ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ (4 год.)

1. Охарактеризуйте різні підходи до визначення документознавства як науки в цілому та навчальної дисципліни зокрема (1 год.)

2. Назвіть українських вчених, які працювали, працюють в галузі документознавства. Проаналізуйте наукову працю з документознавства одного із них (2 год.)

3.Дайте характеристику одній з концепцій сучасних науковців щодо структури документознавства (1год.)

Тема 3. Системи документознавства та їх еволюція ( 3 год.)

1. Проаналізуйте еволюційний шлях розвитку носіїв інформації (1 год.)

2. Назвіть складові процесу документування. Охарактеризуйте їх (1 год.)

3. З’ясуйте роль наукових праць проф. С.Г. Кулишова у розвитку документознавства як науки (1 год.)

Тема 4. Розвиток носіїв інформації (4год.)

1. Назвіть основні носії інформації, починаючи від найдавніших (1год.)

2. Поясніть різницю між поняттям «код», «знак» і «символ» (1год.)

3. Дайте коротку відповідь на запитання: Історія винайдення паперу (2год.)

Змістовий модуль П

Основи теорії про документ

Тема 5. Методологічні основи знань про документ (4 год.)

1. Дайте письмово визначення об’єкта та предмета сучасного документознавства (1 год.)

2. Проаналізуйте зв'язок понять «інформація» та «документ» за додатковою літературою (термінологічними словниками, довідниками, стандартами, працями відомих науковців тощо (2 год.)

3. Поясніть поняття «метод», «методологія», «методологічні дослідження» в документознавстві (1год.)

Тема 6. Властивості, функції й ознаки документа (4 год.)

1. Дайте визначення документа відповідно до державних стандартів (1год.)

2. Назвіть і охарактеризуйте основні ознаки та властивості документа (1год.)

3. Проаналізуйте документ відповідно до запропонованої схеми:


• назва;

• автор;

• адресат;

• анотація та зміст;

• реферат;

• класифікаційний індекс;

• посилання;

• додатки;

• вид носія (2год.)


Тема 7. Матеріальна та інформаційна складові документа (4год.)

1. Назвіть види технікокодованих документів (1год.)

2. Розкрийте зміст поняття «джерело інформації», «носій інформації» (1год.)

3. Назвіть основні критерії інформаційної складової документа (1год.)

4. Поясніть значення політичної, ідеологічної, художньо-естетичної функції та функції захисту інформації документа (1год.)

 

Тема 8. Комунікативні можливості документа (4год.)

1. Поясніть сутність поняття «комунікант», «комунікат», «реципієнт» та визначте зв'язок між ними (1год.)

2. Дайте визначення поняттю «артефакт». Назвіть основні види книжкових пам’яток (2год.)

3. Перерахуйте основні види рідкісних видань(1год.)

 

VІ семестр

Змістовий модуль І

Класифікація документів. Документи офіційного походження

Тема 1. Види структур документа та його реквізити (5 год.)

1. Розкрийте суть питання: Зовнішня та внутрішня структура документа (1год.)

2. Подайте класифікацію реквізитів документів(2год.)

3. Проаналізуйте реквізити документів особового складу (заява, характеристика, автобіографія, резюме) (2год.)

Тема 2. Розвиток класифікації документів(2 год.)

1. Назвіть два основних метода, що використовують для побудови класифікаційних схем документів. Поясніть (1год.)

2. Назвіть ознаки загальної класифікації документів (1год.)

 

Тема 3. Розвиток класифікації документів(5 год.)

Розробіть схему типологічної класифікації документів (2год.)

1. Дайте аналіз документа за блок-фасетною класифікацією(2год.)

2. Поясніть поняття «класифікація», «класифікування» (1год.)

 

Тема 4. Особливості машиночитаних документів (5 год.)

1. Визначте різницю в трактуванні поняття «електронний документ» за різними джерелами (2год.)

2. Дайте аналіз специфічним характеристикам електронного документа (1год.)

3. Назвіть види оптичних документів, дайте їм характеристику (2год.)

 

Тема 5. Система документації офіційного походження (5 год.)

1. Зробіть порівняльний аналіз понять «службовий документ», «управлінський документ», «науковий документ» (2год.)

2. Дайте аналіз (письмово) розвитку систем документації на сучасному етапі. Проаналізуйте якісні зміни складу й змісту систем документації (3год.)

Змістовий модуль ІІ

Видання як вид документа. Ідеографічні та іконічні документи

Тема 6. Загальні ознаки видань (3 год.)

1. Дайте визначення поняття «видання» за різними інформаційними джерелами (1год.)

2. Запишіть реквізити традиційних видань, поясніть(2год.)

Тема 7. Книга як вид документа (5 год.)

1. Побудуйте структуру книги (2год.)

2. Назвіть зовнішні елементи книги (2год.)

3. Напишіть анотацію до підручника з документознавства (1год.)

 

Тема 8. Картографічні та музичні документи (5 год.)

1. Назвіть основні реквізити картографічного документа (2год.)

2. Зазначте основні характеристики музичного документа (2год.)

3. Дайте визначення картографічній генералізації (1год.)

 

Тема 9. Ізографічні та аудіовізуальні документи (5 год.)

1. Охарактеризуйте основні види ізографічних видань (1год.)

2. Підготуйте письмове повідомлення на тему: «Історія розвитку ізографічних документів» (4год.)

VII. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 

Індивідуальна навчально-дослідна роботає видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)з курсу « Українська мова за професійним спрямуванням» - це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ:самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ:завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

ü конспект із теми (модуля) за заданим планом;

ü конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно ;

ü анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історико - мовознавчі розвідки;

ü повідомлення з теми, рекомендованої викладачем ;

ü повідомлення з теми (без рекомендації викладача): аналіз інформації, самостійні дослідження;

ü науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу).

Орієнтовна структура ІНДЗ- науково- мовознавчого дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел.

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження 1 робота)

№ п/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за кожним критерієм
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження 4 бали
2. Складання плану реферату 2 бал
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 10 балів
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій. 4 бали
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв'язання проблеми, визначення перспектив дослідження. 6 бали
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел). 4 бали
Разом ЗО балів

Шкала оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 24-30 Відмінно
Достатній 15-23 Добре
Середній 7-14 Задовільно
Низький 0-6 Незадовільно

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти