ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Осіб, зарахованих до кадрового резерву

(найменування органу місцевого самоврядування)

№ з/п Посада, на яку формується резерв Особа, яка працює на посаді Особа, яка зарахована до кадрового резерву
Прізвище, ім’я по батькові Рік народження Освіта, коли і що закінчив, спеціальність Стаж роботи на посаді ранг Прізвище, ім’я по батькові Рік народження Освіта, коли і що закінчив, спеціальність Коли зараховано до кадрового резерву Посада, яку займає, місце роботи Стаж роботи на посаді ранг

 

Начальник підрозділу,

Що займається

Кадровими питаннями _______________ _________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається щороку у грудні. У разі необхідності до списку протягом року можуть бути внесені зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву. (Постанова КМУ від 28.02.01, №199 та постанова КМУ від 24.10.01 року № 1386).

Зарахування до кадрового резерву затверджується наказом чи розпорядженням керівника державного органу за погодженням з іншими органами, якщо для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з цими органами.

Пропозиції щодо резерву на посади, призначення на які здійснюється органами вищого рівня, розглядаються спеціальними комісіями, утвореними при цих органах. Очолює комісію керівник органу або його перший заступник. Склад комісії затверджується рішенням відповідного органу.

Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо оформлення в установленому порядку допуску до державної таємниці особам, які його не мають.

З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із затвердженими керівниками державних органів чи їх структурних підрозділів особистими річними планами, де передбачається:

· вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України;

· систематичне навчання шляхом самоосвіти;

· періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (у тому числі і зарубіжних);

· участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності державних органів і структурних підрозділів;

· стажування терміном до двох місяців у державному органі, до кадрового резерву якого зараховано працівника;

· виконання обов’язків державного службовця, на посаду якого зараховано працівника до кадрового резерву;

· залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;

· участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних документів.

Керівник державного органу несе відповідальність за ефективну підготовку і використання кадрового резерву. У разі заміщення вакантної посади керівник державного органу в поданні про призначення кандидата на цю посаду повинен зазначити, протягом якого періоду він перебував у кадровому резерві, яким чином виявив себе, а якщо не перебував – подати обґрунтовані пояснення причини невикористання кадрового резерву.

Державним службовцям створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (на факультетах) та шляхом самоосвіти.

Державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, у тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило, не рідше одного разу на п’ять років. Результати навчання і підвищення кваліфікації є однією з підстав для просування по службі.

Примірний порядок формування кадрового резерву розробляється і затверджується Кабінетом Міністрів України. На його основі відповідною радою розробляється Порядок формування та ведення кадрового резерву конкретного органу державної влади, організації, установи.

 

5.4. Документальне оформлення підготовки та проведення атестації державних службовців

 

З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.

Атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.

В ході підготовчої та організаційної роботи до проведення атестації державних службовців кадрові служби готують пропозиції щодо складу атестаційних комісій, термінів і графіків проведення атестації; визначають кількість та складають списки державних службовців, які підлягають атестації; роз’ясняють цілі і порядок проведення атестації; проводять підготовку необхідних для атестації документів: атестаційний лист попередньої атестації та бланк атестаційного листа чергової атестації за зразком, що затверджений постановою КМУ від 28.12.2000 р. за № 1922. Щорічні оцінки виконання державним службовцем покладених на нього завдань та обов’язків за період, що минув після попередньої атестації, будуть подаватися до атестаційної комісії при проведенні наступних атестацій тобто після запровадження таких оцінок.

Атестаційна комісія створюється за рішенням голови відповідної ради. Головою атестаційної комісії призначається секретар або заступник голови відповідної ради. У сільських, селищних радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестацію може проводити міський селищний голова. До складу комісії включаються керівники структурних підрозділів, де працюють державні службовці, представники кадрової та юридичної служб. Керівник може залучати до роботи в комісії незалежних експертів. Залежно від кількості державних службовців, які підлягають атестації, наявності територіальних і підпорядкованих органів, специфіки державного органу утворюються одна чи кілька атестаційних комісій з непарною чисельністю членів комісії (як правило, від 5 до 11 осіб).

Термін і графік проведення атестації затверджуються наказом керівника і доводяться до відома державних службовців, які атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації. У графіках, як правило, зазначаються назва підрозділу, де працює державний службовець, його прізвище, ім’я, по батькові, посада, дата та час проведення атестації.

Кількісний та персональний склад атестаційних комісій, терміни, місце проведення атестації, графік її проведення затверджуються наказом (розпорядженням) керівника державного органу. Цим наказом також можуть надаватись відповідні доручення і встановлюватися дати подання необхідних документів до атестаційних комісій.

Атестація державних службовців – керівників структурних підрозділів та осіб, які ввійшли до складу комісії, передує атестації інших працівників цих підрозділів.

На кожного працівника, який підлягає атестації, складається службова характеристика, що підписується його безпосереднім керівником, затверджується керівником вищого рівня і подається до комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації. (дати зразок!!!).

Службова характеристика на керівника державного органу підписується керівником державного органу вищого рівня.

Службова характеристика повинна містити наступне;

· Загальні відомості (прізвище, ім’я по батькові, посада, стаж роботи на посаді);

· Професійні знання, рівень володіння державною мовою, досвід роботи за фахом;

· аналіз виконання державним службовцем посадових обов’язків, дотримання правил поведінки державного службовця, відомості про обсяг, якість, своєчасність і самостійність виконання роботи;

· ділові якості (професійна компетентність, відповідальність, ініціативність, самостійність в роботі, оперативність у прийняття рішень і здатність до контролю за їх реалізацією, вміння акумулювати необхідну інформацію та виділяти найголовніше, працювати з нормативно-правовими актами, іншими документами);

· Особисті якості (працездатність, комунікабельність, вміння керувати підлеглими, вміння встановлювати взаємовідносини з колегами, творчий підхід до справи, принциповість, послідовність в роботі самокритичність);

· Результативність роботи;

· Підвищення кваліфікації (види професійного навчання, що проходив державний службовець або причини, з яких навчання не проводилось, використання одержаних знань у роботі, здатність до самоосвіти, ставлення до професійного навчання підлеглих тощо);

· Можливості професійного і службового просування (за яких умов, на яку посаду, коли);

· Зауваження і побажання державному службовцю, який атестується;

· Висновок про відповідність займаній посаді.

Державний службовець ознайомлюється із службовою характеристикою до атестації під час співбесіди з безпосереднім керівником. В ході співбесіди повінні обговорюватись позитивні й негативні результати роботи державного службовця, його слабкі місця, визначатися шляхи подолання недоліків. Державному службовцю надається можливість задавати питання та коментувати зауваження й висновки щодо його роботи. У разі незгоди з відомостями, викладеними у службовій характеристиці, державний службовець може подати до комісії відповідну заяву, обґрунтування, додаткові відомості щодо своєї службової діяльності.

Під час кожної атестації до комісії подаються щорічні оцінки виконання держаним службовцем покладених на нього завдань та обов’язків за період, що минув після попередньої атестації, а також атестаційний лист попередньої атестації.

Атестаційний лист має наступний вигляд.

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

І Загальні дані

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________

Дата народження ___________________________________________________

Посада, яку займає працівник, і стаж роботи на ній (на момент атестації державного службовця)______________________________________________

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу і рік закінчення, спеціальність)________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_______________________________________

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив)___________________________

Загальний трудовий стаж, у тому числі на державній службі_______________

Категорія посади______________________ ранг ________________________

Посада в кадровому резерві___________________________________________

 

ІІ Результати атестації

За підсумками голосування атестаційної комісії:

Відповідає займаній посаді (за _______, проти_______)

Відповідає займаній посаді за умови___________________(за ____, проти___)

Не відповідає займаній посаді (за _______, проти_______)

Рішення атестаційної комісії__________________________________________

__________________________________________(за _______, проти_______)

 

Голова атестаційної комісії _____________________ ____________________

(підпис) (розшифрування)

Члени комісії

___________________________ _____________________

___________________________ ______________________

___________________________ ______________________

(підпис) (розшифрування)

Дата атестації «_____» ______________ 20___року

З результатами атестації ознайомлений_________________________________

(підпис працівника, який атестується)

Атестація, а також співбесіда перед атестацією мають проходити в умовах доброзичливості та неупередженості.

За результатами атестації кожного державного службовця атестаційна комісія приймає одне з рішень, а також вносить на розгляд керівника державного органу рекомендації, зокрема вони можуть стосуватися удосконалення навичок використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, удосконалення володіння однією з іноземних мов тощо. У разі погодження працівника здобути такі знання або навички комісія приймає рішення про відповідність займаній посаді за певних умов (неповна службова відповідність) і рекомендує керівникові призначити повторне атестування через конкретний період, але не пізніше ніж через рік. У разі відмови працівника виконувати дані йому зауваження та рекомендації, комісія, як правило, приймає рішення про його невідповідність займаній посаді.

Результати атестації державного службовця (рішення і рекомендації) фіксуються у протоколі засідання комісії та заносяться до атестаційного листа. Після проведення атестації державний службовець ознайомлюється із змістом атестаційного листа під розпис. У разі відмови від підпису складається відповідний лист.

Після завершення її результати узагальнюються та аналізуються головою атестаційної комісії і кадровою службою державного органу. Остаточне рішення за наслідками атестації приймає керівник державного органу і видає відповідний наказ (розпорядження). В наказі (розпорядженні) доцільно відзначити заходи щодо поліпшення роботи з кадрами на відповідний період. У додатках до вказаного наказу (розпорядження) зазначаються всі державні службовці, що проходили атестацію з відповідним рішенням щодо них:

- Про визнання такими, що відповідають займаній посаді, у тому числі щодо тих працівників, які зараховуються до кадрового резерву, кому дозволяється пройти стажування на відповідній посаді, встановлюються надбавки або змінюються їх розмір, присвоюються ранги державного службовця (з дотриманням порядку, встановленого законодавством);

- Про визнання такими, що відповідають займаній посаді за певних умов і порядку їх виконання;

- Про невідповідність займаній посаді з визначенням осіб, які переводяться за їх згодою на іншу посаду, а також кого буде звільнено з посади.

Якщо державний службовець визнаний за результатами атестації таким, що не відповідає займаній посаді, він звільняється з роботи на підставі, передбаченій Кодексом законів про працю України.

Про результати атестації Головдержслужбі надається інформація до закінчення поточного року. Інформація складається з цифрових даних за визначеною формою та довідки (зразки!!!).У довідці вказується: чи мали місце в органі при проведенні атестації випадки незгоди з відомостями, викладеними у службовій характеристиці, оскарження дій атестаційної комісії та рішень керівника органу, прийнятих за результатами атестації, а також пропозиції щодо удосконалення Положення про проведення атестацій державних службовців.

 

5.5. Особливості документального оформлення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в органах державного управління та місцевого самоврядування.

 

З метою забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, які спроможні виконувати завдання розбудови демократичної, правової, соціальної держави, забезпечувати розвиток громадянського суспільства, проведення адміністративної реформи, необхідно підготувати високваліфіковані кадри управління, а також розширити підготовку науковців у сфері державного управління та місцевого самоврядування. Зміна парадигми державного управління та місцевого самоврядування, повинна суттєвим чином вплинути і на якість кадрів, що працюють в цих органах, що потребує, безумовно, нового підходу до змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців для заміщення посад в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також формування кадрового резерву на ці посади. Виходячи з цього, розроблено «Комплексну програму підготовки державних службовців», яка була затверджена Указом Президента 09.11.2000р. за №1212/2000. Комплексна програма підготовки державних службовців та заходи на її виконання визначають цілі та завдання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у справі розвитку професійного кадрового потенціалу державного управління та місцевого самоврядування шляхом якісного вдосконалення функціонування загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для професійної діяльності у цих органах.

Сучасні потреби державотворення, процеси професіоналізації державного управління, зміни вимог до влади на місцях викликають необхідність вирішення низки проблем, серед яких однією з головних є проблема навчання державних службовців. У зв’язку з цим в Україні створена система навчальних закладів, їх регіональних філій, що займаються підготовкою кадрів для державної служби. Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі «Державне управління» здійснюється відповідно до нормативних документів Кабінету міністрів України, зокрема Постанови КМУ від 16 травня 1996 року № 533, від 8.02.97 р. № 167, від 01.09.97 р. № 949 та ін.

Відповідно до цих постанов та затверджених ними інструкцій оформляються наступні документи для отримання претендентом магістерського ступеня в освітній галузі «Державне управління».

Перш за все між органом державної влади та претендентом на навчання укладається Угода-направлення наступного змісту.

УГОДА-НАПРАВЛЕННЯ

До вищого навчального закладу, що здійснює підготовку магістрів в освітній галузі «Державне управління»

Від «____»_________________200_р. №______

(повне найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування)

В особі ___________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали керівника органу)

Та _______________________________________________________________

(прізвище ім.»я по батькові, посада ,місце роботи особи, яка направляється на навчання)

Уклали цю Угоду про підготовку магістра в освітній галузі «Державне управління»

1. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування зобов’язується: зарахувати на період навчання до кадрового резерву__________________________________________________________________

(прізвище та ініціали особи, яка направляється на навчання)

На посаду_________________________________________________________

(назва та категорія посади)

З урахуванням того, що оплата праці буде нижче від тієї, яку він (вона) отримував (отримувала) до вступу у вищий навчальний заклад;

створити умови для стажування слухача згідно з навчальним планом;

надати слухачеві після закінчення навчання роботу на посаді та з оплатою не нижче від тієї, яка була визначена йому при зарахуванні до кадрового резерву згідно з цією Угодою.

2. Особа, яка направляється на навчання, зобов’язується:

оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої професійно-кваліфікаційною характеристикою магістра в освітній галузі «Державне управління»;

погодити з органом державної влади або органом місцевого самоврядування тему магістерської роботи;

прибути для закінчення вищого навчального закладу на роботу до відповідного органу в установлений термін і відпрацювати в ньому не менш як три роки. У разі відрахування з вищого навчального закладу, неявки на службу або відмови приступити до неї без поважних причин відшкодувати державі (в особі органу, що направив на навчання) витрати, пов’язані з набуттям кваліфікації магістра в освітній галузі «Державне управління», в установленому законом порядку.

3. Прикінцеві положення

Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод.

Ця Угода припиняє дію:

Після закінчення терміну, на який вона складена;

За згодою сторін (оформляється протоколом);

У разі невиконання сторонами своїх зобов’язань (в установленому порядку).

Ця угода набирає чинності з дня підписання її обома сторонами і дії до «____»____________200_ р. (визначається відповідно до нормативного терміну навчання).

Ця Угода складається удвох примірниках, перший з яких зберігається в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, другий - у слухача.

4. Адреси сторін:

Орган державної влади або орган місцевого самоврядування:

__________________________________________________________________особа, яка направляється на навчання:__________________ _______________

(місце постійного проживання)

Паспорт ___________________________________________________________

(серія, номер, ким і коли виданий)

 

Керівник органу державної влади Або органу місцевого самоврядування (ініціали та прізвище) Дата підпис Головний бухгалтер_______________ ____________ ______________ Дата підпис М.П. Особа, яка направляється на навчання     (ініціали та прізвище) Дата підпис  

Угодами-направленнями можуть також додатково визначатися умови та зобов’язання державних органів щодо надання ними матеріальної допомоги за рахунок власних коштів слухачам, направленим на навчання, а також встановлення для них доплати до державної стипендії. Оскільки випускник зобов’язаний відпрацювати у державному органі або за його згодою та погодженням з Головдержслужбою в іншому органі виконавчої влади або іншому органі місцевого самоврядування не менше трьох років, то керівництво навчального закладу за погодженням з відповідним державним органом не пізніше ніж за півроку до закінчення випускником навчання пропонує йому вакантну посаду відповідно до укладеної угоди-направлення або переліку вакантних посад. При цьому навчальним закладом оформляється картка працевлаштування випускника за наступною формою у трьох примірниках на кожну особу. Перший примірник зберігається у навчальному закладі, другий надсилається за місцем направлення, третій – Головдержслужбі.

 

КАРТКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускника-магістра в освітній галузі «Державне управління»

(найменування вищого навчального закладу, його підпорядкованість, адреса, телефон, факс)

 

1.Прізвище____________________________________________________

Ім’я__________________________________________________________

По батькові_____________________________________________________

Рік народження__________________________________________________

2. Освітньо-кваліфікаційний рівень_________________________________

3.Напрям підготовки за професійним спрямуванням (спеціальність)_____

Спеціалізація ___________________________________________________

4. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування (за Угодою-направленням)___________________________________________________

(повне найменування, адреса, телефон, факс)


5. Посада (за Угодою-направленням)________________________________

Місячний оклад___________________________________________________

6.Попереднє місце роботи____________________________________________

(повне найменування, адреса, телефон, факс)

7.Посада (до вступу на навчання)______________________________________

Місячний оклад_____________________________________________________

8.Сімейний стан ___________________________________________

9. Місце постійного проживання ________________________________

(адреса, телефон)

10. Додаткові відомості _____________________________________________

 

Випускник______________________ Дата заповнення ____________

Підпис

Відповідальний працівник вищого навчального закладу (посада)__________________________________________________________

 

М.П. __________________ _______________ __________________

Дата підпис ініціали та прізвище

 

 

Керівництво державного органу за місцем направлення випускників не пізніше ніж за три м’ясці до закінчення ним навчання на підставі одержаної картки працевлаштування надсилає підтвердження навчальному закладу та Головдержслужбі про виконання умов працевлаштування випускників.

Вручення випускникові диплома про закінчення навчання у вищому навчальному закладі за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів в освітній галузі «Державне управління», направлення на роботу за наступною формою та видача належних йому коштів здійснюються протягом семи днів після закінчення ним навчання.

Оформлене навчальним закладом за погодженням з відповідним державним органом направлення на роботу є підставою для укладення трудового договору цім органом з випускником.

 

НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти