ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 8. Усні та лінгвістичні джерела.

Особливості фіксації історичної інформації в усних та лінгвістичних джерелах. Значення усних та лінгвістичних джерел для дослідження процесів формування українського етносу та його ментальності. Відображення у них історичних уявлень народу, його духовних і моральних цінностей. Основні різновиди усних джерел. Основні різновиди та походження лінгвістичних джерел. Відображення в лінгвістичних джерелах різноманітних аспектів історії етносів на теренах України, їхньої взаємодії та взаємовпливів. Ідеологічне та політичне забарвлення певних груп лінгвістичних джерел. Роль лінгвістики та ономастики у вивченні та науковому використанні лінгвістичних джерел.

Семінарське заняття 7 (2 години).

1. Усні та лінгвістичні джерела – походження та склад.

2. Прозові усні джерела та відображення у них української ментальності.

3. Пам’ятки поетичної усної народної творчості та їх джерельне значення.

4. Назви міст та інші топоніми як джерело з історії України.

5. Власні імена людей та назви професій як історичне джерело.

 

Завдання для самостійної роботи (4 години):

1. Відображення української міфології в усних джерелах.

2. Походження та соціальні функції українських дум.

3. Значення усних джерел у дослідженні українського етногенезу.

4. Тлумачні та термінологічні словники української мови: джерельне значення.

5. Історичне та джерельне значення гідронімів.

6. Назви міст Галичини: проблеми походження.

 

Література та джерела

1. Борисюк І. Історія розвитку найдавніших українських назв професій // Київська старовина. – 2000. – № 4 (334).

2. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1992.

3. Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы. Морфология и история. – Москва 2003.

4. Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк, 1997.

5. Давидюк В. Українська міфологічна легенда. – Львів, 1991.

6. Дунаєвська Л. Українська народна казка. – К., 1987.

7. Желєзняк І. Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектичних зв’язках. – К., 1981.

8. Закувала зозуленька. Українська народна поетична творчість. – К., 1998.

9. Зубко А. Історичні назви міст України // Краєзнавство та шкільний туризм. – 1996. - № 4 (9).

10. Історія України в народних думах та піснях. – К., 1993.

11. Історичне джерелознавство. – К., 2002.

12. Калинова сопілка. Українська народна прозова творчість. – К., 1998.

13. Кирдан Б. Українські народні думи. – К., 1962.

14. Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. – К., 2001.

15. Миронець Н.І. М.Максимович, В.Антонович, М.Драгоманов – дослідники і пропагандисти української народної пісні як носія національної самосвідомості// 150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському університеті. – К., 1991.

16. Нерознак В. Названия древнерусских городов. – Москва, 1983.

17. Петров В. Український фольклор: Заговори, голосіння, обрядовий фольклор народно-календарного циклу // Берегиня. – 1996. - № 1-2.

18. Погребенник Ф. Українські пісні-гімни. – К., 1992.

19. Плісецький М. Українські народні думи. Сюжети і образи. – К., 1994.

20. Пронштейн А.П. История и лингвистика. – Ростов-на-Дону, 1970.

21. Скрипник Л., Дзятківська Н. Власні імена людей. Словник-довідник. – К., 1996.

22. Українські замовляння. – К., 1993.

23. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.

Тема 9. Писемні джерела.

Значення та роль писемних джерел в історичних дослідженнях, у джерельній базі історії України. Основні різновиди писемних джерел. Літописна українська традиція. Українське книгодрукування. Епіграфічні джерела з історії України. Документальні джерела та їх інформаційний потенціал. Комплекс оповідних (наративних) джерел. Значення архівних документів у науковій роботі історика. Роль археографії в процесі виявлення, вивчення та публікації писемних джерел. Поняття масових історичних джерел. Періодична преса та її місце в джерельній базі історичної науки. Роль спеціальних історичних дисциплін у дослідженні писемних джерел.

Семінарське заняття 8 (1 година).

1. Документальні писемні джерела та їх інформативні можливості.

2. Наративні джерела з історії України.

3. Періодична преса як історичне джерело.

 

Завдання для самостійної роботи (4 години):

1. Формування дипломатарію у Київській Русі.

2. Польські та литовські акти як джерело з історії України.

3. Гетьманські універсали.

4. Литовська метрика: проблеми використання та публікації.

5. Українська мемуаристика: становлення, розвиток та сучасний стан.

 

Література та джерела

1. Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи та реальність. – К., 1994.

2. Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. Т. 1. – К., 1998.

3. Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький літописець. – К., 1970.

4. Брайчевський М.Ю. Літопис Аскольда: відроджена пам’ятка дев’ятого століття // Київ. – 1988. - № 2.

5. Войцехівська І.Н. З історіографії української мемуаристики // Вісник КНУ. – Історія. – Вип..84. – К., 2001.

6. Волинські грамоти ХУІ ст.. – К., 1995.

7. Галицько-Волинський літопис. – Львів, 1994.

8. Грамоти ХІУ століття. - К., 1974.

9. Грушевський Михайло. Спомини // Київ. – 1998. - № 9-12.

10. Грушевський М.С. Щоденник (1888-1894 рр.). – К., 1997.

11. Дзира І.Я. Козацьке літописання 30-х -80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти. – К., 2006.

12. Дорошенко Дмитро. Мої спомини про недавнє-минуле. – Львів, 1923-1924.

13. Конституційні акти України 1917-1920 рр. – К., 1992.

14. Крупський І.В. Національно-патріотична журналістика України. – Львів, 1995.

15. Листи Івана Сірка. Матеріали до українського дипломатарію. – К., 1995.

16. Літопис Руський. За Іпатським списком, переклав Леонід Махновець. – К., 1989.

17. Літопис Самовидця. – К., 1971.

18. Макарчук С.А. Писемні джерела з історії України. – Львів, 1999.

19. Мицик Ю.А. Український дипломатарій ХУІ-ХУШ ст.. (Документи гетьманів, полковників і кошових Війська Запорізького) // Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку. Тези доп. респ. наради. – К., 1988.

20. Мыцик Ю.А. Украинские летописи ХУП в. – Днепропетровск, 1978.

21. Мыцик Ю.А. Записки иностранцев как источники по истории Украины (вторая пол.. ХУ1 – сер. ХУП вв.). – Днепрпетровск, 1981.

22. Палієнко М. Документи особового походження Володимира Науменка як історичне джерело // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – Вип.. 1. – К., 1999.

23. Палієнко М.Г.»Киевская старина» у громадському та національному житті України (кінець ХІХ початок ХХ ст.). – К., 2005.

24. Привілеї міста Львова (ХІУ-ХУШ ст..). – Львів, 1998.

25. Реєстр Війська Запорозького. 1649. – К., 1995.

26. Романюк М. Українське пресознавство на порозі ХХІ ст.. – Львів, 2000.

27. Скоропадський Павло. Спогади. – К.-Філадельфія, 1995.

28. Толочко П.П. Літописи Київської Русі. – К., 1994.

29. Толочко А. «История Российская» Василия Татищева: История и известия. – Моска, 2005.

30. Українська Центральна Рада. Док. і мат.: У 2-х тт.. – К., 1996-97.

31. Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657. – К., 1998.

32. Франчук В.Ю. Киевская летопись. – К., 1986.

33. Федак С. Літописні джерела з історії княжої і козацької України – Русі. – Ужгород: 3003.

34. Шевчук В. Малі українські літописи, хроніки та діаріуші // Київська старовина. – 1993. - № 6.

 

Перелік запитань на залік

1. Історичне джерелознавство. Його предмет і завдання.

2. Місце джерелознавства в системі історичної науки.

3. Структура історичного джерелознавства.

4. Поняття теоретичного джерелознавства.

5. Функціональне джерелознавство та його завдання.

6. Предметне джерелознавство. Його значення у практиці історичного дослідження.

7. Проблемне джерелознавство та його завдання.

8. Дисциплінарна структура джерелознавства.

9. Спеціальні історичні дисципліни джерелознавчого характеру.

10.Проблема формування джерелознавчих знань у класичній та

середньовічній історіографії.

11. Розвиток історичного джерелознавства в європейській історіографії ХІХ-ХХ ст.

12.Розвиток історичного джерелознавства в російській історіографії

ХІХ-ХХ ст.

13.Розвиток історичного джерелознавства в українській історіографії

ХІХ-ХХ ст.

14.Поняття історичного джерела. Визначення та пізнавальні

властивості.

15.Основні етапи існування історичного джерела.

16.Історичне джерело як об'єктивно-суб'єктивний феномен.

17. Залежність змісту джерел від спонукальних мотивів його

створення.

18. Поняття та структура джерельної інформації.

19. Метод о логічні принципи використання історичних джерел. 20.Методологія як методика історичного джерелознавства: спільне та

відмінне.

21. Поняття джерелознавчої критик, її завдання. 22. Структура джерелознавчої критики.

23. Основні етапи наукової роботи з історичними джерелами.

24. Наукова класифікація історичних джерел та її завдання.

25. Поняття класифікаційної ознаки.

26. Загальні класифікаційні ознаки.

27. Спеціальні класифікаційні ознаки.

28. Поняття класифікаційної схеми.

29. Умовність застосування класифікаційних ознак щодо певних груп

джерел.

З0. Комбіновані схеми групування джерел.

31 .Класифікація джерел за способом фіксації інформації (типи).

32. Загальна характеристика вербальних джерел.

33. Поведінкові джерела та проблеми їх використання.

34. Загальна характеристика речових джерел.

35. Інформативні властивості зображальних джерел та їх види.

З6. Поняття видової класифікації.

З7. Лінгвістичні джерела та їх значення у вивчені вітчизняної історії.

З 8. У сні джерела, специфіка зберігання у них історичної інформації.

39.Загальна характеристика писемних джерел та їх інформативності.

40. Документальні писемні джерела.

41.Оповідні писемні джерела.

42.Джерела опубліковані, специфіка їх використання у наукових

дослідженнях.

43.Актові документи. Загальна характеристика.

44.Законодавчі акти. Методика вивчення та використання. 45.Статистичні документи. Загальна характеристика.

46.Статистичні документи як джерело з історії України ХУШ-ХХ ст. 47.Актові документи як джерело з історії України.

48.Законодавчі акти як джерело з історії України.

49.Справочинні (діловодні) документи. Загальна характеристика. 50.Справочинні документи як джерело з історії України.

51. Літописні джерела. Загальна характеристика.

52. Давньоукраїнські літописи княжої доби. 53.Українські літописи ХУП-початку ХУШ ст.

54.Полемічно-публіцистичні твори як джерело із вітчизняної історії.

55.Мемуарні джерела. Загальна характеристика.

56.Мемуарні джерела з української історії.

57.Особливості мемуарних джерел радянської доби.

58.Щоденники і листи в джерельній базі з історії України.

59.Періодична преса. Джерельне значення та методика вивчення.

60.Періодика як джерело із вітчизняної історії.

бІ.Кінофотодокументи як історичне джерело.

62.Пам'ятки архітектури як історичне джерело.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти