ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Звіт про виробничу практику як вид наукової документції

Звіт про виробничу практику як вид наукової документції

Звіт про науково-дослідну та науково-конструкторську роботу - це рукописні чи надруковані документи, що містять детальний опис ходу та результатів досліджень.

Звіти про НДР та НКР підлягають обов'язковій реєстрації теми та інформації про провідні аспекти змісту завершеної роботи у виданнях інформаційних органів. В Україні такі функції виконує Український інститут науково-технічної та економічної інформації.

Структурно звіт про НДР складається з 4 частин: вступна, основна, додатки, матеріал у кінці звіту. Звітні документи мають титульну сторінку, реферат, вступне слово, опис суті досліду та висновки.

Властивості, ознаки документа

Властивості документа

Назва властивості Тлумачення терміна
1. Атрибутивність Наявність невід’ємних складових, без яких він не може існувати
2. Функціональність Призначення для передачі інформації в просторі й часі
3. Структурованість Тісний зв'язок елементів і підсистем, що забезпечує єдність і цілісність документа

Ознаки документа

Назва виду Характеристика ознак
1. Наявність семантики змісту Документ – носій думки, що передається знаками. Сукупність послідовно розміщених знаків, які передають зміст документа (повідомлення), є його обов’язковою ознакою
2. Стабільна матеріальна форма Форма документа мусить забезпечити йому довготривале зберігання й надати можливість багаторазового використання та переміщення інформації в часі та просторі
3. Призначеність для використання в соціальній комунікації Статус документа мають лише ті об’єкти, які первинно призначені для збереження та передачі інформації в часі та просторі. Документи – це носії інформації, спеціально створені людиною для забезпечення певних комунікаційних цілей
4. Завершеність повідомлення Не може бути повноцінним документом фрагментарне незавершене повідомлення. Але ця вимога досить відносна для незавершених повідомлень, що мають виключне значення в наукових дослідженнях (чернетки, ескізи)

Сутність соц.. і-ції в документознавстві

Соціальна інформація - це засіб передачі знань, емоцій та вольових впливів у суспільстві.

Принципи поділу Види інформації Коротка характеристика
1. Соц.призначення Масова: публіцистична, естетична, загальна. Спеціальна: наукова, технічна, планово-економічна, комерційна Соц..і-ція призначена для всіх членів суспільства. Призначена для окремих соц..груп, зокрема спеціалістів.
2. Засіб відображення і-ції людською свідомістю Логічна.   Естетична. Результат пізнання і логічного осмислення законів природи, суспільства і мислення. Результат образно-асоціативного переважно художньо-естетичного відображення дійсності.
3. Фізіологічн особливості сприйняття і-ції людиною Візуальна. Аудіальна. Обонятільна. Тактильна. Смакова. Сприйняття зором. Сприйняття слухом. Сприйняття аналізаторами запаху. Дотик. Смак.
4. За способом розповсюдження Опублікована.   Неопублікована. Та що розповсюджується за допомогою тиражного розмноження документів. Не розрахована на широке розповсюдження
5. За ступенем переробки Первинна. Вторинна. Безпосередній результат. Обробка цього результату.
6. За сферами отримання та використання і-ції Документна. Не документна. Зафіксована на матеріальному носії. Не зафіксована на матеріальному носії.

18. Депонований рукопис як вид неопубліковано документа.

Депонований рукопис - це закінчена наукова робота, призначена для вузького кола спеціалістів, публікація котрої в традиційних виданнях, розрахованих на широке розповсюдження, їх якоїсь причини невиправдана.

Депонування - спосіб прискореного доведення і-ції до споживача. Депонований рукопис стає здобутком науковців значно раніше, ніж публікація. У якості депонованого рукописа можуть виступати статті, тези наукових доповідей, збірники статей та монографії, що не перевищують 20 сторінок. Виготовляються депоновані рукописи в декількох примірниках та передаються в органи і-ції.

Методи та способи документування

Документування - це процес створення документа з використанням різних методів та засобів фіксації інформації на матеріальному носії. Методи документування - це прийоми або сукупності прийомів фіксування інформації на матеріальному носії за допомогою знакових систем. Методи: Діалектико-матеріалістичний - Категорії теорії пізнання: аналіз і синтез, дедукція і індукція, порівняння, узагальнення, ідеалізація, класифікація, сходження від абстрактного до конкретного і т. ін.; загальнонауковий - емпіричні методи: опис, спостереження, експеримент, моделювання. теоретичні методи: системний підхід, діяльнісний підхід, функціональний підхід, типологічний підхід; спеціально-науковий - логічні, соціологічні, математичні методи, історичний підхід, бібліографічний, бібліометричний (наукометричний) методи; методи специфічні для низки споріднених наукових дисциплін - функціональний, аналітико-тематичний, структурно-типологічний методи. соціально-комунікаційно-інформаційний, документологічний методи; конкретні методи документознавчих досліджень - методи вивчення документів: структурно-функціональний аналіз, розуміння, осмислення, джерелознавчий аналіз, статистичний аналіз, психологічний аналіз тощо.

Способи документування - це дія або сукупність дій, які застосовуються при записі і-ції на матер.носії. до основних систем документування відносять: системи графічного запису,системи механічного запису, фотографічні, електромагнітні, оптичні, магнітооптичні, електростатичні, електронні.

Особливості екон.системи документації

Економічна система документації - відображаються конкретні практичні питання ведення сучасного господарства, організації торгівлі, ведення фінансової та цінової політики, здійснення банківських операцій. Найпопулярніші документи:

- Бізнес-план - важливий обов'язків документ, що підсумовує ділові можливості й відкриває перспективи їх реалізації колективом.

Основна увага під час складання бізнес-плану приділяється викладенню ідеї бізнесу та розробці шляхів її реалізації, тобто повинно бути визначено: предмет діяльності; майбутній продукт виробництва і чим він чи вона будуть відрізнятися від інших; у яку можливу суму обійдеться реалізація цього плану; джерела, які будуть сприяти досягненню мети.

Бізнес-план як правило складається з таких основних розділів: план виробництва; організація управління підприємством; фінанси та їх використання; програма інвестування; охорона навколишнього середовища; оцінка ризику та страхування; окупність капіталовкладення та ін..

- Контракт - комерційний документ, що являє собою угоду на постачання товару, погоджений і відписаний постачальникам і споживачем. Процедура укладання контракту проходить кілька етапів: попередня домовленість; проект контракту; оформлення чистового варіанту після коректури; підписання обома сторонами.

- Зовнішньоторговельні - документи, що підтверджують виконання зовнішньоторговельних операцій. Залежно від виконання функцій зовнішньоторговельні документи поділяються на: товаросупроводжувальні документи; відвантажувальні документи; комерційні документи - запит, пропозиція, відповідь на пропозицію, протокол розбіжностей, комерційний акт, претензія, позивна заява.

І-ційна складова документа

Документ створюється для зберігання та передачі і-ції у часі та просторі.

Слово і-ція має багато визначень, найбільш широке з них "відображене багатоманіттям".

І-ція яка міститься в документах можна розділити на три види: ретроспективна(відноситься до минулого), оперативна(поточна), перспективна(відноситься до майбутнього).

Слід розрізняти такі основні поняття і-ційної складової документа:документна і-ція; документована і-ція; і-ція про документ; і-ція на документі; документальна і-ція.

Сприйняття і-ції пов'язане з її рівнем у документі і формується на трьох етапах: відбувається на рівні законів, символів; приймається те, що усвідомлюється; здійснюється відбір найважливіших елементів.

За формою і-ційної складової документ містить фізичний та і-ційний об'єм. Фізичний об'єм письмових документів виражається в друкованих аркушах. І-ційний об'єм виражається в обліково-видавничих аркушах. Відношення і-ційного об'єма документа до фізичного свідчить про контактність документа. Зміст і-ції в конкретній системі наз.тезаурусом. складовими якого є: основна інформативність; втрата інформативності; безкорисна, надлишкова інформативність.

Картографічні видання

Історія картографування нараховує не одне тисячоліття. Еволюція розвитку:

* 4тис.до.н.е.-1ст.до.н.е. - перші картографічні малюнки, виконані на глиняних табличках;

* 15-16 ст. - поява першої друкованої карти(1472), створення першого глобуса(1492);

* 17-19 ст. - винайдення зорової труби(1609), винахід мензули;

* 20-пол.21 ст. - розвиток комплексного картографування, теорії картографії й організація наукових досліджень.

Класифікація: карта - зменшене,узагальнене зображення поверхні землі, іншого небесного тіла або позаземного простору; атлас - передає зображення різних об'єктів, який пропонується для навчання або практичного використання; глобус - модель Землі з картографічним зображенням її поверхні.

70.52. система документації офіційного походження, система документації офіційного походження

Однією з перших систем документації, що виділилася із загального документного масиву ще в давньому Єгипті, стала документація офіційного походження - це сукупність документів, що застосовуються у певній сфері діяльності, галузі, напряму діяльності установи чи її підрозділу.

Документи особового походження - це документи, що створені особою поза службовими стосунками або які містяться в первинних зібраннях. Тобто такі документи виступають у якості матеріалізованого продукту їх особистого інтелекту.

Документація офіційного походження - це службові документи, що необхідні для вирішення безпосередньо управлінських чи інших рішень. Такі документи містять як первинні вихідні відомості, так і вторинну і-цію, яка отримується за рахунок аналітико-синтетичної переробки первинних даних.

До системи документації офіційного походження відносять: господарську, наукову, навчальну, законодавчу, судову, нотаріальну, військово-оборонну, громадсько-політичну, цивільно-реєстраційну, документації органів внутрішніх і зовнішніх справ, системи охорони здоровя, культури, туризму та ін..

Функції до-та

Оскільки документ виступає як полі функціональний об’єкт, він виконує низку взаємопов’язаних соціальних функцій. Умовно їх поділяють на три групи: головні, загальні, спеціальні.

Головні функції – це зберігання й передача інформації в часі та просторі. Створюється документ із метою забезпечення потреб суспільства за допомогою документної інформації.

До загальних функцій документів відносять:

· інформативно-комунікативна;

· регулятивно-комунікативна;

· кумулятивна;

· культурна.

Зазначені функції характерні для більшості документів, незалежно від їх типу та виду. Характеристика загальних функцій документа наведена в додатку.

Спеціальні функції притаманні не всім, а окремим видом і типом документів, де вони проявляються у відповідності до соціальних потреб суспільства. До спеціальних функції, у свою чергу, можуть відноситьсь:

· управлінська;

· пізнавальна;

· правова;

· історичного джерела;

· обліку;

· гедонічна.

До спеціальних функцій можна також віднести: політичну, ідеологічну, художньо-естетичну, захисну інформації, грошового виразу, статистичну, джерельну, підтвердження авторського права тощо.

Кількість спеціальних функцій документа, як і можливих потреб суспільства, може бути досить значна, оскільки ці функції визначені суспільно-практичними цілями й завданнями, число яких не обмежене.

Автор документа, як правило, наділяє його якоюсь однією функцією, об’єктивно ж цей документ несе й інші функції. З часом питома вага тієї або іншої функції може змінюватися. Перераховані функції можна розділити на:

а ) функції оперативного характеру, час дії яких обмежено;

б ) функції постійно діючі.

Так, наприклад, свідоцтво про середню освіту чи свідоцтво про підвищення кваліфікації виконують як постійно діючі функції, так і функції оперативного характеру: інформаційну, культурну, соціальну, правову та функцію історичного джерела тощо.

Загальні фу-цїї до-тів

 

Назва функцій Характерні ознаки
      Інформаційно-комуніуативна Здатність до-та задовольняти потреби суспільства в інформації. З нею пов*язані процеси які охоплюють сутність таких складових спілкування як передача-прийом ін.-ції та відповідна реакція на неї.
    Регулятивно-комунікативна Здатність до-та бути інформативним засобом передачі , обміну, комунікації, спілкування ,за якої фізична особа має можливість упливати на згадані засоби шляхом визначення мотивів ,мети, програми дій, прийняття рішень.
Комулятивна Здатність до-та накопичувати , зосереджувати, зберігати й упорядковувати інформацію з метою її зберігання для сучасного й наступного поколінь
Культурна Здатність до-та зберігати й передавати культурні традиції, естетичні норми, ритуали, прийняті в суспільстві (кінофільми, фотографія, науковотехнічний до-нт.)

 

звіт про виробничу практику як вид наукової документції

Звіт про науково-дослідну та науково-конструкторську роботу - це рукописні чи надруковані документи, що містять детальний опис ходу та результатів досліджень.

Звіти про НДР та НКР підлягають обов'язковій реєстрації теми та інформації про провідні аспекти змісту завершеної роботи у виданнях інформаційних органів. В Україні такі функції виконує Український інститут науково-технічної та економічної інформації.

Структурно звіт про НДР складається з 4 частин: вступна, основна, додатки, матеріал у кінці звіту. Звітні документи мають титульну сторінку, реферат, вступне слово, опис суті досліду та висновки.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти