ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Семінарське заняття 4 (2 години).

1.Методологічні засади вивчення та використання історичних джерел.

2.Поняття джерелознавчої методики та її структура.

3.Основні етапи роботи з історичними джерелами.

4.Джерелознавча критика та її завдання.

 

Завдання для самостійної роботи (6 годин):

1. Джерелознавча евристика та її методи.

2. Бібліографічні методи.

3. Використання Інтернет-ресурсів у процесі виявлення джерел.

4. Основні завдання аналітичної та синтетичної критики джерел.

 

Основна література

 1. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. – Москва, 1984.
 2. Богдашина О.М. Джерелознавство історії України: теорія, методика, історія. – 2-ге вид., доп. і переробл.
 3. Варшавчик М.А. О структуре источниковедческой критики // Источниковедение отечественной истории за 1979
 4. Варшавчик М.А Историко-партийное источниковедение: Теорія, методология, методика. – К., 1984.
 5. Воронов В.І. Джерелознавство історії України. – Дніпропетровськ, 2003.
 6. Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Аналов». – Москва, 2003.
 7. Джерелознавство історії України. Довідник. – К., 1998.
 8. Історичне джерелознавство. – К., 2002.
 9. Калакура Я.С. Особливості джерелознавчої критики архівно-слідчих документів
 10. Ковальский Н.П., Мыцик Ю.А. Анализ архивных источников по истории Украины ХУ1 – ХУП вв. –
 11. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд. – Москва, 1987.
 12. Крип’якевич І.П Нарис методики історичних досліджень // Укр.. іст. журнал. – 1967. - № 2-4, 7-10.
 13. Святець Юрій. Кліометрія. Ч. 2: Формально-кількісні та математико-статистичні методи. – Дніпропетровськ,
 14. Лубский А.В., Пронштейн А.П. Некоторые теоретические и методические проблемы источниковедения массовых источников // Источниковедение отечественной истории за 1981 г. – Москва, 1982.
 15. Медушевская О.М. Источниковедение: теория, история, метод. – Москва, 1996.
 16. Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения. – Ростов-на-Дону, 1976.
 17. Пронштейн А.П., Данилевский И.М. Вопросы теории и методики исторического исследования. – Москва, 1986.
 18. Санцевич А.В. Методика исторического исследования. – К., 1990.
 19. Теория и методика историографических и источниковедческих исследований: Межвуз. сб. научн. трудов. –
 20. Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод. Опыт анализа понятий и терминологии. – Москва, 1983.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Основні групи джерел та їх місце в джерельній базі історії України

Тема 6. Речові джерела.

Інформаційний потенціал речових джерел. Специфіка вивчення та використання речових джерел в історичних дослідженнях. Основні групи речових джерел. Археологічні (викопні) джерела. Формування основних комплексів речових джерел з історії України від найдавніших часів до модерного часу. Відображення в речових джерелах розвитку матеріальної та духовної культури України упродовж століть. Роль спеціальних історичних дисциплін у вивченні речових джерел.

Семінарське заняття 5 (2 години).

1. Загальний огляд речових джерел із української історії.

2. Нумізматичні джерела.

3. Архітектурні пам’ятки.

4. Предмети озброєння.

5. Предмети одягу.

Завдання для самостійної роботи (4 години):

1. Фактори, які зумовили формування певних груп речових джерел на теренах України.

2. Причини поширення пам’яток трипільської культури на теренах сучасної України.

3. Основні технології створення металевих речових джерел.

4. Використання каменю, дерева та глини в українському побуті.

Література та джерела

1. Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-Западного Причерноморья. – К., 1989

2. Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. – К., 1982.

3. Бакалець О. Талер в грошовому обігу України кінця ХУІ – першої чверті ХУШ ст.. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць. Число 12. Частина 1. – К., 2005.

4. Безкоровайна Ю.Г., Стрельник М.О. Ваговий інвертар Х – ХІ з колекції НМІУ // Національному музею історії України – 110 /Тематичний збірник наукових праць. Частина І. – К., 2009.

5. Бєлая О. Історія Києва у монетних скарбах // Українська нумізматика і сфрагістика. – 1999. - № 2.

6. Висоцький С.О. Золоті ворота в Києві. – К., 2000.

7. Віроцький В.Д. Храми Чернігова. – К., 1998.

8. Дегтярьов М.Г., Реутов А.В. Михайлівський Золотоверхий монастир. – К., 1999.

9. Закалець О.А. Нарис історії грошового обігу України. – Бар, 2003.

10. Зварич В., Шуст Р. Нумізматика. Довідник. – Тернопіль, 1998.

11. Зубко А.М. Загадка виникнення київської гривні // Українська нумізматика і боністика. – 1999. - № 1.

12. Карпинець И. Кептари украинского населения Карпат // Карпатський сборник. – Москва, 1976.

13. Киркевич В.Г. Церква Покрови Пресвятої Богородиці. – К., 1999.

14. Кілессо С.А. Архітектурні та мистецькі скарби Богданового краю. – К., 2000.

15. Котляр М. Нариси історії обліку і лічби монет на Україні ХІУ – ХУШ ст.. – К., 1981.

16. Матейко К. Український народний одяг. – К., 1997.

17. Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. – Львів, 1997.

18. Нікітченко Н.М. Собор Святої Софії в Києві. – К., 2000.

19. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. – К., 1996.

20. Панібудьласка А., Канцелярук Б. Історія української зброї. Словник військових термінів. – К., 1993.

21. Таранушенко С.А. Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України. – К., 1976.

22. Тоїчкін Д. Шаблі іноземного походження в колекції Переяславського державного історичного музею // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць. Число 12. Ч. 1. – К., 2005.

23. Якушева-Омельянчик Р. Скарб знайдено…// Нумізматика і фалеристика. – 2002. - № 1.

 

 

Тема 7. Зображальні джерела.

Особливості інформаційного потенціалу зображальних джерел. Основні різновиди зображальних джерел. Пам’ятки живопису, графіки, скульптури, ужиткового мистецтва як історичне джерело. Значення зображальних джерел у вивченні взаємин та взаємовпливів різних культур і цивілізацій на теренах сучасної України у минулому. Сучасні різновиди зображальних джерел: фотокіновідеодокументи та їх інформаційний потенціал. Роль спеціальних історичних дисциплін у вивченні та використанні зображальних джерел.

Семінарське заняття 6 (2 години).

1. Загальний огляд зображальних джерел з української історії.

2. Графічні книжкові зображення.

3. Портретні зображення.

4. Кінофотодокументи та специфіка їх використання.

5. Картографічні джерела.

 

Завдання для самостійної роботи (4 години):

1. Інформаційні можливості жанрових зображень.

2. Відображення ідеології часу в зображеннях боністичних джерел.

3. Символіка народних картин та відображення у них ментальності українського народу.

4. Зміст та різновиди відеодокументів.

 

Література та джерела

1. Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. – Москва, 1944.

2. Белецкий П. Украинская портретная живопись ХУП-ХУШ вв. – Ленинград, 1981.

3. Борисенко В.К. Українська весільна обрядовість. – К., 1989.

4. Высоцкий С. Светские фрески Софийского собора в Киеве. – К., 1989.

5. Гирич І.Б., Гирич Т.Ю. План Києва 1786 року як історико-топографічне джерело // Географічний фактор в історичному процесі. – К., 1990.

6. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1992.

7. Де ля Фліз Д.П. Альбоми. Т. 1. – К., 1996; Т. 2. – К., 1998.

8. Евграфов В.М. Кинофотодокументы как исторический источник. – Москва, 1973.

9. Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні. Кн..1. – Львів, 1981.

10. Звід пам’яток історії та культури України. Енциклопедія. Т.1. Ч. 1. – К., 1999.

11. З української старовини. Альбом. – К., 1991.

12. Історія українського мистецтва: в 6-ти тт. – К., 1966-1970.

13. Історичне джерелознавство. – К., 2002.

14. Кілессо С. Архітектурні та мистецькі скарби Богданового краю. – К., 2000.

15. Маркітан Л. Кінофотодокументи як історичне джерело // Історичні джерела та їх використання. Вип.. 6. – К., 1971.

16. Марченко Т. Козаки Мамаї. – К., 1991.

17. Мозаїки та фрески Софії Київської. Альбом. – К., 1980.

18. Откович В.П. Народна телія в українському живопису ХVІІ – ХVІІІ ст. – К., 1990.

19. Родіонова О.С. Філіграні на державних паперових грошових знаках Незалежної України у збірці НМІУ //Національному музею історії України – 110. /Тематичний збірник наукових праць.ж Частина 1. – К., 2009.

20. Степовик Д. Історія української ікони. – К., 1996.

21. Суховарова-Жорнова О. Історичні постаті в українському іконописі та церковних портретах ХУП-ХУШ ст..// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 12. Ч. 2. – К., 2005.

22. Тхоржевський Р. Нариси історії грошей в Україні (з давніх часів до сучасності). – Тернопіль, 1999.

23. Хведченя С. Перші українські монастирські карти // Історико-географічні дослідження в Україні. Зб. наук. праць. – К., 1998.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти