ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


До програми «Документознавство»

ЗМІСТ

 

Пояснювальна записка
Структура програми навчальної дисципліни  
І. Опис предмета навчальної дисципліни
II. Тематичний план навчальної дисципліни
III. Програма
IV. Плани практичних занять
V. Навчально-методична картка дисципліни
VІ. Завдання для самостійної роботи
VII. Індивідуальна навчально-дослідна робота
VIII. Система поточного і підсумкового контролю знань
IX. Методи навчання
X. Методичне забезпечення курсу
XІ . Рекомендована література

Пояснювальна записка

До програми «Документознавство»

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяг знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів.

Метою вивчення дисципліни "Документознавство" є формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про сутність, структуру, функції і класифікацію документів, які складають основу документної комунікації; вироблення вмінь і навичок збирання, класифікації, опрацювання та використанння документів з метою задоволення інформаційних потреб органів управління підприємств, організацій, фірм та установ.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

Ø структуру, властивості та ознаки документних потоків і масивів;

Ø методи їх аналізу та оцінки;

Ø закономірності процесів зростання, старіння, розсіювання документної інформації;

Ø характеристики документа як системного об’єкта;

Ø методи і способи документування;

Ø форми реалізації документної комунікації;

Ø системи документних комунікацій;

Ø класифікацію і типологізацію документів;

Ø види видань і неопублікованих документів;

Ø характеристики документів на новітніх носіях інформації;

Підготовлений фахівець повинен вміти -застосовувати раціональні прийоми пошуку, збору, приймання та використання документної інформації.


Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 162 годин, із них 16 годин - лекції, 12 годин - практичні заняття, 8годин - індивідуальна робота, 32 годин - самостійна робота, 4 години- підсумковий контроль – V семестр; 18 годин - лекції, 18 годин - практичні заняття, 10 годин - індивідуальна робота, 40 годин - самостійна робота, 4 години- підсумковий контроль – VІ семестр .

Вивчення дисципліни "Документознавство" завершується заліком.

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс Напрям , спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 4,5 Змістові модулі: 4   Загальний обсяг дисципліни (години) - 162 години.   Тижневих годин - 2/4     Шифр та назва галузі знань 0201 «Культура»   Шифр та назва спеціальності: 5.02010201 «Бібліотечна справа» Рік підготовки: 3 Семестр: 5 Аудиторні заняття: 40 год., з них: Лекції (теоретична підготовка): 16год. Практичні заняття: 12 год. Індивідуальна робота: 8 год. Самостійна робота: 32 год. Модульний контроль: 4 год.   Семестр: 6 Аудиторні заняття: 50 год., з них: Лекції (теоретична підготовка): 18год. Практичні заняття: 18 год. Індивідуальна робота: 10 год. Самостійна робота: 40 год. Модульний контроль: 4 год. Вид контролю: екзамен  

II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

VСЕМЕСТР

    Кількість годин
             
п/п Назви теоретичних розділів Аудиторних Лекцій Практичних Індивідуальна робота Самостійна робота Підсумковий контроль

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Документознавство як наука

1. Документознавство як наукова дисципліна.  
2. Сучасні погляди на структуру науки про документ.  
3. Системи документознавства та їх еволюція. -  
               
4. Розвиток носіїв інформації.  
5. Разом:
1. Методологічні основи знань про документ.  
2. Властивості, функції й ознаки документа. -  
3. Матеріальна та інформаційна складові документа.  
4. Комунікативні можливості документа.  
6. Разом:
7. Разом за навчальним планом:

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Основи теорії про документ

II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

VІ СЕМЕСТР

    Кількість годин
             
п/п Назви теоретичних розділів Аудиторних Лекцій Практичних Індивідуальна робота Самостійна робота Підсумковий контроль

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Класифікація документів. Документи офіційного походження

1. Види структур документа та його реквізити. -  
2. Розвиток класифікації документів. -  
3. Комплексна схема класифікацій документів.  
               
4. Особливості машиночитаних документів.  
5. Система документації офіційного походження.  
5. Разом:

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Видання як вид документа. Ідеографічні та іконічні документи

1. Загальні ознаки видань.  
2. Книга як вид документа.  
3. Картографічні та музичні документи.  
4. Ізографічні та аудіовізуальні документи.  
6. Разом:
7. Разом за навчальним планом:

III. ПРОГРАМА

V СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Документознавство як наука

Лекція 1. Вступ. Документознавство як наукова дисципліна (2 год.)

Означення поняття "документознавство" як наукової диципліни. Основні етапи розвитку документознавтва. Об'єкт і предмет документознавства. Структура документознавства. Взаємозв'язок документознавства з іншими науками.

Основні поняття теми:документознавство, документологія, дипломатика, документалістика, об’єкт, предмет, документостворення.

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.6 – 36.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Лекція 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ (2 год.)

Пошук назв науки про документ. Сучасні концепції науки про документ:концепція Ю.М.Столярова, Н.Б. Зінов’євої, А.М.Сокової, Н.М. Кушнаренко, С.Г. Кулешова, М.С. Слободяника, Г.М.Швецової-Водки, В.В.Бездрабко.

Основні поняття теми:документ, документознавство, документологія , концепція, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, бібліографія, інформологія.

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.36 – 54.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

 

Лекція 3. Системи документознавства та їх еволюція (2 год.)

Загальні відомості з документування. Кодування інформації. Основні форми документуваня. Розвиток способів та засобів документування.

Основні поняття теми:документування, код, спосіб, засіб, форма,вербальні документи, ідеографічні документи, знакова система, природні мови, штучні мови.

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.54 - 78.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Лекція 4. Розвиток носіїв інформації (2 год.)

Застосування глиняних паличок. Документи з папірусу. Використання остраки. Використання воскових дощечок. Шкіра як матеріал для письма. Винайдення паперу. Сучасні носії інформації.

Основні поняття теми:папірус, острака, пергамент, папір, магнітний носій, перфоносій, електронний носій.

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.91 - 100.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

Практичне заняття 1.Історія виникнення документознавства (2 год.)

Практичне заняття 2.Сучасні концепції науки про документ (2 год.)

Практичне заняття 3.Основні форми запису інформації (2 год.)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Основи теорії про документ

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.102 – 113.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.113 - 128.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.138 – 147.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.147 - 169.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

Практичне заняття 4.Визначення терміна «документ» (2 год.)

Практичне заняття 5.Документ як джерело інформації (2 год.)

Практичне заняття 6.Документ як історичне джерело (2 год.)

VІ СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.174 – 187.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.183 -188.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

 

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.188 - 211.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.211 - 233.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.233- 261.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Практичне заняття 1.Класифікація документів (2 год.)

Практичне заняття 2.Електронні документи (2 год.)

Практичне заняття 3.Види документації установ (2 год.)

Практичне заняття 4.Економічна та наукова системи документації. Нормативні та патентні документи (2год.)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.305 - 342.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.342 - 363.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.385 - 404.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.404 - 428.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

Практичне заняття 5.Електронні видання як вид електронних ресурсів (2 год.)

Практичне заняття 6. Класифікація видань (2 год.)

Практичне заняття 7.Типологічні ознаки електронних видань (2 год.)

Практичне заняття 9.Еволюційний шлях розвитку книги (2 год.)

Практичне заняття 9. Періодичні та продовжувані видання (2год.)

IV. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

V семестр

Змістовий модуль І

Документознавство як наука

Практичне заняття 1.Історія виникнення документознавства (2 год.)

План заняття

I. Виконання практичної роботи.

1. Підготуйте повідомлення на запропоновані теми:

1) Старовинні рукописні книги різних періодів, манускрипти, інкунабули, палеотипи тощо.

2) Першодруки країн сходу.

3) Видання ХV - ХVІІ ст., надруковані глаголицею та кирилицею .

4) Західноєвропейські видання ХV - ХVІІ ст.

5) Українські видання 91574 – 1923).

2. Охарактеризуйте основні етапи становлення науки про документ.

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

Основна література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.6-100.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

6. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.


Додаткова література

1. Баренбаум И.Э.История книги. – М.:Книга, 1984. – 248с.

2. Швецова-Водка Г.М. Типологія документк: навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.:Кн.палата України, 1998. – 78с.

3. Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф. , Мальвин Н.Э. Гаврилов Э.П. и др. – М.:Юрист, 1998. – 536с.

Практичне заняття 2.Сучасні концепції науки про документ (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1.Дайте відповіді на запитання:

1) Основні підходи до визначення структури документознавства: сутність концепцій сучасних науковців.

2) Основні функції сучасного документознавства, його об’єкт та предмет.

3) Розвиток взаємозв’язків документознавства з іншими науками.

4) Внесок українських вчених в розвиток документознавства.

2.Заповніть таблицю відповідно до запропонованих видів документів:

Тип документа Вид документа Предмет викладу Ціль як авторський мотив створення документа Ціль як соціальна функція документа

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

Основна література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.6-100.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

6. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.


Додаткова література

1. Баренбаум И.Э.История книги. – М.:Книга, 1984. – 248с.

2. Швецова-Водка Г.М. Типологія документк: навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.:Кн.палата України, 1998. – 78с.

3. Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф. , Мальвин Н.Э. Гаврилов Э.П. и др. – М.:Юрист, 1998. – 536с.

Практичне заняття 3.Основні форми запису інформації (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1.Дайте відповіді на запитання:

1) Глаголиця і кирилиця як типи письма.

2) Ідеографічне письмо.

3) Застосування піктографічного письма сьогодні.

4) Документування з використанням електронно-обчислювальної техніки.

5) Фотодокументування. Фонодокументування. Кінодокументування. Поява, розвиток,застосування.

2.Складіть класифікаційну схему «Еволюція розвитку засобів документування».

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Основна література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.6-100.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

6. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.


Додаткова література

1. Баренбаум И.Э.История книги. – М.:Книга, 1984. – 248с.

2. Швецова-Водка Г.М. Типологія документк: навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.: Кн.палата України, 1998. – 78с.

3. Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф. , Мальвин Н.Э. Гаврилов Э.П. и др. – М.: Юрист, 1998. – 536с.

 

Змістовий модуль ІІ

Основи теорії про документ

Практичне заняття 4.Визначення терміна «документ» (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1.Дайте відповіді на запитання:

1) Походження терміна «документ».

2) Сфера використання терміна.

3) Офіційне визначення поняття «документ».

4) Охарактеризуйте ознаки, властивості, загальні та спеціальні функції документів на основі таких документів: художня листівка, газета.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Основна література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.113 - 173.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

6. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.


Додаткова література

1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – Читаний від 28.05.2004. – К.: Держстандарт України, 2005. – 31с.

2. Швецова-Водка Г.М. Типологія документк: навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.: Кн.палата України, 1998. – 78с.

3. Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф. , Мальвин Н.Э. Гаврилов Э.П. и др. – М.: Юрист, 1998. – 536с.

Практичне заняття 5.Документ як джерело інформації (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1.Дайте відповіді на запитання:

1) Комунікація як процес обміну інформацією.

2) Національний документальний ресурс.

3) Документні потоки: характеристика та особливості застосування.

4) Формування та рух інформаційних потоків.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Основна література

1. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

2. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

3. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.113 - 173.

4. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.


Додаткова література

1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – Читаний від 28.05.2004. – К.: Держстандарт України, 2005. – 31с.

2. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.

3. Швецова-Водка Г.М. Типологія документк: навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.: Кн.палата України, 1998. – 78с.

4. Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф. , Мальвин Н.Э. Гаврилов Э.П. и др. – М.: Юрист, 1998. – 536с.

 

Практичне заняття 6.Документ як історичне джерело (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1.Дайте відповіді на запитання:

1) Тлумачення поняття «артефакт».

2) Аналіз видів книжкових пам’яток: рукописи, палімпсести, інкунабули, палеотипи, стародруки, цінні видання, особливі екземпляри пам’яток, пам’ятки-колекції, цінні тематичні зібрання, книжкові зібрання відомих у історії установ і організацій, особисті зібрання.

3) Рідкісні видання. Загальна характеристика.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Основна література

1. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

2. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

3. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.113 - 173.

4. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.


Додаткова література

1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – Читаний від 28.05.2004. – К.: Держстандарт України, 2005. – 31с.

2. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.

VІ семестр

Змістовий модуль І

Основна література

1. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

2. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

3. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.188 - 231.

4. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.


Додаткова література

1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – Читаний від 28.05.2004. – К.: Держстандарт України, 2005. – 31с.

2. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.

Практичне заняття 2.Електронні документи (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1.Дайте відповіді на запитання:

1) Зміст та реквізити електронного документа.

2) Носії електронних документів.

3) Порівняльна характеристика параметрів документів на різних носіях.

4) Перспективи розвитку голографічного документа.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Основна література

1. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

2. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

3. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.188 - 231.

4. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.


Додаткова література

1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – Читаний від 28.05.2004. – К.: Держстандарт України, 2005. – 31с.

2. Королев М.А. Информационные системы и структура данных: уч. пособие./ М.А.Королев. – М.: Статистика, 1977. – С.5.

3. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.

Практичне заняття 3.Види документації установ (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи:

1. Проаналізуйте основні види документації установ.

2. Дайте характеристику службовій документації.

3. Дайте загальну характеристику бухгалтерсько-обліковій документації.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Основна література

1. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

2. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

3. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.188 - 231.

4. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.


Додаткова література

1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – Читаний від 28.05.2004. – К.: Держстандарт України, 2005. – 31с.

2. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.

Практичне заняття 4.Економічна та наукова системи документації. Нормативні

та патентні документи (2год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1.Дайте відповіді на запитання:

1) Економічна система документації: бізнес-план, контракт, зовнішньо – торговельні документи.

2) Наукова система документації.

3) Нормативний документ: поняття та категорії.

4) Патентний документ: історія та юридичний статус. Патентна система України.

Основна література

1.Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

2.Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

3.Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.188 - 231.

4.Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.


Додаткова література

1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – Читаний від 28.05.2004. – К.: Держстандарт України, 2005. – 31с.

2. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.

Змістовий модуль ІІ

Основна література

1. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

2. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

3. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.305 - 382.

4. Палеха Ю.І. Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.


Додаткова література

1. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.

2. Швецова – Водка Г.М. Типологія документа: навч. посіб. для студ. ін-тів культури./Г.М.Швецова-Водка. – К.:Кн. Палата України, 1998. – 78с.

Практичне заняття 6. Класифікація видань (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1. Дати загальну класифікаційну характеристику видань.

2.Запропонувати власну схему класифікації видань за формально-видавничими ознаками.

3.Проаналізувати запропоновані документи.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Основна література

1. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

2. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

3. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.305 - 382.

4. Палеха Ю.І. Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.


Додаткова література

1. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.

2. Швецова – Водка Г.М. Типологія документа: навч. посіб. для студ. ін-тів культури./Г.М.Швецова-Водка. – К.:Кн. Палата України, 1998. – 78с.

Практичне заняття 7.Типологічні ознаки електронних видань (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1.Дайте відповіді на запитання:

1) Особливості електронних ресурсів.

2) Характеристика електронних ресурсів за типом носіїв або характером доступу.

3. Проаналізуйте запропоновані документи.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Основна література

1. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 200

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти