ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 7. Нормативний документ

 

Історія та сучасний стан нормативного документа в Україні, за кордоном.

Поняття "нормативний документ", його зміст. Особливості нормативного документа. Основні види нормативного документа: нормативний документ зі стандартизації, каталог, прейскурант.

Нормативний документ зі стандартизації: стандарт, технічні умови.

Стандарт: визначення поняття, його сутність. Типова структура, реквізити стандарту. Класифікація стандартів. Види вітчизняних стандартів за межами поширення: державний, галузевий, стандарт підприємства, їх особливості. Основоположні стандарти. Стандарти на продукцію, процеси, методи контролю.

Системи стандартизації. Основні принципи розбудови системи стандартизації. Правові основи стандартизації та служби стандартизації.

Сучасна вітчизняна система стандартизації. Державний комітет України зі стандартизації, метрології, сертифікації та управління якості продукції (Держстандарт України), системи їх служб, функції. Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики.

Сучасні міжнародні, зарубіжні системи стандартизації. Міжнародні організації зі стандартизації, метрології та якості продукції. Функції та структура Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), її історія. Головні завдання та діяльність Міжнародної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації, Міжнародної електротехнічної комісії, Міжнародної організації законодавчої метрології, Європейської організації за контролем якості, Міжнародного бюро міри і вимірювань та ін.

Міжнародні стандарти. Стандарти зарубіжних країн. Стандарти Міжнародної організації зі стандартизації.

Стандартизація документів у документальній сфері. Мета, завдання створення системи стандартів у документальній сфері. Міжнародні стандарти, державні стандарти України, які дають визначення поняттю "документ". Стандарти, що використовуються в діяльності науково-технічної інформації, діловодства, архівної, бібліотечної, видавничої справи.

Технічні умови. Поняття "технічні умови", його сутність. Види, структура, реквізити технічних умов.

Каталоги. Поняття "каталог", його сутність і багатоваріантність тлумачення. Види каталогів: видавничий, книготорговельний, номенклатурний, промисловий та ін.; їх структура, реквізити.

Прейскурант. Поняття "прейскурант", його сутність. Види, структура, основні реквізити прейскуранта.

Запитання для самоперевірки

 

1. Що таке „нормативний документ", „прейскурант", „стандарт", „технічні умови", „каталоги"?

2. Які основні реквізити стандарту?

3. Коли було засновано:

- Міжнародну раду зі стандартизації, метрології та сертифікації;

- Міжнародну організацію зі стандартизації;

- Міжнародну електротехнічну комісію;

- Міжнародне бюро міри і ваги;

- Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації;

- Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики?

4. Які особливості мають технічні умови як вид документа?

5. Що таке "прейскурант"?

6. Якими є історія та сучасний стан системи стандартизації в Україні, за кордоном?

Завдання для самостійної роботи

Скласти згідно усіх вимог оформлення стандарт на:

а) конспект лекцій із документознавства студента вищого навчального закладу України зі спеціалізації 7.020105-„Документознавство та інформаційна діяльність";

б) оформлення реферату з документознавства.

Лабораторна робота 2

Нормативний документ

Мета: визначити особливості нормативного документа, структури, реквізитів, змісту конкретних зразків.

Хід заняття

1. Аргументуючи виклад думок конкретними прикладами, окреслити межі функціонального призначення нормативного документа.

2. Проаналізувати структуру та зміст технічних умов і прейскуранта. Виявіть загальне й особливе в їх оформленні.

3. Описати структуру промислового каталогу як системного об'єкта, проаналізувати типові елементи каталогів, їх функціонально-композиційні особливості.

Література:44; 48; 57; 89.

Тема 8 Патентний документ

 

Історія та сучасний стан патентного документа в Україні, за кордоном.

Поняття "патентний документ", його зміст. Співвідношення з поняттями "патентна документація", "патентна література", "патентні матеріали". Основні види патентного документа: авторське свідоцтво, патент. Особливості патентного документа. Відмінності між патентом і авторським свідоцтвом.

Авторське свідоцтво, його сутність, структура.

Патент як охоронний документ винаходу, строк його дії. Об'єкти винаходу: продукт, спосіб, застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням. Класифікація винаходів. Критерії патентоспроможності винаходів: новизна, перспективи застосування, практичне, теоретичне значення.

Патентна чистота. Ліцензування. Патентне дослідження. Патентні класифікації.

Структура та реквізити патенту. Опис винаходу та його структура: основна частина - виклад суті винаходу; додаткова- бібліографія, креслення, схеми, що ілюструють опис винаходу.

Патентно-правова система в Україні. Державне патентне відомство України (Держпатент України). Положення про Держпатент України (1992). Закон України "Про авторське право та суміжні з ним права" (2000). Державний департамент інтелектуальної власності, Антимонопольний комітет України, Український інститут промислової власності, Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг та ін.; їх діяльність у сфері патентного документування. Офіційне видання „Промислова власність. Винаходи. Промислові зразки. Знаки обслуговування. Сорти рослин." (1993). Державні бібліографічні покажчики патентної документації.

Сучасні міжнародні, зарубіжні патентно-правові системи.

Міжурядова організація системи ООН - Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Основні напрями діяльності ВОІВ. Стандарти ВОІВ щодо патентної документації.

Паризька конвенція з охорони промислової власності та її діяльність. Міжнародна класифікація винаходів, Міжнародна класифікація промислових зразків, Міжнародна класифікація товарних знаків і послуг як провідні загальні схеми патентування.

Патентно-правові системи країн Західної, Східної Європи, Азії, Африки, Америки: порівняльний аналіз (подібності, відмінності). Організації патентно-правової системи зарубіжних країн. Європейське патентне відомство, його функції. Конвенція про видачу європейських патентів (Європейська патентна конвенція). Етапи видачі європейського патенту: оформлення заявки, експертиза згідно встановлених ЄПК критеріїв патентоспроможності, видача патенту. Подвійне законодавство щодо європейського патенту.

Патентознавство як наука про патентний документ. Зв'язки між патентознавством та документознавством.

Запитання для самоперевірки

1. Що таке „патент"?

2. Які відмінні риси від інших видів документів має
патентний документ?

3. Що таке "авторське свідоцтво"?

4. Які складові має в собі патентна система в Україні?

 

Завдання для самостійної роботи

 

1. Проаналізувати зміст часопису „Промислова власність. Винаходи. Промислові зразки. Знаки обслуговування. Сорти рослин." за 2000-2003 pp. Складіть перелік запатентованих винаходів у вказаний проміжок часу.

2. Підготувати повідомлення про патентно-правову систему США, Федеративної Республіки Німеччини, Франції. Порівняйте структуру патентно-правової системи США, ФРН, Франції.

Лабораторна робота З

Патентний документ

Мета: узагальнити знання про патентний документ як вид науково-технічної документації, розкрити історичні закономірності складання форми, змісту документа.

Хід заняття

 

1. Ознайомитись із Міжнародною класифікацією винаходів. Проаналізувати логіку її структури, характер вибудови, складові частини схеми поділу.

2. Дати характеристику національній класифікації винаходів за такими позиціями: основний ряд; техніка деталізації; допоміжний апарат; індексація. Вказати на її особливості порівняно з Міжнародною класифікацією винаходів, класифікаціями винаходів ФРН, Франції, Іспанії.

3. Розкрити зміст структури опису винаходу за схемою:

· бібліографічна частина, її елементи;

· текст опису винаходу;

· патентна формула та системи її складання.

4. Ознайомитись із бюлетенем "Промислова власність. Винаходи. Промислові зразки. Знаки обслуговування. Сорти рослин.". Спостереження викладіть у вигляді узагальненого висновку стосовно:

· структури бюлетеня;

· функціонального призначення видання.

Література:44; 48; 57; 68.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти