ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 7. Антропогенний вплив на біосферу та його наслідки

Види природного та антропогенного забруднення.

Антропогенні джерела забруднення атмосфери, основні забруднюючі агенти.

Забруднення водного середовища. Основні забруднюючі агенти. Евтрофікація водойм. Теплове забруднення водойм.

Ерозія та засолення грунтів. Опустелювання.

Наземно-повітряне середовище як середовище життя.

Антропогенний вплив на рослинний і тваринний світ.

Екологічні кризи в історії людства. Екологічні революції.

Оцінка екологічної ситуації в Україні. Екологічні проблеми Херсонщини.

Тема 8. Екологія та здоров’я людини

Середовище життя людини. Якість життя.

Вплив стану середовища на здоров’я людини.

Класифікація токсикантів. Токсичність і канцерогенність.

Вплив на людину факторів середовища штучного походження.

Тема 9. Глобальний кругообіг основних біогенних речовин

Глобальний і локальний кругообіг води.

Кругообіг карбону. Зміна балансу вуглекислого газу у часі: багаторічні тренди та сезонні коливання. Роль живих організмів, у тому числі лісів і ґрунтових мікроорганізмів, у підтримці вуглецевого балансу.

Кругообіг кисню.

Кругообіг азоту. Роль мікроорганізмів у підтримці кругообігу азоту.

Кругообіг фосфору, його мала замкненість.

Кругообіг сірки. Роль мікроорганізмів у підтриманні кругообігу сірки. Забруднення водойм сірководнем.

Природні та антропогенні впливи на динаміку кругообігу біогенних елементів.

Масштаби і наслідки антропогенного тиску на біосферу.

Тема 10. Екологічні принципи раціонального використання природних ресурсів

Ресурси планети: водні, лісові, земельні, їх значення для життєдіяльності людей.

Масштаби залучення природних ресурсів у господарчий обіг.

Енергетичні ресурси. Альтернативна енергетика та її види.

Методи переробки вторинної сировини.

Основні принципи створення маловідходних та безвідходних виробництв.

Природні ресурси, їх класифікація.

Шляхи антропогенного освоєння природних ресурсів (екстенсивний, інтенсивний), їх особливості та екологічні наслідки.

Головні еколого-економічні принципи сучасної екополітики.

Ціна ресурсів, її складові. Плата за природні ресурси.

Економічні збитки від забруднення довкілля, спосіб їх визначення.

Головний принцип сучасного економічного регулювання взаємовідносин суспільства і природи („забруднюючий – сплачує”).

Екологічний бізнес, його основні напрямки.

Екологічний моніторинг оточуючого середовища, його цілі та задачі.

Рівні моніторингу. Екологічне нормування.

Система українських стандартів з охорони природи, її складові.

Складові екологічної культури. Екологічна освіта та виховання, їх роль у формуванні екологічної культури.

 

 

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі Усього у тому числі
л. п. лаб. інд. с. р. л. п. лаб. інд. с. р.
Змістовий модуль 1. Особливості функціонування біологічних систем різного ієрархічного рівня
Тема 1. Предмет і завдання екології          
Тема 2. Основи аутекології – екології живих організмів            
Тема 3.Екологічна класифікація організмів та їх життєві форми       10,8       0,8
Тема 4.Основи демекології - екології популяцій          
Тема 5.Основи синекології – екології біологічних систем          
Разом за змістовим модулем 1   54,8   0,8
Змістовий модуль 2.Екологічні проблеми людства. Стратегія раціонального природокористування
Тема 1. Біосфера – глобальна екосистема                
Тема 2.Антропогенний вплив на біосферу та його наслідки                
Тема 3.Екологія та здоров’я людини              
Тема 4.Глобальний кругообіг основних біогенних речовин 3,2       1,2          
Тема 5. Принципи раціонального використання природних ресурсів              
Разом за змістовим модулем 2 27,2   1.2          
Усього годин 56,2   2,2          
                           

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(денна форма навчання)

Змістовий модуль № 1.Особливості функціонування біологічних систем різного ієрархічного рівня

Лекційний модуль:

1. Предмет, об’єкт і методи вивчення екології. Екологічні фактори, їх характеристика. Екологічні закони, принципи і правила - 2 год.

 

2. Структура, динаміка і гомеостаз популяцій - 2 год.

3. Структура і динаміка біоценозів. Відношення організмів у біоценозах. Ланцюги живлення та харчові мережі - 2 год.

 

Практичний модуль:

1. Закономірності впливу екологічних факторів на живі організми - 2 год.

2. Екологічна класифікація організмів та їх життєві форми - 2 год.

3. Структура популяцій та їх динаміка - 2 год.

4. Аналіз структури і продуктивності біогеоценозів. Екологічні піраміди, ланцюги живлення та харчові мережі - 2 год.

 

Модуль самостійної роботи:

Тема 1.Історія та напрямки розвитку науки.Структура сучасної екології - 2 год.

Тема 2. Екологічні закони і правила - 2 год.

Тема 2. Сила дії фактора. Оптимум і пессімум. Критичні точки. Екологічна валентність виду та її значення - 2 год.

Тема 3. Середовище помешкання живих організмів - 2 год.

Тема 4. Показники динаміки популяцій, їх характеристика. Гомеостаз

популяцій - 2 год.

Тема 5. Типи екосистем. Основні елементи екосистем. Екологічна сукцесія.

Первинні та вторинні сукцесії - 2 год.

Тема 5. Структура і функції біосфери. Передумови для створення ноосфери. Модель стійкого розвитку людства - 2 год.

Підсумкова тека: тестування; письмова контрольна робота.

Змістовий модуль №2. Екологічні проблеми людства. Стратегія раціонального природокористування

Лекційний модуль:

1. Особливості впливу на організм людини полютантів-ксенобіотиків - 2 год.

2. Принципи раціонального використання природних ресурсів - 2 год.

Практичний модуль:

1. Структура і функціонування біосфери. Біогеохімічні цикли - 2 год.

2. Масштаби і наслідки антропогенного тиску на біосферу - 2 год.

3. Особливості впливу на організм людини полютантів-ксенобіотиків - 2 год.

4. Шляхи збереження та раціонального використання

природних ресурсів - 2 год.

 

Модуль самостійної роботи:

Тема 1. Біологічна продуктивність і стабільність біосфери - 2 год.

Тема 2. Екологічні кризи та революції в історії людства. Сучасна екологічна криза, її причини та складові - 2 год.

 

Тема 2. Історія взаємодії людства та природи - 2 год.

Тема 3. Специфіка основних біохімічних властивостей токсикантів. Стійкість живого організму до забруднень. Біологічна індикація - 2 год.

Тема 4. Глобальний кругообіг основних біогенних речовин - 2 год.

Тема 5. Перспективні напрямки утилізації відходів - 2 год.

Тема 5. Екологічний моніторинг оточуючого середовища, його цілі та задачі

- 2 год.

Підсумкова тека: письмова контрольна робота

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(заочна форма навчання)

Змістовий модуль № 1.Особливості функціонування біологічних систем різного ієрархічного рівня. Стратегія раціонального природокористування

Лекційний модуль:

1. Предмет, об’єкт і методи вивчення екології. Екологічні фактори,

їх характеристика. Екологічні закони, принципи і правила - 2 год.

 

Практичний модуль:

1. Закономірності впливу екологічних факторів на живі організми - 2 год.

2. Екологічна класифікація організмів та їх життєві форми - 2 год.

3. Структура популяцій та їх динаміка - 2 год.

 

Модуль самостійної роботи:

1. Предмет і завдання екології - 2 год.

1. Основи аутекології – екології живих організмів - 6 год.

2. Екологічна класифікація організмів та їх життєві форми - 4 год.

3. Основи демекології - екології популяцій - 4 год.

4. Основи синекології – екології біологічних систем - 6 год.

5. Біосфера – глобальна екосистема - 6 год.

6. Антропогенний вплив на біосферу та його наслідки - 6 год.

7. Екологія та здоров’я людини- 4 год.

8.Глобальний кругообіг основних біогенних речовин - 2 год.

9. Принципи раціонального використання природних ресурсів - 6 год.

 

Методи навчання

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця-еколога з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу: комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань).

 

Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи письмового контролю, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається: під час складання модулів – усному та тестовому контролю, під час складання заліку – письмовому теоретичному і практичному контролю.

 

 

 

8. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінювання знань студентів за підсумкового контролю здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результатами поточного контролю й за виконання завдань, що виносяться на залік.

Оцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю відбувається:

а) способом перевірки систематичності та активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

б) способом виконання ним двох модульних завдань.

Контроль і оцінювання систематичності та активності роботи студента впродовж семестру здійснює викладач, який веде практичні заняття. Оцінюванню підлягають:

1) відповіді студентів і розв’язання задач на практичних заняттях, які оцінюються відповідно 0; 2,5; 5 балів кожне (при цьому викладач повинен спитати кожного студента не менше ніж 2 рази протягом семестру за умови регулярного відвідування останнім практичних занять);

2) активна робота студента на практичних заняттях: доповнення (максимальна оцінка 2,5 бала за правильні відповіді протягом одного заняття), висловлювання власної думки з обговорюваних питань та підготовка дискусійних, проблемних матеріалів з тих питань, що обговорюються на заняттях (максимальна оцінка 5 балів за роботу протягом одного заняття);

3) самостійна робота студентів - написання і презентація рефератів, міні-лекцій, експертної оцінки, підготовка бібліографії, кросворду з наданих тем (максимальна оцінка 5 балів), виконання індивідуальних завдань по варіантам (максимальна оцінка 5 балів) (див. Навчально-методичне забезпечення дисципліни);

4) наукова робота студента в поза аудиторний час: участь у студентських конференціях, наукових гуртках, друк власних наукових статей (максимальна оцінка 5 балів за кожну доповідь або статтю) за тематикою дисципліни.

Усі бали, отримані студентом протягом семестру за систематичність та активність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, підсумовуються викладачем (загальна кількість не може перевищувати 20 балів).

Модульний контроль з дисципліни проводиться у 2 етапи.

При складанніпершого змістового модулю за наведеним переліком питань студенту надається одне теоретичне питання і 5 тестових завдань (перелік наведено нижче). Результати даного етапу перевірки оцінюються в такий спосіб: оцінка за теоретичне питання – 0; 2,5 або 5 балів; оцінка за кожний тест – 0 чи 1 бал. Максимальна оцінка за перший модульний контроль – 10 балів.

При складанні другого змістового модулю студенту надається 2 теоретичні питання з теми модулю та 2 практичних завдання (задачі або тестові завдання). Правильність виконання кожного завдання оцінюється таким чином: 0; 1,25; 2,5 бали. Максимальна оцінка за другий модульний контроль становить 10 балів.

Якщо з поважних причин студент був відсутній на першому чи другому модульному контролі, він має право звернутись до викладача і написати відповідні контрольні роботи протягом семестру, але не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії.

Результати поточного оцінювання знань студентів у цілому (з урахуванням систематичності та активності роботи та виконання модульних завдань) оцінюється в діапазоні від 0 до 40 балів. Якщо за підсумками поточного контролю знань студент отримав менше 20 балів, він не допускається до складання заліку.

Успішне виконання студентом завдань поточного контролю є обов’язковою умовою участі його в складанні заліку. Останній передбачає виконання шести письмових завдань, з яких три питання – теоретичних, три – практичних (розв’язання типових задач або тестові завдання). Кожне із завдань оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів. Результати складання оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. У разі одержання студентом менше 30 балів він отримує незадовільну оцінку. У цьому випадку отримані результати поточного контролю не враховуються.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну здійснюється в такому порядку:

Оцінка «відмінно» - 90 -100 балів;

Оцінка «добре» - 75-89 балів;

Оцінка «задовільно» - 60-74 балів;

Оцінка «незадовільно» - менше 60 балів.

Рекомендована література

Базова (основна)

1. Словник-довідник з екології : Навчально-методичний посібник / О.Г. Лановенко, О.О. Остапішина.- Херсон:ПП Вишемирський В.С., 2013.- 226 с.

2. Сафронов Т.А. Екологічні основи природокористування.- Навч.посіб.для студ. вищ.навч.закл.-Львів: Новий світ, 2002.- 248 с.

3. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник.-_М.: Мысль, 1990. – 456 с.

4. Лук’янова Л.Б. Основи екології: Навч.посіб.- К.: Вища школа, 2005.- 327 с.

5. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник.- К.: Либідь, 2003.- 288 с.

6. Шамилева Н. Экология.- М.: Владос, 2004.- 138 с.

7. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підруч.для студ.вищ.навч.закл.- К.: Либідь, 2004. – 408 с.

8. Воронцов А.Г. Рациональное природопользование: Учеб. Пособ. Для вузов.- М.: ЭКМОС, 2000.- 304 с.

9. Екологія: Основи теорії і практикум. Навч. посіб. Для студ. ВНЗ / А.Ф. Поташ, А.Г.Медвідь, Ю.Г.Гвоздецький, З.Я. Козак.- Львів : Новий світ, Магнолія плюс, 2002.- 296 с.

10. Клименко Л.П. Техноекологія: Навч. посібник для вищ. навч. закладів. – Одеса: Таврія, 2006. – 542 с.

11. Кучерявий В.П. Екологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів освіти. – Львів: Світ, 2001. – 500с.

12. Лабораторний та польовий практикум з екології: Навч. пос. для студ. вищ. навч. закладів четвертого рівня акредитації. - Під ред. В.П.Замостяна, Я.П.Дідуха.- К.:Фітосоціоцентр, 2000.-216 с.

13. Хижняк М.Ш., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія: Навч.пос.для студ.вищ.навч.закл.немедичн.профілю.-К.:Здоров’я., 1995.-230 с.

Допоміжна

2. Лановенко О.Г., Вавілова А.С. Екологізація виробництва як складова і важливий напрямок стійкого суспільного розвитку// Збірник наукових праць.Фальцфейнівські читання.-Херсон:ПП Вишемирський, 2007.- С.193-196.

1. Васюта С.І. Чорнобильська катастрофа в контексті соціоекологічних проблем// Український історичний журнал.- 2001.- №4.-С.75-81.

2. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учеб. Пос. для вузов.-Симферополь, СОНАТ, 2004.- 204 с.

3. Голубев В.С. Экоразвитие и его индексы // Общественные науки и современность.-1999.- № 4.- С.158-169.

4. Дробноход М., Вольвау Ф. Екологічний імператив та його виміри // Освіта.- 2000.-№3.- С.56-65.

5. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Глобальные экологические функции почв // Экология и жизнь.- 2002.- №2.- С.9-13.

6. Закон України . Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000- 2015 роки // Урядовий кур’єр.- 2000.- № 207.- С.3-16.

7. Шевера М., Протопопова В., Губарь Л. Екологія міського природного середовища/ Вісник НАН України. - К.: Академперіодика, 2003. – 385 с.

 

Інформаційні WEB-ресурси

http://www.nbuv.gov.ua/

http://www.humanecology.ru/

http://uenj.cv.ua

http://epl.org.ua/

http://ies.nau.edu.ua/

 

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

 

Питання семестрового заліку з курсу “ Екологія”

1. Предмет вивчення, об’єкт та методи вивчення екології. Рівні організації біологічних систем. Розділи екології.

2. Екологічні фактори, їх характеристика. Антропогенні фактори. Умови та ресурси середовища.

3.Загальні закономірності впливу екологічних факторів. Головні екологічні правила: оптимуму, максимуму, лімітуючих факторів, взаємодії факторів. Правила 1 та 10%.

4. Екологічні закони та принципи.

5.Середовище помешкання організмів. Види середовища та їх характеристика.

6.Еврібіонти та стенобіонти. Фотоперіодизм. Пойкилотермність та гомойотермність тварин.

7. Поняття про популяцію. Популяційна структура видів. Види структури популяцій, їх характеристика. Ефект групи.

8. Показники динаміки популяцій, їх характеристика.

9.Гомеостаз та динамічна рівновага у популяціях. Механізм регуляції чисельності особин.

10. Поняття про біоценоз та біом. Складові біоценозу, його властивості та показники.

11. Структура біоценозів. Типи структури, їх характеристика.

12. Види-домінанти та едифікатори. Ярусність спільнот. Мікрогрупування організмів у біоценозах, їх характеристика.

13. Модель трофічної структури спільноти. Види зв’язків організмів у біоценозах: трофічні, топічні, форичні, фабричні, їх характеристика.

14. Енергетичні взаємовідносини в екосистемах. Ланцюги живлення, харчові мережі та трофічні рівні. Витрати енергії у ланцюгах живлення.

15. Типи взаємовідношень організмів у біоценозах: конкуренція, хижацтво, симбіоз. Типи симбіозу, їх характеристика.

16. Екологічна ниша. Диференціація екологічних ниш. Екологічна сукцесія.

17. Біогеоценоз та його структура. Поняття про екосистему. Типи екосистем.

18. Колообіг речовин та потік енергії в екосистемах.

19. Біологічна продуктивність екосистеми.

20. Екологічні піраміди. Види екологічних пірамід.

21. Вчення В.І.Вернадського про біосферу.

22. Структура біосфери. Функції та властивості живої речовини.

23. Біологічний та геологічний колообіги речовин та енергії у біосфері.

24. Виникнення і розвиток ноосфери. Передумови для створення ноосфери.

25. Стійкий розвиток суспільства та його складові.

26. Історія взаємодії суспільства і природи.

27. Фактори, що призвели до сучасної екологічної кризи. Масштаби і наслідки антропогенного тиску на біосферу.

28. Сучасні екологічні проблеми України та Південного регіону .

30. Головні еколого-економічні принципи сучасної екополітики.

31. Вплив на грунти господарської діяльності людства. Проблеми землекористування, їх характеристика та наслідки.

32. Система заходів збереження рослинного і тваринного світу планети. Державний природно-заповідний фонд. Червона книга України.

33. Причини та джерела забруднення поверхневих та підземних вод. Явище евтрофікації.

34. Принципи раціонального використання водних ресурсів. Контроль за станом водного середовища.

35. Основні антропогенні забруднювачі атмосфери, їх джерела та масштаби викидів.

36. Причини руйнування озонового шару атмосфери. Парніковий ефект. Шляхи збереження та раціонального використання атмосфери.

37. Характеристика реутилізаційних, маловідходних, замкнених і незамкнених технологічних процесів. Перспективні напрямки утилізації промислових і побутових відходів.

38. Екологічний моніторінг. Види моніторінгу, їх характеристика. Задачі різних рівнів моніторінгу.

39. Біосферні заповідники, їх значення для визначення величин антропогенних навантажень.

40.Економічні важелі оптимізації природокористування.

41. Урбанізація, її соціально-екологічні наслідки. Хвороби урбанізації.

42. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Передумови для створення ноосфери.

43. Структура біосфери. Функції та властивості живої речовини.

44. Біологічний та геологічний кругообіг речовин та енергії у біосфері.

45. Стійкий розвиток суспільства та його складові.

46. Необхідність формування екологічної культури. Складові екологічної культури: екологічна свідомість, екологічний реалізм, екологічне мислення.

47. Екологічна освіта та виховання, їх роль у формуванні екологічної культури.

Плани лекційних занять

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти