ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Овсієнко Анатолій Миколайович

Овсієнко Анатолій Миколайович

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

для проходження виробничої практики

студентами денної форми навчання

спеціальності "Документознавство"

 

Переяслав-Хмельницький, 2013

 

Мета і завдання практики

Мета виробничої практики полягає у безпосередньому закріпленні знань і вмінь, набутих в ході аудиторних занять. Таким чином, проходження навчальної практики можна оцінити як завершальний етап освоєння курсу "Документознавство".

Поставлена мета визначила низку завдань, що вирішуються в період практики, а саме:

- Набуття навичок практичного застосування отриманих теоретичних знань;

- Набуття навичок роботи в службах документаційного забезпечення управління;

- Застосування на практиці навичок аналізу документів і систем документації;

- Придбання навичок роботи з галузевими і відомчими документами;

- Підготовка до виробничої, в т. ч. переддипломної практики.

 

 

Організація практики

Відповідальність за організацію та проведення практики несе декан факультету та кафедра документаційного забезпечення управління та прикладної лінгвістики в особі завідувача кафедри та викладача, призначеного керівником практики.

Навчально-методичне керівництво навчальною практикою здійснює професорсько-викладацький склад кафедри документаційного забезпечення управління та прикладної лінгвістики.

Контроль за проведенням практики з боку організації здійснюється спеціально призначеним працівником цієї організації, що мають досвід роботи в сфері документаційного забезпечення управління.

 

В обов'язки керівників практики від університету входить:

 • контроль за ступенем підготовленості баз практики до прийняття студентів;
 • проведення разом із деканатом інструктивних зборів студентів, які направляються на практику;
 • проведення організаційних заходів перед практикою: індивідуальний інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів і завдань (направлення, програма практики, щоденник, індивідуальне завдання, тема курсової або дипломної роботи, а також інші матеріали і рекомендації);
 • проведення консультацій студентів на місцях практики;
 • контролювання своєчасного прибуття студентів на бази практики;
 • контроль за виконанням програми практики та індивідуального завдання;
 • перевірка та приймання захисту звітів з практики;
 • прийняття рішень стосовно якості проходження практики студентами і внесення пропозицій щодо її поліпшення.

Керівництво практикою студентів на місцях покладається керівником підприємства і організації на відповідальних осіб, які затверджуються відповідним наказом.

В обов'язки керівників практики від торговельного чи промислового підприємства входить:

· надання робочого місця і створення необхідних умов студентам для проходження та виконання програми практики;

· забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці;

· надати студентам-практикантам можливість користуватися нормативною, технічною, звітною та іншою документацією;

· допомога студентам у зібранні матеріалів для виконання завдань практики, а також курсових та дипломної роботи;

· залучення студентів до поточної роботи у структурних підрозділах підприємства чи організації;

· контроль за виконанням окремих завдань і програми практики в цілому;

· перевірити звіти, скласти характеристики на студентів-практикантів;

· право участі у роботі комісії із захисту звітів студентів, зборів з питань удосконалення проведення практики тощо.

 

Студенти зобов'язані:

ð до початку практики одержати від керівників практики факультету консультації щодо оформлення необхідних для цього документів;

ð своєчасно прибути на базу практики і регулярно відвідувати бази практики;

ð виконувати всі завдання, обсяг яких встановлено програмою прак­тики і керівниками практики від та конкретною установою;

ð нести відповідальність за виконану роботу;

ð своєчасно скласти звіт з практики;

ð захистити звіт з практики, або скласти залік з питань, передба­чених програмою відповідної практики.

 

Зміст практики

У процесі проходження виробничої практики студенти повинні:

- Ознайомитися з нормативно-методичною базою управлінської діяльності організації;

- Вивчити структуру управління організації, місце в даній структурі підрозділу, що відповідає за документаційне забезпечення управління (секретаріат, загальний відділ, канцелярія, і т. д.);

- Ознайомитися з системами документації, прийнятими в організації та особливостями ведення діловодства;

- Визначити ступінь оснащеності організації сучасними технічними засобами та інформаційними комп'ютерними технологіями забезпечення управлінської діяльності.

Індивідуальні завдання

У період практики студенти виконують індивідуальні завдання. У підсумковому звіті про практику повинні бути відображені всі зазначені в програмі завдання.

Зміст Орієнтований обсяг звіту

Завдання № 1

Вивчення нормативно-методичної бази організації:

- Законодавчі акти з питань інформації та документації;

- Правові акти виконавчої влади загальногалузевого і відомчого характеру;

- Державні стандарти на документацію;

- Загальноросійські класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації;

- Уніфіковані системи документації;

- Державна система документаційного забезпечення управління

- Нормативні документи з організації управлінської праці і охорони праці;

- Нормативні та методичні документи з організації діловодства;

- Нормативні документи з організації архівного зберігання документів

Завдання № 2

Вивчення структури управління організацією:

- Структура управління організацією;

- Місце служби діловодства (відділу кадрів) в управлінській структурі організації;

- Специфіка роботи служби діловодства організації 3-5 с.

Завдання № 3

Вивчення складу і систем документації, які функціонують в організації:

- Система організаційно-правової документації;

- Система розпорядчої документації;

- Система довідкової документації;

- Система планової документації;

- Система звітної документації

Завдання № 4

Аналіз та характеристика оформлення документів в організації (на прикладі однієї з систем документації, що виникають у процесі діяльності організації):

- Бланки документів;

- Загальний вид документів;

- Оформлення реквізитів документів, ступінь відповідності документів державним вимогам;

- Методи виготовлення документів

Завдання № 5

Характеристика основних етапів документообігу організації:

- Експедиційна обробка документів;

- Попередній розгляд документів;

- Виконання документів;

- Обробка виконаних документів

Завдання № 6

Характеристика архівного зберігання документів в організації:

- Архів організації;

- Оформлення справ різних строків зберігання;

- Склад облікових документів архіву

Завдання № 7

Аналіз сучасних інформаційних технологій забезпечення діяльності організації:

- Використання в організації комп'ютерних технологій підготовки текстових документів;

- Використання в організації комп'ютерних технологій підготовки табличних документів;

- Комп'ютерні технології організації та пошуку інформації в організації

 

 

Методичні рекомендації

По кожному завданню студенти оформляють письмовий текст-звіт, в якому описують результати виконаної роботи. На основі даних складається підсумковий звіт про підсумки навчальної практики, де студенту необхідно:

- Описати наявність і дія в організації зазначених нормативних правових актів і методичних документів;

- Вивчити і описати управлінську структуру організації, визначити наявність і місце в структурі організації підрозділу, що займається документальним забезпеченням управління, специфіку його роботи;

- Вивчити й описати основні системи документації, що утворюються в діяльності організації, види документів, що входять в ці системи;

- Проаналізувати існуючу в організації практику оформлення документів, визначити відповідність реквізитів документів державним вимогам;

- Описати і показати в схемі процес документообігу організації, відзначити особливості проходження основних етапів документообігу;

- Вивчити особливості архівного зберігання документів в організації, відповівши на питання:

а) чи є в організації архів;

б) який стан архіву організації;

в) порядок оформлення справ різних строків зберігання;

- Вивчити і описати використання в організації новітніх інформаційних технологій забезпечення управлінської діяльності, використання в організації комп'ютерних засобів оформлення різних видів документів, наявність інформаційно-пошукових систем.

Якщо якийсь із зазначених в програмі завдання не виконано, студент в звіті і робочому щоденнику відзначає причину. Якщо одне або декілька завдань були замінені керівником практики від організації, всі зміни повинні бути зафіксовані, нове завдання повинно бути детально описано, повинні бути вказані мета виконання завдання і обсяг часу, відведеного на його виконання.

Форми контролю

На організаційних зборах перед початком практики студент отримує повну інформацію про завдання навчальної практики, її тривалості та формах звітності.

Необхідно скласти список студентів із зазначенням бази практики та призначеному від організації керівника практики.

Студент має право ознайомитися і детально вивчити програму практики.

Звітність студента за підсумками практики полягає:

- З робочого щоденника, в якому фіксується кожний календарний день практики; кожна із записів у щоденнику візується керівником практики від підприємства;

- Підсумкового звіту студента про практику, що складається на основі поточного робочого щоденника; звіт включає в себе інформацію про всі завданнях, виконаних студентами, включаючи завдання, змінення керівниками практики від організації.

Звіт про практику може включати в себе вказівку на труднощі, з якими студент зіткнувся в процесі виконання завдань, що містяться в програмі практики.

До звіту додається відгук керівника практики про якість проходження студентом навчальної практики.

Керівники практики від організації і від кафедри мають право перевіряти щоденник студента і відзначати правильність зафіксованим інформації.

Контроль за проходженням практики здійснюється керівником практики від кафедри, який повинен систематично відвідувати бази практики і робочі місця студентів-практикантів, переглядати робочий щоденник практиканта, зв'язуватися з керівником практики від організації і отримувати від нього всю необхідну інформацію про хід проходження студентом практики.

Керівник практики від організації також здійснює контроль за проходженням студентами практики. У його обов'язки входить роздача завдань студентам, контроль за їх виконанням, облік і контроль відвідуваності і т. д. У випадку порушень студентами робочої дисципліни та порядку проходження практики, керівник практики від організації зобов'язаний сповістити про це керівника практики від кафедри і завідувача кафедрою.

 

Додаток А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідуючий кафедрою

___________ _______________

(підпис) (П.І.Б.)

З в і т

Керівник практики від

бази практики _____________ ________________

(підпис) (П.І.Б)

Керівник практики від

навчального закладу _____________ ________________

(підпис) (П.І.Б)

Дата захисту “____”_______________ 20__ р.

Переяслав-Хмельницький, 20__


Додаток Б

Р Е Ц Е Н З І Я

Оцінка за зміст

Оцінка за оформлення

Оцінка за захист

______________________________

Загальна оцінка

Керівник практики від

навчального закладу _____________ ________________

(підпис) (П.І.Б)

Дата захисту “____”_______________ 20__ р.


Додаток В

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента фінансово-економічного факультету

спеціальності __________________________________ групи _____ _________________________________________________________________

(П.І.Б.)

 

за період проходження практики на ________________________________________________

_________________________________________________________________

(база практики)

з “_____”_______________ 20 __ р. по “______”_______________ 20 __ р.

(термін проведення практики)

Оцінка

Керівник практики від

бази практики _____________ ________________

(підпис) (П.І.Б)

МП

Примітка:в характеристиці вказати, які практичні здібності проявив студент за час проходження практики (комунікабельність: культура й стиль спілкування, дотримання професійного такту, контакт з керівництвом, працівниками, культура мовлення та інше). Які вміння застосував на практиці (самостійно вирішувати поставлені завдання, аналізувати економічну ситуацію, вибирати оптимальні шляхи розвитку та інше) та навички (елементів професійної майстерності, організованість, раціональне використання часу, практичне застосування знань у нових ситуаціях, що виникають під час проходження практики та інше). Вказати з якими видами практичної роботи був ознайомлений студент та додати пропозиції та поради керівника практики. Також вказується обсяг роботи, яку виконав студент за час проходження практики, якість, технічні навички.

 

Заповнюється характеристика керівником підприємства (організації, установи) і підтверджується печаткою та підписом.


Додаток Д

 

ЩОДЕННИК

проходження виробничої практики

 

студента фінансово-економічного факультету групи_______________________________________

(П.І.Б.)

 

Підприємство, організація, установа для практики: _________________________________________________________________

 

термін практики з “_____”__________________ 20__ р. по “_______”__________________ 20 __ р.

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Тема завдання:

Дата видачі “_____”_______________р.

Термін виконання “_____”_______________р.

Підпис керівника, який видав завдання ________________________________

 

 

Нотатки

 

 

Овсієнко Анатолій Миколайович

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

для проходження виробничої практики

студентами денної форми навчання

спеціальності "Документознавство"

 

Переяслав-Хмельницький, 2013

 

Мета і завдання практики

Мета виробничої практики полягає у безпосередньому закріпленні знань і вмінь, набутих в ході аудиторних занять. Таким чином, проходження навчальної практики можна оцінити як завершальний етап освоєння курсу "Документознавство".

Поставлена мета визначила низку завдань, що вирішуються в період практики, а саме:

- Набуття навичок практичного застосування отриманих теоретичних знань;

- Набуття навичок роботи в службах документаційного забезпечення управління;

- Застосування на практиці навичок аналізу документів і систем документації;

- Придбання навичок роботи з галузевими і відомчими документами;

- Підготовка до виробничої, в т. ч. переддипломної практики.

 

 

Організація практики

Відповідальність за організацію та проведення практики несе декан факультету та кафедра документаційного забезпечення управління та прикладної лінгвістики в особі завідувача кафедри та викладача, призначеного керівником практики.

Навчально-методичне керівництво навчальною практикою здійснює професорсько-викладацький склад кафедри документаційного забезпечення управління та прикладної лінгвістики.

Контроль за проведенням практики з боку організації здійснюється спеціально призначеним працівником цієї організації, що мають досвід роботи в сфері документаційного забезпечення управління.

 

В обов'язки керівників практики від університету входить:

 • контроль за ступенем підготовленості баз практики до прийняття студентів;
 • проведення разом із деканатом інструктивних зборів студентів, які направляються на практику;
 • проведення організаційних заходів перед практикою: індивідуальний інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів і завдань (направлення, програма практики, щоденник, індивідуальне завдання, тема курсової або дипломної роботи, а також інші матеріали і рекомендації);
 • проведення консультацій студентів на місцях практики;
 • контролювання своєчасного прибуття студентів на бази практики;
 • контроль за виконанням програми практики та індивідуального завдання;
 • перевірка та приймання захисту звітів з практики;
 • прийняття рішень стосовно якості проходження практики студентами і внесення пропозицій щодо її поліпшення.

Керівництво практикою студентів на місцях покладається керівником підприємства і організації на відповідальних осіб, які затверджуються відповідним наказом.

В обов'язки керівників практики від торговельного чи промислового підприємства входить:

· надання робочого місця і створення необхідних умов студентам для проходження та виконання програми практики;

· забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці;

· надати студентам-практикантам можливість користуватися нормативною, технічною, звітною та іншою документацією;

· допомога студентам у зібранні матеріалів для виконання завдань практики, а також курсових та дипломної роботи;

· залучення студентів до поточної роботи у структурних підрозділах підприємства чи організації;

· контроль за виконанням окремих завдань і програми практики в цілому;

· перевірити звіти, скласти характеристики на студентів-практикантів;

· право участі у роботі комісії із захисту звітів студентів, зборів з питань удосконалення проведення практики тощо.

 

Студенти зобов'язані:

ð до початку практики одержати від керівників практики факультету консультації щодо оформлення необхідних для цього документів;

ð своєчасно прибути на базу практики і регулярно відвідувати бази практики;

ð виконувати всі завдання, обсяг яких встановлено програмою прак­тики і керівниками практики від та конкретною установою;

ð нести відповідальність за виконану роботу;

ð своєчасно скласти звіт з практики;

ð захистити звіт з практики, або скласти залік з питань, передба­чених програмою відповідної практики.

 

Зміст практики

У процесі проходження виробничої практики студенти повинні:

- Ознайомитися з нормативно-методичною базою управлінської діяльності організації;

- Вивчити структуру управління організації, місце в даній структурі підрозділу, що відповідає за документаційне забезпечення управління (секретаріат, загальний відділ, канцелярія, і т. д.);

- Ознайомитися з системами документації, прийнятими в організації та особливостями ведення діловодства;

- Визначити ступінь оснащеності організації сучасними технічними засобами та інформаційними комп'ютерними технологіями забезпечення управлінської діяльності.

Індивідуальні завдання

У період практики студенти виконують індивідуальні завдання. У підсумковому звіті про практику повинні бути відображені всі зазначені в програмі завдання.

Зміст Орієнтований обсяг звіту

Завдання № 1

Вивчення нормативно-методичної бази організації:

- Законодавчі акти з питань інформації та документації;

- Правові акти виконавчої влади загальногалузевого і відомчого характеру;

- Державні стандарти на документацію;

- Загальноросійські класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації;

- Уніфіковані системи документації;

- Державна система документаційного забезпечення управління

- Нормативні документи з організації управлінської праці і охорони праці;

- Нормативні та методичні документи з організації діловодства;

- Нормативні документи з організації архівного зберігання документів

Завдання № 2

Вивчення структури управління організацією:

- Структура управління організацією;

- Місце служби діловодства (відділу кадрів) в управлінській структурі організації;

- Специфіка роботи служби діловодства організації 3-5 с.

Завдання № 3

Вивчення складу і систем документації, які функціонують в організації:

- Система організаційно-правової документації;

- Система розпорядчої документації;

- Система довідкової документації;

- Система планової документації;

- Система звітної документації

Завдання № 4

Аналіз та характеристика оформлення документів в організації (на прикладі однієї з систем документації, що виникають у процесі діяльності організації):

- Бланки документів;

- Загальний вид документів;

- Оформлення реквізитів документів, ступінь відповідності документів державним вимогам;

- Методи виготовлення документів

Завдання № 5

Характеристика основних етапів документообігу організації:

- Експедиційна обробка документів;

- Попередній розгляд документів;

- Виконання документів;

- Обробка виконаних документів

Завдання № 6

Характеристика архівного зберігання документів в організації:

- Архів організації;

- Оформлення справ різних строків зберігання;

- Склад облікових документів архіву

Завдання № 7

Аналіз сучасних інформаційних технологій забезпечення діяльності організації:

- Використання в організації комп'ютерних технологій підготовки текстових документів;

- Використання в організації комп'ютерних технологій підготовки табличних документів;

- Комп'ютерні технології організації та пошуку інформації в організації

 

 

Методичні рекомендації

По кожному завданню студенти оформляють письмовий текст-звіт, в якому описують результати виконаної роботи. На основі даних складається підсумковий звіт про підсумки навчальної практики, де студенту необхідно:

- Описати наявність і дія в організації зазначених нормативних правових актів і методичних документів;

- Вивчити і описати управлінську структуру організації, визначити наявність і місце в структурі організації підрозділу, що займається документальним забезпеченням управління, специфіку його роботи;

- Вивчити й описати основні системи документації, що утворюються в діяльності організації, види документів, що входять в ці системи;

- Проаналізувати існуючу в організації практику оформлення документів, визначити відповідність реквізитів документів державним вимогам;

- Описати і показати в схемі процес документообігу організації, відзначити особливості проходження основних етапів документообігу;

- Вивчити особливості архівного зберігання документів в організації, відповівши на питання:

а) чи є в організації архів;

б) який стан архіву організації;

в) порядок оформлення справ різних строків зберігання;

- Вивчити і описати використання в організації новітніх інформаційних технологій забезпечення управлінської діяльності, використання в організації комп'ютерних засобів оформлення різних видів документів, наявність інформаційно-пошукових систем.

Якщо якийсь із зазначених в програмі завдання не виконано, студент в звіті і робочому щоденнику відзначає причину. Якщо одне або декілька завдань були замінені керівником практики від організації, всі зміни повинні бути зафіксовані, нове завдання повинно бути детально описано, повинні бути вказані мета виконання завдання і обсяг часу, відведеного на його виконання.

Форми контролю

На організаційних зборах перед початком практики студент отримує повну інформацію про завдання навчальної практики, її тривалості та формах звітності.

Необхідно скласти список студентів із зазначенням бази практики та призначеному від організації керівника практики.

Студент має право ознайомитися і детально вивчити програму практики.

Звітність студента за підсумками практики полягає:

- З робочого щоденника, в якому фіксується кожний календарний день практики; кожна із записів у щоденнику візується керівником практики від підприємства;

- Підсумкового звіту студента про практику, що складається на основі поточного робочого щоденника; звіт включає в себе інформацію про всі завданнях, виконаних студентами, включаючи завдання, змінення керівниками практики від організації.

Звіт про практику може включати в себе вказівку на труднощі, з якими студент зіткнувся в процесі виконання завдань, що містяться в програмі практики.

До звіту додається відгук керівника практики про якість проходження студентом навчальної практики.

Керівники практики від організації і від кафедри мають право перевіряти щоденник студента і відзначати правильність зафіксованим інформації.

Контроль за проходженням практики здійснюється керівником практики від кафедри, який повинен систематично відвідувати бази практики і робочі місця студентів-практикантів, переглядати робочий щоденник практиканта, зв'язуватися з керівником практики від організації і отримувати від нього всю необхідну інформацію про хід проходження студентом практики.

Керівник практики від організації також здійснює контроль за проходженням студентами практики. У його обов'язки входить роздача завдань студентам, контроль за їх виконанням, облік і контроль відвідуваності і т. д. У випадку порушень студентами робочої дисципліни та порядку проходження практики, керівник практики від організації зобов'язаний сповістити про це керівника практики від кафедри і завідувача кафедрою.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти