ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс Напрям , спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 4,5 Змістові модулі: 4   Загальний обсяг дисципліни (години) - 162 години.   Тижневих годин - 2/4     Шифр та назва галузі знань 0201 «Культура»   Шифр та назва спеціальності: 5.02010201 «Бібліотечна справа» Рік підготовки: 3 Семестр: 5 Аудиторні заняття: 40 год., з них: Лекції (теоретична підготовка): 16год. Практичні заняття: 12 год. Індивідуальна робота: 8 год. Самостійна робота: 32 год. Модульний контроль: 4 год.   Семестр: 6 Аудиторні заняття: 50 год., з них: Лекції (теоретична підготовка): 18год. Практичні заняття: 18 год. Індивідуальна робота: 10 год. Самостійна робота: 40 год. Модульний контроль: 4 год. Вид контролю: екзамен  

II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

VСЕМЕСТР

    Кількість годин
             
п/п Назви теоретичних розділів Аудиторних Лекцій Практичних Індивідуальна робота Самостійна робота Підсумковий контроль

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Документознавство як наука

1. Документознавство як наукова дисципліна.  
2. Сучасні погляди на структуру науки про документ.  
3. Системи документознавства та їх еволюція. -  
               
4. Розвиток носіїв інформації.  
5. Разом:
1. Методологічні основи знань про документ.  
2. Властивості, функції й ознаки документа. -  
3. Матеріальна та інформаційна складові документа.  
4. Комунікативні можливості документа.  
6. Разом:
7. Разом за навчальним планом:

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Основи теорії про документ

II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

VІ СЕМЕСТР

    Кількість годин
             
п/п Назви теоретичних розділів Аудиторних Лекцій Практичних Індивідуальна робота Самостійна робота Підсумковий контроль

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Класифікація документів. Документи офіційного походження

1. Види структур документа та його реквізити. -  
2. Розвиток класифікації документів. -  
3. Комплексна схема класифікацій документів.  
               
4. Особливості машиночитаних документів.  
5. Система документації офіційного походження.  
5. Разом:

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Видання як вид документа. Ідеографічні та іконічні документи

1. Загальні ознаки видань.  
2. Книга як вид документа.  
3. Картографічні та музичні документи.  
4. Ізографічні та аудіовізуальні документи.  
6. Разом:
7. Разом за навчальним планом:

III. ПРОГРАМА

V СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Документознавство як наука

Лекція 1. Вступ. Документознавство як наукова дисципліна (2 год.)

Означення поняття "документознавство" як наукової диципліни. Основні етапи розвитку документознавтва. Об'єкт і предмет документознавства. Структура документознавства. Взаємозв'язок документознавства з іншими науками.

Основні поняття теми:документознавство, документологія, дипломатика, документалістика, об’єкт, предмет, документостворення.

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.6 – 36.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Лекція 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ (2 год.)

Пошук назв науки про документ. Сучасні концепції науки про документ:концепція Ю.М.Столярова, Н.Б. Зінов’євої, А.М.Сокової, Н.М. Кушнаренко, С.Г. Кулешова, М.С. Слободяника, Г.М.Швецової-Водки, В.В.Бездрабко.

Основні поняття теми:документ, документознавство, документологія , концепція, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, бібліографія, інформологія.

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.36 – 54.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

 

Лекція 3. Системи документознавства та їх еволюція (2 год.)

Загальні відомості з документування. Кодування інформації. Основні форми документуваня. Розвиток способів та засобів документування.

Основні поняття теми:документування, код, спосіб, засіб, форма,вербальні документи, ідеографічні документи, знакова система, природні мови, штучні мови.

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.54 - 78.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Лекція 4. Розвиток носіїв інформації (2 год.)

Застосування глиняних паличок. Документи з папірусу. Використання остраки. Використання воскових дощечок. Шкіра як матеріал для письма. Винайдення паперу. Сучасні носії інформації.

Основні поняття теми:папірус, острака, пергамент, папір, магнітний носій, перфоносій, електронний носій.

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.91 - 100.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

Практичне заняття 1.Історія виникнення документознавства (2 год.)

Практичне заняття 2.Сучасні концепції науки про документ (2 год.)

Практичне заняття 3.Основні форми запису інформації (2 год.)

Модульна контрольна робота (2 год.)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Основи теорії про документ

Лекція 5. Методологічні основи знань про документ (2 год.)

Об’єкт, мета й предмет загального документознавства. Завдання та особливості загального документознавства. Методи, принципи проведень документознавчих досліджень .

Основні поняття теми:об’єкт, предмет, метод, принцип, документ, джерело інформації, носії інформації .

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.102 – 113.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Лекція 6. Властивості, функції й ознаки документа (2 год.)

Системний підхід до вивчення документа. Властивості документа. Основні ознаки документа. Загальні та спеціальні функції документа.

Основні поняття теми:атрибутивність, функціональність, структурованість, семантика, загальні функції документа, спеціальні функції документа.

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.113 - 128.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Лекція 7. Матеріальна та інформаційна складові документа (2 год.)

Матеріальна складова документа. Інформаційна складова документа. Носії інформації. Інформаційний рівень документа.

Основні поняття теми:носій інформації,форма носія інформації, машинчитаний документ, фізичний та інформаційний об’єм документа.

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.138 – 147.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти