ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Структура і динаміка біоценозів. Відношення організмів у біоценозах. Ланцюги живлення та харчові мережі

План

1. Структура біоценозів: видова, екологічна, просторова, їх показники.

2. Відношення організмів у біоценозах. Типи біотичних відношень: конкуренція, хижацтво, симбіоз. Досліди Гаузе. Типи симбіозу: коменсалізм, мутуалізм, паразитизм, синойкія.

3. Енергетичні взаємовідношення в екосистемах. Ланцюги живлення, харчові сітки та трофічні рівні. Витрати енергії у ланцюгах живлення.

4. Біологічна продуктивність. Первинна та вторинна продукція. Сучасні проблеми біологічної продуктивності.

5. Біологічний кругообіг речовин. Харчові цикли як механізм здійснення біологічного кругообігу. Неповний кругообіг речовин у біогеоценозах.

Лекційне заняття №4

Тема : Особливості впливу на організм людини полютантів-ксенобіотиків

План

1. Середовище життя людини. Якість життя.

2. Вплив стану середовища на здоров’я людини.

3. Шкідлива речовина та токсикант, їх особливості. Класифікація токсикантів. 4. Токсичність і канцерогенність. Специфіка основних біохімічних властивостей токсикантів. Стійкість живого організму до забруднень.

5. Вплив на людину факторів середовища штучного походження: пил, шум, ультразвук, вібрація, інфразвук, електромагнітні поля, лазерне випромінювання, іонізуюче випромінювання, хімічні речовини, біологічні забруднювачі.

 

Лекційне заняття № 5

Тема: Принципи раціонального використання природних ресурсів

План

1. Необхідність збереження природних екосистем та їх біологічного різноманіття. Техногенний кругообіг речовин. Методи переробки вторинної сировини.

2. Основні принципи створення маловідходних та безвідходних виробництв.

3. Шляхи антропогенного освоєння природних ресурсів (екстенсивний, інтенсивний), їх особливості та екологічні наслідки.

4. Головний принцип сучасного економічного регулювання взаємовідносин суспільства і природи („забруднюючий – сплачує”). Екологічний бізнес, його основні напрямки.

5. Екологічний моніторинг оточуючого середовища, його цілі та задачі. Рівні моніторингу.

6. Необхідність формування екологічної культури. Складові екологічної культури: екологічна свідомість, екологічний реалізм, екологічне мислення. Екологічна освіта та виховання, їх роль у формуванні екологічної культури.

 

 

 

Методичні рекомендації до проведення практичних робіт

Важливою складовою навчання екології, формування практичних умінь і навичок є виконання практичних робіт. Тематика практичної частини курсу побудована у відповідності з темами навчальної програми практичного характеру. Студентам запропоновано проведення досліджень пошуково-аналітичного характеру.

Практичні роботи використовуються не лише як засіб формування в студентів певних умінь і навичок. Вони також можуть застосовуватися й для демонстрації набутих вмінь і навичок (наприклад, розв’язання екологічних задач, розробка екологічного проекту тощо), систематизації та повторення вивченого матеріалу, вивчення нового, закріплення та перевірки засвоєння знань і вмінь.

 

I. Проведення практичного заняття

Приступаючи до виконання практичного заняття, студенту необхідно:

1.Уважно прочитати теоретичну частину, відповісти на запитання для самоконтролю знань.

2.Чітко знати алгоритм виконання практичної роботи.

3.Усвідомити мету заняття: які знання, вміння та практичні навички отримаєте після проведення роботи? Мета роботи визначає формулювання коректних висновків після проведеного заняття.

4.Перевірити наявність необхідного обладнання та матеріалів для роботи.

5. Під час виконання роботи дотримуватись техніки безпеки.

 

ІІ. Оформлення звіту та висновків

Складаючи звіт про виконання роботи, коротко записати сутність проведеного дослідження, одержані результати досліду та власні спостереження.

На основі аналізу отриманих результатів сформулювати висновки та власні рекомендації.

 

Теоретичні питання з теми практичного заняття студенти засвоюють самостійно (на основі лекційного матеріалу, підручників і посібників), а викладач лише проводить контроль рівня засвоєння цих знань методами фронтального опитування, тестування і пояснює ті питання, які виявилися складними і незрозумілими для аудиторії.

Плани практичних занять з курсу ”Екологія”

Змістовий модуль №1

Особливості функціонування біологічних систем різного ієрархічного рівня

Заняття №1

Тема: Закономірності впливу екологічних факторів на живі організми

План

1. Екологічні фактори. Загальні закономірності їх впливу на живі організми.

2. Абіотичні фактори: температура, світло, вологість, іонізуюче випромінювання, їх характеристика.

3. Біотичні фактори. Основні типи біотичних взаємозвязків. Хижацтво. Паразитизм. Конкурентні взаємозвязки. Симбіотичні взаємозвязки.

4. Антропогенні фактори, їх характеристика. Поняття про ресурси та умови середовища.

5. Сила дії екологічного фактора. Оптимум і пессімум. Критичні точки.

6. Екологічна валентність виду. Правило оптимуму. Закон максимуму (толерантності) Шелфорда.

7. Еврибіонти та стенобіонти. Правило лімітуючих факторів. Правило взаємодії факторів. Мінливість факторів середовища.

8. Відповісти на тестові завдання з теми та скласти аналіз проведеного заняття.

Заняття №2

Тема : Екологічна класифікація організмів та їх життєві форми

План

1. Типи середовища життя: наземно-повітряне, водне, грунт, інші організми.

2. Кисневий, температурний та світловий режими водного середовища, їх характеристика.

3. Фактори наземно-повітряного середовища: світло, температура, вологість, склад повітря. Фотоперіодизм.

4. Пойкилотермні та гомойотермні тварини. Грунт як середовище помешкання. 5. Екологічні групи грунтових тварин за ступенем звязку з грунтом: геобіонти, геофіли, геоксени.

6. Живі організми як середовище помешкання. Специфіка умов помешкання внутрішніх паразитів. Основні екологічні адаптації внутрішніх паразитів.

7. Відповісти на тестові завдання з теми та скласти аналіз проведеного заняття.

Заняття № 3

Тема : Структура популяцій та їх динаміка

План

1. Популяція та її основні характеристики. Структура популяцій.

2. Статева структура, співвідношення статей та способи розмноження у популяціях. Адаптивне значення цього співвідношення у різних групах тварин і рослин.

3. Вікова структура популяцій і стабільність чисельності видів. Типи популяцій за віковою структурою.

4. Прогнозування чисельності популяцій за їх віковою структурою.

5. Просторова структура популяцій. Територіальні відношення у рослин.

6. Териториальність у тварин. Адаптивна роль територіальних відношень.

7. Етологічна (поведінкова) структура популяцій тварин.

8. Форми групових об’єднань тварин. Сім’ї. Гурти. Зграї. Колонії.

9. Система домінування – підкорення у групах, її біологічне значення.

10. Ефект групи. Роль поведінкових реакцій у групах тварин.

11. Динаміка популяцій, її основні показники. Темпи росту популяції: незалежний та залежний від щільності.

12. Гомеостаз популяцій. Механізми гомеостазу популяцій.

13. Специфіка прояву форм конкуренції. Пряме знищення конкуруючих особин. Саморозріджування у рослин. Канібалізм у тварин. Пригнічення продуктами метаболізму. Аллелопатія.

14. Фізіологічні зміни у тварин як рефлекс на підвищення щільності популяції. Роль міграцій та розселення у регулюванні щільності популяції.

15. Відповісти на тестові завдання з теми та скласти аналіз проведеного заняття.

Заняття № 4

Тема: Аналіз структури і продуктивності біогеоценозів. Екологічні піраміди, ланцюги живлення та харчові мережі

План

1. Характеристика природніх біогеоценозів. Складання заходів щодо їх охорони.

2. Складання схеми ланцюгів живлення на прикладі місцевого біогеоценозу.

3. Назвати факти, які б були свідченням того, що конкретний біологічний вид добре пристосований до умов навколишнього середовища.

4. Визначення стійкості окремих біогеоценозів на основі представлених їхніх характеристик.

5. Розв’язання екологічних задач.

Література:

Лук’янова Л.Б. Основи екології: Навч.посіб.- К.: Вища школа, 2005.- 327 с.

Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник.- К.: Либідь, 2003.- 288 с.

Шамилева Н. Экология.- М.: Владос, 2004.- 138 с.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти