ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перелік літератури до першого змістового модулю

1. Словник-довідник з екології : Навчально-методичний посібник / О.Г. Лановенко, О.О. Остапішина.- Херсон:ПП Вишемирський В.С., 2013.- 226 с.

2. Лук’янова Л.Б. Основи екології: Навч.посіб.- К.: Вища школа, 2005.- 327 с.

3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник.- К.: Либідь, 2003.- 288 с.

4. Шамилева Н. Экология.- М.: Владос, 2004.- 138 с.

5. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підруч.для студ.вищ.навч.закл.- К.: Либідь, 2004. – 408 с.

Питання до модулю №2

1. Історія взаємодії суспільства і природи.

2. Фактори, що призвели до сучасної екологічної кризи. Масштаби і наслідки антропогенного тиску на біосферу.

3. Сучасні екологічні проблеми України та Південного регіону .

4. Еволюція уявлень про взаємодію суспільства і природи.

5. Головні еколого-економічні принципи сучасної екополітики.

6. Економічні збитки від забруднення довкілля, способи їх визначення.

7. Вплив на грунти господарської діяльності людства. Проблеми землекористування, їх характеристика та наслідки.

8. Система заходів збереження рослинного і тваринного світу планети. Державний природно-заповідний фонд. Червона книга України.

9. Причини та джерела забруднення поверхневих та підземних вод. Явище евтрофікації.

10. Принципи раціонального використання водних ресурсів. Контроль за станом водного середовища.

11. Основні антропогенні забруднювачі атмосфери, їх джерела та масштаби викидів.

12. Причини руйнування озонового шару атмосфери. Парніковий ефект. Шляхи збереження та раціонального використання атмосфери.

13. Перспективні напрямки утилізації промислових і побутових відходів.

14. Екологічний моніторінг. Види моніторінгу, їх характеристика. Задачі різних рівнів моніторінгу.

15. Біосферні заповідники, їх значення для визначення величин антропогенних навантажень.

16. Урбанізація, її соціально-екологічні наслідки. Хвороби урбанізації.

17. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Передумови для створення ноосфери.

18. Структура біосфери. Функції та властивості живої речовини.

19. Біологічний та геологічний кругообіг речовин та енергії у біосфері.

20. Стійкий розвиток суспільства та його складові.

21. Необхідність формування екологічної культури. Складові екологічної культури: екологічна свідомість, екологічний реалізм, екологічне мислення.

22. Екологічна освіта та виховання, їх роль у формуванні екологічної культури.

Перелік літератури до першого змістового модулю

1. Сафронов Т.А. Екологічні основи природокористування.- Навч.посіб.для студ. вищ.навч.закл.-Львів: Новий світ, 2002.- 248 с.

2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підруч.для студ.вищ.навч.закл.- К.: Либідь, 2004. – 408 с.

3. Воронцов А.Г. Рациональное природопользование: Учеб. Пособ. Для вузов.- М.: ЭКМОС, 2000.- 304 с.

 

Питання семестрового заліку з курсу “ Екологія”

1. Предмет вивчення, об’єкт та методи вивчення екології. Рівні організації біологічних систем. Розділи екології.

2. Екологічні фактори, їх характеристика. Антропогенні фактори. Умови та ресурси середовища.

3.Загальні закономірності впливу екологічних факторів. Головні екологічні правила: оптимуму, максимуму, лімітуючих факторів, взаємодії факторів. Правила 1 та 10%.

4. Екологічні закони та принципи.

5.Середовище помешкання організмів. Види середовища та їх характеристика.

6.Еврібіонти та стенобіонти. Фотоперіодизм. Пойкилотермність та гомойотермність тварин.

7. Поняття про популяцію. Популяційна структура видів. Види структури популяцій, їх характеристика. Ефект групи.

8. Показники динаміки популяцій, їх характеристика.

9.Гомеостаз та динамічна рівновага у популяціях. Механізм регуляції чисельності особин.

10. Поняття про біоценоз та біом. Складові біоценозу, його властивості та показники.

11. Структура біоценозів. Типи структури, їх характеристика.

12. Види-домінанти та едифікатори. Ярусність спільнот. Мікрогрупування організмів у біоценозах, їх характеристика.

13. Модель трофічної структури спільноти. Види зв’язків організмів у біоценозах: трофічні, топічні, форичні, фабричні, їх характеристика.

14. Енергетичні взаємовідносини в екосистемах. Ланцюги живлення, харчові мережі та трофічні рівні. Витрати енергії у ланцюгах живлення.

15. Типи взаємовідношень організмів у біоценозах: конкуренція, хижацтво, симбіоз. Типи симбіозу, їх характеристика.

16. Екологічна ниша. Диференціація екологічних ниш. Екологічна сукцесія.

17. Біогеоценоз та його структура. Поняття про екосистему. Типи екосистем.

18. Колообіг речовин та потік енергії в екосистемах.

19. Біологічна продуктивність екосистеми.

20. Екологічні піраміди. Види екологічних пірамід.

21. Вчення В.І.Вернадського про біосферу.

22. Структура біосфери. Функції та властивості живої речовини.

23. Біологічний та геологічний колообіги речовин та енергії у біосфері.

24. Виникнення і розвиток ноосфери. Передумови для створення ноосфери.

25. Стійкий розвиток суспільства та його складові.

26. Історія взаємодії суспільства і природи.

27. Фактори, що призвели до сучасної екологічної кризи. Масштаби і наслідки антропогенного тиску на біосферу.

28. Сучасні екологічні проблеми України та Південного регіону .

30. Головні еколого-економічні принципи сучасної екополітики.

31. Вплив на грунти господарської діяльності людства. Проблеми землекористування, їх характеристика та наслідки.

32. Система заходів збереження рослинного і тваринного світу планети. Державний природно-заповідний фонд. Червона книга України.

33. Причини та джерела забруднення поверхневих та підземних вод. Явище евтрофікації.

34. Принципи раціонального використання водних ресурсів. Контроль за станом водного середовища.

35. Основні антропогенні забруднювачі атмосфери, їх джерела та масштаби викидів.

36. Причини руйнування озонового шару атмосфери. Парніковий ефект. Шляхи збереження та раціонального використання атмосфери.

37. Характеристика реутилізаційних, маловідходних, замкнених і незамкнених технологічних процесів. Перспективні напрямки утилізації промислових і побутових відходів.

38. Екологічний моніторінг. Види моніторінгу, їх характеристика. Задачі різних рівнів моніторінгу.

39. Біосферні заповідники, їх значення для визначення величин антропогенних навантажень.

40.Економічні важелі оптимізації природокористування.

41. Урбанізація, її соціально-екологічні наслідки. Хвороби урбанізації.

42. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Передумови для створення ноосфери.

43. Структура біосфери. Функції та властивості живої речовини.

44. Біологічний та геологічний кругообіг речовин та енергії у біосфері.

45. Стійкий розвиток суспільства та його складові.

46. Необхідність формування екологічної культури. Складові екологічної культури: екологічна свідомість, екологічний реалізм, екологічне мислення.

47. Екологічна освіта та виховання, їх роль у формуванні екологічної культури.

Плани лекційних занять

Змістовий модуль №1. Тема: Організація та функціонування екологічних систем різного ієрархічного рівня

Лекційне заняття №1

Тема: Предмет, об’єкт і методи вивчення екології. Екологічні фактори, їх характеристика. Екологічні закони, принципи і правила

План

1. Предмет і завдання екології. Коротка історія та напрямки розвитку науки. 2.Структура сучасної екології. Методи екологічних досліджень: спостереження, прогноз, моделювання, моніторинг. Види моніторингу.

3. Екологічні фактори, їх характеристика.

4. Головні екологічні закони, принципи і правила.

Лекційне заняття №2

Тема: Структура, динаміка і гомеостаз популяцій

План

1. Популяція та її основні характеристики. Структура популяцій.

2. Статева структура, співвідношення статей та способи розмноження у популяціях. Адаптивне значення цього співвідношення у різних групах тварин і рослин.

3. Вікова структура популяцій і стабільність чисельності видів.

4. Просторова структура популяцій. Територіальні відношення у рослин. Територіальність у тварин. Адаптивна роль територіальних відношень.

5. Етологічна (поведінкова) структура популяцій тварин. Форми групових об’єднань тварин. Ефект групи. Роль поведінкових реакцій у групах тварин.

6. Динаміка популяцій, її основні показники.

7. Гомеостаз популяцій. Механізми гомеостазу популяцій.

 

 

Лекційне заняття №3

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти