ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Модуль І. Лінгвістичні компетенції

Змістовий модуль 1. Фонетичні норми іноземної мови

Тема 1. Вступний фонетико-орфоепічно-орфографічний курс

Формування фонологічної, орфоепічної і орфографічної компетенцій: студенти повинні вміти правильно артикулювати звуки іноземної мови; правильно користуватися інтонаційними особливостями різних типів висловлювань (стверджувальних, питальних, окличних речень, привітання) і видами наголосу (словесним, фразовим, логічним); знати й додержуватися правил правопису; вміти користуватися двомовними і одномовними словниками.

Змістовий модуль 2. Нормативна граматика

Тема 2.Морфологія

Оволодіння основами морфологічних знань з іноземної мови: студенти повинні знати і правильно користуватися засобами словотворення (словоскладанням, афіксацією, конверсією); знати значення і форми різних частин мови: артикля (означеного, неозначеного); іменника (відмінки, число); займенників (особових, присвійних, заперечних, зворотних, вказівних, питальних, неозначених, означальних, кількісних); прикметника (ступені порівняння); прислівника (ступені порівняння); числівників (кількісних, порядкових числівників, дробів); прийменників (основних прийменників місця, часу, напряму); сполучників (основних сполучників сурядності й підрядності); особових і неособових форм дієслова.

Тема 3. Синтаксис (поняття про речення; типи речення; вираження номінації, характеристики, місцеперебування, наявності суб’єкта, володіння об’єктом)

Формування граматичної, семантичної, прагматичної компетенцій: студенти повинні знати структуру основних типів речень у дійсному способі (особових, безособових і неозначено–особових); знати план значень і план вираження граматичних одиниць, які називають та характеризують об’єкт, виражають володіння об’єктом, існування та місцеперебування об’єкта - у стверджувальній, заперечній та питальній формах; уміти вживати зазначені граматичні одиниці для передачі певного смислу в продуктивних та рецептивних видах мовлення.

 

Тема 4. Система часів дієслова

Формування граматичної, семантичної, прагматичної компетенцій: студенти повинні знати план значень і план вираження граматичних одиниць, що становлять систему часів дієслова, у стверджувальній, заперечній та питальній формах, у тому числі у складних реченнях; уміти вживати зазначені граматичні одиниці для передачі певного смислу в продуктивних та рецептивних видах мовлення.

Змістовий модуль 3. Лексичний мінімум

Тема 9. Загальновживана лексика

Оволодіння лексичним мінімумом, який забезпечує ефективне спілкування в обмеженому колі повсякденних ситуацій.

 

Модуль 2

Соціолінгвістичні та прагматичні компетенції в умовах спілкування на теми побутового характеру

Змістовий модуль 4. Усне і письмове монологічне та діалогічне мовлення на теми побутового характеру

Тема 11. Людина та її найближче оточення (знайомство, особиста інформація, сім’я, власність, навколишнє середовище, помешкання)

Формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з найближчим оточенням людини, а саме: вміння установлювати соціальні контакти (привітання, звертання, прощання, знайомство, подяка); вміння описувати людей, житло; здатність розуміти на слух фрази і вирази, пов’язані з особистою інформацією; здатність розуміти й реагувати адекватно на запитання; вміння висловити й запитати судження під час обговорення певного питання; вміння передавати простими реченнями зміст прочитаного або почутого в усній та письмовій формах; вміння писати нескладні тексти (есе).

Тема 12. Людина та її діяльність

Формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з діяльністю людини, а саме: здатність розуміти на слух фрази і вирази, пов’язані з особистою інформацією, роботою, навчанням; вміння виразити й відповісти на вираження почуттів (здивування, щастя, сумування, зацікавленість, байдужність); вміння описувати буденні і святкові події, розповідати про свої плани та домовленості; здатність розуміти й реагувати адекватно на запитання; вміння висловити й запитати судження або враження під час обговорення певного питання; вміння передавати простими реченнями зміст прочитаного або почутого в усній та письмовій формах; вміння писати нескладні тексти (есе, особисті листи тощо).

Змістовий модуль 5. Інформативне читання

Тема 16. Інформативне читання літератури загальнопізнавального характеру

Формування і розвиток комунікативних компетенцій у видах інформативного читання (вивчаючого, ознайомлювального, пошукового) автентичних текстів загальнопізнавального характеру: вміння визначати тему, основні факти й найважливіші деталі прочитаного, знаходити в тексті ключові слова, фрази й речення, використовувати уявлення про загальний зміст тексту для здогадки про значення незнайомих слів із контексту; вміння складати план прочитаного; вміння перефразовувати у спрощеному вигляді короткі уривки тексту, вміння усно реферувати прочитане.

Змістовий модуль 6. Індивідуальні завдання

Написання есе на теми, пов'язані з життям, навчанням, найближчим оточенням студента та навколишнім світом

Формування знань, навичок і вмінь, необхідних для написання есе: знання структури есе; уміння розкрити його тему; уміння лаконічно викладати свою думку; навички правильного лексико-граматичного оформлення повідомлення; уміння користуватися соціокультурними знаннями.


Методичні рекомендації до Самостійної роботи

Семестр

Модуль 1. Лінгвістичні компетенції

Змістовий модуль 1. Фонетичні норми іноземної мови

 

Тема 1. Вступний фонетично-орфоепічно-орфографічний курс

 

Мета роботи:Навчитися правильноартикулювати звуки німецької мови, знати інтонаційні особливості різних типів висловлювань (стверджувальних, питальних, окличних речень, привітання), мати уявлення про ритмічні групи, про розподілення наголосу у мовному потоці, про зв’язування слів у мовному потоці, про такі явища як зчеплення та зв’язування; уміти читати німецькі голосні та приголосні букви, а також буквосполучення; навчитися читати німецькою мовою; уміти передавати основні інтонаційні особливості німецької мови.

 

План вивчення теми

1. Опрацювання теоретичного матеріалу («Знаки фонетичної транскрипції», «Класифікація та характеристика німецьких голосних та приголосних», «Правила складоділення»).

2. Виконання тренувальних вправ.

3. Опрацювання теоретичного матеріалу («Ритмічна група та ритмічний наголос», «Зв’язування звуків у мовному потоці», «Інтонація стверджувальних та питальних речень»).

4. Виконання тренувальних вправ.

5. Опрацювання теоретичного матеріалу («Вимова німецьких голосних » «Правила читання»).

6. Виконання тренувальних вправ.

 

Методичні рекомендації

 

1. Прочитайте уважно розділи «Знаки фонетичної транскрипції» «Класифікація та характеристика німецьких голосних та приголосних», «Правила складоділення». Запамятайте характеристику німецьких звуків та сполучення звуків. Література: [2].

2. Виконайте вправи 1, 2 (с.6). Література: [2].

3. Прочитайте уважно розділи «Ритмічна група та ритмічний наголос», «Зв’язування звуків у мовному потоці», «Інтонація стверджувальних та питальних речень».

4. Виконайте вправи 1,2 (с.7) впр. 1 (с.9); впр.1 (с.12). Для того, щоб досягти правильної вимови звуків та їх сполучень, необхідно виконувати завдання із використанням аудіозапису. Намагайтеся вимовляти звуки, точно імітуючи диктора. Література: [2]

5. Вивчіть уважно правила вимови німецьких голосних і приклади їх читання (с. 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 34, 37, 41, 43, 44, 46,50). Література: [2]

6. Виконайте тренувальні вправи по кожному звуку (всі вправи слід виконувати із прослуховуванням аудіозапису відповідного навчального матеріалу.

7. Уважно вивчіть правила читання (с. 11, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 31, 32, 37). Література: [2]

8. Виконайте тренувальні вправи (с. 13, 16, 17, 21, 23, 27, 28, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 48, 51). Література: [2]

 

Питання для самоконтролю

1. Які з поданих нижче звуків є дифтонгами, а які - монофтонгами?

[ае], [і], [о], [ао], [и], [е], [ в], Вимовте ці звуки, пам'ятаючи про перший голосний у німецьких дифтонгах звучить виразно, а другий -слабко, не виразно. При постановці дифтонгів стежте за тим, щоб елементи дифтонга не вимовлялися окремо.

2. Чим відрізняються німецькі приголосні звуки від українських приголосних?

3. Чим відрізняється артикуляція німецького глухого приголосного [+] від української артикуляції.

4. Який голосний має специфічну особливість німецької вимови?

5. Вимовте звук [о:].

6. Які частини мови не стоять під наголосом у німецькій мові?

7. Як вимовляється незмінювана форма повнозначного дієслова в поширеному реченні?

8. Яку мелодику має просте розповідне речення?

9. Яким тоном вимовляється окличне речення?

10. Вимовте - Auf Wiedersehen!

11. Як вимовляється питальне речення з питальним словом?

12.Яку мелодику має питальне речення без питального слова?

12. Як читається літера а:

— у відкритому складі - der Vater

— у закритому складі - die Tat

13.Як читається літера о:

— у відкритому складі - der Ort

— у закритому складі - die Nate

14. Куди падає наголос у похідних словах з відокремлюваними префіксами?

— Nachkommen, vorkommen, vorsagen?

15.Які суфікси (головним чином у запозичених словах) знаходяться під наголосом? Наведіть приклади.

16.Як читається буквосполучення sch?

17.Як треба прочитати буквосполучення tsch у слові Deutschland?

18.Як читається буквосполучення tion?

19.Як треба читати звук [о] у слові schön?

20Яка буква зображає звук [ае]?

21.Яка буква зображує [ао]?

22.Розкажіть німецький алфавіт.

23.Скажіть швидко, яка літера іде в алфавіті після:

—літери р;

—літери q;

—літери v;

—літери h;

—літери j;

—літери t.

Тема 2. Морфологія.

Мета роботи:Знати основні засоби словотворення.

План вивчення теми

1. Засоби словотворення.

2. Суфікси.

2.1. Суфікси іменника.

2.2. Суфікси прикметника.

2.3. Суфікс прислівника.

2.4. Суфікси числівника.

2.5. Суфікси дієслова.

3. Префікси

Суфікси можуть змінювати частини мови і значення слів, у слові вони стоять після кореня.

 

Суфікси іменника:

 

er – вказуєна особу, яка виконує дію, виражену дієсловом, або на предмет, яким виконується дія: Manager (завідувач, керівник, директор), Besitzer (власник).

ler, ner –Künstler,(службовець, що працює за наймом). Наголос, як правило падає на суфікс.

іоп – (tion) – утворює іменники жіночого роду іншомовного походження. Наголос, як правило падає на суфікс( die Kommission, die Revolution)

in – утворює іменники жіночого роду: ( Lehrerin, Künstlerin).

tät – утворює іменники іншомовного походження: Qualität, Quantität.

ant, ent- утворює іменники чоловічого роду,які вказують на професію або рід діяльности: ( Musikant, Student, Präsident)

ung – утворює іменники жіночого роду, які визначають процес або результат дії:(Ordnung, Bearbeitung).

Суфікси прикметника

ig, lich – означає властивість та якість: (glücklich)

bar – означає повну наявність якості:( erfüllbar,tragbar, eßbar)

sam – має значення здатности до чого-небудь: (sorgsam,gemeinsam)

los –вказує на відсутність якої-небудь якості або властивості: (ziellos, freudlos)

 

Суфікс прислівника – s:

morgens, abends, anders, links

 

Суфікси числівників:

t – утворює числівники від 1 до 19: dreizehnte (тринадцять)

zig– утворює числівники, що позначають десятки від 20до 90: zwanzig (двадцять)

st – утворює порядкові числівники від 20: zwanzigste

 

Префікси

Префікс – частина слова, що стоїть перед коренем. Він надає слову різних значень. Префікс- un- часто вживаються для того, щоб надати прикметникам та іншим частинам мови заперечного значення: unglücklich, unfreundlich, die Unordnung, die Unzahl.

Префікс – ge – утворює сбірні іменникі середнего роду: (das Gewässer, das Gebirge, das Gebäude).

 

Конверсія

Конверсія – це утворення нових слів із існуючих уже в мові слів без зміни їх написання. Найбільш розповсюдженим є утворення дієслів від іменників.

Наприклад:

lernen – das Lernen

lesen- das Lesen

 

Словоскладення

Словоскладенням називається спосіб утворення нових слів шляхом поєднання двох слів в одне. Вони пишуться разом . Наголос, як правило, падає на перше слово:

Die Arbei t+ der Tag= Der Arbeitstag

Die Klasse+ das Zimmer=Das Klassenzimmer

Die Bücher+ der Schrank=Der Bücherschrank

Schreib(en)+ der Tisch= Der Schreibtisch

Groß + die Stadt = Die Großstadt

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти