ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методика викладання німецької мови.

Засоби навчання німецької мови.

План-конспект уроку з навчання німецької мови.

Основні методичні категорії.

Підручник ,як головний засіб навчання німецької мови.

Методика викладання, як теорія навчання та науки.

План – конспект уроку.

Навчання говорінню.

Навчання читанню.

Принципи навчання німецької мови.

Основні методи навчання німецької мови.

Мета навчання німецької мови у середній загальній школі.

Зміст навчання німецької мови у ЗОШ.

Навчання фонетики.

Навчання граматики.

Методи дослідження у методиці навчання німецької мови.

Експеримент, як основний метод дослідження.

Зв’язок методики викладання німецької мови з суміжними науками.

Навчання аудіюванню.

Навчання лексики.

План –конспект уроку з німецької мови по навчанню читанню.

План – конспект уроку з навчання говорінню німецькою мовою.

 

Рекомендована література для підготовки до екзамену.

 1. Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. Сопоставительная типология немецкого и русского языков. – М., «Владос», 2001. – 288 с.
 2. Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. – Л. 1988.
 3. Арсеньева М.Г. Введение в германскую филологию. Учебник для филологических факультетов. – М.: ГИС, 2000.
 4. Белова. Аналитическое чтение. - Пятигорск, ПГЛУ. 2001
 5. Брандес М.П. Ubungen zur deutschen Textstilistik.=Практикум по стилистике текста. Немецкий язык. -М.: Издат.центр"Академия", 2002
 6. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка.: Для ин-тов и фак. иностр.яз. -М.: Высшая школа 1983
 7. Брандес М.П. Стилистический анализ: (на материале немец.яз. -М.: Высшая школа 1971
 8. Девкин В.Д. Занимательная лексикология. – М.: «Владос», 1998.
 9. Девкин В.Д. Немецкая лексикография: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2005. – 670 с.
 10. Девкин В.Д. Немецкая разговорная лексика. – М., 1993.
 11. Зеленецкий А.Л., Новожилова О.В. Теория немецкого языкознания: Учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 400 с.
 12. Козьмин О.Г., Никифорова В.Г. Практическая фонетика немецкого языка. – М.: Высш. шк., 2004.
 13. Левковская К.А. Лексикология немецкого языка. – М., 1986.
 14. Москальская О.И. Грамматика текста. – М., 1998.
 15. Москальская О.И. Теоретическая грамматика современного немецкого языка. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.
 16. Москальская О.И. История немецкого языка. – Л.: Просвещение, 1969.
 17. Ольшанский И.Г. Лексикология: Современный немецкий язык = Lexikologie: Die deutsche Gegenwartssprache: Учебник для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 416 с.
 18. Рахманова Н.И. История немецкого языка. От теории к практике: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 2003. – 334 с.
 19. Ризель Э.Г. Стилистика немецкого языка- Stilistik der Deutschen Sprache.-М.: Высшая школа. 1983
 20. Семенюк Н.Н. Из истории функционально-стилистических дифференциаций немецкого литературного языка-М.: Наука. 1972
 21. Сильман Т.И. Пособие по стилистическому анализу немецкой художественной литературы.: (На немецком языке).-Л.: Просвещение. 1969
 22. Степанова М.Д. Словообразование современного немецкого языка. – М., 1990.
 23. Степанова М.Д., Чернышева И.И. Лексикология современного немецкого языка. Учебник для студ. лингв. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с.
 24. Филичева Н.И. История немецкого языка. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 304 с.
 25. Щербина С. Ю. Стилистика немецкого языка. Хабаровск: Изд-во Хабаровского .пед. университета. 2001
 26. Jung W. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. – Санкт-Петербург, 1996.
 27. Kosmin O.G., Bogomasowa T.S., Hizko L.I. Theoretische Phonetik der deutschen Sprache: Учеб. для ин-тов и фак-тов иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1990.
 28. Kosmin O.G., Sulemova G.A. Praktische Phonetik der deutschen Sprache: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностранный язык». – М.: Просвещение, 1990.

 

Міністерство освіти та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

___________проф. Постоловський Р.М.

«_____» ________________2013 р.

 

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

Для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

зі спеціальності 8.02030302 «Мова і література» (німецька)

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

 

Схвалено вченою радою факультету іноземної філології

Протокол № 2 від « 26 » лютого 2013 р.

 

Голова вченої ради факультету іноземної філології

проф. Ніколайчук Г.І. ___________

 

 

Укладачі: к.ф.н., доц. Терещенко Т.В.

к.п.н., доц. Середюк Л.А.

 

 

Рівне – 2013

ЗМІСТ

 

2. Вступ

2.​ Зміст тем і питань програми

3​. Список рекомендованої літератури

 

 

Вступ

 

Програма фахового випробування складена відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої освіти України за напрямом підготовки 8.02030302 «Мова і література (німецька)», пропонованими до рівня підготовки, необхідної для отримання ступеня магістра, а також з вимогами, що пред'являються до професійної підготовленості випускника за відповідним напрямом підготовки спеціаліста.

Мета фахового випробування: виявити рівень оволодіння загальнокультурними і професійними компетенціями вступника в теорії і практиці іноземної мови.

Завдання фахового випробування

• виявити рівень володіння абітурієнтом іноземною мовою (фонетичні, лексичні, граматичні навички, мовленнєві вміння);

• встановити ступінь володіння абітурієнтом загальномовною та професійною тематикою іноземної мови;

• з'ясувати ступінь володіння абітурієнтом теоретичною лінгвістичною базою для адекватного аналізу лінгвістичних явищ на всіх рівнях мовної системи із застосуванням адекватних методів і прийомів аналізу.

 

Цілі програми

Фахове випробування має на меті перевірити вміння та навички - вступників факультету іноземної філології. Вступники повинні:

вільно користуватися іноземною мовою у професійних наукових та інших цілях;

володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;

знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності іноземної мови;

використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;

застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності;

реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії;

використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності;

удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних іншомовних матеріалів; демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні іноземною мовою;

усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні.

Центральним лінгвістичним курсом є практичний курс іноземної мови. Тому на вступному екзамені необхідно передусім виявити теоретичні і практичні навички вступників з цього предмета. Теоретичні і практичні питання з практичного курсу іноземної мови обов'язково включаються в кожен екзаменаційний білет.

Програма включає також найважливіші теми з інших мовознавчих дисциплін: теоретичної фонетики, теоретичної граматики, лексикології та історії мови та методики.

Фахове випробування має на меті проведення продуктивного підсумкового контролю знань, вмінь та навичок студентів, спрямований передусім на оцінку якості кінцевого продукту та його презентації під час загального обговорення. Цей вид контролю передбачає оцінювання трьох аспектів навчальної діяльності вступників, а саме:

якості професійної підготовки

Кінцевий продукт, що має практичне і професійне спрямування, оцінюється з огляду на його змістовність, оригінальність, відповідність майбутнім професійним та навчальним потребам виконавців, ступінь досягнення мети вступного іспиту тощо.

якості презентації

Параметри оцінювання усної та письмової презентації результатів навчання іноземної мови є їх відповідність цілям і змісту вступного іспиту, чіткість презентації, її послідовність і логічність, різноманітність застосованих прийомів, сформованість вмінь публічного мовлення, участь вступників в підготовці та проведенні презентації та подальшому обговоренні.

якості мовної підготовки

На фаховому випробуванні перевіряються знання вступників лексичного, граматичного матеріалу з іноземної мови, теоретичних курсів тощо; вміння логічно будувати висловлювання та оформлювати їх у завершену за змістом розповідь, розуміти питання та зауваження екзаменаторів та на належному рівні відповідати на них. У програмі подано список основної фахової літератури, якою ж, звичайно, не слід обмежуватися при підготовці і проведенні вступного екзамену; особливо це стосується статей, які зовсім не подаються в списку, а також багатьох монографічних праць з відповідних лінгвістичних проблем.

Програма складена з урахування типових програм з мовознавчих дисциплін, програми з німецької мови за редакцією Бориско Н., 2004р.

 

Вимоги до підготовленості вступників:

Вступники повинні виявляти такі знання, уміння і навички:

1.​ Розуміти мовлення співбесідника (у тому числі й носія мови), мовлення диктора в аудіо- і відеозапису, мовлення артистів, а також мовлення дикторів/модераторів німецького радіо і телебачення.

2​. Вільно висловлюватися на будь-яку побутову, соціально-політичну, лінгвістичну, літературно-критичну та інші теми.

З. Коментувати, реферувати, анотувати, резюмувати прочитаний/прослуханий автентичний текст побутового, літературно-художнього, публіцистичного і країнознавчого характеру.

4.​ Реферувати німецькою мовою українські/російські тексти соціально-політичного, лінгвістичного і літературознавчого характеру.

5.​ Вести бесіду на теми, які були вивчені протягом чотирьох років навчання -ставити мотивовані запитання, давати короткі і розгорнуті відповіді, вступати в розмову і цілеспрямовано вести її, виражати своє ставлення до висловленої точки зору, фактів, аргументувати свою точку зору.

6​. Правильно викладати свої думки у письмовій формі: писати твір, переказ, статтю, доповідь, резюме з використанням збагачених граматичних структур, ідіоматичних виразів, лексичного і фразеологічного багатства мови.

7​. Фонетично, граматично і лексично правильно аналізувати твори художньої літератури з точки зору жанрово-композиційних, ідейно-художніх і мовних особливостей, уміти характеризувати творчий шлях письменника.

8.​ Проводити лінгвостилістичну інтерпретацію художнього тексту (охарактеризувати відбір лексики, показати, з якою метою автор використовує фонетичні, морфологічні, словотворчі, синтаксичні і художні засоби мови) з метою розкриття авторського задуму і авторського стилю.

9.​ Уміти перекладати з дотриманням норм німецької/рідної мови усно і письмово німецькі й українські/російські тексти у межах тематики 1-4 курсів.

10.​ Знати матеріал усіх теоретичних курсів і вміти практично застосовувати інформацію, отриману з них.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти