ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Щодо поточного і підсумкового контролю

знань студентів

З навчальної дисципліни

 

"Економічна кібернетика"

Частина 3

«Системний аналіз»

для студентів спеціальності 6502 «Економічна кібернетика»

Всіх форм навчання

Укладачі: професор, к.т.н. Шарапов О.Д.,

доц., к.е.н. Дербенцев В.Д.

Декан факультету

_________________ Шарапов О. Д.

"_____"______________2009 р.

Завідувач кафедри

_________________ Шарапов О. Д.

"_____"______________2009 р.

Київ-2009


ЗМІСТ

1. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ “СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ”. 3

Тема 1. Основи загальної теорії систем. 3

Тема 2. Кількісні та якісні методи системного аналізу. 3

Тема 3. Основні напрямки застосування ідей та принципів системного аналізу в економіці. 3

Тема 4. Кібернетичні принципи управління складними системами. 4

Тема 5 Системний підхід до управління соціально-економічними системами. 4

Тема 6. Застосування сучасних інформаційних технологій до вирішення задач системного аналізу. 4

Тема 7. Перспективи розвитку кібернетичних систем та інформаційних технологій. 4

4. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТОРОЛЮ... 6

Основні положення. 6

Технологія оцінювання поточної роботи студента. 7

Перелік практичних та лабораторних занять за темами (№ тижня) 9

Перелік тем для самостійного опрацювання. 12

Правила оформлення результатів виконання практичних робіт. 13

2. Організація підсумкового оцінювання знань студентів. 15

2. ЗРАЗОК ТИПОВОГО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ.. 16

3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ. 18

5. Індивідуально-консультативна робота. 20

6. Особливості поточного і підсумкового котролю знань студентів заочної форми навчання. 23

Поточний контроль. 23

Підсумковий контроль. 24

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 25

Основна. 25

Додаткова. 25

 


 

1. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ “СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ”

Тема 1. Основи загальної теорії систем

1. Класифікація систем. Приклади систем різноманітної природи.

2. Властивості систем.

3. Етапи еволюції та стадії існування систем.

4. Поведінка та функціонування систем.

5. Поняття про кібернетичні системи, управління системами, зворотний зв’язок.

6. Основні принципи системного аналізу.

7. Етапи проведення системного дослідження.

8. Задачі аналізу та синтезу систем.

9. Недоліки загальної теорії систем та шляхи їх подолання.

Тема 2. Кількісні та якісні методи системного аналізу

10. Загальні підходи до опису систем.

11. Модель «чорної скриньки».

12. Статичний та динамічний опис систем.

13. Основні методи аналізу систем. Декомпозиція та агрегування.

14. Методи побудови дерева цілей.

15. Методи декомпозиції та агрегування.

16. Метод «мозкового штурму».

17. Концептуальні моделі.

18. Моделі складу та структури системи.

19. Класифікація моделей методів моделювання систем.

20. Оцінка адекватності математичних моделей.

Тема 3. Основні напрямки застосування ідей та принципів системного аналізу в економіці.

21. Особливості соціально-економічних систем.

22. Основні засади моделювання економічних об’єктів та процесів.

23. Приклади моделей соціально-економічних систем.

24. Статичні моделі економічних систем.

25. Динамічні макроекономічні моделі.

26. Імітаційні методи в економіці.

27. Системний аналіз організацій.

28. Модель організації як відкритої системи.

29. Системний аналіз ієрархії та змісту цілей організації.

30. Застосування системного підходу до задач маркетингу та менеджменту.

Тема 4. Кібернетичні принципи управління складними системами.

31. Принципи, методи й моделі управління.

32. Інформаційні процеси в системах управління.

33. Принципи управління складними системами.

34. Принцип необхідної різноманітності Ешбі.

35. Типи управління. Принципи управління складними системами.

36. Основні принципи автоматичного регулювання і управління. Основна формула ТАР.

Тема 5 Системний підхід до управління соціально-економічними системами.

37. Процеси управління в економічних системах.

38. Прийняття управлінських рішень в детермінованих умовах, умовах ризику та невизначеності.

39. Вимоги до якості організаційно-економічних управлінських рішень.

40. Обґрунтування та методи оптимізації рішень на основі системного підходу.

41. Системний підхід до проектування організаційних структур управління.

42. Види організаційних структур управління.

43. Аналіз та синтез систем управління.

44. Напрямки застосування ТАУ в економіці.

Тема 6. Застосування сучасних інформаційних технологій до вирішення задач системного аналізу.

45. Структурне та функціональне моделювання систем.

46. Основні принципи та концептуальні основи SADT- та CASE- технологій.

47. Методи комп’ютерного моделювання та проектування складних систем.

48. Поняття про чисельні та символьні методи обчислення.

49. Побудова динамічних комп’ютерних моделей економічних систем (Simulink)

50. Технології інтелектуального аналізу даних. Інформаційне забезпечення аналізу даних.

51. Інформаційні системи в управлінні.

52. Автоматизовані системи управління підприємством.

53. Експертні системи підтримки прийняття рішень у бізнесі.

Тема 7. Перспективи розвитку кібернетичних систем та інформаційних технологій.

54. Нелінійна динаміка та синергетика як сучасний напрямок розвитку кібернетики.

55. Основні поняття теорії складних систем.

56. Фрактали та мультифрактали.

57. Принцип підпорядкування Хакена та параметри порядку.

58. Показники Ляпунова та горизонт передбачуваності.

59. Синергетичний підхід до управління соціально-економічними системами.

60. Напрямки удосконалення сучасної обчислювальних та телекомунікаційних технологій. Глобальний комп’ютинг.

61. Інтелектуальні комп’ютерні системи.

62. Наукові інновації в комп’ютерних технологіях.


 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТОРОЛЮ

 

Основні положення

У відповідності до схваленого Вченою радою університету «Порядку оцінювання знань студентів» (протокол №9 від 28.05.2009) оцінювання знань та умінь студентів з дисципліни «Системний аналіз» проводиться у трьох напрямках:

· контроль систематичності та активності роботи студента на практичних заняттях та лабораторних роботах;

· контроль за виконанням завдань, які виносяться на самостійне опрацювання;

· контроль за виконанням модульних завдань.

Перший напрямок передбачає оцінку:

· Рівня знань, умінь та навичок студентів під час захисту результатів виконання завдань практичних занять та лабораторних робіт;

· Систематичності та активності роботи на практичних заняттях та лабораторних роботах.

Другий напрямок передбачає оцінку:

· Виконання завдань, які передбачені для самостійного опрацювання навчального матеріалу;

· Участь у студентських конференціях.

Третій напрямок передбачає оцінку:

· Результатів виконання контрольних тестів;

· Результатів виконання контрольних робіт за модулями (блоками).

 


Технологія оцінювання поточної роботи студента

Остаточне оцінювання знань студента по закінченню вивчення курсу здійснюється за допомогою іспиту.

Поточний контроль знань складається з двох основних частин:

§ оперативний контроль – оцінка роботи студента протягом семестру, яка враховує: усне опитування та підготовку доповідей і виступи на семінарських заняттях (4 балів за семестр), виконання практичних завдань (16 балів за семестр), виконання та захист лабораторних робіт (12 балів за семестр), підготовки та захисту реферату (4 бали), виконанні творчого завдання (4 бали)

§ підсумковий модульний контроль, який проводиться у вигляді письмової контрольної роботи або тесту (письмового чи комп’ютерного), який оцінюється в 10 балів.

 

Результати виконання завдань оцінюються наступним чином: контрольні лабораторної роботив 0 – 3 бали; практичного заняттяв 0 – 2 балів.

Максимальна кількість балів (3 для ЛР, та 2 для ПР) ставиться у випадку повного виконання всіх завдань роботи, захисту роботи згідно календарного плану та вільного володіння матеріалом.

Проміжна кількість балів (0,6 – 2,8 для ЛР, та 0,6 – 1,8 для ПР) ставиться за неповне або несвоєчасне виконання роботи, або поверхневе володіння матеріалом.

Робота не зараховується (0 ‑ 0,5 балів), якщо студент був відсутній на занятті без поважної причини, або не виконав завдання.

Крім зазначених складових поточного оцінювання, обов’язково враховується та заохочується творча робота студентів, зокрема, участь в науково-практичних конференціях за темами дисципліни, участь в олімпіадах, проведення власних науково-практичних досліджень в межах курсу або з використанням інструментарію дисципліни.

 

Розподіл форм проведення поточного контролю за тижнями семестру
із зазначенням максимальної кількості балів

 

Форма контролю Номер заняття (або номер тижня)
Контрольна робота - -
Оперативний контроль ­ ­ ­ ­ ­
Виконання та захист практичних та лабораторних завдань - ­ - ­

 

Розрахунок загальної кількості балів, які студенти можуть отримати протягом роботи в семестрі

ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ: МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ:
оперативний контроль (4*1).................. 4 балів контрольні роботи (1*10)..................... 10 балів
виконання та захист практичних завдань (8*2)................................................................ 16 балів  
виконання та захист лабораторних робіт (4*3).............................................. 12 балів  
реферати та виконання творчих завдань, які виносяться на самостійне опрацювання (2*4) .................................................................. 8 балів  
   
РАЗОМ 40 балів РАЗОМ 10 балів
Усього протягом семестру – максимально 50 балів.


 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти