ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Орієнтовна тематика досліджень з навчальної дисципліни

« Документознавство»

1. Етапи розвитку та засади документознавства.

2. Комунікаційні можливості документа.

3. Розвиток класифікацій документів.

4. Види документації установ.

5. Розвиток документознавства на Україні.

6. Нормативні та патентні документи.

7. Книга як вид документа.

8. Видання як вид документа.

9. Картографічні документи.

10. Періодичні та продовжувані видання.

11. Аудіовізуальні документи.

12. Історія документознавства.

13. Властивості, функції і ознаки документа.

14. Особливості машиночитаних документів.

15. Розвиток носіїв інформації.

16. Типологічні ознаки електронних видань.

17. Система документації офіційного походження.

18. Документація офіційного походження.

19. Ізографічні документи.

20. Музичні документи.

Оцінка з ІНДЗ є обов'язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни « Українська мова за професійним спрямуванням».

 

 

VПІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

Ø Методи усного контролю,індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, залік.

Ø Методи письмового контролю:модульне письмове тестування; підсумкове
письмове тестування, звіт, реферат.

Ø Комп’ютерного контролю:тестові програми.

Ø Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські

Оцінки ЕСТS

Підсумкова кількість Оцінка за 4-бальною Оцінка за шкалою ЕСТS
балів (mах - 100) шкалою  
1-34 «незадовільно» F
  (з обов'язковим повторним  
  курсом)  
35-59 «незадовільно»
  (з можливістю повторного  
  складання)  
60-74 «задовільно» ЕD
75-89 «добре» СВ
90-100 «відмінно» А

 

 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у таблиці.

 

 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка Критерії оцінювання
«відмінно»     «добре»   Студент володіє глибокими і міцними знаннями з предмета, може визначати тенденції та протиріччя мовних процесів, робить аргументовані висновки. Уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її, уміє застосовувати вивчений матеріал для винесення власних аргументованих суджень в практичній діяльності. Вирішує складні проблемні завдання, самостійно виконує науково-дослідницьку роботу, спроможний підготувати за підтримки викладача виступ на студентську наукову конференцію. Здатен до самостійного вивчення матеріалу, самостійно знаходить інформацію (наукова література, газетно-журнальні публікації, Інтернет тощо).Студент логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі, виявляє творчі здібності у навчальній діяльності. Виконує 95-100% від загальної кількості тестів. Студент добре володіє українською літературною мовою, його мовлення змістовне, невимушене, відповідає мовним та етичним нормам, набирає ознак індивідуального стилю. Словниковий запас студента збагачений професійною лексикою, якою користуватиметься протягом теоретичного та виробничого навчання, а потім у трудовій діяльності. Високий рівень писемного мовлення. Бездоганне оволодіння орфографічними та пунктуаційними нормами сучасної української літературної мови.   Знання студента з предмета є достатньо повними, він вміє аналізувати і систематизувати інформацію, встановлює найсуттєвіші зв'язки і залежності між мовними явищами. Відповідь повна, логічна, обґрунтована, хоча можливі деякі неточності. Вміє наводити власні приклади на підтвердження певних думок. Здатен на рецензію відповіді іншого студента. Здатен опрацьовувати матеріал самостійно, виконує завдання творчого характеру, вміє підготувати реферат та захищати його найважливіші положення. Правильно використовує фахову термінологію. Виконує 75-85% від загальної кількості тестів. Рівень мовленнєвої культури достатньо високий, хоча ще зустрічаються окремі помилки різного характеру. Мовлення є логічним, аргументованим, вільним, що відповідає нормам сучасної української літературної мови. Високе володіння нормами писемного мовлення, хоча допускається незначна кількість граматичних, орфографічних та пунктуаційних помилок. Використання виражальних засобів української мови, стилістичних можливостей її лексики.  
«задовільно»   «незадовільно»   Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, може, хоча і дещо поверхово, аналізувати певні мовні явища, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок. Відповідь правильна, але недостатньо осмислена. Самостійно користується додатковими джерелами. Вміє застосовувати знання при виконанні практичних завдань за зразком. Здатен за допомогою викладача скласти план реферату, виконати його та правильно оформити. Правильно використовує фахову термінологію. Частково контролює власні навчальні дії. Виконує 55-75% від загальної кількості тестів. Мовлення студента є цілком задовільним, хоча характеризується стереотипністю і недостатньою різноманітністю. Зустрічаються непоодинокі мовленнєві недоліки-порушення інтонаційних та орфоепічних норм. Мовлення є ще стилістично недосконалим. Рівень оволодіння орфографічними та пунктуаційними нормами сучасної української літературної мови є задовільним. Студентом допускаються як не грубі помилки, так і грубі. Студент відтворює менше половини навчального матеріалу з предмета, за допомогою викладача виконує елементарні завдання, виявляє здатність елементарно викласти думку. Може дати відповідь з кількох простих речень. Здатен усно відтворити окремі частини теми, має фрагментарні уявлення про роботу з джерелами. Відсутні сформовані уміння та навички. Вибирає правильний варіант відповіді на рівні «так-ні». Може самостійно знайти відповідь у тексті підручника. Виконує 20-30% від загальної кількості тестів. Рівень мовлення студента є елементарним. Мовленнєві норми часто порушуються - зустрічається велика кількість орфоепічних та інтонаційних помилок. Мовлення є невиразним, словниковий запас студента - бідним. Студент може усно відтворити кілька фахових термінів. Низький рівень оволодіння орфографічними та пунктуаційними нормами писемного мовлення. Речення використовуються переважно прості за своєю структурою, часто уривчасті.

 

 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

 

Ø своєчасність виконання навчальних завдань;

Ø повний обсяг їх виконання;

Ø якість виконання навчальних завдань;

Ø самостійність виконання;

Ø творчий підхід у виконанні завдань;

Ø ініціативність у навчальній діяльності.

 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка

Вид діяльності з української мови за професійним спрямуванням Максимальна кількість балів за один вид роботи
1. Відвідування лекцій
2. Відвідування практичних (семінарських) занять
3. Виконання завдання для самостійної роботи(одна тема домашнього завдання)
4. Робота на практичному (семінарському)занятті у тому числі: ü доповідь; ü виступ; ü повідомлення; ü участь у дискусії тощо.
5. ІНДЗ
6. Опрацювання фахових видань (у тому числі першоджерел)
7. Написання реферату
8. Виконання модульної контрольної роботи
9. Виконання текстового контролю, експрес-контролю
10. Лабораторна робота, у тому числі: допуск, виконання,захист
11. Творча робота (у тому числі есе)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти