ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 21. Голографічний документ

 

Основні етапи становлення, розвитку голограми в Україні, за кордоном. Внесок І. Лейта, Д. Габора, Ю. Упатніекса, Ю. Денисюка, Д. Строука, А. Мікаеляна, В. Бобриньова та ін. у становлення голограми як носія інформації.

Загальна характеристика голографічного документа. Поняття „голографія", „голографічний документ", його ознаки, властивості, переваги та обмеженість у застосуванні. Особливості запису і відтворення інформації на голограмі. Види голографічного документа.

Перспективи використання голограм у документально-комунікаційній сфері.

Запитання для самоперевірки

 

1. Що таке "голограма", "голографічний документ"?

2. Яким е принцип голографічного відтворення інформації?

Завдання для самостійної роботи

 

1. Підготуйте повідомлення на тему "Перспективи розвитку голографічного документа".

2. Складіть перелік особливостей голографічного документа за такими позиціями:

 

- особливості відтворення інформації;

- особливості збереження інформації;

- особливості нанесення інформації.

-

Семінар 6

 

Документ на новітніх носіях інформації

План

1. Інформаційні можливості документів на новітніх носіях інформації.

2. Особливості організації роботи документів на новітніх носіях інформації.

3. Новітні технології фіксації, поширення, зберігання інформації на новітніх носіях.

Лабораторна робота 10

Голографічний документ

Мета: закріплення знань про особливості створення та функціонування голографічного документа, перспектив використання голограм у документально-комунікаційній сфері.

 

Хід заняття

 

1. Здійснити порівняльний аналіз голографічного документа з оптичним, магнітним документами та заповнити таблицю:

Позиції порівняння Голографічний документ Оптичний документ Магнітний документ
Вид документа за характером знакових засобів
Вид документа за мірністюзапису інформації
Вид документа за призначенням для сприйняття
Вил документа за каналом сприйняття
Вид документа за ступенем розповсюлження
Вид документа за способом документування
Вид документа за рівнем узагальнення інформації
Вид документа за матеріальним носієм
Вид документа за матеріальною конструкцією
Вид документа за регулярністю виходу у світ
Вид документа за часом появи у світі
Вид документа за місцем походження

Примітка. За окремими позиціями порівняльного аналізу зробити додаткові пояснення щодо можливостей його здійснення.

Зробити загальний висновок до роботи щодо специфіки голографічного документа.

Література:44; 48; 57.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Виберіть відповіді з правильним визначенням науки "Документознавство":

а) документознавство - це наука, яка вивчає закономірності створеннята функціонування документів, яка розробляє методи документально- комунікаційної діяльності, принципи побудови документально-комунікаційних систем;

б)документознавство - це наука, яка вивчає закономірності створення та функціонування документів;

в) документознавство - це наука, яка розробляє методи документально-комунікаційної діяльності, принципи побудови документально-комунікаційних систем.

2. Фундатором документаційної науки є:

а) П. Отле;

б) О. Михайлов;

в) Г. Швецова-Водка.

3. Автором першого підручника з документознавства в Україні є:

а) Н. Кушнаренко;

б) С. Кулешов;

в) Г. Швецова-Водка.

4. Структурно документознавство поділяється на:

а) загальне та спеціальне;

б) загальне та виняткове;

в) загальне та теоретичне.

5. Предметом документознавства є:

а) формування наукового знання про документ у єдності його інформаційної та матеріальної складових, закономірностей функціонування документів у суспільстві;

б)документ;

в) комплексне вивчення документа як системного об'єкта, спеціально створеного для зберігання і розповсюдження (передачі) інформації у просторі й часі.

6. Наука, яка розробляє питання теорії документа, вивчає закономірності генезис та еволюції документа, загальні для всіх наук проблеми функціонування документів, практики їх створення й роботи з ними називається:

а) документологіею;

б)документалістикою;

в) документознавством.

7. Поділ документів за певними ознаками на класи називається:

а) класифікацією;

б) систематизацією;

в) структуризацією.

8. Визначте найзагальніше тлумачення документа:

а) будь-який матеріальний об'єкт, який використовується для передавання інформації у суспільстві;

б) предмет матеріальної культури людства;

в) будь-який запис інформації.

9. Визначте найвужче тлумачення документа:

а) запис про юридичний факт, що засвідчує особу;

б)запис про юридичний факт, що має необхідний набір елементів засвідчення;

в) запис, що містить відомості про юридичний факт.

10. Початок документної форми фіксації інформації припадає на:

a) V-IV тис. до н. е.;

б)ІІІ-ІІ тис. до н. е.;

в) IV-III тис. до н. е.

11. У залежності від матеріальної основи документи поділяються на дві великі групи:

а) природні та штучні;

б) паперові та полімерні;

в) природні та полімерно-плівкові.

12. Найрозповсюдженішою формою книги є:

а) кодекс;

б) аркушевий документ;

в) диск.

13. Монодокумент- це:

а) документ, який містить один твір;

б)документ, автором якого є одна особа;

в) один документ.

14. Визначте зміст поняття "текст":

а) тематично взаємопов'язані у логічній послідовності думки, ідеї, висловлені за допомогою певної системи знаків;

б) виклад основного змісту опублікованого твору;

в)закінчене речення, у якому формулюється зміст опублікованого документа.

15. Паперовий аркуш перед титульним аркушем книги або перед її розділами чи частинами називається:

а) шмуцтитулом;

б) авантитулом;

в) колонтитулом.

16. Процес створення документа називається:

а)документуванням;

б)кодуванням;

в) декодуванням.

17. Семіотика є наукою про:

а) різні системи знаків, які використовують для передачі інформації;

б) смислові сторони мови - морфеми, слова, словосполучення;

в) будову слова, властиві йому граматичні категорії, словозміни, а також частини мови.

18. Геральдичні знаки належать до групи:

а)емблемних;

б)"пікчерів";

в) тривимірних.

19. Основними способами запису інформації є:

а)ручний, механічний, магнітний, оптичний, фотографічний, електростатичний; б)ручний і механічний;

в) ручний, механічний, статичний.

20. Винахідником друкарської машини є:

а) Йоганн Гуттенберг;

б) Швайтпольд Фіоль;

в) Іван Федорович.

21. Батьківщиною кінематографа є:

а) Франція;

б) Німеччина;

в) Італія.

22. За рівнем узагальнення інформації документи бувають:

а) первинні та вторинні;

б) аналітичні та аналітико-синтетичні;

в) текстові та нетекстові.

23. Книжкове видання з інформацією, переданою за допомогою шрифту Брайля, належить до:

а) тактильного документа;

б)аудівізуального документа;

в) візуального документа.

24. Відправник документного повідомлення, який починає акт комунікації, є:

а) комунікантом;

б)реципієнтом;

в) комутатором.

25. Документування складається з:

а) підготовчого, редакційного, виробничого, заключного (вихідного) етапів;

б) підготовчого, виробничого, заключного етапів;

в) виробничого, випускного етапів.

26. Конституція є:

а) нормативно-правовим документом;

б)нормативним документом;

в) нормативно-інструктивним документом.

27. Навчальними виданнями є:

а) підручники, навчальні посібники, практикуми, програмно-методичні видання;

б)підручники, навчальні посібники, практикуми, хрестоматії;

в) підручники, навчальні посібники, навчальні програми.

28. Енциклопедія належать до:

а) довідкових видань;

б)наукових видань;

в) інформаційних видань.

29. Батьківщиною паперу є:

а) Китай;

б) Греція;

в) Індія.

30. Книги, надруковані до 1501 p., називають:

а) інкунабулами;

б) фоліантами;

в) рукописами.

31. Обсяг авторського аркуша складає:

а) 40 тисяч друкованих знаків;

6)45 тисяч друкованих знаків;

в) 4 тисяч друкованих знаків.

32. Патентом називається:

а) документ, який засвідчує офіційне визнання винаходу та право винахідника на нього;

б)документ, який охороняє авторське право;

в) документ, який засвідчує право автора на винахід.

33. Видання, які виходять через певні проміжки часу, постійною для кожного року кількістю примірників, не повторюється за змістом, типово оформлені, нумеровані, датовані примірники під стислою назвою називаються:

а) періодичними;

б) неперіодичними;

в) серійними.

34. Умовними графічними знаками нотних документів є:

а)ноти;

б)карти;

в) біти.

35. Основним видом картографічних документів є:

а) карти;

б) атлас;

в) глобус.

36. Неопублікований документ- це:

а)документ, який не розрахований на широке розповсюдження і створений у ході роботи закладів, підприємств, окремих осіб, і який відображає результат їх діяльності;

б)документ, призначений для широкого та багаторазового використання, випущений значним тиражем;

в)документ, який призначений для одноразового використання.

37. Документ інформаційного характеру, який описує, чи встановлює факти, події називається:

а) довідкою;

б) доповідною запискою;

в) пояснювальною запискою.

38. Фотографування різних документів для одержання мікрофільмів називається:

а) мікрофільмуванням;

б) мікрографуванням;

в) мікрофотографуванням.

39. Найрозповсюдженішим видом оптичних дисків для використання в персональних комп'ютерах є:

a) CD-ROM;

б)КД;

в)ВД.

40. Виберіть правильне позначення міжнародного стандарту для цифрових CD, який визначив їх логічні і файлові формати:

a) ISO-9660;

б)ISO-9770;

в) ISO-9670.

41. Виберіть правильне визначення поняття "мікрофільм":

а) плоска мікроформа з розташуванням мікрозображень у формі сітки;

б)носій інформації на фотоплівці, який уставляється в апертурну карту;

в) зменшена копія документа.

42. Автором першої спроби мікрокопіювати друкований матеріал був:

а) А. Рослінг;

б) Х Даймонд;

в) Г Скамоні.

43 Гарантійна стійкість кольорових фотодокументів сягає:

а).від5 до З0 років;

б) від 5 до 10 років;

м) від 10 до 140 років.

44. Ча розташуванням матриці перфоровані документи пм п Іииини на:

а) перфокарти з крайовою та внутрішньою перфорацією;

б) перфокарти з крайовою перфорацією;

в) перфокарти з внутрішньою перфорацією.

45. Піонером голографічних досліджень в Україні став:

а) колектив Інституту радіофізики та електроніки АН УРСР;

б) колектив Інституту фізики Харківського національного університету ім. Н. Каразіна;

в) колектив Інституту голографії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

46. Авторами документа можуть бути:

а) юридична та фізична особи;

б) фізична особа;

в) юридична особа.

47. Початківцем складання атласу є давньогрецький учений:

а) Клавдій Птолемей;

б)Страбон;

в) Геродот.

48. За технікою виконання естампи бувають:

а) ксилографічні, ліногравійовані, офортні, літографічні;

б) ксилографічні та офортні;

в) ксилографічні, літографічні, офортні.

49. Нотний запис багатоголосого музичного твору для оркестру, хору, камерного ансамблю та ін., у якому зведені партії всіх окремих голосів називають:

а)партитурою;

б) партією;

в) дирекціоном.

50. Удосконалення нотного запису в епоху Середньовіччя
відбувалося шляхом розроблення:

а) мензуральної тональності;

б)аколади;

в) невми.

51. Спеціальна система фіксації нотного тексту для сліпих
була винайдена:

а) 1839р.;

б) 1845 p.;

в) 1745р.

52. Інформаційні документи належать до групи:

а) ділових документів;

б)неопублікованих документів;

в) патентних документів.

53. Головним елементом ділового документа є:

а) текст;

б) штамп;

в) печатка.

54. За ступенем цінності документи бувають:

а) цінні, особливо цінні, унікальні, рідкісні;

б) цінні та особливо цінні;

в) цінні та унікальні.

55. У залежності від функціонального застосування
розрізняють фотографії:

а) загальні та спеціальні;

б)загальні та тематичні;

в) першорядні та другорядні.

56. Дисертації належать до:

а) неопублікованих документів;

б)опублікованих документів;

в) тих, які ніколи не друкуються.

57. Початки української журналістики географічне належать місту:

а) Харкову;

б) Одесі;

в) Львову.

58. Наука, що займається вивченням карт та інших картографічних творів як особливого способу відображення дійсності та просторової моделі реальних явищ, називається:

а) картознавством;

б) картографією;

в) географією.

59. Термінове повідомлення, що передається телефоном
називається:

а) телефонограмою;

б) телеграмою;

в) фонограмою.

60. Стенографія передбачає:

а) дослівний запис;

б)тезовий запис;

в) скорочений запис.


ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

1. Виникнення документа.

2. Початкова диференціація знань про документ.

3. Сутність поняття „документ", його розвиток.

4. Характеристика документа як системного об'єкта.

5. Властивості документа.

6. Ознаки документа.

7. Функції документа.

8. Інформаційна, матеріальна складові документа.

9. Структура документа, його загальні зовнішні, внутрішні ознаки структури.

10. Реквізити документа.

11. Загальні положення документування.

12. Кодування інформації.

13. Поняття про мови.

14. Знаковий метод фіксування інформації.

15. Поняття про знаки.

16. Класифікація знаків.

17. Знаки письма.

18. Документ як знакова система.

19. Способи і засоби запису інформації.

20. Поняття про класифікацію документів.

21. Співвідношення видової та типологічної класифікації документа.

22. Розвиток класифікації документів.

23. Класифікація за інформаційною складовою документа.

24. Класифікація за матеріальною складовою документа.

25. Класифікація документів за обставинами їх побутування у зовнішньому середовищі.

26. Типологічна класифікація документів.

27. Документна комунікація.

28. Документна комунікаційна система.

29. Документна діяльність.

30. Документ ний фонд.

31. Документознавство як наука, наукова дисципліна.

32. Основні етапи розвитку документознавства.

33. Структура сучасного документознавства.

34. Об'єкт, предмет, завдання загального документознавства.

35. Основні поняття документознавства.

36. Методи документологічних досліджень.

37. Теоретичні основи спеціального документознавства.

38. Видання як вид документа.

39. Класифікація та типологія видань.

40. Книга як різновид документа.

41. Історія книга.

42. Структура книги.

43. Патентний документ.

44. Нормативний документ.

45. Періодичне та продовжуване видання.

46. Нотний документ.

47. Картографічний документ.

48. Зображувальний документ.

49. Неопублікований документ.

50. Діловий документ.

51. Документ як артефакт.

52. Кінофотофонодокумент.

53. Перфорований документ.

54. Мікрографічний документ.

55. Магнітний документ.

56. Оптичний документ.

57. Голографічний документ.

58. „Електронний" документ.

 


ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Документознавство: сучасний стан та перспективи розвитку.

2. Історія документознавства.

3. Історіографія, джерельна база документознавства.

4. Документ як системний об'єкт.

5. Інформаційна складова документа.

6. Матеріальна складова документа.

7. Класифікація документів.

8. Теорія документа.

9. Методика документознавчих досліджень.

10. Історія документа.

11. Документ в епоху постмодерна.

12. Документ в епоху Середньовіччя.

13. Документ в епоху античності.

14. Документ у системі соціальної комунікації.

15. Наука про документ за кордоном.

16. Сучасний розвиток документознавства в Україні.

17. Концепція документознавства С. Кулешова.

18. Концепція документознавства Н. Кушнаренко.

19. Перспективи розвитку документознавства як навчальної дисципліни.

20. Кодування інформації.

21. Знак і символ.

22. Теорії інформації.

23. Книга як вид документа.

24. Неопублікований документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

25. Перфорований документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

26. Кінодокумент: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

27. Фотодокумент: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

28. Фонодокумент: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

29. Електронний документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

30. Картографічний документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

31. Нотний документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

32. Мікрографічний документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

33. П. Отле і документаційна наука.

34. К. Мітяєв і його роль у становленні сучасного документознавства.

35. Голографічний документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

36. Магнітний документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

37. Оптичний документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

38. Періодичне видання як вид документа.

39. Документознавство як метанаука.

40. Теоретичні засади спеціального документознавства.

41. Діловий документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 

1. Документознавство як наукова та навчальна дисципліна.

2. Джерельна, історіографічна бази курсу „Документознавство".

3. Історія виникнення документа, його генезис.

4. Документ в епоху античності.

5. Документ в епоху Середньовіччя.

6. Розвиток традиції дослідження інформаційної складової документа.

7. Еволюція матеріальної основи документа, способів, техніки фіксації інформації.

8. Винахід Й. Гутенберга та його значення для розвитку документа.

9. Розвиток знань про документ у XVI-XIX ст.

10. Розвиток традиції дослідження матеріальної складової документа.

11. Бібліографія, бібліологія, книгознавство та їх бачення змісту документа.

12. Документ як системний об'єкт.

13. Розвиток організаційного рівня дослідження документів у XIX ст.

14. Архіви та їх роль у накопиченні знань про документ.

15. П. Отле, А. Лафонтен та документаційна наука. "Трактат про документацію" (1934).

16. К. Мітяєв і теоретичне оформлення документознавства.

17. Розвиток документаційної науки, документології, документалістики, документознавства у 1960-1970-х pp.

18. Формування новоїконцепціїдокументознавства у 1980-1990-х pp.

19. Розвиток сучасного документознавства як науки та навчальної дисципліни в Україні.

20. Концепції документознавства С. Кулешова, H. Кушнаренко.

21. Документознавство як інтегральна наукова дисципліна про документ і документально-комунікаційну діяльність.

22. Об'єкт, предмет, завдання, функції документознавства.

23. Методологічні, методичні засади документознавства.

24. Сутність і форми зв'язків документознавства зі спорідненими науками, галузями знань.

25. Концепції документа як засобу збереження інформації та комунікації.

26. Теорії класифікації, типології документів.

27. Документування: загальна характеристика.

28. Кодування інформації.

29. Знаковий метод фіксування інформації.

30. Символ і знак.

31. Класифікація знаків.

32. Мова як засіб кодування інформації.

33. Документ як знакова система.

34. Способи і засоби запису інформації.

35. Структура документознавства.

36. Загальне Документознавство.

37. Спеціальне Документознавство.

38. Документ як наукове поняття.

39. Походження терміна "документ", еволюція його початкового значення.

40. Властивості документа.

41. Ознаки документа.

42. Функції документа.

43. Інформаційна складова документа.

44. Матеріальна складова документа.

45. Поняття „структура документа", „реквізити документа".

46. Поняття „зміст документа".

47. Інформація, теорії інформації й інформаційної комунікації.

48. Властивості інформації.

49. Текст документа.

50. Текст в інформаційному просторі.

51. Текст в екстралінгвістичному контексті.

52. Інтерпретація тексту.

53. Поняття „форма документа".

54. Документ як юридичний акт.

55. Документ як артефакт.

56. Експертиза цінності документа.

57. Класифікація документів.


ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

 

1. Документознавство як наукова та навчальна дисципліна.

2. Джерельна, історіографічна бази курсу „Документознавство".

3. Історія виникнення документа, його генезис.

4. Документ в епоху античності.

5. Документ в епоху Середньовіччя.

6. Розвиток традиції дослідження інформаційної складової документа.

7. Винахід Й. Гутенберга та його значення для розвитку документа.

8. Розвиток знань про документ у XVI-XIX ст.

9. Розвиток традиції дослідження матеріальної складової документа.

10. Бібліографія, бібліологія, книгознавство та їх бачення змісту документа.

11. Документ як системний об'єкт.

12. Розвиток організаційного рівня дослідження документів у ХІХ-ХХ ст.

13. Архіви та їх роль у накопиченні знань про документ.

14. П. Отле, А. Лафонтен і документаційна наука. "Трактат про документацію" (1934).

15. К. Мітяєв і теоретичне оформлення документознавства.

16. Розвиток документаційної науки, документології, документалістики, документознавства у 1960-1970-х pp.

17. Формування нової концепції документознавства у 1980-1990-х pp.

18. Розвиток сучасного документознавства як науки та навчальної дисципліни в Україні.

19. Концепції документознавства С. Кулешова, H. Кушнаренко.

20. Документознавство як інтегральна наукова дисципліна про документ і документально-комунікаційну діяльність.

21. Об'єкт, предмет, завдання, функції документознавства.

22. Методологічні, методичні засади документознавства.

23. Сутність і форми зв'язків документознавства зі спорідненими науками, галузями знань.

24. Концепції документа як засобу збереження інформації та комунікації.

25. Теорії класифікації, типології документів.

26. Загальні положення документування.

27. Кодування інформації.

28. Класифікація знаків.

29. Символ і знак.

30. Мова як засіб кодування інформації.

31. Документ як знакова система.

32. Способи і засоби запису інформації.

33. Структура документознавства.

34. Загальне Документознавство.

35. Спеціальне Документознавство.

36. Документ як наукове поняття.

37. Походження терміна "документ", еволюція його початкового значення.

38. Властивості, ознаки, функції документа як системного об'єкта.

39. Інформаційна, матеріальна складові документа.

40. Поняття „структура документа", „реквізити документа".

41. Поняття „зміст документа".

42. Інформація, теорії інформації, інформаційної комунікації.

43. Властивості інформації.

44. Текст документа.

45. Текст в інформаційному просторі.

46. Текст в екстралінгвістичному контексті.

47. Інтерпретація тексту.

48. Поняття „форма документа".

49. Сутність термінів „зовнішні ознаки документа", „матеріальна конструкція документа", „матеріальна основа документа".

50. Документ як юридичний акт.

51. Документа як елемент соціальної пам'яті.

52. Документ як артефакт.

53. Українське, міжнародне законодавство про збереження культурних цінностей.

54. Експертиза цінності документа.

55. Класифікація документів.

56. Документальна діяльність.

57. Процес створення документа.

58. Документальна комунікація як складова соціальної комунікації.

59. Документальна комунікація: учасники, форма, зміст.

60. Співвідношення „документальної" та „недокументальної" комунікації.

61. Документальна комунікаційна система та її підсистеми: атрибутивна, функціональна.

62. Документальні потоки та масиви в структурі життєвого циклу документа.

63. Основні закономірності функціонування документальних потоків і масивів.

64. Документальні ресурси.

65. Документальні фонди.

66. Загальна характеристика ділового документа.

67. Інформаційний діловий документ.

68. Документ колегіального органу.

69. Розпорядчий документ.

70. Організаційний документ.

71. Документи з особового складу.

72. Документи з господарсько-договірної діяльності.

73. Обліково-фінансові документи.

74. Документи із зовнішньо-економічної діяльності.

75. Стандарт.

76. Оптичні диски.

77. Магнітні диски.

78. Уніфікація та стандартизація ділової документації.

79. Регламентація процесів уніфікації, стандартизації ділової документації.

80. Управління діловим документом за кордоном.

81. Нормативний документ: загальна характеристика.

82. Сучасна вітчизняна система стандартизації.

83. Сучасні міжнародні, зарубіжні системи стандартизації.

84. Міжнародні організації зі стандартизації, метрології та якості продукції.

85. Патентний документ: загальна характеристика

86. Патентно-правова система в Україні.

87. Патент.

88. Авторське свідоцтво.

89. Технічні умови.

90. Прейскурант.

91. Каталог.

92. Закон України "Про авторське право та суміжні з ним права" (2000).

93. Сучасні міжнародні, зарубіжні патентно-правові системи.

94. Міжнародна класифікація винаходів.

95. Патентознавство як наука про патентний документ.

96. Загальна характеристика неопублікованого документа.

97. Нотний документ: загальна характеристика.

98. Картографічний документ: ознаки, властивості, функції.

99. Класифікація картографічних документів.

100. Карта.

101. Атлас.

102. Дисертація.

103. Плакат.

104. Мікрокарта.

105. Мікрофіша.

106. Мікрофільм.

107. Естамп.

108. Перфокарта та перфострічка.

109. Депонований рукопис.

110. Звіт про науково-дослідну роботу.

111. Загальна характеристика кінофотофонодокумента.

112. Кінодокумент.

113. Фонодокумент.

114. Фотодокумент.

115. Міжнародні, національні, галузеві стандарти щодо кінофотофонодокументів.

116. Перфорований документ.

117. Стандарти на перфорований документ.

118. Загальна характеристика мікрографічного документа.

119. Перспективи використання оптичних документів у документально-комунікаційній діяльності.

120. Загальна характеристика голографічного документа.

121. Перспективи використання голограм у документально-комунікаційній сфері.

122. Історія, сучасний стан і перспективи розвитку
магнітного документа в Україні та за кордоном.

123. Загальна характеристика магнітного документа.

124. Загальна характеристика електронного документа.

125. Закони України „JIpo електронні документи та електронний документообіг" (2003), „Про електронний цифровий підпис" (2003).

126. Класифікація та типологія видань.

127. Книга як вид документа.

128. Історія книги.

129. Періодичне, продовжуване видання як вид документа.

130. Журнал.

131. Газета.

132. Ізографічний документ: загальна характеристика.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Ці критерії розроблені кафедрою державного управління виходячи з положення про організацію навчального процесу у вузах та у відповідності з Примарними рекомендаціями по самоаналізу спеціальності у вищому навчальному закладі Головного управління акредитації і атестації вузів.

При перевірці знань під час іспитів з кожної дисципліни виставляється диференційована оцінка:

"Відмінно" виставляється студенту, якщо при відповіді на питання він виявив всебічні систематизовані, глибокі знання спеціальних дисциплін, всього програмного матеріалу, уміння вільно виконувати завдання, передбаченні програмою, знання основної і додаткової літератури, рекомендованої кафедрами, а також показав здібності до самостійного, творчого аналізу та вирішення поставлених питань. Як правило, така оцінка виставляється за всі вірно виконані практичні завдання та правильні відповіді на 80 % тестових питань.

"Добре" виставляється студенту, якщо при виконанні завдань він виявив повні знання програмного матеріалу, засвоїв основну літературу, рекомендовану кафедрою, успішно виконав завдання на рівні аналогічного відтворення. На "Добре" оцінюються знання студента, який успішно

виконав завдання практичної частини, показав вміння самостійного мислення при вирішенні проблемних ситуаційних завдань.

Оцінкою "Добре" оцінюється відповідь майже на всі вірно виконані завдання, а також відповідь більше як на 70 % тестових завдань.

"Задовільно" оцінюються знання студента, якщо при відповіді на питання він виявив достатні знання основного програмного матеріалу, в обсязі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, показав здатність виконати завдання, що передбачені програмою на рівні репродуктивного відтворення.

Як правило, оцінка "задовільно" виставляється студенту, який вірно відповів більш як на половину тестових завдань, має необхідний резерв знань для усунення помилок під керівництвом викладача.

"Незадовільно" виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив серйозні пробіли в знаннях основного матеріалу. Допустив принципові помилки при виконанні завдання на рівні нижче репродуктивного відтворення. Як правило, оцінка "незадовільно" виставляється студенту, який не підготовлений до самостійної професійної діяльності.

При перевірці знань враховується здатність студента:

диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;

застосовувати, закони, правила, методи, принципи у конкретних ситуаціях; інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень; логічно викладати матеріал на папері.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Аверишдев С. С. Типология отношения к книге в культурах Древнего Востока, античности и раннего средневековья // Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов Советского Союза. - М., 1978. - С. 6-27.

2. Автократов В. Н. Архивоведение в кругу других областей знания//Сов. архивы. - 1973. - №2. -С. 39-51.

3. Автократов В. Н., Банасюкевич В. Д., Сокова А. Н. Основне направления развития документоведения// Теоретические проблемы документоведения: Тез. докл. и сообщ. к теор. семинару (март 1975 г.) / ВНИИДАД. - М., 1975.-С. 35-56.

4. Автократов В.Н. Некоторые аспекты исследования объекта и предмета архивоведения//Тр. / ВНИИДАД. - М., 1976. - Т. 6. Ч. Г.-С. 17-73.

5. Акилина М. Книга в системе библиотековедческих понятий // Библиотековедение. - 1999. - № 4-6. - С. 116-124.

6. Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном зтапе // Отечеств, архивы. - 1995. -№2. - С. 4-14.

7. Архивы и управление документацией за рубежом. Основне проблемы: Аналит. обзор / ВНИИДАД; Авт. А. Н. Сокова. - М., 1989.-57 с.

8. Архівістика: Термінологічний словник / Авт.-упоряд.: К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова, Н. I. Гончарова та ін.- К., 1998.-С. 28.

9. Архівознавство: Підруч. для студ. вузів України / Редкол. Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. - К., 2002. - 344 с.

10. Асеев Г. Г. Электронный документооборот. - X.: ХГАК, 2001.-556 с.

11. Асеев Г. Г., Шейко В. Н. Информационные технологии в документоведении: Учеб пособие. - X.: ХГИК, 1997. - 290 с.

12. Астапович А. О. Международная федерация по информации и документации (к 100-летию со дня основания) // Отечеств, архивы. - 1995. -№4. -С. 101-105.

13. Афиани В. Ю. Государственный, общественный и научный статус документа // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе: Докл. и тез. выступлений на второй Всерос. конф. / ВНИИДАД. - М., 1997. - С. 194-197.

14. Блюменау Д. И. Информация и информационный сервис. - Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1989. - 189 с.

15. Бриксман М. А. Библиография и документалистика (информатика) // НТИ. Сер. 2. - 1968. - № 1. - С. 3-6.

16. Вайман А. А. О протошумерской письменности//Тайны древних письмен: Сб. Ст. - М., 1976. - С. 578-585.

17. Воробьев Г. Г. Документ: информационный анализ. - М.: Наука, 1973.-255с.

18. Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние века. - М.: Наука, 1989. - 352 с.

19. Гиляревский Р. С. Общие закономерности в развитии дисциплин научной информации и коммуникации и коммуникации: Дис. д-ра филол. наук в форме науч. докл. / ВИНИТИ.- М., 1987.47с.

20. Горькова В. И. Информетрия (количественные методы в научно-технической информации)//Итоги науки и техники. Сер. Информатика. Т. 10. - М.: ВИНИТИ, 1988. - 328 с.

21. Дандамаев М. А. Вавилонские писцы. - М.: Наука, 1983. - 242с.

22. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения: ГОСТ 16487-83 /Госстандарт СССР. - M., 1984. - 12 с.

23. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения: ГОСТ 51141-98. - М.: Госстандарт России, 1998. - 8 с.

24. Державний класифікатор управлінської документації: ДК 010-98. - К.: Держстандарт України, 1999. - 50 с.

25. Джерелознавство історії України: Довід. / Київськ. ун-т ім. Тараса Шевченка. Каф. архівознавства та спеціальних галузей іст. науки. НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 1998. - 211с.

26. Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: 36. док. / Упоряд., авт. передм. і комент. В. Й. Горобець; Відп. ред. Л. А. Дубровіна. - К.: Наук, думка, 1993. - 392 с.

27. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94. - К.: Держстандарт України, 1994. - 33 с.

28. Документальные памятники: выявление, учет, использование / Под ред. С. О. Шмидта: Учеб. пособие. - М., Высш. шк., 1988.- 254с.

29. Документационное обеспечение управления. Документоведение: Аннот. библиогр. указ. лит. за 1976- 1985 г. г. / ВНИИДАД. ОЦНТИ по документоведению и архивному делу. - М., 1990. - 71 с.

30. Документоведение: Прогр. для студентов по специализации "Информатизация документно-коммуникационных систем" / МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М., 1992. - 7 с.

31. Документоведение: Прогр. курса для экстерн, фак. / МГИК.-М., 1992.- 15с.

32. Документознавство: Прогр. курсу для Ін-ту культури зі спеціальності "Бібліотекознавство та бібліографія" / Рівн. держ. ін-т культури. - Рівне, 1997. -14с.

33. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поня

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти