – К., 1996.

3. Основні правила роботи державних архівів України / Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2004. - 334 с.

4. Хрестоматія з архівознавства / Упоряд.: Г.В.Боряк, І.Б.Матяш, Р.Я.Пиріг. – К., 2003. – 408 с.

 

Основна література

1. Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви /
Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-е вид., доп. - К., 2005. - 692 с.

2. Архівознавство: Підруч. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. - 2-ге вид., випр. і доп. - К., 2002. - 356 с.

3. Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. І. Б. Матяш та К. І. Климової. - К., 2002. - 612 с.

4. Грімстед Патриція Кеннеді. „Празькі архіви” у Києві та Москві: Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної україніки. – К., 2005. – 252 с.

5. Дубровіна Л. А. Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи в Україні // Студії з архівної справи та документознавства. - К., 1998. - Т. 3. - С. 6-17.

6. Кисельова А. Відкриті інформаційні ресурси архівного порталу України: структура, наповнення, моніторинг // Студії з архівної справи та документознавства. - 2004. – № 11. – С.58-71.

7. Лозенко Л. Празький український архів: історія і сьогодення // Архіви України. – 1994. – № 1/6. – С.18-30.

8. Лозицький В. Історія міжнародного архівного співробітництва (1898-1998). – К., 1999.

9. Марченко П. Проект концепції архівного зберігання електронних документів // Студії з архівної справи та документознавства. – 2005. – Т.13. – С.122-128.

10. Матяш І. Десятиліття діяльності УНДІАСД і розвиток архівної науки в Україні // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. - № 12. – С.14-20.

11. Мітюков О.Г. Радянське архівне будівництво на Україні 1917-1973. – К., 1975. – 270 с.

12. Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп'ютеризація архівної справи в Україні. Вип. 1. Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний стан та перспективи: Зб. наук. праць / Редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) та ін. - К., 1996. - 308 с.

13. Новохатський К. Межі Національного архівного фонду // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. - К., 2001. - Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога. - С. 173-180.

14. Онищенко О. Документально-інформаційні ресурси архівів та бібліотек - спільна база для розвитку науки, освіти, культури // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. - К., 2001. - Вип. 4. Студії на пошану Руслана Пирога. - С. 163-173.

15. Палієнко М.Г. Архіви української еміграції у радянських спецсховищах (переміщення, опрацювання, використання) // Український історичний журнал. – 2006. – № 1. – С.196-213.

16. Палієнко М.Г. Український національний музей-архів у Празі (1923-1930 рр.): історія створення та основні напрямки діяльності // Студії з історії архівної справи та документознавства. – 2004. – Т.11. – С.13-24.

17. Палієнко М., Щербак М. Архівні центри української діаспори: проблеми збереження та використання // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Вип. 5: Матеріали Першої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. – Острог; Торонто; Нью-Йорк, 2005. – С.121-136.

18. Центральний державний архів громадських об’єднань України: Путівник. – К., 2001. – 496 с.

19. Центральний державний історичний архів України, м. Львів: Путівник. - Львів, 2001. – 412 с.

20. Юдіна Л. Особливості правового доступу до інформаційних ресурсів НАФ, що зберігаються в архівах, музеях, бібліотеках // Студії. – 2004. - № 12. – С.73-74.

21. Grimsted Patricia Kennedy. Trophies of War and Empire: The Archival Нeritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution. - Cambridge, MA, 2001. - 798 p.

Повний список джерел та літератури наводиться у навчальній програмі.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти