ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


I.1.3. Взаємозв’язок даних, інформації та знань.

До базових понять, які використовуються в інформатиці, відносяться: дані, інформація і знання. Ці поняття часто використовуються як синоніми, проте між цими поняттями існують принципові відмінності.

Термін дані походить від слова data - факт, а інформація (informatio) означає роз'яснення, виклад, тобто відомості або повідомлення.

Дані - це сукупність відомостей, зафіксованих на певному носієві у формі, придатній для постійного зберігання, передачі і обробки. Перетворення і обробка даних дозволяє отримати інформацію.

Інформація - це результат перетворення і аналізу даних. Відмінність інформації від даних полягає в тому, що дані - це фіксовані відомості про події і явища, які зберігаються на певних носіях, а інформація з'являється в результаті обробки даних при вирішенні конкретних завдань. Наприклад, в базах даних зберігаються різні дані, а по певному запиту система управління базою даних видає необхідну інформацію.

Існують і інші визначення інформації, наприклад, інформація – це відомості про об'єкти і явища навколишнього середовища, їх параметри, властивості і стан, які зменшують ступінь невизначеності, що є про них, неповноту знань.

Знання – це зафіксована і перевірена практикою оброблена інформація, яка використовувалася і може багато разів використовуватися для ухвалення рішень.

Знання – це вид інформації, яка зберігається в базі знань і відображає знання фахівця в конкретній наочній області. Знання – це інтелектуальний капітал.

ФорРисьні знання можуть бути у вигляді документів (стандартів, нормативів), що регламентують ухвалення рішень або підручників, інструкцій з описом вирішення завдань. НефорРисьні знання – це знання і досвід фахівців в певній наочній області.

Необхідно відзначити, що універсальних визначень цих понять (даних, інформації, знань) немає, вони трактуються по-різному. Ухвалення рішень здійснюються на основі отриманої інформації і наявних знань.

Ухвалення рішень – це вибір якнайкращого в деякому розумінні варіанту рішення з множини допустимих на підставі наявної інформації.

Взаємозв'язок даних, інформації і знань в процесі ухвалення рішень представлена на Рисюнку.

 

Для вирішення поставленого завдання фіксовані дані обробляються на підставі наявних знань, далі отримана інформація аналізується за допомогою наявних знань. На підставі аналізу, пропонуються всі допустимі рішення, а в результаті вибору ухвалюється одне якнайкраще в деякому розумінні рішення. Результати рішення поповнюють знання.

Залежно від сфери використання інформація може бути різною: науковою, технічною, такою, що управляє, економічною і так далі Для економічної інформатики інтерес представляє економічна інформація.

I.1.4. Операції з інформацією

Інформацію можна:

- створювати;

- передавати;

- сприймати;

- використовувати;

- запам'ятовувати;

- приймати;

- копіювати; форРисізувати;

- поширювати;

- перетворювати;

- комбінувати;

- обробляти;

- ділити на частини;

- спрощувати;

- збирати;

- берегти;

- шукати;

- виміряти;

- руйнувати;

- та ін.

Всі ці процеси, пов'язані з певними операціями над інформацією, називаються інформаційними процесами.

I.1.5. Властивості інформації

- достовірність;

- повнота;

- цінність;

- своєчасність;

- зрозумілість;

- доступність;

- стислість;

- і ін.

Інформація достовірна, якщо вона відображає істинне положення справ. Недостовірна інформація може привести до неправильного розуміння або ухвалення неправильних рішень.

Достовірна інформація з часом може стати недостовірною, оскільки вона володіє властивістю застарівати, тобто перестає відображати істинне положення справ.

Інформація повна, якщо її достатньо для розуміння і ухвалення рішень. Як неповна, так і надмірна інформація стримує ухвалення рішень або може спричинити помилки.

Точність інформації визначається ступенем її близькості до реального стану об'єкту, процесу, явища і т.п.

Цінність інформації залежить від того, наскільки вона важлива для вирішення задачі, а також від того, наскільки надалі вона знайде застосування в яких-небудь видах діяльності людини.

Тільки своєчасно отримана інформація може принести очікувану користь. Однаково небажана як передчасна подача інформації (коли вона ще не може бути засвоєний), так і її затримка.

Якщо цінна і своєчасна інформація виражена незрозумілим чином, вона може стати даремною.

Інформація стає зрозумілою, якщо вона виражена мовою, на якій говорять ті, кому призначена ця інформація.

Інформація повинна підноситися в доступній (по рівню сприйняття) формі. Тому одні і ті ж питання по різному висловлюються в шкільних підручниках і наукових виданнях.

Інформацію з одного і того ж питання можна висловити стисло (стисло, без неістотних деталей) або просторікувато (детально, багатослівно). Стислість інформації необхідна в довідниках, енциклопедіях, підручниках, всіляких інструкціях.

I.1.6. Обробка інформації

Обробка інформації – отримання одних інформаційних об'єктів з інших інформаційних об'єктів шляхом виконання деяких алгоритмів.

Обробка є однією з основних операцій, виконуваних над інформацією, і головним засобом збільшення об'єму і різноманітності інформації.

Засоби обробки інформації – це всілякі пристрої і системи, створені людством, і в першу чергу, комп'ютер – універсальна машина для обробки інформації.

Комп'ютери обробляють інформацію шляхом виконання деяких алгоритмів.

Живі організми і рослини обробляють інформацію за допомогою своїх органів і систем.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти