ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема : Структура популяцій та їх динаміка

План

1. Популяція та її основні характеристики. Структура популяцій.

2. Статева структура, співвідношення статей та способи розмноження у популяціях. Адаптивне значення цього співвідношення у різних групах тварин і рослин.

3. Вікова структура популяцій і стабільність чисельності видів. Типи популяцій за віковою структурою.

4. Прогнозування чисельності популяцій за їх віковою структурою.

5. Просторова структура популяцій. Територіальні відношення у рослин.

6. Териториальність у тварин. Адаптивна роль територіальних відношень.

7. Етологічна (поведінкова) структура популяцій тварин.

8. Форми групових об’єднань тварин. Сім’ї. Гурти. Зграї. Колонії.

9. Система домінування – підкорення у групах, її біологічне значення.

10. Ефект групи. Роль поведінкових реакцій у групах тварин.

11. Динаміка популяцій, її основні показники. Темпи росту популяції: незалежний та залежний від щільності.

12. Гомеостаз популяцій. Механізми гомеостазу популяцій.

13. Специфіка прояву форм конкуренції. Пряме знищення конкуруючих особин. Саморозріджування у рослин. Канібалізм у тварин. Пригнічення продуктами метаболізму. Аллелопатія.

14. Фізіологічні зміни у тварин як рефлекс на підвищення щільності популяції. Роль міграцій та розселення у регулюванні щільності популяції.

15. Відповісти на тестові завдання з теми та скласти аналіз проведеного заняття.

Заняття № 4

Тема: Аналіз структури і продуктивності біогеоценозів. Екологічні піраміди, ланцюги живлення та харчові мережі

План

1. Характеристика природніх біогеоценозів. Складання заходів щодо їх охорони.

2. Складання схеми ланцюгів живлення на прикладі місцевого біогеоценозу.

3. Назвати факти, які б були свідченням того, що конкретний біологічний вид добре пристосований до умов навколишнього середовища.

4. Визначення стійкості окремих біогеоценозів на основі представлених їхніх характеристик.

5. Розв’язання екологічних задач.

Література:

Лук’янова Л.Б. Основи екології: Навч.посіб.- К.: Вища школа, 2005.- 327 с.

Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник.- К.: Либідь, 2003.- 288 с.

Шамилева Н. Экология.- М.: Владос, 2004.- 138 с.

Змістовий модуль №2. Екологічні проблеми людства. Стратегія раціонального природокористування

Заняття № 5

Тема: Структура і функціонування біосфери. Біогеохімічні цикли

План

1. Глобальний і локальний кругообіг води. Роль лісів у підтриманні регіонального водного балансу.

2. Кругообіг карбону. Зміна балансу вуглекислого газу у часі: багаторічні тренди та сезонні коливання. Роль живих організмів, у тому числі лісів і ґрунтових мікроорганізмів, у підтримці вуглецевого балансу.

3. Кругообіг кисню.

4. Кругообіг азоту. Роль мікроорганізмів у підтримці кругообігу азоту.

5. Кругообіг фосфору, його мала замкненість.

6. Кругообіг сірки. Роль мікроорганізмів у підтриманні кругообігу сірки. Забруднення водойм сірководнем.

7. Природні та антропогенні впливи на динаміку кругообігу біогенних елементів.

8. Масштаби і наслідки антропогенного тиску на біосферу.

9. Відповісти на тестові завдання з теми та скласти аналіз проведеного заняття.

Заняття № 6

Тема: Масштаби і наслідки антропогенного тиску на біосферу

План

1. Масштаби і наслідки антропогенного впливу на біосферу:

1.1. Основні види і джерела забруднення атмосфери.

1.2. Проблеми забруднення грунтів, зниження їх родючості. Економічні проблеми використання грунтів.

1.3. Джерела і види забруднення водних ресурсів.

1.4. Екологічні наслідки добування і використання корисних копалин.

1.5. Екологічний вплив підприємств і транспорту на оточуюче середовище.

1.6. Урбанізація та її екологічні наслідки.

2. Поняття про екологічну кризу. Соціально-економічні, політичні, правові, науково-технічні, моральні причини сучасної екологічної кризи.

3. Екологічні кризи та революції в історії людства.

4. Аналіз особливостей розвитку, причин і наслідків головних складових сучасної екологічної кризи.

5. Шляхи виходу людства з глобальної екологічної кризи.

 

Заняття № 7 Тема: Особливості впливу на організм людини полютантів-ксенобіотиків

План

1. Джерела і види забруднювачів

2. Фізичні фактори негативного впливу на організм людини

Шум і вібрації в навколишньому середовищі, особливості їх впливу на організм людини. Електричне і магнітне випромінювання як негативні фактори впливу на людину. Вплив електромагнітного випромінювання на людський організм. Особливості впливу іонізуючого випромінювання на людський організм. Природні і штучні джерела випромінювання. Види опромінення. Шляхи надходження радіонуклідів в організм людини. Гостра і хронічна променева хвороба. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів у продуктах.

Генетичні наслідки впливу радіонуклідів на організм.

3. Хімічні фактори забруднення довкілля

Токсичність хімічних речовин. Мутагенність речовин та її вплив на людський організм.

Особливості впливу на організм важких металів та їх солей. ГДК важких металів у харчових продуктах. Симптоми і перша допомога при отруєнні важкими металами.

Пестициди та їх дія на організм людини. Характерні особливості дії на організм людини різних груп пестицидів. Клінічні симптоми отруєння пестицидами.

Гострі і хронічні отруєння нітратами. Метаболізм нітратів в організмі людини. Біологічні наслідки отруєння організму нітратами.

Перша допомога при отруєнні фосфор- і хлорорганічними, ртутьорганічними сполуками, нітратами, нітрофенолами.

Екологічні хвороби та їх характеристика.

4. Біологічні і соціальні фактори впливу на людський організм

Поняття про тератогенність, канцерогенність, мутагенність, алергенність, ембріотоксичність, імунотоксичність. Класифікація речовин, що мають тератогенні, мутагенні, канцерогенні, алергенні властивості. Алкоголізм і наркоманія як соціальна проблема.

5. Особливості впливу на організм людини препаратів побутової хімії і полімерних матеріалів.

Онкологічні захворювання та їх звязок з екологічним станом довкілля

6. Критерії оцінки здоров’я людини. Критерії оцінки здоров’я суспільства: демографічні (відтворення), медико- статистичні (частота і структура хвороб), функціональні (рівень фізичного розвитку за віковими і статевими групами).

7. Фактори, що впливають на здоров’я людини. Сучасний стан здоров’я населення України. Інтегральні показники здоров’я: поняття, значення. Потреби людини: фізіологічні, соціальні, екологічні. Ступінь їх задоволення в Україні.

8. Відповісти на тестові завдання з теми та скласти аналіз проведеного заняття.

Заняття № 8

Тема: Шляхи збереження та раціонального використання природних ресурсів

План

1. Природні ресурси і розвиток суспільного виробництва, їх взаємозалежність. Вплив науково-технічного прогресу на використання природних ресурсів.

2. Проблеми підвищення ефективності використання природних ресурсів:

2.1. Методи очищення промислових викидів в атмосферу.

2.2. Методи покращання якості питної води. Контроль за якістю і рівнем забруднення водойм. Охорона вод Чорного моря.

2.3. Шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів.

2.4. Шляхи збереження флори і фауни. Екологічний стан рослинного і тваринного світу в Херсонській області.

3. Сучасні технології утилізації та реутилізації промислових і побутових відходів, їх характеристика.

4. Замкнені виробничі цикли. Характеристика сучасних безвідходних технологій. Характеристика реутилізаційних, маловідходних, замкнених і незамкнених технологічних процесів.

5. Розробка й аналіз моделі екологизованого промислового виробництва.

 

Література:

1. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь-справочник. – М.: Просвещение, 1992. – 568 с.

2. Лановенко О.Г., Вавілова А.С. Екологізація виробництва як складова і важливий напрямок стійкого суспільного розвитку// Збірник наукових праць.Фальцфейнівські читання.-Херсон:ПП Вишемирський, 2007.- С.193-196.

3. Лановенко О.Г. Сучасна екологічна криза: особливості та перспектива розвитку.- Метода.Збірник наукових праць.Випуск 1.- К.:Фітосоціоцентр,1998.-С.34-32.

4. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник.- К.: Либідь, 2003.- 288 с.

ЕКОЛОГІЯ

Навчальна програма

Вступ

Коротка історія та напрямки розвитку науки. Структура і напрями розвитку сучасної екології. Методи екологічних досліджень: спостереження, прогноз, моделювання, моніторинг. Види моніторингу.

Предмет вивчення теоретичного та практичного напрямів в екології. Зв’язок екології з іншими науками. Роль науки у розвитку екологічної культури.

Тема 2. Основи аутекології

Екологічні фактори. Загальні закономірності їх впливу на живі організми. Абіотичні фактори: температура, світло, вологість, іонізуюче випромінювання, їх характеристика. Біотичні фактори. Основні типи біотичних взаємозвязків. Хижацтво. Паразитизм. Конкурентні взаємозвязки. Симбіотичні взаємозвязки.

Антропогенні фактори, їх характеристика. Поняття про ресурси та умови середовища.

Загальні закономірності впливу екологічних факторів. Сила дії фактора. Оптимум і пессімум. Критичні точки. Екологічна валентність виду. Правило оптимуму. Закон максимуму (толерантності) Шелфорда. Еврибіонти та стенобіонти. Правило лімітуючих факторів. Правило взаємодії факторів. Мінливість факторів середовища.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти