ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


АЛГОРИТМИ ЛІНІЙНОЇ СТРУКТУРИ,

РЕАЛІЗОВАНІ НА С++

Теоретична частина

У загальному мова програмування базується на двох основних поняттях - дані і алгоритми. Дані-це інформація, яку обробляє програма. Алгоритми - методи, які використовує програма. Мова С++ є процедурною, тобто основний акцент в ній робиться на алгоритмах. Це означає, що спочатку визначається послідовність дій, а потім ці дії реалізуються з допомогою мови програмування. Програма містить набір процедур, які комп’ютер повинен виконати для досягнення необхідного результату. Програмування на С++ є структурним. Програми проектуються за принципом "зверху вниз", ідея якого полягає у розбитті великої задачі на менші і такі, що легко розв’язуються.

 

Дані в С++ бувають прості і складені. Прості типи наведено в таблиці.

Типи даних:

 

Тип Розмір, байт Діапазон Опис
char signed char Від -128 до 127 Символьний тип. Містить один символ або рядок символів. Кожен символ представляється одним байтом. Компілятор розрізняє як окремі наступні типи: char, signed char і unsigned char
unsigned char Від до 255 Символьний тип. Кожен символ представляється одним байтом (значення в діапазоні від 0 до 255)
short signed short Від -32768 до 32767 Цілий тип. Скорочене позначення типу short int. Довжина цього типу поза залежністю від використовуваного компілятора завжди більше або дорівнювати довжині значення типу char і менше або дорівнює довжині значення типу int
Unsigned short Від 0 до 65535 Беззнаковий цілий тип
int signed int Від -2147483648 до 2147483647 Цілий тип. Довжина цього типу поза залежністю від використовуваного компілятора завжди більше або дорівнює довжині значення типу short int
unsigned int Від 0 до 4294967259 Беззнаковий цілий тип
intn n/8   Цілий тип, розмір у бітах якого визначається значенням п, і може бути рівним 8, 16, 32 або 64 бітам
long signed long Від -2147483648 до 2147483647 Цілий тип. Скорочене позначення типу long int
unsigned long Від до 4294967259 Беззнаковий цілий тип
float Від 3.4Е-38 до 3.4Е+38 Тип даних із плаваючою крапкою

До складених типів належать покажчики, масиви, перерахування, об’єднання, структури, класи. Більш детально вони будуть розглянуті в наступних лабораторних роботах.

 

Програмування включає в себе наступні етапи

1. Скориставшись текстовим редактором, написати текст програми і зберегти її в файлі. Цей файл буде вихідним кодом програми.

Допустимі розширення імен вихідного коду

2. Скомпілювати вихідний код. Це означає виконання програми, яка транслює вихідний файл у машинний код. Файл, що містить трансльований код, називається об’єктним кодом.

3. Зв’язати об’єктний код програми з об’єктними кодами функцій, використаних в програмі (додатковим кодом) і скомпонувати їх у єдину програму. Файл, який містить цю програму, називається виконуваним кодом.

 

Програми на С++ мають наступну структуру

1. Директиви препроцесора

#include

Змушує препроцесор включити у файл програми файли стандартних бібліотек або будь-який інший файл.

2. Блок опису вхідних змінних

3. Заголовок функції main() і її тіло у фігурних дужках{}. Тіло функції містить інструкції для комп’ютера. Кожна завершена функція називається оператором і завершується крапкою з комою. Слово, що стоїть перед назвою функції, називається типом функції (фактично, це тип результату, одержаного при виконанні функції). У круглих дужках після назви функціі мітиться список аргументів (параметрів) функції.

4. Оператор return, що завершує виконання функції main()

Нижче наведено приклад програми, що здійснює перемноження двох чисел

 

#include <stdio.h> //підключення стандартної бібліотеки вводу/виводу

#include <math.h>//підключення стандартної бібліотеки математичних функцій

float x,y,z; //змінні типу „з плаваючою крапкою”

float main()

{

printf("Enter the number x:"); //вивід на екран тексту вимоги введення 1-го множника

scanf("%f",&x); //зчитування введеного числа у форматі„з плаваючою крапкою”

printf("Enter the number y:"); //вивід на екран тексту вимоги введення 2-го множника

scanf("%f",&y); //зчитування введеного числа у форматі„з плаваючою крапкою”

z=x*y;

printf("result\n%f\n",z); //виведення результату множення у форматі„з плаваючою крапкою”, \n-перехід на новий рядок

return (0);

}

Стандартні бібліотеки

Специфікація ANSI мов С и C++ визначає набір функцій стандартної бібліотеки. Незважаючи на те що стандартна бібліотека дуже велика, у ній можна виділити кілька великих функціональних груп.

Стандартні функції вводу/виводу. Їхні описи включені у файл заголовків stdio.h і віртуальний заголовок cstdio. У цю групу включають функції консольного вводу/виводу, такі як printf, scanf, gets, puts, getchar і putchar. Сюди також входять функції файлового вводу/виводу fopen (для відкриття файлів), fprintf, fscanf, fputs, fgets і ряд інших (для читання/ запису текстових файлів), fread і fwrite (для читання/ запису двійкових файлів). Також до цієї групи відносяться функції одержання поточної позиції у файлі й установки нової позиції у файлі (fseek, ftell, rewind), що дозволяють організувати довільний доступ до даних у файлі

Нижче приведені основні функції консольного вводу/виводу

· getchar() повертає черговий символ із клавіатури
як ціле;

· gets(s) читає символи з клавіатури до появи символу нового рядка і поміщає їх у рядок s (сам символ нового рядка в рядок не включається);

· printf (fmt, par1, par2, ...) виводить рядок параметрів par1, раг2 і т.д. у форматі, визначеному рядком fmt на стандартний пристрій виводу (звичайно монітор). Повертає число виведених символів (див. опис функції printf);

· putchar(ch) виводить символ ch на стандартний пристрій виводу. Якщо вивід успішний, повертається значення ch,;

· puts(s) виводить рядок s на стандартний пристрій виводу, додаючи наприкінці символ нового рядка. Повертає ненегативне значення при успіху або EOF -при помилці;

· scanf (fmt, par2, раг2, ...) уводить рядок параметрів раr1, раг2 і т.д. у форматі, обумовленому рядком fmt зі стандартного пристрою вводу (із клавіатури), повертає число змінних, котрим привласнене значення

Для реалізації потокового вводу/виводу використовується функції. Описані в iostream.h

Функції роботи з рядками. Їхні описи включені у файл заголовків string.h і віртуальний заголовок cstring. У цю групу входять функції роботи з простими рядками типу char*: strlen повертає довжину рядка, strcpy копіює рядок в іншу і strcat додає рядок у кінець рядка. Функція stremp використовується для порівняння двох рядків на співпадіння. Інші важливі функції: strncat, strnemp, strncat і strstr. Є також ряд функцій типу strchr для пошуку необхідного символу. Функція strtok корисна для розбивки рядка на окремі елементи.

· strcat(s1fs2) додає s2 до s1;

· strcmp(s1, s2) порівнює рядки і повертає негативне (якщо s1 менше s2), нульове (якщо s1 дорівнює s2) або позитивне (якщо s1 більше s2) значення;

· strcpy(s1, s2) копіює s2 у s1;

· strlen(s) повертає довжину рядка (без врахування символу завершення рядка);

· strncat(s1, s2, n) додає s2 до s1, але не більш n символів;

· strncmp(s1, s2, n) аналогічна strcmp, але порівнює не більше n символів;

· strncpy(s1, s2, п) копіює s2 у s1, але не більш n символів;

· strstr(s1, s2) пошук першого входження підрядка s2у рядок s1.

· strchr(s,ch) повертає покажчик на перше входження символу ch у рядок s, якщо його немає, то повертається null;

· strcoll(s1,s2) аналог strcmp, але враховує установки локалізації

· strcspn(s1, s2) повертає значення індексу будь-якого з символів з s2 у рядку s1;

· strerror(n) повертає покажчик на рядок з описом помилки номер n;

· strpbrk(s1, s2) аналогічна strcspn, але повертає покажчик, а не індекс;

· strrchr(s, ch) аналогічна strchr, але пошук ведеться з кінця рядка;

strspn(s1, s2) повертає індекс першого символу в s1, відсутнього в s2;

Функції визначення типу символу. Їхні описи включені у файл заголовків ctype.h і віртуальний заголовок її type. Ці функції дозволяють визначити приналежність символу до визначеної категорії.

Математичні функції.Їхні описи включені у файл заголовків math.h і у віртуальний заголовок cmath. До цієї групи відносяться такі стандартні тригонометричні і гіперболічні функції, sin, cos, tan, asin, acos, atan, sinh, cosh і tanh. Також включаються функції pow для обчисленні ступеня числа, ехр для обчислення експонентної функції і логарифмічні функції log і log 10, а також функція для обчислення найближчого більшого цілого ceil, функції для обчислення найближчого меншого цілого floor, fabs, fmod, frexp, ldexp, modf і функції обчислення квадратного кореня sqrt. Необхідно відзначити, що такі математичні по своїй природі функції, як abs і rand, описані у файлі stdlib.h, а не в math.h.

Функції роботи з пам'яттю. Їхні описи включені у файл заголовків stdlib.h і у віртуальний заголовок cstdlib. В основному ці функції використовуються в бібліотеці для сумісності з мовою С.До них відносяться функції malloc, free, calloc і realloc. У мові С++ для тих же цілей переважно використовуються оператори new і delete.

Робота з програмою Microsoft Visual C++

Головне вікно програми має вигляд, зображений на рис.1

Щоб почати роботу, необхідно обрати File®New®Files®C++ Source File (рис.2).

Після завершення набору тексту програми натиснути кнопку (Build). Після виправлення помилок в разі їх виникнення, запустити програму на виконання, натиснувши кнопку Run

 
 

Рис.1. Загальний вигляд головного вікна програми Microsoft Visual C++

Рис.2. Вибір типу створюваного файлу.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти