ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Чи можна одночасно декільком користувачам працювати з однією базою Access в локальній мер

ежі ?Локальні мережі дозволяють декільком користувачам одночасно працювати з базою данних Access.

97. Що таке головний документ в редакторі Word ?Головний документ. Документ-контейнер, який об'єднує в собі кілька окремих файлів (або вкладених документів). За допомогою головного документа можна настроювати й обробляти документи, які складаються з кількох частин, наприклад книги з кількома розділами.

98. Як забезпечити спільний доступ до книги Excel ?Щоб зробити одну або кілька книг доступними для спільної роботи з ними в центральному розташуванні, можна зберегти їх на сервері з документами.

99. Чи можна в книзі Excel заблокувати окремі комірки від змін ?Щоб захистити лише деякі комірки: 1. Виділити всю таблицю, натиснути кнопку виділення всіх комірок у лівому верхньому куті таблиці чи клавіші Ctrl + Shift + + Пробіл 2. Дати команду меню Формат/Ячейкиі вибрати вкладку Защита. Зняти прапорецьячейка, которая защищена, і клацнутиОК 3. Виділити комірку, яку потрібно заблокувати. Для виділення комірок врозкид натисніть клавішу CTRL, коли клацатимете по комірках 4. Дати команду меню Формат/Ячейки і відкрити вкладку Защита. Встановіть прапорецьячейка, которая защищена, і клацнітьОК. 5. Дати команду меню Сервис/Защита і вибрати Защитить лист. Увести, якщо потрібно, пароль і клацнути ОК.

100. Як забезпечити монопольний доступ до бази даних Access?Зайти Сервіс/Параметри закладка Другие і вибрати параметр монопольний доступ.

101. Що таке реплікація бази даних ?Реплікація – це процесс створення копій файлу, між якими може виконуватись обмін оновленими данними або об’єктами.

102. Як захистити базу даних Access від змін іншими користувачами ?Необхідно увійти в монопольний режим. Потім зайти Сервис/Защита/Задать пароль базы данных.

Як задати маршрут слідування документа Word для його рецензування?

104. Як забезпечити показ презентації Power Point в безперервному режимі ?Необхідно зайти в налаштунки презентаці і в полі Параметри поставити режим безперервного циклу.

105. Як створити в редакторі Word гіпертекстовий документ ?Істотне ж відмінність від звичайного Word-документа полягає саме в тому, що користувач може побачити всі параметри оформлення і область їх дії прямо в HTML-документі.

106. Із яких основних компонент складається інформаційна система?функціональні компоненти, компоненти системи опрацювання даних, організаційні компоненти.

107. Що таке інформаційна технологія?Сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів.

108. Що таке системи підтримки прийняття рішень?Ссистеми підтримки прийняття рішень (СППР) що виникли у результаті злиття керівницьких інформаційних систем і систем керування базами даних, - це системи, що максимально пристосовані до розв'язування задач щоденної керівницької діяльності, і є інструментом, щоб надати допомогу тим, хто вирішує (робить вибір). За допомогою СППР може проводитись вибір рішень у певних неструктурованих і слабкоструктурованих задачах, у тому числі й тих, що мають багато критеріїв.

109. Яку діяльність на підприємстві підтримують корпоративні програмні системи?Призначена для автоматизації обліку й управління.

Що таке супроводження системи?

111. Ким надаються права доступу к мережнім ресурсам?Системним адміністратором.

112. Що таке лінія тренду на графіку Excel?Лінія тренду. Графічне подання напряму зміни ряду даних. Наприклад, висхідна лінія позначає збільшення продажу за певну кількість місяців. Лінії тренду використовуються для аналізу похибок прогнозування, також званого регресійним аналізом.

113. Як вирішуються задачі лінійного програмування в Excel?Лінійне програмування - область математичного програмування, присвячена теорії та методів розв'язання екстремальних задач, що характеризуються лінійною залежністю між змінними.

114. Проста інформаційна система — це система: Яка забезпечує передачу інформаціх від місця її появи до необхідного місця і видачу команди керування без значної переробітки данних.

 

115. Складна інформаційна система— це система:Приміняється для керування виробництвом з ієрархічною структурою.

 

116. Великій системі притаманні такі додаткові ознаки:Великі системи являються результатом обеднання працюючих простих систем. Дуже велика кількість файлів БД.

117. Система підтримки прийняття рішень (СППР)- це системи, що максимально пристосовані до розв'язування задач щоденної керівницької діяльності, і є інструментом, щоб надати допомогу тим, хто вирішує (робить вибір). За допомогою СППР може проводитись вибір рішень у певних неструктурованих і слабкоструктурованих задачах, у тому числі й тих, що мають багато критеріїв.

118. Реквізит — проста одиниця інформації найнижчого рівня за багаторівневої структури економічної інформації.

119. База даних –це множина даних з певною множиною операцій над даними, які зберігаються у структурованому вигляді.

 

120. Достовірність інформації – цездатність інформації об'єктивно відображати процеси та явища, що відбуваються в навколишньому світу.

121. Система класифікації інформації –це сукупність методів і правил розподілу множини об’єктів (М) на підмножину(Мij) відповідно до ознак схожості або несхожості.

122. Kодування – процес присвоєння умовного позначення різним позиціям номенклатури.

123. Код – це знак чи сукупність знаків, прийнятих для позначення класифікаційного угруповання чи об’єкта класифікації.

124. Об'єкт класифікації – цеелемент класифікаційної множини

125. Ознака класифікації – це властивість об'єкта класифікованої множини.

126. Класифікатор – це документ, що являє собою зібрання кодів і найменувань класифікаційних об’єктів та їх угруповань.

127. Існують такі методи класифікації економічної інформації:1) ієрархічний; 2) фасетний.

128. Ієрархічний метод класифікації економічної інформації характеризуєтьсяІєрархічний метод класифікації характеризується тим, що початкова множина об'єктів техніко-економічної інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі - на угруповання наступного рівня І т.ін.

129. При функціонуванні комп'ютерних інформаційних систем перевага надасться таким методам класифікації економічної інформації:Фасетний метод класифікації не має недоліків ієрархічного методу. Він особливо ефективний у разі функціонування комп'ютерних інформаційних систем.

130. Найбільш пристосованим до вимог машинної обробки економічної інформації с такий метод її кодування:

131. Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЄСКК ТЕІ) –це комплекс взаємозв'язаних класифікаторів техніко-економічної інформації, пристосованих до безпосередньої обробки засобами обчислювальної техніки з автоматизованою системою ведення цих класифікаторів.

Основною метою створення ЄСКК ТЕІ є

У сучасних комп'ютерних інформаційних системах найчастіше застосовуються такі типи моделей даних бази даних

При проектуванні інформаційних систем перевагу необхідно віддати такій моделі бази даних

Інформаційна база – це

Позамашинна інформаційна база - це

Носії інформації – це

Чим визначаються форми виведення результатної інформації в інформаційних системах?

Кожна вихідна форма виведення інформації складається із

Запит до будь-якої інформаційної бази оформляється

Машинна інформаційна база – це

Автоматизований банк даних (АБД)- це

143. База даних – це множина даних з певною множиною операцій над даними, які зберігаються у структурованому вигляді.

Система управління базою даних (СУБД) – це

145. Функції СУБД можна згрупувати так:

Інформаційний рівень подання даних в інформаційних системах передбачає створення інфологічної моделі, в якій

Сутність інфологічного моделювання полягає у

Концептуальна модель бази даних на датологічному рівні – це

Фізична модель бази даних містить

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти