ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Властивості, ознаки документа

Властивості документа

Назва властивості Тлумачення терміна
1. Атрибутивність Наявність невід’ємних складових, без яких він не може існувати
2. Функціональність Призначення для передачі інформації в просторі й часі
3. Структурованість Тісний зв'язок елементів і підсистем, що забезпечує єдність і цілісність документа

Ознаки документа

Назва виду Характеристика ознак
1. Наявність семантики змісту Документ – носій думки, що передається знаками. Сукупність послідовно розміщених знаків, які передають зміст документа (повідомлення), є його обов’язковою ознакою
2. Стабільна матеріальна форма Форма документа мусить забезпечити йому довготривале зберігання й надати можливість багаторазового використання та переміщення інформації в часі та просторі
3. Призначеність для використання в соціальній комунікації Статус документа мають лише ті об’єкти, які первинно призначені для збереження та передачі інформації в часі та просторі. Документи – це носії інформації, спеціально створені людиною для забезпечення певних комунікаційних цілей
4. Завершеність повідомлення Не може бути повноцінним документом фрагментарне незавершене повідомлення. Але ця вимога досить відносна для незавершених повідомлень, що мають виключне значення в наукових дослідженнях (чернетки, ескізи)

Сутність соц.. і-ції в документознавстві

Соціальна інформація - це засіб передачі знань, емоцій та вольових впливів у суспільстві.

Принципи поділу Види інформації Коротка характеристика
1. Соц.призначення Масова: публіцистична, естетична, загальна. Спеціальна: наукова, технічна, планово-економічна, комерційна Соц..і-ція призначена для всіх членів суспільства. Призначена для окремих соц..груп, зокрема спеціалістів.
2. Засіб відображення і-ції людською свідомістю Логічна.   Естетична. Результат пізнання і логічного осмислення законів природи, суспільства і мислення. Результат образно-асоціативного переважно художньо-естетичного відображення дійсності.
3. Фізіологічн особливості сприйняття і-ції людиною Візуальна. Аудіальна. Обонятільна. Тактильна. Смакова. Сприйняття зором. Сприйняття слухом. Сприйняття аналізаторами запаху. Дотик. Смак.
4. За способом розповсюдження Опублікована.   Неопублікована. Та що розповсюджується за допомогою тиражного розмноження документів. Не розрахована на широке розповсюдження
5. За ступенем переробки Первинна. Вторинна. Безпосередній результат. Обробка цього результату.
6. За сферами отримання та використання і-ції Документна. Не документна. Зафіксована на матеріальному носії. Не зафіксована на матеріальному носії.

18. Депонований рукопис як вид неопубліковано документа.

Депонований рукопис - це закінчена наукова робота, призначена для вузького кола спеціалістів, публікація котрої в традиційних виданнях, розрахованих на широке розповсюдження, їх якоїсь причини невиправдана.

Депонування - спосіб прискореного доведення і-ції до споживача. Депонований рукопис стає здобутком науковців значно раніше, ніж публікація. У якості депонованого рукописа можуть виступати статті, тези наукових доповідей, збірники статей та монографії, що не перевищують 20 сторінок. Виготовляються депоновані рукописи в декількох примірниках та передаються в органи і-ції.

Методи та способи документування

Документування - це процес створення документа з використанням різних методів та засобів фіксації інформації на матеріальному носії. Методи документування - це прийоми або сукупності прийомів фіксування інформації на матеріальному носії за допомогою знакових систем. Методи: Діалектико-матеріалістичний - Категорії теорії пізнання: аналіз і синтез, дедукція і індукція, порівняння, узагальнення, ідеалізація, класифікація, сходження від абстрактного до конкретного і т. ін.; загальнонауковий - емпіричні методи: опис, спостереження, експеримент, моделювання. теоретичні методи: системний підхід, діяльнісний підхід, функціональний підхід, типологічний підхід; спеціально-науковий - логічні, соціологічні, математичні методи, історичний підхід, бібліографічний, бібліометричний (наукометричний) методи; методи специфічні для низки споріднених наукових дисциплін - функціональний, аналітико-тематичний, структурно-типологічний методи. соціально-комунікаційно-інформаційний, документологічний методи; конкретні методи документознавчих досліджень - методи вивчення документів: структурно-функціональний аналіз, розуміння, осмислення, джерелознавчий аналіз, статистичний аналіз, психологічний аналіз тощо.

Способи документування - це дія або сукупність дій, які застосовуються при записі і-ції на матер.носії. до основних систем документування відносять: системи графічного запису,системи механічного запису, фотографічні, електромагнітні, оптичні, магнітооптичні, електростатичні, електронні.

Особливості екон.системи документації

Економічна система документації - відображаються конкретні практичні питання ведення сучасного господарства, організації торгівлі, ведення фінансової та цінової політики, здійснення банківських операцій. Найпопулярніші документи:

- Бізнес-план - важливий обов'язків документ, що підсумовує ділові можливості й відкриває перспективи їх реалізації колективом.

Основна увага під час складання бізнес-плану приділяється викладенню ідеї бізнесу та розробці шляхів її реалізації, тобто повинно бути визначено: предмет діяльності; майбутній продукт виробництва і чим він чи вона будуть відрізнятися від інших; у яку можливу суму обійдеться реалізація цього плану; джерела, які будуть сприяти досягненню мети.

Бізнес-план як правило складається з таких основних розділів: план виробництва; організація управління підприємством; фінанси та їх використання; програма інвестування; охорона навколишнього середовища; оцінка ризику та страхування; окупність капіталовкладення та ін..

- Контракт - комерційний документ, що являє собою угоду на постачання товару, погоджений і відписаний постачальникам і споживачем. Процедура укладання контракту проходить кілька етапів: попередня домовленість; проект контракту; оформлення чистового варіанту після коректури; підписання обома сторонами.

- Зовнішньоторговельні - документи, що підтверджують виконання зовнішньоторговельних операцій. Залежно від виконання функцій зовнішньоторговельні документи поділяються на: товаросупроводжувальні документи; відвантажувальні документи; комерційні документи - запит, пропозиція, відповідь на пропозицію, протокол розбіжностей, комерційний акт, претензія, позивна заява.

Характеристика періодичних та продовжувальних видань

«Періодика» - грецьке слово, що означає «той, що знову приходить, наступає або повертається».

Періодичне видання виходить через визначені проміжки часу постійним для кожного року числом випусків, що не повторюється змістом, типово оформлені, нумерованими та датованими випусками, які мають загальну назву.

Характерні риси періодичних видань: різноплановість та актуальність змісту; оперативність та регулярність виходу у світ; відповідність заголовка характеру видання, що не змінюється протягом тривалого часу; наявність однієї або декількох організацій, органом котрої виступає видання.

Періодичні видання є одним із основних засобів системі масової комунікації.

Періодичні видання: газета; журнал; бюлетень; календар; експрес-інформація тощо.

1) За регулярністю виходу у світ: щоденні; щотижневі; щомісячні; щоквартальні; щорічні тощо.

2) За місцем випуску та сферою розповсюдження: місцеві; регіональні; загальнодержавні; закордонні.

І-ційна складова документа

Документ створюється для зберігання та передачі і-ції у часі та просторі.

Слово і-ція має багато визначень, найбільш широке з них "відображене багатоманіттям".

І-ція яка міститься в документах можна розділити на три види: ретроспективна(відноситься до минулого), оперативна(поточна), перспективна(відноситься до майбутнього).

Слід розрізняти такі основні поняття і-ційної складової документа:документна і-ція; документована і-ція; і-ція про документ; і-ція на документі; документальна і-ція.

Сприйняття і-ції пов'язане з її рівнем у документі і формується на трьох етапах: відбувається на рівні законів, символів; приймається те, що усвідомлюється; здійснюється відбір найважливіших елементів.

За формою і-ційної складової документ містить фізичний та і-ційний об'єм. Фізичний об'єм письмових документів виражається в друкованих аркушах. І-ційний об'єм виражається в обліково-видавничих аркушах. Відношення і-ційного об'єма документа до фізичного свідчить про контактність документа. Зміст і-ції в конкретній системі наз.тезаурусом. складовими якого є: основна інформативність; втрата інформативності; безкорисна, надлишкова інформативність.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти