ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра вищої і прикладної математики

Кафедра вищої і прикладної математики

 

 

Тексти лекцій

з дисципліни

«Інформатика»

(1 семестр)

для студентів денної та заочної форми навчання

за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування»

(електронна версія)

 

Усі цитати, цифровий, фактичний матеріал

і бібліографічні зведення перевірені.

Вимогам навчальної літератури – відповідає.

Зауваження рецензентів враховані.

Укладач: доц. Шляхова Т. В. _________________

 

 

До друку, у світ дозволяю

 

Заст. директора ТІ

з навчальної та методичної роботи О.І. Барвін

 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Східноукраїнський національний університет

Технологічний інститут

Кафедра вищої і прикладної математики

 

Шляхова Т. В.

Тексти лекцій

з дисципліни

«Інформатика»

(1 семестр)

для студентів денної та заочної форми навчання

за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування»

(електронна версія)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

вищої і прикладної математики

Протокол № __ від __.12.2010р.

Северодонецк, 2010

Зміст

I. Тема: Предмет і завдання інформатики. Комп'ютерна система

Лекція № 1

I.1 Інформатика як наука........................................................................................................... 6

I.1.1. Суть і цілі інформатизації суспільства.................................................................... 6

I.1.2. Поняття про інформацію.......................................................................................... 8

I.1.3. Поняття про кодування інформації........................................................................ 9

I.1.4. Одиниці зберігання даних...................................................................................... 10

I.1.5. Поняття даних, інформації, знань.......................................................................... 11

I.1.6. Операції з інформацією........................................................................................... 11

I.1.7. Властивості інформації........................................................................................... 12.

I.1.8. Обробка інформації................................................................................................. 12

I.1.9. Персональні комп'ютери (ПК)............................................................................... 12

I.1.10. Склад комп'ютерної системи................................................................................. 13

I.1.11. Розміщення файлів на жорсткому диску............................................................... 16

II. Тема: Програмне забезпечення ПК. Операційна система Windows

Лекція № 2

II.1 Програмне забезпечення.................................................................................................. 18

II.2 Поняття про операційну систему.................................................................................... 19

II.3 Операційна система Windows......................................................................................... 19

II.3.1 Управління Windows................................................................................................ 20

II.3.2 Робота з вікнами....................................................................................................... 21

II.3.3 Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер»............... 23

III. Тема: Текстовий процесор MS Word

Лекція № 3

III.1 Загальні поняття про текстовий процесор Word........................................................... 28

III.2 Основні прийоми роботи................................................................................................. 28

III.3 Введення і редагування тексту........................................................................................ 30

III.4 Форматування тексту...................................................................................................... .31

III.5 Форматування абзаців..................................................................................................... .32

III.6 Марковані і нумеровані списки....................................................................................... 34

III.7 Створення колонок........................................................................................................... 34

III.8 Перевірка орфографії........................................................................................................ 35

III.9 Друк документа................................................................................................................. 36

Лекція № 4

III.10 Комплексні текстові документи. Створення таблиць................................................. 38

III.10.1 Засоби створення таблиць.................................................................................... 39

III.10.2 Редагування таблиць............................................................................................ 40

III.10.3 Форматування таблиць......................................................................................... 40

III.10.4 Введення і форматування вмісту таблиць.......................................................... 41

Лекція № 5

III.11 Побудова діаграм............................................................................................................ 42

III.11.1 Про типи діаграм................................................................................................... 42

III.11.2 Засоби створення діаграм..................................................................................... 43

III.11.3 Налаштування зовнішнього вигляду діаграми.................................................. 44.

Лекція № 6

III.12 Малювання за допомогою інструментів Word............................................................. 46

III.12.1 Панель інструментів Рисование.......................................................................... 47

III.12.2 Робота з графікою в шарах.................................................................................. 48

III.12.3 Угрупування і розгруповування......................................................................... 49

III.12.4 Використання написів......................................................................................... 50

III.12.5 Використання об'єктів WordArt......................................................................... 51

Лекція № 7

III.13 Створення математичних формул................................................................................. 53

III.13.1 Панель інструментів Equation Editor Формула................................................... 54

III.13.2 Налаштування зовнішнього вигляду формул...................................................... 56

IV. Тема: Обробка даних засобами електронних таблиць. Табличний процесор Microsoft Excel

Лекція № 8

IV.1 Основні поняття електронних таблиць.......................................................................... 58

IV.2 Типи даних. Введення даних. Діапазон даних.............................................................. 58

IV.3Створення і використання простих формул................................................................... 59

Лекція № 9

IV.4 Вбудовані функції. Функція ухвалення рішення (ЕСЛИ)............................................ 64

Лекція № 10

IV.5 Зберігання дат і часу доби в Microsoft Excel................................................................... 77

IV.5.1 Формат введення даних типу Дата................................................................... 77

IV.5.2 Формат відображення даних типу Дата............................................................ 78

IV.5.3 Функції обробки даних типу Дата..................................................................... 78.

IV.5.4 Арифметичних операцій над даними типу Дата............................................. 80.

Лекція № 11

IV.6 Побудова діаграм в середовищі Excel............................................................................ .81

Лекція № 12

IV.7 Побудова графіка функції. Точкова діаграма................................................................. 86

IV.7.1 Побудова графіка функції, заданої в табличному виді................................... 86

IV.7.2 Побудова графіка функції заданої аналітично................................................ 88

Лекція № 13

IV.8 Створення й робота зі списком....................................................................................... 90

IV.8.1 Перевірка даних при уведенні.......................................................................... 90

IV.8.2 Використання Форми....................................................................................... 90

IV.8.3 Сортування записів списку............................................................................... 91

IV.8.4 Використання фільтра при обробці списку..................................................... 91

Лекція № 14

IV.9 Апроксимація експериментальних даних...................................................................... 93

IV.9.1 Інтерпретація експериментальних даних........................................................ 93

IV.9.2 Наближення експериментальних даних аналітичною залежністю............... 94

IV.9.3 Графічна інтерпретація апроксимації............................................................... 94

IV.9.4 Вибір найбільш відповідної лінії тренда для даних........................................ 95

IV.9.5 Апроксимація даних в середовищі Excel......................................................... 97

IV.10 Друк таблиць Excel....................................................................................................... 100

Додаток.......................................................................................................................................... 102

Загальні відомості про вимоги стандартів................................................................................. 102

 

 

 


Лекція №1

I. Тема: Предмет і завдання інформатики. Комп'ютерна система.

План лекції:

1. Інформатика як наука.

2. Суть і цілі інформатизації суспільства.

3. Поняття про інформацію, її властивості.

4. Персональні комп'ютери (ПК).

5. Поняття про файлову структуру.

I.1 Інформатика як наука.

Слово інформатика походить від французького слова Informatique, утвореного в результаті об'єднання термінів Informacion (інформація) і Automatiique (автоматика), що виражає її суть як науки про автоматичної обробки інформації.

Інформатика –це технічна наука, що систематизує прийоми створення, зберігання, обробки і передачі інформації засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів і методи управління ними.

З цього визначення видно, що інформатика дуже близька до технології, оскільки відповідає на питання як? Як приймати і зберігати інформацію?

- Як обробляти інформацію і перетворювати у форму зручну для людини?

- Як використовувати обчислювальну техніку з найбільшою ефективністю?

- Як управляти технічними засобами за допомогою програм?

Тому не випадково предметом, вивченням якого займається інформатика, є інформаційні технології або комп'ютерні технології.

Важливим в нашому визначенні є те, що у інформатики є як би дві сторони. З одного боку, вона займається вивченням пристроїв і принципів дії засобів обчислювальної техніки, а з іншого боку – систематизацією прийомів і методів роботи з програмами, керівниками цією технікою.

В даний час стало ясно наступне: щоб та або інша країна могла зайняти гідне місце в XXI ст. і на рівних брати участь в економічних змаганнях з іншими країнами, вона повинна перебудовувати і пристосовувати свої структур, пріоритети, цінності, інститути до вимог індустріальної інформаційної технології. Економічні позиції тієї або іншої країни будуть, визначаються такими новаторськими технологіями, як термоядерний синтез, біотехнологія, плазмові процеси, космічний зв'язок і ін. Але їх розвиток, у свою чергу, залежить від інформатики. Не можна уявити собі ефективне і надійне функціонування, наприклад атомних станцій або космічного зв'язку без високотехнологічного, тобто комп'ютерного информационно-организованнрго забезпечення. Країни Заходу і Японія вже два десятиліття розробляють проблеми інформатизації суспільства. Інформатизація вважається за прорив в майбутнє. На це пішли всі розвинені країни, додавши інформатизації вищі пріоритети, підпорядкувавши цій меті основні ресурси і зусилля. З об'єкту теоретичного аналізу інформатизація перетворилася на критерій могутності і чинник виживання тієї або іншої країни в боротьбі за економічну і політичну перевагу, стала найважливішим орієнтиром для вироблення внутрішньої і зовнішньої стратегії держави.

В даний час об'єм витрат США на інформатизацію (створення, виробництво, монтаж, використання ЕОМ, інформаційних мереж і систем різного рівня, БД і так далі) досяг декількох мільярдів доларів в рік і перевищує об'єм військових витрат.

Кодування інформації. Інформація передається у вигляді сигналів. Коли ми розмовляємо з іншими людьми, то уловлюємо звукові сигнали. Якщо ми дивимося у вікно, наше око приймає світлові потоки, відбиті від об'єктів навколишньої природи. Світловий потік – це теж сигнал.

А як же зберігається інформація? Для того, щоб інформацію зберегти, її треба закодувати. Будь-яка інформація зберігається у вигляді коду. Коли ми щось пишемо в зошиті, ми насправді кодуємо інформацію за допомогою спеціальних символів. Ці символи всім знайомі – вони називаються буквами. І система такого кодування теж добре відома - це звичайна азбука. Зберігати можна не тільки текстову, але і звукову інформацію і зображення.

Комп'ютер вважає за краще працювати з цифровою інформацією тому, що її дуже зручно кодувати, а значить, її зручно зберігати і обробляти. У обчислювальній техніці існує своя система кодування – вона називається двійковим кодуванням і заснована на представленні даних послідовністю всього двох знаків: 0 і 1. Ці знаки називаються двійковими цифрами, по-англійськи – binary digit або скорочено bit (біт).

Цілі числа кодуються двійковим кодом досить просто – досить узяти ціле число і ділити його навпіл, поки в залишку не утворюється нуль або одиниця. Сукупність залишків від кожного ділення, записана справа наліво разом з останнім залишком, і утворює двійковий аналог десяткового числа.

19 : 2 = 9 +1

9 : 2 =4 + 1

4 : 2 =2 +0

2 : 2 =1

Таким чином, 1910 = 10112

Для кодування цілих чисел від 0 до 255 досить мати 8 розрядів двійкової коди (8 бітів).

Кодування текстових даних. Якщо кожному символу алфавіту зіставити певне ціле число (наприклад, порядковий номер), то за допомогою двійкової коди можна кодувати і текстову інформацію. Вісім двійкових розрядів досить для кодування 256 різних символів. Це вистачить, щоб виразити різними комбінаціями восьми бітів всі символи англійської і російської мов, як рядкові, так і прописні, а також розділові знаки, символи основних арифметичних дій і деяких спеціальних символів.

Для того, щоб весь світ однаково кодував текстові дані, потрібні єдині таблиці кодування, а це поки неможливо із-за суперечностей між символами національних алфавітів. Інститут стандартизації США ввів в дію систему кодування ASCII. У системі ASCII закріплено дві таблиці кодування – базова і розширена. Базова таблиця закріплює значення код від 0 до 127, а розширена відноситься до символів з номерами 128 до 255.

Біт – дуже зручна одиниця зберігання інформації в комп'ютері, але не дуже зручна для обробки інформації. Тобто битий - це найменша одиниця представлення інформації.

Обробкою інформації в комп'ютері займається спеціальна мікросхема, яка називається процесором. Ця мікросхема влаштована так, що може обробляти групу бітів одночасно.

Одін з перших персональних комп'ютерів мав восьмирозрядний процесор, тобто він міг паралельно обробляти вісім бітів інформації. Це у вісім разів швидше, ніж працювати з кожним бітом окремо, тому в обчислювальній техніці з'явилася нова одиниця вимірювання інформації – байт. Байт – це група з восьми бітів. Найменшою одиницею вимірювання даних є байт. Оскільки одним байтом, як правило кодується один символ текстової інформації. Крупнішими одиницями вимірювання – кілобайт (Кбайт). Умовно можна вважати, що 1 Кбайт приблизно дорівнює 1000 байтам. У кілобайтах вимірюються порівняно невеликі об'єми даних. Умовно можна вважати, що одна сторінка неформатованого машинного тексту складає 2 байти. Крупніші одиниці вимірювання даних утворюються додаванням префіксів мега-, гига-, тера-.

Одиниці зберігання даних. При зберіганні даних вирішуються дві проблеми: як зберегти дані в найбільш компактному вигляді і як забезпечити до них зручний і швидкий доступ. Для забезпечення доступу необхідно, щоб дані Риси впорядковану структуру. Зберігати дані у вигляді дрібних одиниць, таких, як байти, незручно.

Як одиниця зберігання даних прийнятий об'єкт змінної довжини, званий файлом. Файл – це послідовність довільного числа байтів, що володіє унікальним власним ім'ям. Зазвичай окремі файли зберігають дані, що відносяться до одного типу. В цьому випадку тип даних визначає тип файлу. Файли вимірюються в байтах. У визначенні файлу особлива увага приділяється імені. Воно фактично несе адресні дані, без яких дані, що зберігаються у файлі, не стануть інформацією через відсутність доступу до них.

I.1.6. Обробка інформації

Обробка інформації – отримання одних інформаційних об'єктів з інших інформаційних об'єктів шляхом виконання деяких алгоритмів.

Обробка є однією з основних операцій, виконуваних над інформацією, і головним засобом збільшення об'єму і різноманітності інформації.

Засоби обробки інформації – це всілякі пристрої і системи, створені людством, і в першу чергу, комп'ютер – універсальна машина для обробки інформації.

Комп'ютери обробляють інформацію шляхом виконання деяких алгоритмів.

Живі організми і рослини обробляють інформацію за допомогою своїх органів і систем.

Жорсткий диск. Жорсткий диск комп'ютера зберігає дані на жорсткому диску - жорсткій пластині або наборі жорстких пластин з магнітною поверхнею. Оскільки жорсткі диски можуть зберігати великий об'єм інформації, зазвичай вони служать основним засобом зберігання, що містить майже всі програми і файли. Зазвичай жорсткий диск знаходиться усередині системного блоку.

Дисководи компакт-дисків і DVD. В даний час майже всі комп'ютери оснащені дисководами компакт-дисків і DVD, що знаходяться зазвичай на передній панелі системного блоку. У дисководах компакт-дисків для читання (отримання) даних компакт-диска використовуються лазери, і багато дисководів уміють також записувати дані на компакт-диски. Якщо дисковод пише, копії файлів можна записувати на чисті компакт-диски. Дисковод можна використовувати і для програвання на комп'ютері музичних компакт-дисків.

 

Миша. Миша - це невеликий пристрій для вказівки на елементи комп'ютерного екрану і їх вибору. Хоча миші можуть бути самої різної форми, зазвичай миша дійсно трохи схожа на справжню. Вона Рисенька, довгаста і підключається до системного блоку довгим шнуром, схожим на хвіст. У деяких новіших мишей дроту немає.

Миша

Як правило, у миші дві кнопки: основна кнопка (зазвичай ліва) і додаткова. У багатьох мишей між двома кнопками є коліщатко для плавної прокрутки екранів з інформацією.

Монітор. Монітор відображає інформацію візуально, за допомогою тексту і графіки. Частина монітора, що відображає інформацію, називається екраном. Як і екран телевізора, екран комп'ютера може показувати нерухомі і рухомі зображення.

 

 

Існує два основні типи моніторів: ЕЛТ-МОНІТОРИ (з електронно-променевою трубкою) і ЖК-мониторы (з рідкокристалічним дисплеєм). Обидва типи дають чітке зображення, але перевага ЖК-мониторов в тому, що вони тонші і легші. Проте ЕЛТ-МОНІТОРИ в цілому доступніші.

ЖК-монитор (зліва); ЕПТ-монітор (справа).

Якщо цих пристроїв недостатньо, то для виконання спеціальних завдань до комп'ютера підключають додаткове устаткування. Воно теж може бути внутрішнім (тоді його вставляють в системний блок) або зовнішнім ( підключається за допомогою роз'ємів).

Додаткове зовнішнє устаткування називається периферійним устаткуванням. Принтери для друку інформації на папері – це периферійне устаткування.

Принтер. Принтер переносить дані з комп'ютера на папір. Для роботи на комп'ютері принтер не обов'язковий, але з його допомогою можна роздрукувати електронну пошту, листівки, запрошення, оголошення і інші матеріали. Багатьом також подобається можливість друкувати фотографії будинку.

Два основні типи принтерів - це струменеві і лазерні. Для будинку популярніші струменеві принтери. З їх допомогою можна друкувати чорно-білі і кольорові зображення і високоякісні фотографії на спеціальному папері. Лазерні принтери швидше і зазвичай зручніше при великому об'ємі друку.

Струменевий принтер (зліва); лазерний принтер (справа)

Від інформації до даних. У комп'ютері є декілька засобів для зберігання інформації. Найшвидший спосіб запам'ятати дані – це записати їх в електронні мікросхеми. Така пам'ять називається оперативною пам'яттю. Оперативна пам'ять складається з осередків. У кожному осередку може зберігатися один байт даних. У кожного осередку є своя адреса. Дані в оперативній пам'яті зберігаються байтами. Кількість байтів, яку можна зберегти в оперативній пам'яті, залежить від її об'єму. Об'єм оперативної пам'яті вимірюють в кілобайтах (Кбайт) або мегабайтах (Мбайт). Умовно вважають, що кілобайт рівний тисячі байтів. Насправді 1 Кбайт = 210, тобто 1024 байтам. Точно також 1 Мбайт = 1024 Кбайт = 1 048 576 байтам (220). Мікросхеми оперативної пам'яті запам'ятовують і видають дані дуже швидко, тому вони хороші для обробки інформації, але для тривалого зберігання даних вони не годяться – тут потрібні інші способи. Це магнітні диски.

Магнітні диски бувають двох типів – гнучкі і жорсткі. Гнучкі диски (дискети) мають не дуже велику ємкість і працюють порівняно поволі, але їх можна переносити з одного комп'ютера на іншій. Жорсткі диски володіють великою ємкістю, але вони розташовуються усередині системного блоку і їх не можна переносити.

Одиниці зберігання даних. При зберіганні даних вирішуються дві проблеми: як зберегти дані в найбільш компактному вигляді і як забезпечити до них зручний і швидкий доступ (якщо доступ не забезпечений, то це не зберігання). Для забезпечення доступу необхідно, щоб дані Риси впорядковану структуру, а при цьому, як ми вже знаємо, утворюється «паразитне навантаження» у вигляді адресних даних. Без них не можна дістати доступ до потрібних елементів даних, що входять в структуру.

Оскільки адресні дані теж мають розмір і теж підлягають зберіганню, зберігати дані у вигляді дрібних одиниць, таких, як байти, незручно. Їх незручно зберігати і в крупніших одиницях (кілобайтах, мегабайтах і т. п.), оскільки неповне заповнення однієї одиниці зберігання приводить до неефективності зберігання.

Як одиниця зберігання даних прийнятий об'єкт змінної довжини, званий файлом. Файл – це послідовність довільного числа байтів, що володіє унікальним власним ім'ям. Зазвичай в окремому файлі зберігають дані, що відносяться до одного типу.

У певному файлі особлива увага приділяється імені. Воно фактично несе в собі адресні дані, без яких, що зберігаються у файлі, не стануть інформацією через відсутність методу доступу до них.

Поняття про файлову структуру. Вимога унікальності імені файлу – очевидно – без цього неможливо гарантувати однозначність доступу до даних. Зберігання файлів організовується в ієрархічній структурі, яка в даному випадку називається файловою структурою. Як вершина структури служить ім'я носія, на якому зберігаються файли. Далі файли групуються в каталоги (теки), усередині яких можуть створюватися вкладені каталоги (теки). Шлях доступу до файлі починається з імені пристрою і включає всі імена каталогів, через які проходить. Як роздільник використовується символ «\» (зворотна коса межа).

Унікальність імені забезпечується тим, що за повне ім'я файлу вважається власне ім'я файлу разом з шляхом доступу до нього.

< ім'я носія> : \ <ім'я каталога 1> \ <ім'я каталога 2 >\ . . .\<власне ім'я файлу>

Адреса файлу. Поняття про каталог. Власне ім'я файлу складається з двох частин – назви (імені) і розширення, розділених крапкою. По способах іменування файлів розрізняють «короткі» і «довгі» імена. З появою системи Windows було введене поняття «довгого» імені. Таке ім'я може містити до 256 символів Цього цілком достатньо для створення змістовного імені. Ім'я може містити будь-які символи, окрім дев'яти спеціальних: \ / : * ? “ < > | .

Для зручності роботи з файлами на диску створюють каталоги (теки). Каталог – це область на носієві, що містить інформацію про файли, об'єднані в групу за якою-небудь ознакою, і що має конкретне ім'я. Каталоги мають ієрархічну структуру. Каталоги низьких рівнів вкладаються в каталоги вищих рівнів і є для них вкладеними. Верхнім рівнем вкладеності ієрархічної структури є кореневий каталог диска. Якщо усередині одного каталога лежить інший, то їх імена відділяються один від одного зворотною косою рискою. Наприклад: С:\Проекти; С:\Статті; С:\Архіви.

Якщо каталог лежить усередині іншого каталога, він називається вкладеним. У каталозі Проекти можна створити, наприклад, каталог Комп'ютери, тоді С:\Проекти\Комп'ютери

Адресу файлу ще називають шляхом доступу до файлу або шляхом пошуку файлу. Знаючи таку адресу (шлях), неважко знайти будь-який файл з тих, що є на комп'ютері.

 

С:\ Мої документи \ Поточні \ Реферати \ Лист.doc

 
 

Програма і дані.Дані – це сигнали інформації, що запам'ятали у вигляді байтів і записані у вигляді файлів. Коли дані треба обробляти, вони викликаються в оперативну пам'ять на тимчасове зберігання.

Для роботи з даними існує спеціальна мікросхема, яка називається мікропроцесором або просто процесор. Процесор – це серце комп'ютера. Для того, щоб процесор знав, що і з якими даними треба зробити, він повинен безперервно отримувати потік інструкцій (команд). Інструкції процесора записані в програмах. Програма – це впорядкований набір інструкцій. Файли, в яких записані програми, називаються програмними файлами.

Час виконання інструкцій вимірюється в тактах. Кількість інструкцій, які процесор може виконати за одну секунду, залежить від його тактової частоти. Вона вимірюється в мегагерцах (Мгц). Один мегагерц – це мільйон тактів в секунду. Чим більше тактова частота процесора, тим швидше він працює.

Контрольні питання:

1. Що таке інформація? Що є предметом інформатики?

2. Що таке аналогова і цифрова інформація?

3. Як кодується інформація?

4. Що таке дані? Які одиниці вимірювання даних ви знаєте?

5. Яка базова апаратна конфігурація ПК?

6. Якою є файлова структура ПК?

7. Що ви знаєте про імена файлів?


Лекція №2

II.1 Програмне забезпечення

Комп'ютери відрізняються від механічних пристроїв і електричних рахункових приладів тим, що працюють після закладених в них програм. Програма – це впорядкована послідовність команд. На перший погляд може здатися, що якщо людина працює з комп'ютером, то комп'ютер працює не автоматично, а під управлінням людини і програми тут ні причому. Але це зовсім не так. З першою і до останньої хвилини в комп'ютері автоматично працює безліч програм, завдяки яким і забезпечується спілкування з людиною. Ці програми відповідають за все, що ми бачимо на екрані, і за все, що ми можемо зробити. Взаємодія між комп'ютером і людиною за допомогою програм називається програмним інтерфейсом.

Програмне і апаратне забезпечення в комп'ютері працює в нерозривному зв'язку і в безперервній взаємодії.

Склад програмного забезпечення обчислювальної системи називається програмною конфігурацією. Між програмами, як і меду фізичними вузлами і блоками існує взаємозв'язок – багато програм працюють, спираючись на інші програми нижчого рівня, тобто, ми можемо говорити про міжпрограмний інтерфейс. Рівні програмного забезпечення є пірамідальною конструкцією. Кожен наступний рівень спирається на програмне забезпечення попереднього рівня. Кожен вищерозміщений рівень підвищує функціональні можливості всієї системи.

 

 
 

 


II.3.1. Управління Windows

У Windows велику частину команд можна виконувати за допомогою миші. З мишею пов'язаний активний елемент управління – покажчик миші. При переміщенні миші по плоскій поверхні покажчик переміщається по Робочому столу, і його можна позиціонувати на значках об'єктів або на пасивних елементах управління додатків.

Основні прийоми управління мишею:

- Клацання (швидке натиснення і відпуск лівою кнопкою миші);

- Подвійне клацання – два клацання, виконані з Рисим інтервалом часу між ними:

- Клацання правою кнопкою ;

- Перетягання ( виконується шляхом переміщення миші при натиснутій лівій кнопці, зазвичай супроводиться переміщенням екранного об'єкту, на якому встановлений покажчик миші);

- Простягання миші ( виконується як і перетягання, але при цьому відбувається зміна форми екранного об'єкту;

- Спеціальне перетягання – виконується за допомогою правої клавіші;

- Зависання - наведення покажчика миші на значок об'єкту або елемент управління і затримка його на деякий час ( при цьому зазвичай на екрані з'являється спеціальна спливаюча підказка, що коротко характеризує властивості об'єкту).

Значки і ярлики. Значок є графічним представленням об'єкту. Те, що ми робимо із значком, фактично ми робимо з об'єктом.

Значки — це Рисенькі Рисюнки, що позначають програми, файли, теки і інші об'єкти. При першому запуску Windows на робочому столі є як мінімум один значок: корзина (детально див. нижчий).

Приклади значків робочого столу

 

Ярлики ж є тільки покажчиком на об'єкт. Для користувача прийоми роботи із значком і ярликом нічим не відрізняється від прийомів роботи з ярликом. Ярлик можна пізнати по стрілці на його значку.

 

Значок папки (злівава) и ярлик (справа)

 

Панель задач. Одним із значних поліпшень призначеного для користувача інтерфейсу є Панель задач:

 

Можна сказати, що Панель задач служить для зберігання активних завдань - тобто тих, які запустили подвійним клацанням на піктограмі, теки, документа або програми. Кожному застосуванню або теці на панелі завдань відповідає окрема кнопка. Це надає зручний спосіб перемикання в будь-яке активне застосування шляхом клацання по відповідній кнопці.

Як правило, панель завдань знаходиться в низу екрану.

Головне меню. На панелі завдань знаходиться також кнопка Пуск, яка викликає Головне меню Windows:

і яке містить наступні команди:

- Програми;

- Документи;

- Налаштування;

- Пошук;

- Довідка;

- Виконати;

- Завершення роботи.

II.3.2. Робота з вікнами.

Вікна – один з найважливіших об'єктів Windows. Абсолютно всі операції, які ми робить, працюючи з комп'ютером, відбуваються або на Робочому столі, або в якому-небудь вікні. Існує декілька типів вікон, що відрізняються по наявності елементів управління і оформлення.:

- Вікна тек (папок);

- Діалогові вікна;

- Робочі вікна додатків; вікна довідкової системи.

Всі документи і програми зберігаються в теках. Теки діляться на два види: файлові і об'єктні. Файлові теки є зображенням каталогів на диску, а об'єктні є зображенням логічних і фізичних пристроїв комп'ютера.

Вікно теки – це контейнер, вміст якого графічно відображає вміст теки. Будь-яку теку можна відкрити в своєму вікні.

Елементи вікна. Хоча вміст кожного вікна індивідуальний, у всіх вікон є щось загальне. Перш за все, вікна завжди з'являються на робочому столі — основній робочій області екрану. Крім того, майже у всіх вікон є одні і ті ж основні елементи.

Вікно теки містить наступні обов'язкові елементи:

· Рядок меню. Містить елементи - пункти Меню (1):

Файл Правка Формат Вид Справка

При клацанні на кожному з пунктів відкривається спадаюче меню, пункти якого дозволяють проводити операції з вмістом вікна або з вікном в цілому.

· Рядок заголовка. Відображає назву документа і програми (або назва теки при роботі в якій-небудь теці) (2).

· Кнопки згортання, розгортання і закриття вікна. За допомогою цих кнопок можна, відповідно, приховати вікно, розвернути на весь екран і закрити його (детальніше про це трохи далі) (3), (4), (5).

· Смуга прокрутки. Дозволяє прокручувати вміст вікна для проглядання інформації, не видимої зараз (6).

· Межі і кути. Можна перетягувати їх покажчиком миші, змінюючи розмір вікна (7).

 

Діалогові вікна Windows. Діалогове вікно - це особливий тип вікна з питаннями для вибору параметрів виконання завдання або з відомостями. Діалогові вікна часто з'являються, якщо для продовження програмі або Windows потрібна відповідь.

Що таке файли і теки? Файл дуже схожий на друкарський документ, який можна знайти на чиєму-небудь робочому столі або в канцелярській шафі; це об'єкт, що містить набір зв'язаної інформації. На комп'ютері прикладами файлів є текстові документи, електронні таблиці, цифрові зображення і навіть пісні. Наприклад, будь-який знімок, зроблений цифровим фотоапаратом, є окремим файлом, а музичний компакт-диск може містити десяток окремих файлів з піснями.

Комп'ютер представляє файли значками. Поглянувши на значок файлу, можна відразу сказати, якого він типу. Ось деякі звичайні значки файлів:

Тека - це щось більше, ніж контейнер для зберігання файлів. Якщо покласти на робочий стіл тисячі паперових документів, буде практично неможливо знайти якийсь конкретний документ, коли той знадобиться. От чому люди часто зберігають паперові документи в теках в канцелярській шафі. Розташування документів по логічних групах полегшує знаходження кожного окремого документа.

Теки на комп'ютері працюють так само. Так виглядає типовий значок теки:

Теки можуть містити не тільки файли, але і інші теки. Теку усередині теки зазвичай називають вкладеною текою. Можна створити будь-яке число вкладених тек, і кожна їх їх може містити будь-яке число файлів і додаткових вкладених тек.

Як Windows організовує файли і теки. Коли справа доходить до наведення ладу, не обов'язково починати з нуля. У Windows безліч загальних тек, які можна використовувати як якорі, щоб почати організацію файлів. Ось список деяких найбільш загальних тек, в яких можна зберігати файли і теки:

· Документи. Ця тека призначена для зберігання файлів програми обробки тексту, електронних таблиць, презентацій і інших файлів для вирішення ділових завдань.

· Зображення. Ця тека призначена для зберігання всіх цифрових фотографій, отриманих з фотоапарата, сканера або по електронній пошті від інших людей.

· Музика. Ця тека призначена для зберігання всієї цифрової музики, наприклад пісень, скопійованих із звукових компакт-дисків або завантажених з Інтернету.

· Відео. Ця тека призначена для зберігання відео, наприклад кліпів з цифрової камери, камкордера, або відеофайлів, завантажених з Інтернету.

· Завантаження. Ця тека призначена для зберігання файлів і програм, завантажених з Інтернету.

Є багато способів знайти ці теки. Найпростіший - відкрити особисту теку, яка збирає всі загальні теки в одному місці. Особиста тека насправді не називається «особистою» — вона позначається ім'ям користувача, що використалося при вході в комп'ютер. Щоб відкрити її, натисніть кнопку Пуск, а потім клацніть ваше ім'я користувача у верхній частині правої області меню «Пуск».

Частини теки. При відкритті теки на робочому столі з'являється вікно теки. У вікні теки окрім вмісту показана також безліч елементів, призначення яких - допомогти переміщатися по Windows і працювати з файлами і теками. Ось типова тека і всі її елементи:

Частина «Тека» Застосування
Адресний рядок Адресний рядок потрібний, щоб перейти в іншу теку, не закриваючи вікно поточної.
Кнопки «Вперед» і «Назад» Використовуйте кнопки «Вперед» і «Назад», щоб перейти в інших, вже відкриті теки, не закриваючи поточне вікно. Ці кнопки працюють у поєднанні з адресним рядком; наприклад, змінивши теку в адресному рядку, можна скористатися кнопкою «Назад», щоб повернутися в початкову теку.
Поле «П

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти