ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Про надання допуску до державної таємниці

№______________________ від «____»________________20___р.

(за журналом обліку)

Для службового користування

(після заповнення)

1. Прізвище, ім’я та по батькові 2. Дата народження «___»____________19___р. 3.Місце народження ________________________ 4.Місце проживання ________________________ 5.________________________________________ (примітки про зміни прізвища, місця _________________________________________ Проживання тощо) 6._________________________________________ (Відомості про порушення Режиму секретності) ____________________________________________ Місце для фотокартки 4,5 х 6,0 М.П. Фотокартку _________ прізвище ім’я та по батькові та відомості, зазначені в обліковій картці, засвідчую   Керівник режимно-секретного органу (РСО) Підпис Прізвище, ініціали «____»________20__року»

 

Начальник управління охорони і

контррозвідувального захисту державної

таємниці Служби безпеки України підпис розшифровка підпису

 

Всі облікові картки громадянина про надання допуску до державної таємниці реєструються у журналі реєстрації облікових карток громадянина про надання допуску до державної таємниці.

В окремих випадках, які визначаються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, за погодження зі Службою безпеки України громадянам України віком від 16 років може надаватися допуск до державної таємниці із ступенями секретності „цілком таємно” та „таємно”, а віком від 17 років – також до державної таємниці із ступенем секретності „особливої важливості”.

Допуск до державної таємниці може бути надано громадянину України і не бути пов’язаним з місцем роботи, служби або навчання. Такий допуск надається за місцем провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, а його надання пов’язане з:

· Визначення необхідності роботи громадянина із секретною інформацією;

· Перевірку громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці;

· Взяття громадянином на себе письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці, яка буде довірена йому;

· Одержання у письмовій формі згоди громадянина на передбачені законом обмеження прав його допуском до державної таємниці;

· Ознайомлення громадянина з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

Відмова у наданні допуску до державної таємниці може бути у наступних випадках:

· Відсутність у громадянина обґрунтованої необхідності в роботі із секретною інформацією;

· Сприяння громадянином діяльності іноземної держави, іноземної організації чи їх представників, а також окремих іноземців чи їх представників, а також окремих іноземців чи осіб без громадянства, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України, або участі громадянина в діяльності політичних партій та громадських організацій, діяльність яких заборонена у порядку, встановленому законом;

· Відмова громадянина взяти на себе письмове зобов’язання щодо збереження державної таємниці. Яка буде йому довірена, а також за відсутності його письмової згоди на передбачені законом обмеження прав у зв’язку з допуском до державної таємниці;

· Наявності у громадянина судимості за тяжкі злочини, не погашеної чи не знятої у встановленому порядку;

· Наявності у громадянина психічних захворювань, які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці, відповідно до переліку, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України і Службою безпеки України.

Крім того, у наданні допуску також може бути відмовлено у разі:

· Повідомлення громадянином під час оформлення допуску недостовірних відомостей про себе;

· Постійного проживання громадянина за кордоном або оформлення ним документів на виїзд для постійного проживання за кордоном;

· Невиконання громадянином обов’язків щодо збереження державної таємниці, яка йому довірена або довірялася раніше.

У разі відмови громадянинові у допуску до державної таємниці має бути мотивований висновок органу Служби безпеки України, який проводив перевірку, рішення про надання допуску до державної таємниці посадові особи зобов’язані у п’ятиденний термін письмово повідомити громадянина про причини і підстави відмови у наданні допуску.

Громадянин має право оскаржити цю відмову в порядку підлеглості посадовій особі вищого рівня чи до суду.

Керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації зобов’язані здійснювати постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.

 

11.3. Сутність конфіденційної інформації, що є власністю держави.

В роботі органів державної влади та місцевого самоврядування використовується ціла низка документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, але в той же час її не можна віднести до державної таємниці. Цю інформацію виокремлено в окрему групу, з наданням їй грифу «Для службового користування» та розробкою інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містіть конфіденційну інформацію, що є власністю держави. Кабінетом Міністрів України розроблено та затверджено Постановою КМУ № 1893 від 27 листопада 1998 р. типову інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави. Переліки конфіденційної інформації розробляються та вводяться в дію міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою Міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міською державними адміністраціями, в яких утворюються або у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебувають ці відомості. Крім того, на державних підприємствах, установах, і організаціях, можуть створюватися переліки конкретних видів документів у відповідній сфері діяльності.

На документах, що містять конфіденційну інформацію, у правому верхньому кутку першої сторінки, а для видань – на обкладинці та на титулі проставляються гриф «Для службового користування» та номер примірника. В тому разі, коли ці позначки неможливо нанести безпосередньо на документі, то їх проставляють на супровідних документах.

За забезпечення правильного ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом «Для службового користування» відповідають керівники організацій та установ. Безпосереднє ведення, облік, зберігання, розмноження та використання зазначених документів, а також контроль покладається на управління справами, загальні відділи, канцелярії організації. Контроль за нерозголошенням відомостей, що містяться у документах з грифом «Для службового користування», здійснюється режимно-секретними підрозділами організацій.

Співробітники організацій, які працюють такими документами, в обов’язковому порядку під розписку ознайомлюються з інструкцією щодо роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію і є власністю держави. Співробітники, які допущені до роботи з документами «Для службового користування», не мають права розголошувати усно або письмово будь-які відомості, які містяться в документах, окрім випадків, які передбачаються службовою потребою.

 

11.4. Охорона та робота з документами, що містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

 

Приймання і облік (реєстрація) документів з грифом «Для службового користування» здійснюється канцелярією організації, яка веде облік несекретної документації, дотримуючись вимоги одноразової реєстрації. Кореспонденція з грифом «Для службового користування», що надходить до організації, приймається і розривається централізовано у канцелярії співробітниками, яким доручена робота з такими документами, при цьому обов’язково перевіряється номери, кількість сторінок та примірників документів, наявність додатків, зазначених у супровідному листі. У разі відсутності документів або додатків до них складається акт у двох примірниках за наступною формою (форма 1), один з яких направляється відправнику.

Якщо кореспонденція доставляється у неробочий час, то вона приймається постійним черговим, якщо в організації не має постійного чергового, то документи «Для службового користування» доставлять у неробочий час заборонено.

Документи з грифом «Для службового користування», які надійшли помилково, повертаються відправникові або пересилаються адресатові.

Форма 1.

АКТ Про відсутність вкладень у конверті (пакеті) Від ______№________ _______________________ Місце складання Цей акт складений на підставі Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, завідуючим канцелярією _____________________________________________________________ Найменування організації   Прізвище та ініціали у присутності __________________________________________________ Посада, прізвище, ініціали Про те, що під час розкриття конверта (пакета), надісланого   Найменування організації, що надіслала пакет Не виявлено таких вкладень ______________________________________ Назви і номери документів, яких не виявлено   Завідуючий канцелярією ________________ ____________________ Підпис Ініціали та прізвище Примітка. Акт складається у двох примірниках, один з яких надсилається відправникові для надіслання документів, яких не вистачає.

 

 

 


Форма 2.

 

ЖУРНАЛ

Обліку документів та видань з грифом «Для службового користування»

 

Дата надходження та індекс документа Дата та індекс документа Звідки надійшов або куди надісланий Вид документа та короткий зміст Кількість сторінок Кількість та номери примірників Резолюція або кому надісланий на виконання Відмітка про взяття на контроль та термін виконання Дата і підпис Індекс (номер ) справи, до якої підшито документ Відмітка про знищення Примітка
Документа Додатка отримання повернення
11-

Примітка :Дозволяється окреме видання журналів на вхідні та вихідні документи і видання з грифом «Для службового користування».

 

Форма 3

КАРТКА

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти