ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Комплексної контрольної роботи

Склад пакету

Комплексної контрольної роботи

з дисципліни “ Інформатика і програмування”

для студентів спеціальності «Математика»

Напряму підготовки 6.040201 - «Математика»

 

1. Рецензія на комплексну контрольну роботу.

2. Анотація до комплексної контрольної роботи.

3. Тематичний план дисципліни.

4. Контрольні завдання.

5. Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи.

6. Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи.

 


Рецензія

На комплексну контрольну роботу

з дисципліни “ Інформатика і програмування”

для студентів спеціальності «Математика»

Напряму підготовки 6.040201 - «Математика»

 

 

Нормативна навчальна дисципліна « Інформатика і програмування» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Метою дисципліни «Інформатика і програмування» є ознайомлення студентів із базовими принципами та методологією розробки програм, сучасними технологіями програмування та розробки діалогових програмних систем, а також формування у майбутніх спеціалістів навичок розробки прикладних програм, які необхідні при проведенні наукових досліджень та під час виконання бакалаврських та магістерських дипломних робіт.

Пакет комплексної контрольної роботи складено відповідно до вимог вищої школи. Він включає: анотацію до комплексної контрольної роботи, тематичний план дисципліни, 30 варіантів контрольних завдань для контролю залишкових знань, перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи, критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи.

Варіант комплексної контрольної роботи складається із семи тестових та трьох практичних завдань, які охоплюють усі теми робочої програми, що дозволяє перевірити рівень набутих знань та сформованих навичок у ході вивчення курсу.

Пакет комплексної контрольної роботи з курсу «Інформатика і програмування» відповідає вимогам, які пред’являє Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України щодо контролю знань в галузі інформатики та програмування до випускників вищих навчальних закладів.

 

 

Рецензент – к.ф.-м.н., доцент кафедри

теорії ймовірностей і математичного аналізу О.О. Погоріляк

 


Анотація

До комплексної контрольної роботи

з дисципліни “ Інформатика і програмування”

для студентів спеціальності «Математика»

Напряму підготовки 6.040201 - «Математика»

 

 

Комплексна контрольна робота з дисципліни “ Інформатика і програмування ” розроблена на основі програми даної дисципліни. Вона включає в себе як основний лекційний матеріал так і запитання, які виносилися на самостійне опрацювання.

Мета завдань даної комплексної контрольної роботи виявити знання студентами основної термінології у галузі програмування та алгоритмізації, програмної реалізації задач сортування, пошуку, чисельних задач аналізу та алгебри, володіння основними підходами в області структурного програмування зверху - вниз, технології процедурного та модульного програмування, організації доступу до даних у зовнішній пам'яті, тощо.

Знання запитань комплексної контрольної роботи визначають наявність у студентів необхідного обсягу знань, який надасть їм можливість створювати ефективні програми при виконанні лабораторних робіт із загальних та спеціальних математичних курсів, формуванні навичок прикладних математичних обчислень, які необхідні при проведенні наукових досліджень під час виконання бакалаврських та магістерських дипломних робіт.

Завдання даної комплексної контрольної роботи є такими, що вимагають знання студентами понять і термінів у області програмування та алгоритмізації, особливостей програмної реалізації задач пошуку та сортування, чисельних задач аналізу та алгебри, основних принципів структурного програмування зверху - вниз, технології процедурного та модульного програмування, організації доступу до даних у зовнішній пам'яті.

Контроль якості знань при оцінюванні результатів комплексної контрольної роботи проходить на основі визначення кількості набраних балів за окремі завдання.

Тривалість виконання ККР становить 80 хвилин.

 


Тематичний план

дисципліни “ Інформатика і програмування”

для студентів спеціальності «Математика»

Напряму підготовки 6.040201 - «Математика»

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма
Усього у тому числі
л п лаб інд ср
Модуль 1 Базові структури, алгоритми та технології програмування
Змістовий модуль 1. Основні поняття інформатики. Алгоритмізація.
Тема 1. Алгоритм та алгоритмізація.          
Тема 2. Технологія структурного програмування зверху-вниз. Графічний опис алгоритмів.      
Тема 3. Системи числення.          
Разом – зм. модуль 1      
Змістовий модуль 2. Базові структури даних та алгоритмів в мові Pascal.
Тема 4. Мова програмування Pascal, загальна характеристика.      
Тема 5. Типи даних мови Turbo Pascal.      
Тема 6. Оператори мови Turbo Pascal.        
Тема 7. Стандартний ввід/вивід даних.      
Тема 8. Керуючі конструкції мови Turbo Pascal.      
Разом – зм. модуль 2      
Усього годин      
Модуль 2 Складні структури даних та технологія процедурного програмування
Змістовий модуль 3. Складні статичні структури даних.
Тема 9. Переліковний та інтервальний типи даних.      
Тема 10. Масиви.      
Тема 11. Символьні рядки.          
Тема 12. Багатовимірні масиви.      
Тема 13. Записи.      
Тема 14. Складні структури даних користувача.        
Разом – зм. модуль 3      
Змістовий модуль 4. Технологія процедурного програмування.
Тема 15. Підпрограми та технологія процедурного програмування.        
Тема 16. Підпрограми у мові Turbo Pascal.      
Тема 17. Параметри підпрограм.      
Тема 18. Контексти.        
Тема 19. Процедурний та функціональний типи даних.        
Разом – зм. модуль 4      
Усього годин      
Модуль 3 Динамічні та файлові структури даних. Технологія модульного програмування
Змістовий модуль 5. Динамічні структури даних. Рекурсія.
Тема 20. Рекурсивні підпрограми.      
Тема 21. Динамічні змінні та вказівники.        
Тема 22. Динамічні масиви.        
Тема 23. Зв‘язані структури даних.        
Тема 24. Складні динамічні структури.      
Тема 25. Структури даних на основі дерев.        
Разом – зм. модуль 5      
Змістовий модуль 6. Технологія модульного програмування. Зовнішня пам‘ять та її використання.
Тема 26. Файли.      
Тема 27. Типізовані файли.      
Тема 28. Нетипізовані файли.      
Тема 29. Технологія модульного програмування.      
Разом – зм. модуль 6      
Усього годин      
Модуль 4 Технологія об‘єктно-орієнтованого програмування
Змістовий модуль 7. Об‘єктно-орієнтоване програмування. Система візуального програмування DELPHI.
Тема 30 Класи та об‘єкти.      
Тема 31. Стандартні візуальні компоненти Delphi.      
Тема 32. Технологія програмування за опитуванням подій.      
Тема 33. Складні проекти Delphi.        
Разом – зм. модуль 7      
Змістовий модуль 8. Використання візуальних та не візуальних компонент Delphi при створенні програмного забезпечення.
Тема 34 Ввід/вивід математичних структур засобами Delphi.      
Тема 35. Меню та статусний рядок вікна програми.      
Тема 36. Графічні можливості Delphi.      
Тема 37. Стандартні діалогові вікна.        
Тема 38. Основи роботи з базами даних.      
Разом – зм. модуль 8      
Усього годин      

 


Контрольні завдання для контролю залишкових знань

з дисципліни “Інформатика і програмування” для студентів

Спеціальності «Математика»

Напряму підготовки 6.040201 - «Математика»

Варіант 1.

Час проведення контролю − 80 хв.

 

Тестова частина

Визначити результат операції присвоєння k:=x: var k:integer; x:real; begin x:=1.2; k:=x; end. 1. 1; 2. 1.2; 3. операція не допустима;
Який інтервал визначає логічний вираз: (x>0) and (x <=10) 1. (0,10) ; 2. [0,10]; 3. (0,10];
Після виконання фрагменту коду: x:=1; if x > 0 then y := x else if x < -10 then y:=-1 else y:=2; значення змінної y буде дорівнювати 1. 1; 2. 2; 3. -1;
Скільки кроків буде виконано циклом while: i:=1; while i<10 do begin writeln(i); inc(i); end; 1. 8; 2. 9; 3. 10;
Який тип масиву представляє даний опис Type TArray = array[1..10] of integer; 1. одновимірний масив; 2. багатовимірний масив; 3. масив масивів;
Якого типу результат поверне підпрограма з вказаним заголовком: function Func(var x:real; var y:integer):string; 1. real; 2. integer; 3. string;
У бінарне дерево пошуку, вузли якого зберігають цілі значення, послідовно додаються значення: 30, 20, 40, 50, 10, 25. Яке значення буде у кореневій вершині. 1. 30; 2. 25; 3. 50;

Практична частина

Використовуючи переліковний тип даних, що визначає перелік семестрів на протязі навчання в університеті, розв‘язати завдання: дано семестр визначити до якого курсу він належить.
Перший член послідовності {ak} рівний 1, а кожен наступний, починаючи з другого обчислюється за формулою:ak=sin(ak-1)+ak-1. Дано натуральне n, знайти an.
Дано текстовий файл T. Підрахувати кількість рядків у цьому файлі.

 

Розглянуто на засіданні кафедри

системного аналізу і теорії оптимізації

Протокол № ___ від “___” ________2012 p.

Завідувач кафедри _________________


 

Контрольні завдання для контролю залишкових знань

з дисципліни “Інформатика і програмування” для студентів

Спеціальності «Математика»

Варіант 2.

Час проведення контролю − 80 хв.

 

Тестова частина

Визначити результат операції присвоєння k:=x: var k:integer; x:real; begin x:=1; k:=x; end. 1. 1; 2. 1.0; 3. операція не допустима;
Який інтервал визначає логічний вираз: (x>=0) and (x <=10) 1. (0,10) ; 2. [0,10]; 3. (0,10];
Після виконання фрагменту коду: x:=-1; if x > 0 then y := x else if x < -10 then y:=-1 else y:=2; значення змінної y буде дорівнювати 1. 1; 2. 2; 3. -1;
Скільки кроків буде виконано циклом while: i:=0; while i<10 do begin writeln(i); inc(i); end; 1. 8; 2. 9; 3. 10;
Який тип масиву представляє даний опис Type TArray = array[1..10] of array[0..1]of integer; 1. одновимірний масив; 2. багатовимірний масив; 3. масив масивів;
Якого типу результат поверне підпрограма з вказаним заголовком: function Func(var x:char; var y:byte):real; 1. real; 2. char; 3. byte;
У бінарне дерево пошуку, вузли якого зберігають цілі значення, послідовно додаються значення: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Яке значення буде у кореневій вершині. 1. 60; 2. 10; 3. 20;

Практична частина

Використовуючи переліковний тип даних, що визначає перелік семестрів на протязі навчання в університеті, розв‘язати завдання: дано семестр визначити чи проходить він на 1-му курсі.
Перший член послідовності рівний 0.5, а кожен наступний, починаючи з другого обчислюється за формулою:bk=2*(bk-1)2+4. Дано натуральне n, знайти bn.
Дано текстовий файл T. Підрахувати кількість символів цифр у цьому файлі.

 

Розглянуто на засіданні кафедри

системного аналізу і теорії оптимізації

Протокол № ___ від “___” ________2012 p.

Завідувач кафедри _________________


 

Контрольні завдання для контролю залишкових знань

з дисципліни “Інформатика і програмування” для студентів

Спеціальності «Математика»

Варіант 3.

Час проведення контролю − 80 хв.

 

Тестова частина

Визначити результат операції присвоєння k:=x: var k:integer; x:real; begin x:=-1; k:=x; end. 1. -1; 2. -1.0; 3. операція не допустима;
Який інтервал визначає логічний вираз: (x>0) and (x <10) 1. (0,10) ; 2. [0,10]; 3. (0,10];
Після виконання фрагменту коду: x:=-100; if x > 0 then y := x else if x < -10 then y:=-1 else y:=2; значення змінної y буде дорівнювати 1. 1; 2. 2; 3. -1;
Скільки кроків буде виконано циклом while: i:=0; while i<=10 do begin writeln(i); inc(i); end; 1. 11; 2. 9; 3. 10;
Який тип масиву представляє даний опис Type TArray = array[1..10,1..10] of integer; 1. одновимірний масив; 2. багатовимірний масив; 3. масив масивів;
Якого типу результат поверне підпрограма з вказаним заголовком: function Func(var x:string; y:real):byte; 1. real; 2. byte; 3. string;
У бінарне дерево пошуку, вузли якого зберігають цілі значення, послідовно додаються значення: 70, 80, 40, 30, 20, 15. Яке значення буде у кореневій вершині. 1. 15; 2. 80; 3. 70;

Практична частина

Використовуючи переліковний тип даних, що визначає перелік семестрів на протязі навчання в університеті, розв‘язати завдання: дано семестр визначити чи це весняний семестр.
Перший член послідовності {ak} рівний 1, другий – 1, а кожен наступний, починаючи з третього обчислюється за формулою:ak=(ak-1+ak-2)/2. Дано натуральне n, знайти an.
Дано текстовий файл T. Підрахувати кількість великих латинських літер у цьому файлі.

 

Розглянуто на засіданні кафедри

системного аналізу і теорії оптимізації

Протокол № ___ від “___” ________2012 p.

Завідувач кафедри _________________


 

Контрольні завдання для контролю залишкових знань

з дисципліни “Інформатика і програмування” для студентів

Спеціальності «Математика»

Варіант 4.

Час проведення контролю − 80 хв.

 

Тестова частина

Визначити результат операції присвоєння k:=x: var k:integer; x:real; begin x:=-1; k:=round(x); end. 1. -1; 2. -1.0; 3. операція не допустима;
Який інтервал визначає логічний вираз: (x>=0) and (x <10) 1. (0,10) ; 2. [0,10]; 3. [0,10);
Після виконання фрагменту коду: x:=10; if x > 0 then y := x else if x < -10 then y:=-1 else y:=2; значення змінної y буде дорівнювати 1. 10; 2. 2; 3. -1;
Скільки кроків буде виконано циклом while: i:=1; while i<=10 do begin writeln(i); inc(i); end; 1. 8; 2. 9; 3. 10;
Який тип масиву представляє даний опис Type TArray = array[byte,byte] of integer; 1. одновимірний масив; 2. багатовимірний масив; 3. масив масивів;
Скільки параметрів змінних визначено у заголовку підпрограми: function Func(var x,y:real; z:string):real; 1. 1; 2. 2; 3. 3;
У бінарне дерево пошуку, вузли якого зберігають цілі значення, послідовно додаються значення: 30, 20, 40, 50, 10, 25. Яке значення буде у кореневій вершині лівого піддерева. 1. 20; 2. 10; 3. 40;

Практична частина

Використовуючи переліковний тип даних, що визначає перелік семестрів на протязі навчання в університеті, розв‘язати завдання: дано семестр визначити чи це перший семестр на даному курсі.
Перший член послідовності рівний -2, другий – 0.3, а кожен наступний, починаючи з третього обчислюється за формулою:bk=(bk-1*bk-2)/( bk-1+bk-2). Дано натуральне n, знайти bn.
Дано текстовий файл T. Підрахувати кількість малих латинських літер у цьому файлі.

 

Розглянуто на засіданні кафедри

системного аналізу і теорії оптимізації

Протокол № ___ від “___” ________2012 p.

Завідувач кафедри _________________


Контрольні завдання для контролю залишкових знань

з дисципліни “Інформатика і програмування” для студентів

Спеціальності «Математика»

Варіант 5.

Час проведення контролю − 80 хв.

 

Тестова частина

Визначити результат операції присвоєння k:=x: var k:integer; x:real; begin x:=1.7; k:=round(x); end. 1. 2; 2. 2.0; 3. операція не допустима;
Який інтервал визначає логічний вираз: (x>-1) and (x <1) 1. (-1,1) ; 2. [1,1]; 3. (-1,1];
Після виконання фрагменту коду: x:=-4; if x > 0 then y := x else if x < -10 then y:=-1 else y:=2; значення змінної y буде дорівнювати 1. 1; 2. 2; 3. -1;
Скільки кроків буде виконано циклом while: i:=10; while i<10 do begin writeln(i); inc(i); end; 1. 0; 2. 1; 3. 10;
Який тип масиву представляє даний опис Type TArray = array[char] of array[char] of char; 1. одновимірний масив; 2. багатовимірний масив; 3. масив масивів;
Скільки параметрів змінних визначено у заголовку підпрограми: function Func(x,y:real; var z:string):real; 1. 1; 2. 2; 3. 3;
У бінарне дерево пошуку, вузли якого зберігають цілі значення, послідовно додаються значення: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Яке значення буде у кореневій вершині лівого піддерева. 1. 60; 2. 10; 3. не має;

Практична частина

Використовуючи переліковний тип даних, що визначає перелік семестрів на протязі навчання в університеті, розв‘язати завдання: дано семестр визначити чи відноситься він до четвертого або п‘ятого курсу.
Перший член послідовності {ak} рівний 2, а кожен наступний, починаючи з другого обчислюється за формулою:ak=cos(ak-1)+sin(ak-1). Дано натуральне n, знайти an.
Дано текстовий файл T. Знайти рядок максимальної довжини.

 

Розглянуто на засіданні кафедри

системного аналізу і теорії оптимізації

Протокол № ___ від “___” ________2012 p.

Завідувач кафедри _________________


Контрольні завдання для контролю залишкових знань

з дисципліни “Інформатика і програмування” для студентів

Спеціальності «Математика»

Варіант 6.

Час проведення контролю − 80 хв.

 

Тестова частина

Визначити результат операції присвоєння x:=k: var k:integer; x:byte; begin k:=1; x:=k; end. 1. 1.0; 2. 1.2; 3. операція не допустима;
Який тип результату виразу для 1. real; 2. integer; 3. вираз не допустимий;
Після виконання фрагменту коду: x:=1; y:=0; if x > 0 then if y < 0 then y:=-1 else y:=2; значення змінної y буде дорівнювати 1. 0; 2. 2; 3. -1;
Скільки кроків буде виконано циклом repeat: i:=1; repeat writeln(i); i:=i+1; until i>10; 1. 8; 2. 9; 3. 10;
Який тип індексу в даному описі масиву Type TArray = array[1..10] of integer; 1. діапазон на основі integer ; 2. діапазон на основі char; 3. переліковний тип; 4. порядковий тип;
Скільки параметрів змінних визначено у заголовку підпрограми: function Func(x,y:real; z:string):real; 1. 0; 2. 2; 3. 3;
У бінарне дерево пошуку, вузли якого зберігають цілі значення, послідовно додаються значення: 70, 80, 40, 30, 20, 15. Яке значення буде у кореневій вершині лівого піддерева. 1. 80; 2. 15; 3. 40;

Практична частина

Використовуючи переліковний тип даних, що визначає перелік семестрів на протязі навчання в університеті, розв‘язати завдання: дано два значення типу семестр визначити який пройде раніше.
Перший член послідовності рівний 5, а кожен наступний, починаючи з другого обчислюється за формулою:bk=2*(bk-1) *sin(bk-1). Дано натуральне n, знайти bn.
Дано текстовий файл T. Знайти рядок мінімальної довжини.

 

Розглянуто на засіданні кафедри

системного аналізу і теорії оптимізації

Протокол № ___ від “___” ________2012 p.

Завідувач кафедри _________________


Контрольні завдання для контролю залишкових знань

з дисципліни “Інформатика і програмування” для студентів

Спеціальності «Математика»

Варіант 7.

Час проведення контролю − 80 хв.

 

Тестова частина

Визначити результат операції присвоєння x:=k: var k:integer; x:byte; begin k:=-3; x:=k; end. 1. -3; 2. 3; 3. операція не допустима;
Який тип результату виразу для 1. real; 2. integer; 3. вираз не допустимий;
Після виконання фрагменту коду: x:=-1; y:=-2; if x > 0 then if y < 0 then y:=-1 else y:=2; значення змінної y буде дорівнювати 1. -2; 2. 2; 3. -1;
Скільки кроків буде виконано циклом repeat: i:=0; repeat writeln(i); i:=i+1; until i>10; 1. 11; 2. 9; 3. 10;
Який тип індексу в даному описі масиву Type TArray = array[char] of integer; 1. діапазон на основі integer ; 2. діапазон на основі char; 3. переліковний тип; 4. порядковий тип;
Скільки параметрів констант визначено у заголовку підпрограми: function Func(const x,y:real; z:string):real; 1. 1; 2. 2; 3. 3;
У бінарне дерево пошуку, вузли якого зберігають цілі значення, послідовно додаються значення: 30, 20, 40, 50, 10, 25. Яке значення буде у кореневій вершині правого піддерева. 1. 20; 2. 10; 3. 40;

Практична частина

Використовуючи переліковний тип даних, що визначає перелік семестрів на протязі навчання в університеті, розв‘язати завдання: дано два значення типу семестр визначити який пройде пізніше.
Перший член послідовності рівний 1, другий 2, а кожен наступний, починаючи з третього обчислюється за формулою: . Дано натуральне n, знайти an.
Дано текстовий файл T. Роздрукувати усі рядки, що починаються цифрою.

 

Розглянуто на засіданні кафедри

системного аналізу і теорії оптимізації

Протокол № ___ від “___” ________2012 p.

Завідувач кафедри _________________


Контрольні завдання для контролю залишкових знань

з дисципліни “Інформатика і програмування” для студентів

Спеціальності «Математика»

Варіант 8.

Час проведення контролю − 80 хв.

 

Тестова частина

Визначити результат операції присвоєння x:=k: var k:integer; x:word; begin k:=-300; x:=k; end. 1. -300; 2. 300; 3. операція не допустима;
Який тип результату виразу для 1. real; 2. integer; 3. вираз не допустимий;
Після виконання фрагменту коду: x:=1; y:=-2; if x > 0 then if y < 0 then y:=-1 else y:=2; значення змінної y буде дорівнювати 1. -2; 2. 2; 3. -1;
Скільки кроків буде виконано циклом repeat: i:=1; repeat writeln(i); i:=i+1; until i>=10; 1. 8; 2. 9; 3. 10;
Який тип індексу в даному описі масиву Type TArray = array[byte] of integer; 1. діапазон на основі integer ; 2. діапазон на основі char; 3. переліковний тип; 4. порядковий тип;
Скільки параметрів констант визначено у заголовку підпрограми: function Func(var x,y:real; const z:string):real; 1. 1; 2. 2; 3. 3;
У бінарне дерево пошуку, вузли якого зберігають цілі значення, послідовно додаються значення: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Яке значення буде у кореневій вершині правого піддерева. 1. 20; 2. 60; 3. не має;

Практична частина

Використовуючи переліковний тип даних, що визначає перелік семестрів на протязі навчання в університеті, розв‘язати завдання: дано два значення типу семестр визначити чи відбуваються вони на одному курсі.
Перший член послідовності рівний (-1), другий – 3, а кожен наступний, починаючи з третього обчислюється за формулою:bk=bk-1+bk-2/( bk-1+bk-2)2. Дано натуральне n, знайти bn.
Дано текстовий файл T. Роздрукувати усі рядки, що починаються великою латинською літерою.

 

Розглянуто на засіданні кафедри

системного аналізу і теорії оптимізації

Протокол № ___ від “___” ________2012 p.

Завідувач кафедри _________________


Контрольні завдання для контролю залишкових знань

з дисципліни “Інформатика і програмування” для студентів

Спеціальності «Математика»

Варіант 9.

Час проведення контролю − 80 хв.

 

Тестова частина

Визначити результат операції присвоєння x:=k: var k:integer; x:byte; begin k:=-3; x:=k; end. 1. -3; 2. 3; 3. операція не допустима;
Який тип результату виразу для 1. real; 2. integer; 3. вираз не допустимий;
Після виконання фрагменту коду: x:=2; y:=-3; if x > 0 then if y < 0 then y:=-1 else y:=2; значення змінної y буде дорівнювати 1. -3; 2. 2; 3. -1;
Скільки кроків буде виконано циклом repeat: i:=0; repeat writeln(i); i:=i+1; until i>=10; 1. 8; 2. 9; 3. 10;
Який тип індексу в даному описі масиву Type TDay = (Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat); TArray = array[Mon..Fri] of integer; 1. діапазон на основі integer ; 2. діапазон на основі TDay; 3. переліковний тип; 4. порядковий тип;
Скільки параметрів констант визначено у заголовку підпрограми: function Func(x,y:real; var z:string):real; 1. 0; 2. 2; 3. 3;
У бінарне дерево пошуку, вузли якого зберігають цілі значення, послідовно додаються значення: 70, 80, 40, 30, 20, 15. Яке значення буде у кореневій вершині правого піддерева. 1. 80; 2. 15; 3. 40;

Практична частина

Використовуючи переліковний тип даних, що визначає перелік семестрів на протязі навчання в університеті, розв‘язати завдання: дано два значення типу семестр визначити чи йдуть вони послідовно один за одним.
Перший член послідовності {ak} рівний 3, а кожен наступний, починаючи з другого обчислюється за формулою:ak=tg(ak-1)/(ak-1+1). Дано натуральне n, знайти an.
Дано текстовий файл T. Роздрукувати усі рядки, що починаються малою латинською літерою.

 

Розглянуто на засіданні кафедри

системного аналізу і теорії оптимізації

Протокол № ___ від “___” ________2012 p.

Завідувач кафедри _________________


Контрольні завдання для контролю залишкових знань

з дисципліни “Інформатика і програмування” для студентів

Спеціальності «Математика»

Варіант 10.

Час проведення контролю − 80 хв.

 

Тестова частина

Визначити результат операції присвоєння x:=k: var k:integer; x:shortint; begin k:=-3; x:=k; end. 1. -3; 2. 3; 3. операція не допустима;
Який тип результату виразу для 1. real; 2. integer; 3. вираз не допустимий;
Після виконання фрагменту коду: x:=-1; y:=-2; if x > 0 then if y < 0 then y:=-1 else y:=2; значення змінної y буде дорівнювати 1. -2; 2. 2; 3. -1;
Скільки кроків буде виконано циклом repeat: i:=10; repeat writeln(i); i:=i+1; until i>10; 1. 1; 2. 0; 3. 10;
Який тип індексу в даному описі масиву Type TDay = (Sun,Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat); Type TArray = array[TDay] of integer; 1. діапазон на основі integer ; 2. діапазон на основі TDay; 3. переліковний тип; 4. порядковий тип;
Скільки параметрів значень визначено у заголовку підпрограми: function Func(const x,y:real; z:string):real; 1. 1; 2. 2; 3. 3;
У бінарне дерево пошуку, вузли якого зберігають цілі значення, послідовно додаються значення: 70, 80, 40, 30, 70, 15. Скільки вершин містить дерево. 1. 6; 2. 5; 3. 4;

Практична частина

Використовуючи переліковний тип даних, що визначає перелік семестрів на протязі навчання в університеті, розв‘язати завдання: дано два значення типу семестр визначити чи проводяться вони на різних курсах.
Перший член послідовності рівний 0.5, а кожен наступний, починаючи з другого обчислюється за формулою: . Дано натуральне n, знайти bn.
Дано текстовий файл T. Знайти кількість рядків, що починаються великою латинською літерою.

 

Розглянуто на засіданні кафедри

системного аналізу і теорії оптимізації

Протокол № ___ від “___” ________2012 p.

Завідувач кафедри _________________


Контрольні завдання для контролю залишкових знань

з дисципліни “Інформатика і програмування” для студентів

Спеціальності «Математика»

Варіант 11.

Час проведення контролю − 80 хв.

 

Тестова частина

Визначити результат операції присвоєння x:=k: var k:string; x:char; begin k:='ABC'; x:=k; end. 1. 'ABC'; 2. 'A'; 3. операція не допустима;
Яка операція у виразі буде виконана першою: 1. *; 2. -; 3. /; 4 +;
Після виконання фрагменту коду: x:=1; y:=-2; if x > 0 then begin if y < 0 then y:=-1 end else y:=2; значення змінної y буде дорівнювати 1. -2; 2. 2; 3. -1;
Яким буде останнє значення лічильника в циклі while. i:=1; while i<10 do begin writeln(i); inc(i); end; 1. 8; 2. 9; 3. 10;
Який тип елементу масиву типу TArray: Type TArray = array[1..10] of integer; 1. масив; 2. char; 3. integer;
Скільки параметрів значень визначено у заголовку підпрограми: function Func(x,y:real; z:string):real; 1. 1; 2. 2; 3. 3;
У бінарне дерево пошуку, вузли якого зберігають цілі значення, послідовно додаються значення: 70, 80, 40, 30, 20, 15. Скільки вершин містить дерево. 1. 6; 2. 5; 3. 4;

Практична частина

Використовуючи переліковний тип даних, що визначає дні тижня, розв‘язати завдання: дано день тижня з‘ясувати чи вихідний це день.
Перший член послідовності рівний 0, другий 1, а кожен наступний, починаючи з третього обчислюється за формулою: . Дано натуральне n, знайти an.
Дано текстовий файл T. Знайти кількість рядків, що починаються цифрою.

 

Розглянуто на засіданні кафедри

системного аналізу і теорії оптимізації

Протокол № ___ від “___” ________2012 p.

Завідувач кафедри _________________


Контрольні завдання для контролю залишкових знань

з дисципліни “Інформатика і програмування” для студентів

Спеціальності «Математика»

Варіант 12.

Час проведення контролю − 80 хв.

 

Тестова частина

Визначити результат операції присвоєння x:=k: var k:string; x:char; begin k:='A'; x:=k; end. 1. 'ABC'; 2. 'A'; 3. операція не допустима;
Яка операція у виразі буде виконана першою: 1. *; 2. -; 3. /; 4 +;
Після виконання фрагменту коду: x:=1; y:=3; if x > 0 then begin if y < 0 then y:=-1 end else y:=2; значення змінної y буде дорівнювати 1. 3; 2. 2; 3. -1;
Яким буде останнє значення лічильника в циклі while. i:=0; while i<10 do begin writeln(i); inc(i); end; 1. 8; 2. 9; 3. 10;
Який тип елементу масиву типу TArray: Type TArray = array[1..10] of char; 1. масив; 2. char; 3. integer;
Скільки параметрів значень визначено у заголовку підпрограми: function Func(const x,y:real; var z:string):real; 1. 1; 2. 0; 3. 3;
У бінарне дерево пошуку, вузли якого зберігають цілі значення, послідовно додаються значення: 10, 80, 40, 10, 20, 10. Скільки вершин містить дерево. 1. 6; 2. 5; 3. 4;

Практична частина

Використовуючи переліковний тип даних, що визначає дні тижня, розв‘язати завдання: дано день тижня надрукувати символьну назву цього дня.
Перший член послідовності рівний 1, другий 0.1, а кожен наступний, починаючи з третього обчислюється за формулою: . Дано натуральне n, знайти bn.
Дано текстовий файл T

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти