ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перелік практичних та лабораторних занять за темами (№ тижня)

 

Практичне заняття №1 (3 тиждень).

Тема

Вступ. Основи загальної теорії систем та системного аналізу

Розгляд теоретичних положень:

Місце та роль системної методології у пізнанні природи та суспільства. Мета вивчення системного аналізу і його основні завдання. Історія виникнення і розвитку системного аналізу в економіці. Внутрішня системність пізнавальної діяльності в управлінні економічними процесами.

 

Розв’язання практичних завдань:

Побудова концептуальних моделей, моделей складу, структури та спрощених функціональних моделейдля систем різної фізичної природи

 

Практичне заняття №2 (4 тиждень).

Тема

Кількісні та якісні методи системного аналізу

Розгляд теоретичних положень:

Основи загальної теорії систем. Властивості систем. Основні принципи системного аналізу. Етапи проведення системного системного дослідження. Загальні підходи до опису систем. Задачі аналізу та синтезу систем.

Розв’язання практичних завдань:

Методи побудови дерева цілей. Модель «чорної скриньки». Методи декомпозиції та агрегування. Методи генерації альтернатив. Метод аналізу ієрархій. Метод «мозкового штурму». Метод Дельфі. Метод експертних оцінок. Етапи математичного моделювання систем.

 

Практичне заняття №3 (5 тиждень).

Тема

Методи експертного оцінювання

Розгляд теоретичних положень:

Експертні оцінки. Порядкові шкали, номінальні шкали, шкали відношень. Аналіз ієрархій. Мережевий метод аналізу ієрархій.

Розв’язання практичних завдань:

Метод аналізу ієрархій та його модифікації. Вибір альтернатив на множині крит еріїв.

 

Лабораторна робота №1 (6-7 тиждень).

Тема

Моделювання динаміки ВВП за допомгою виробничих функцій

 

Практичне заняття №4 (8 тиждень).

Тема

Дослідження систем за допомогою мереж Петрі.

Розгляд теоретичних положень:

Вступ до теорії мереж Петрі. Поняття про множини позицій, переходів, вхідні та вихідні функції. Властивості мереж Петрі.

Розв’язання практичних завдань:

Графічне та аналітичне представлення мереж Петрі для сситем різноманівтної природи.

 

Лабораторна робота №2 (9-10 тиждень).

Тема

Моделювання структурних та динамічних властивостей національної економіки за допомогою моделі витрати-випуск Леонт’єва

 

Практичне заняття №5 (11тиждень).

Тема

Дослідження систем за допомогою когнитивних карт

Розгляд теоретичних положень:

Основи когнити вного моделювання. Поняття про когнитивні карти. Нечіткі когнитивні карти.

Розв’язання практичних завдань:

Моделлювання систем зха допомогою когнитивних карт.

 

Практичне заняття №6 (12 тиждень).

Тема

Напрямки застосування ідей та принципів системного аналізу в економіці

Розгляд теоретичних положень:

Класифікація моделей методів моделювання систем: графічне моделювання, математичне моделювання, імітаційне моделювання, структурне моделювання, фізичне моделювання. Особливості соціально-економічних систем. Основні засади моделювання економічних об’єктів та процесів.

Розв’язання практичних завдань:

Приклади моделей соціально-економічних систем. Статичні моделі економічних систем. Динамічні макроекономічні моделі. Імітаційні методи в економіці. Системний аналіз організацій. Модель організації як відкритої системи.

 

Практичне заняття №7 (13 тиждень).

Тема

Кібернетичні принципи управління складними системами

Розгляд теоретичних положень:

Застосування системного підходу до задач маркетингу та менеджменту. Системний підхід до вирішення слабко структурованих та важкоформалізовних проблем, які слабо та задач прийняття рішень в умовах невизначеності. Принципи, методи й моделі управління. Принципи управління складними системами. Принцип необхідної різноманітності Ешбі.

Розв’язання практичних завдань:

Основні принципи автоматичного регулювання і управління. Основна формула ТАР. Регулятори зворотного зв’язку, Елементи теорії лінійних операторів. Кібернетична інтерпретація дій з операторами.

 

Практичне заняття №8(14 тиждень).

Тема

Системний підхід до управління соціально-економічними системами

Розгляд теоретичних положень:

Напрямки застосування принципів теорії автоматичного регулювання та управління. Процеси управління в економічних системах. Вимоги до якості організаційно-економічних управлінських рішень. Обґрунтування та методи оптимізації рішень на основі системного підходу.

Розв’язання практичних завдань:

Схема прийняття управлінських рішень. Прийняття управлінських рішень в детермінованих умовах, умовах ризику та невизначеності. Побудова організаційних структур управління. Аналіз та синтез систем управління.

 

Лабораторна робота №3 (15-16 тиждень).

Тема

Застосування сучасних інформаційних технологій до вирішення задач системного аналізу

 

Лабораторна робота №4 (17-18 тиждень).

Тема

Застосування фрактального та вейвлет аналізу до дослідження кризових явищ в економіці

 

 

Перелік тем для самостійного опрацювання

 

Студенти самостійно відпрацьовують такі питання:

Тема 1. Основи загальної теорії систем.

· Поведінка та стійкість систем. Функціонування систем

· Задачі аналізу та синтезу систем.

· Недоліки загальної теорії систем та шляхи їх подолання

Тема 2. Кількісні та якісні методи системного аналізу

· Етапи системного аналізу, що важко піддаються формалізації

· Морфологічні методи.

· Метод групового врахування аргументів та його застосування.

· Метод аналізу ієрархій

Тема 3. Напрямки застосування ідей та принципів системного аналізу в економіці.

· Застосування системного підходу до задач маркетингу та менеджменту.

· Соціально-економічна система країни, галузі та сектори економіки з точки зору системного підходу.

Тема 4. Кібернетичні принципи управління складними системами.

· Принципи управління складними системами.

· Кібернетична інтерпретація дій з операторами.

· Напрямки застосування принципів теорії автоматичного регулювання та управління.

Тема 5. Системний підхід до управління соціально-економічними системами.

· Прийняття рішень в складних соціально-економічних системах в умовах невизначеності, динаміки і конфліктності

· Обґрунтування та методи оптимізації рішень на основі системного підходу.

Тема 6. Застосування сучасних інформаційних технологій до вирішення задач системного аналізу.

· Інформаційне забезпечення та його складові при проведенні системних досліджень економічних явищ.

· Інформаційні системи в управлінні.

Тема 7. Перспективи розвитку кібернетичних систем та інформаційних технологій.

· Нелінійна динаміка та синергетика як сучасний напрямок розвитку кібернетики

· Основи теорії катастроф та теорії біфуркацій.

· Глобальний комп’ютинг. Інтелектуальні комп’ютерні системи.

· Наукові інновації в комп’ютерних технологіях.

 

Результати роботи подаються у вигляді реферату, який необхідно захистити на практичному занятті з відповідної теми, а також виконанні творчого завдання.

Окрім цього на самостійне опрацювання студентами виноситься: підготовка до практичних (лабораторних) занять; опрацювання теоретичних основ з прослуханого лекційного матеріалу, систематизація вивченого матеріалу перед іспитом тощо.

 

 

Правила оформлення результатів виконання практичних робіт.

 

Звіт з практичної (лабораторної) роботи складається з таких розділів:

1. Титульний аркуш.

2. Завдання для виконання практичної роботи.

3. Опис дій при виконанні завдань практичної роботи.

4. Результати виконання практичної роботи (роздрукований матеріал, що отримано після розв’язування поставлених завдань на комп’ютері).

5. Висновки.

 

Мова написанняукраїнська.

У роздрукованому матеріалі застосовують такі верхні та нижні колонтитули (якщо інше не зазначене завданням):

· Верхній – Назва роботи, прізвище студента, спеціальність, група;

· Нижній – Дата створення документу, номер поточної сторінки та загальна кількість сторінок.

Внизу сторінки, праворуч проставляються номери сторінок.

Ксерокопії - не приймаються.

Дублікати робіт – не приймаються.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти