ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Звертаючись, у разі необхідності до відповідного теоретичного матеріалу, виконайте вправу: А.

A) Закінчіть речення за поданими нижче словами, утвореними за допомогою суфіксa –er-, Перекладіть речення.

1. Das Auto fährt der…….

2. Bücher liest der….. …

3. In Werken und Fabriken arbeitet der …

4. Texte übersetzt der….. …

5. Die Vorlesung trägt der…… …

6. Die Rente bekommt der…… …

7. Der Unterricht unterrichtet der…. . …

*Lektor, Fahrer, Leser, Arbeiter, Übersetzer, Lehrer, Rentner.

 

Тема 3. Синтаксис (поняття про речення; типи речення; вираження номінації, характеристики, місцеперебування, наявності суб’єкта, володіння об’єктом)

Мета роботи:Уміти утворювати і розуміти речення, в яких виражаються номінація, характеристика, місцеперебування та наявність особи/ предмета/явища/події, а також володіння об'єктом.

План вивчення теми

1. Типи речення. Структура німецького речення.

2. Просте речення.

3. Двоскладне речення

4. Головні члени речення

5. Порядок слів у розповідному реченні

6. Місце заперечення у простому реченні.

7. Пітальне речення.

 

Методичні рекомендації

Щоб правильно висловити будь - яку думку, необхідно знати, як упорядкувати слова у речення. Оскільки німецьке речення характеризується досить жорстким порядком слів, дуже важливим є знання його структури, яка залежить від виду речення та його типу, що визначається задумом висловлювання.

Для чіткого усвідомлення сутності речення, знання його різновидів та складових елементів німецького речення прочитайте уважно матеріал поданий нижче та для кращого розуміння викладеного матеріалу виконайте вправи потім дайте відповіді на контрольні запитання.

Речення

Речення – це синтаксична одиниця, яка має свою структуру та мету висловлювання.

За будовою речення поділяються на :

· просте (der einfache Satz):

Ich schreibe einen Brief.

· складне (der zusammengesetzte Satz):

Das Wetter ist schön und wir sind in den Park gegangen.

 

Просте речення.

За структурою просте речення буває

· Двоскладне, тобто має головні члени речення:

· Die Sonne scheint. Сонце світить.

· Односкладне:

Was gibt’ s ? Що нового?

Wunderschön ! Прекрасно!

Rede ! Говори!

Arbeite ? Працюй?

За метою висловлювання розрізняють

· Розповідне речення:

Er arbeitet bei der Firma Müller & Co. Він працює на фірмі M&Co.

· Питальне речення:

Arbeitet er bei der Firma Müller & Co? Працює він на фірмі М&Co?

· Спонукальне речення

Und jetzt wird gearbeitet ! А зараз до праці!

Ці речення можуть бути

· Стверджувальні:

Es schneit. Іде сніг.

· Заперечні:

Es regnet nicht. Нема дощу.

· Окличні:

Wunderschön ! Красиво!

 

Двоскладне речення

Двоскладні речення бувають

· Непоширені, які мають тільки головні члени речення – підмет і присудок

· Поширені, які включають також і другорядні члени.

 

Головні члени речення.

Підмет та присудок

 

Підмет (das Subjekt ) (хто? що?) може бути виражений іменником в Nominativ, у тому числі разом із супровідними словами (наприклад, прикметник, у ролі означення) або займенником у Nominativ:

Ich singe ein Lied.

Oxana singt ein Lied.

Die kleine Oxana singt ein Lied.

Присудок(das Prädikat) (що робить? що робив? що буде робити?). Обов’язкова умова – наявність у присудку дієслова. Присудки поділяються на такі види:

Ø простий – складається з одного дієслова. Ich male ein Bild;

Ø складений – він складається з повнозначного або допоміжного дієслова. Ich will (змінювана частина) ein Bild malen (незмінювана);

Ø іменний присудок – складається з дієслова – зв’язки (sein, werben, bleiben) і предикатива (прикметник, іменник, Partizip II);

Das Bild ist (дієслово-зв’язка ) wirklich schön (предикатив);

Ø додаток (das Objekt) (кому? чому? кого? чого? ким?);

Ø обставила (де? коли? з якою метою?);

Ø означення (який? яка? яке? котрий?).

 

Узгодження між підметом і присудком

 

Між підметом і присудком повинно бути узгодження, за особою і числом. Це означає, що закінчення змінюваної частини присудка залежать від того, чим виражений підмет.

 

Основні правила узгодження:

 

― якщо підмет виражений особовим займенником (ich, du, er, і т.д.), то змінювана частина присудка приймає закінчення зі схемою відмінювання дієслова;

― якщо замість особових займенників у підметі є іменник, який стоїть в однині, то його можна замінити особовим займенником (er,sie) або (es) залежно від роду іменника. Der Junge (=er) sitzt am Tisch und schreibt.

Das Mädchen (=es) singt;

― якщо підмет, вражений іменником, групою іменників, займенником, стоїть у множині, його можна замінити особовим займенником Sie (вони) і тоді змінювану частину присудка ставимо в третій особі множини: Das Mädchen und der Junge (sie) tanzen;

― якщо підмет складається з двох частин і стоїть після змінюваної частини присудка, то змінювана частина присудка узгоджується з тою частиною підмета, яка стоїть до неї ближче: In meinem Garten wächst ein Kirschbaum und zehn Apfelbäume.

1. Перекладіть:

a) Вони оглядають музеї міста.

b) Він сидить поруч з друзями.

c) Мій брат і я (ми) гарно співаємо.

d) Вона та її друг (вони) живуть біля кінотеатру.

e) Друзі (вони) говорять про спорт, музику і книги.

f) Анна (вона) ходить у бібліотеку.

g) Петро (він) любить побазікати зі своїми друзями.

 

Порядок слів у розповідному реченні

ü У розповідному реченні порядок слів прямий. Це значить, що підмет стоїть на першому місці.

ü Присудок стоїть на другому місці:

Ich schreibe einen Brief.

ü Якщо присудок складається з двох частин то на другому місці стоїть змінювана частина, а на останньому – незмінювана:

Ich will nach Berlin fahren.

 

Складений дієслівний присудок може бути виражений модальним дієсловом в особовій формі, дієсловами: haben, sein, scheinen, brauchen, glauben та ін. з інфінітивом.

Складений іменний присудок складається з дієслова – зв’язки і предикатива, тобто іменної частини присудка, яка виражена іменником, прикметником, займенником або числівником.

Die Studenten lernen fleiβig – Студенти вчаться старанно.

Wir sind eben angekommen – Ми щойно прибули.

Das Buch war nicht zu finden – Книгу не можна було знати.

За зворотнього порядку слів на першому місці стоїть другорядний член речення, на другому – присудок або відмінювана частина присудка, на третьому – підмет, а невідмінювана частина присудка займає останнє місце.

Zuerst besuchten sie das Schewtschenko – Museum.

 

2. а) Складіть речення зі зворотним порядком.

1. wir, den Text, ohne Wörterbuch, übersetzen

2. er, heute, gut, antworten

3. die Schüler, begrüβen, die Lehrerin

4. wir, die übung, schreiben, richtig

5. sie, lesen, laut.

b) Складіть речення з прямим порядком слів.

1. er, täglich, fahren, an, der, Uni.

2. übungen, wir, heute, machen.

3. Besuchen, die Studenten, das Museum.

4. Richtig, sie, antworten.

5. Die Deutschstunde, um 9 Uhr, beginnen, heute

 

Місце заперечення (die Negation) у простому реченні.

Nicht ставимо після дієслова, якщо треба заперечити дію, виражену цим дієсловом, і перед іншою частино мови, якщо треба заперечити зміст, виражений цією частиною мови:

Ich male nicht. Er ist nicht groβ.

Ich komme, aber nicht morgen.

ü Якщо присудок складається з двох частин, то для заперечення дії, вираженої цим присудком, nicht вживаться перед незмінюваною частиною присудка:

Ich habe die Hausaufgabe nicht geschrieben

ü Kein вживається перед іменником і вживається найчастіше тоді, коли у відповідному стверджувальному реченні без заперечного слова стояв би неозначений артикль або він був би відсутній:

 

Порівняйте:

 

Ich habe ein Buch – Я маю книжку

Ich habe kein Buch – Я не маю книжку

 

ü В німецькому реченні може бути лише одне заперечення (на відміну від української мови)

Ich verstehe nichts – Я нічого не розумію.

 

Питальне речення.

Є два основні типи питальних речень: питальні речення без питального слова і питальне речення з питальним словом.

У питальному реченні без питального слова на першому місці стоїть відмінювана частина присудка, на другому місці підмет, останнє місце займає невідмінювана частина присудка, якщо вона є:

Schreibt sie übungen? (Інтонація висхідна)

Kannst du sofort kommen? (Інтонація висхідна)

У питальних реченнях із питальним словом на першому місці стоїть питальне слово, на другому місці відмінювана частина присудка, а потім підмет і другорядні члени речення, а в кінці стоїть невідмінювана частина присудка

Wer schreibt übungen? (Інтонація нисхідна).

Питальними словами в реченні служать питальні займенники і прислівники:

wer? – хто?

was? - що?

wo? - де?

wohin? – куди?

wie? – як?

wessen? – чий?

wem? – кому?

wen? – кого?

warum? чому?

wie viel? – скільки?

welcher (-e, -s)? який (-а, -е)

 

Вправа 1

 

Складіть питальні речення без питального слова.

1) er, gut, lesen, Deutsch.

2) du die Schwester, haben.

3) Sie, das Lehrbuch, haben.

4) Arbeiten, sie, hier.

 

Вправа 2

 

Поставте 5 питань до кожного речення.

Jeden Monat besuchen die Kinder ihre Oma.

Der Lehrer lobt heute meine Freundin.

Eva liest den Text sehr gut.

Питання для самоконтролю

1. Які речення бувають за своєю структурою?

2. Які речення бувають за метою висловлювання?

3. Назвіть головні члени речення.

4. Якими частинами мови виражається підмет?

5. Які можуть бути присудки?

6. Розкажіть про порядок слів у розповідному реченні.

7. Назвіть місто заперечення у простому реченні?

8. Які є типи питальних речень?

9. Розкажіть про порядок слів у питальному реченні без питального слова?

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти