ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. Предмет і завдання історичного джерелознавства

 

Джерелознавство як спеціальна галузь наукових історичних знань, наука про історичні джерела, теорію і практику їх використання в історичних дослідженнях. Зародження та основні етапи розвитку джерелознавства. Методологія джерелознавства. Співвідношення методології та методики в джерелознавстві. Джерелознавча термінологія. Теоретико-методологічні та практичні завдання історичного джерелознавства. Особливості забезпечення історичних досліджень достовірною та надійною джерельною базою в сучасних умовах.

Завдання для самостійної роботи (4 години):

1. Розвиток джерелознавства у античній історичний науці.

2. Формування джерелознавчих знань у літописний період розвитку історії.

3. Джерельна база козацько-старшинських літописів.

4. Еволюція основних джерелознавчих понять у новий час.

5. Термінологічні проблеми джерелознавства.

6. Сучасна джерелознавча парадигма.

 

Основна література

1. Антонович В.Б. Курс лекцій з джерелознавства. 1880-1881. – К., 1995.

2. Архівознавство. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К., 2002.

3. Богдашина О.М. Джерелознавство історії України: теорія, методика, історія. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Харків, 2005.

4. Варшавчик М.А. Историко-партийное источниковедение: Теория, методология, методика. – К., 1984.

5. Войцехівська І.Н. Володимир Іконников: Джерелознавчі студії. – К., 1999.

6. Воронов В.І. Джерелознавство історії України. Курс. Лекцій. – Дніпропетровськ, 2003.

7. Джерелознавство історії України: Довідник. – К., 1998.

8. Зашкільняк Л.О. Вступ до методології історії. – Львів, 1996.

9. Зашкільняк Л.О. Методологія історії від давнини до сучасності. – Львів, 1999.

10. Історична наука: термінологічний та понятійний довідник. – К., 2002.

11. Калакура Я.С. Українське історичне джерелознавство: традиції і сучасність // Константи. – 1996. - № 2 (5).

12. Лукашевич О.А., Манжула К.В. Хрестоматія з теоретичного джерелознавства. – Кіровоград, 1998.

13. Медушевская О.М. Источниковедение: теория, история и метод. – Москва 1996.

14. Павленко С.Ф. До питання про періодизацію історіографії українського джерелознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2001. – Вип. 54.

15. Пронштейн А.П. Источниковедение в России. Эпоха капитализма. – Ростов-на-Дону, 1991.

16. Пронштейн А.П. Источниковедение в России. Эпоха феодализма. – Ростов-на-Дону, 1989.

17. Пронштейн А.П., Данилевский И.М. Вопросы теории и методики исторического исследования. – Москва, 1986.

18. Професор Вячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження): монографія / наук. ред. І. Н. Войцехівська. – К., 2010.

19. Стельмах С. Історична наука в Україні епохи класичного історизму ХІХ – початок ХХ століття. – К., 2005.

20. Стрельский В.И. Теория и методика источниковедения истории СССР. – К., 1976.

21. Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод. Опыт анализа понятий и терминологии. – Москва, 1983.

22. Шмидт С.О. Путь историка. Избр. труды по источниковедению и историографии. – Москва, 1997.

23. Яковенко Н. Вступ до історії. – К., 2007.

 

Тема 2. Структура історичного джерелознавства.

Місце джерелознавства у системі сучасної історичної науки. Зв’язки джерелознавства з іншими спеціальними галузями історичної науки (архівознавством, документознавством, археографією, історіографією та ін.). Внутрішня структура джерелознавства. Логічний аспект структуризації та його складові. Аналітико-інформаційне джерелознавство. Предметний аспект структури джерелознавства, його основні складові. Функціональне джерелознавство. Субдисциплінарна складова історичного джерелознавства. Спеціальні історичні дисципліни як компоненти джерелознавства, їх класифікація.

Семінарське заняття 1 (2 години).

1. Предмет, завдання та термінологія історичного джерелознавства

2. Основні етапи структуризації історичної науки та формування її складових, органічний зв’язок між ними.

3. Поняття структури історичного джерелознавства та його основні компоненти.

4. Спеціальні історичні дисципліни в структурі джерелознавства.

 

Завдання для самостійної роботи (4 години):

1. Визначення поняття «структура» відносно джерелознавства.

2. Загально-історичне джерелознавство.

3. Регіональне джерелознавство.

4. Проблемне джерелознавство.

5. Типологічне джерелознавство.

Основна література

1. Актовое источниковедение. – Москва, 1979.

2. Войцехівська І.Н. Структура історичного джерелознавства: традиції та сучасні проблеми // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвід. зб. наук. праць. – Вип.. 3. – Джерелознавчі дисципліни. – К., 2001.

3. Гуревич А.Я. История – нескончаемый спор.. – Москва, 2005

4. Джерелознавство історії України. Довідник. – К., 1998.

5. Историческая наука на рубиже веков. Москва, 2001.

6. Історична наука: термінологічний і понятійний словник. – К., 2002.

7. Ковальський Н.П., Мыцик Ю.А. Анализ архивных источников по истории Украины ХУ1 – ХУП вв. – Днепропетровск, 1984.

8. Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации Х1Х века. – Москва, 1979.

9. Литвиненко М.А. Джерела історії України ХУШ ст.. – Харків, 1970.

10. Макарчук С.А.Писемні джерела з історії України. – Львів, 1999.

11. Мицик Ю. Джерела з історії національно-визвольної війни українського народу середини ХУП ст.. – Дніпропетровськ, 1996.

12. Николаева А.Т. Теорія и методика советского источниковедения. – Москва, 1975.

13. Підгаєцький В. Основи теорії та методології джерелознавства з історії України ХХ ст. – Дніпропетровськ, 2000.

14. Санцевич А.В. Джерелознавство з історії УРСР. 1917-1941. – К., 1981.

15. Спеціальні історичні дисципліни. Довідник. К.: Либідь. 2008.

16. Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. – М., 1977.

 

Семінарське заняття 2 (2 години).

Поняття історичного джерела та його визначення.

Основні етапи існування джерела.

Джерело як об’єктивно-суб’єктивний феномен.

Поняття джерельної інформації та її структура.

Завдання для самостійної роботи (4 години):

1. Сучасне розуміння природи історичного джерела в національній історіографії.

2. Роль історичного джерела в процесі розвитку науки.

3. Роль історичного джерела в популяризації знань про минуле України.

4. Виховна функція історичних джерел.

5. Потенційні можливості джерельної інформації.

Основна література

1. Блок М. Апология истории или ремесло историка. – Москва, 1986.

2. Варшавчик М.А. Вопросы логики исторического исследования и исторический источник // Вопросы истории. – 1968. - № 10.

3. Воронов В.І. Джерелознавство історії України. – Дніпропетровськ, 2003.

4. Гребенюк А.В. Исторический источник и буржуазная историография. – Калинин, 1985.

5. Джерела українознавства. – К., 1990.

6. Джерелознавство історії України. Довідник. – К., 1998.

7. Древняя Русь в свете зарубежных источников. – М., 1999.

8. Иванов Г.М. Исторический источник и историческое познание: Методологические аспекты. – Томск, 1973.

9. Ісаєвич Я.Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму ХУІ – ХУШ ст..- К., 1972.

10. Історичне джерелознавство. – К., 2002.

11. Ковальський М.П. Актуальні проблеми джерелознавства історії України ХУІ – ХУП ст..// Український археографічний щорічник. – К., 1992.

12. Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете учения об информации // История СССР. – 1982. - № 3.

13. Ланглуа М. В., Сеньобос М. Введение в изучения истории. 2-е изд., - Москва, 2004.

14. Підгаєцький В.В. Основи теорії та методики джерелознавства історії України ХХ століття. – Дніпропетровськ, 2000.

15. Макарчук С.А. Джерелознавство історії України. Л.: 2008.

16. Пронштейн А.П. История и лингвистика. – Ростов-на-Дону, 1970.

17. Пушкарьов Л.М. Географічне середовище та історичне джерело // Укр.. іст. журнал. – 1996. - № 7.

18. Швидько Г.К. Джерела з історії Лівобережної України періоду феодалізму. – Дніпропетровськ, 1992.

Семінарське заняття 3. (2 години).

1. Поняття класифікації джерел, її завдання та наукове значення.

2. Класифікаційні ознаки і критерії класифікації джерел.

3. Основні схеми і моделі класифікації джерел.

4. Особливості класифікації писемних джерел.

5. Класифікація джерел з історії України, українознавства.

Завдання для самостійної роботи (4 години):

1. Класифікація джерел за хронологічно-географічною ознакою.

2. Групування джерел за формою та змістом.

3. Класифікація джерел за походженням.

4. Використання класифікаційної схеми у процесі характеристики джерельної бази певної наукової проблеми.

Основна література

 1. Актовое источниковедение. – Москва, 1979.
 2. Алаторцева А.И. Советская историческая периодика 1917 – 1930-х гг. – Москва, 1989.
 3. Антонович В.Б. Лекції з джерелознавства. – Острог-Нью-Йорк, 2003.
 4. Архівознавство. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К., 2002.
 5. Варшавчик М.А. Историко-партийное источниковедение: Теория, методология, методика. – К., 1984.
 6. Гольденберг Л.А. Картографические материалы как исторический источник и их классификация // Проблемы источниковедения. – Москва, 1959.
 7. Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники российской истории. – Москва, 1998.
 8. Історичне джерелознавство. – К., 2002.
 9. Калакура Я.С. Класифікація та ідентифікація джерел з українознавства // Українознавство в системі освіти. – К., 1996.
 10. Крип’якевич І.П. Джерела з історії Галичини періоду феодалізму (до 1772 р.): Огляд публікацій. – К., 1962.
 11. Курносов А.А. К вопросу о природе видов источников // Источниковедение отечественной истории за 1976 г. – Москва, 1977.
 12. Макарчук С. Писемні джерела з історії України. – Львів, 1998.
 13. Макарчук С. Історичні неписемні джерела. – Львів, 2002.
 14. Пушкарёв Л.М. Классификация русских .письменных источников по отечественной истории. – М., 1975.
 15. Романюк М. Українське пресознавство на порозі ХХІ ст.. – Львів, 2000.
 16. Селезнёв М.С. По поводу оснований классификации источников // Вопросы истории. – 1966. - № 6.
 17. Толочко П.П. Літописи Київської Русі. – К., 1994.
 18. Швидько Г.К. Джерела з історії Лівобережної України періоду феодалізму. – Дніпропетровськ, 1992.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти