ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методичні вказівки та завдання

Методичні вказівки та завдання

До контрольних робіт

З дисципліни

Інформатика

для студентів

Заочної форми навчання

За напрямом

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

 

7.090258АВТОМОБІЛІ ТА АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ

 

Одеса, 2014

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Інформатика для студентів заочної форми навчання спеціальності _7.030504, 7.030504 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ, 7.090258 АВТОМОБІЛІ ТА АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВ, 7.090603 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ // Укладач Яковенко В.Д. – Одеса: ОНПУ, 2014. – 66 стор.

 

 

Укладач: Яковенко В.Д.

 

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи розглянуті та затверджені на засіданні кафедри «Природничо-наукової підготовки»

 

Протокол № від “___ ________ 2014 р.

 

“___“___________ 2014 р. Зав. кафедрою ПНП___________

 

Зміст

1. Пояснювальна записка.

2. Тематичний зміст дисципліни.

Основи алгоритмізації

2.2.Базовий набір структур

3. Завдання контрольної роботи

4. Список рекомендованої літератури.

5. Додатки:

- Додаток А. Зразок виконання контрольної роботи;

 

1. Пояснювальна записка

Метою навчальної дисципліни " Інформатика " є вивчення і розробка алгоритмів для ряду типових завдань, створення на основі цих алгоритмів програм. Вивчення мови програмування високого рівня Pascal.

Основні завдання курсу:

- прищепити студентам знання і навики в складанні і алгоритмів програм на мові високого рівня для можливості подальшого використання при рішенні економічних задач;

- прищепити студентам знання і навики системного дослідження внутрішньої суті економічних процесів для складання програм ;

- навчити найбільш вірному і раціональному методу складання алгоритмів і, відповідно, написанню програм;

- ознайомити студентів з інформаційним змістом управління економічними системами для забезпечення об'єктивності процесу ухвалення управлінського рішення.

- для засвоєння курсу "Інформатика " необхідні знання таких учбових дисциплін, як "Вища математика", "Теорія вірогідності і математична статистика", "Операційні системи".

У свою чергу "Інформатика " дозволить чіткіше ставити цілі при створенні постановок завдань, знаючи можливості інструментальних мов програмування і методи процедурного і структурного підходів в програмуванні, на основі одержаних знань працювати з прикладними пакетами, використовуваних на підприємствах в економічних завданнях і у разі потреби вносити коректування. Знання одержані при вивченні предмету знадобляться студентам при виконанні курсових робіт і, безпосередньо в курсі «Інформаційні системи і технології галузі».

 

 

Тематичний зміст дисципліни.

Основи алгоритмізації

2.1.1. Свойства алгоритмов и способы их задания

 

Алгоритм — это точное предписание, определяющее вычислительный процесс, ведущий от варьируемых исходных данных к искомому результату.

Само слово «алгоритм» происходит от латинской формы написания имени великого математика IX века Аль Хорезми (Muhammed ibn Musa al Horesmi), который сформулировал правила выполнения арифметических действий. Первоначально под алгоритмом и понимали только правила выполнения четырех арифметических действий над многозначными числами, а в дальнейшем это понятие стало использоваться для обозначения последовательности действий, приводящих к решению поставленной задачи. Сейчас с помощью алгоритмов решаются не только вычислительные, но и многие другие задачи.

Качество алгоритма определяется его свойствами (характеристиками). К основным свойствам алгоритма относятся следующие.

1. Массовость. Предполагается, что алгоритм может быть пригоден для решения всех задач данного типа. Например, алгоритм для решения системы линейных алгебраических уравнений должен быть применим к системе, состоящей из произвольного числа уравнений.

2. Результативность. Это свойство означает, что алгоритм должен приводить к получению результата за конечное число шагов. Если же способ получения последующей системы величин из какой-либо заданной не даёт результата, то должно быть указано, что надо считать результатом алгоритма.

3. Определенность. Предписания, входящие в алгоритм, должны быть точными и понятными. Эта характеристика обеспечивает однозначность результата вычислительного процесса при заданных исходных данных.

4. Дискретность. Алгоритм — процесс последовательного получения величин, идущий в дискретном времени (по шагам) по определённой схеме и известным правилам.

5. Элементарность шагов.Описываемый алгоритмом процесс и сам алгоритм могут быть разбиты на отдельные элементарные этапы, возможность выполнения которых на ЭВМ у пользователя не вызывает сомнений. Можно сказать, что алгоритм — это задание, которое нужно исполнить. Утверждения и вопросы могут быть использованы в алгоритмах только как подчиненные предложения в составе предписания.

Наиболее простой и универсальной формой представления алгоритма является словесное описание, которое содержит записанную на естественном языке (точнее, на подмножестве естественного языка) последовательность предписаний. Выполнение алгоритма предполагается в естественной последовательности, то есть в порядке записи. При необходимости изменить порядок выполнения предписаний в явной форме указывается, какое предписание надлежит выполнить следующим. Если необходимо такой алгоритм записать на бланке, то рекомендуется придерживаться следующих правил, облегчающих переход от алгоритма к программе:

1) каждое предписание записывается с новой строки;

2) после предписания ставится точка с запятой;

3) если предписание не поместилось в одной строке, то его можно продолжить на следующей строке без каких-либо знаков переноса.

Такую словесную запись алгоритма называют псевдокодом (ПCK), подчеркивая этим ее промежуточное положение между нашей естественной речью и понятным для компьютера языком программ. Достоинством псевдокодов является их универсальность, а к недостаткам можно отнести малую наглядность записи. Наглядностью обладает другая форма записи — графическая схема алгоритмов (ГСА), или блок-схема. Такая схема представляет собой графический документ, который дает представление о порядке работы алгоритма. Здесь предписания имеют вид различных геометрических фигур, а последовательность выполнения операций отображается с помощью линий, соединяющих эти фигуры. Условные обозначения, применяемые при составлении граф-схем алгоритмов, и правила выполнения определены в ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) «Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

В табл. 1 приведены наименования, обозначения и определения отображаемых функций для символов, используемых при описании программ и алгоритмов.

 

Таблица 1

Используемых в СА

Наименование Обозначение Функции
Данные Символ отображает данные, носитель данных не определен. Используется для обозначения операций ввода и вывода данных
Процесс Символ отображает функцию обработки данных любого вида (выполнение определенной операции или группы операций, приводящее к изменению значения, формы или размещения информации). Используется для обозначения операций присваивания

Продолжение табл. 1

Наименование Обозначение Функции
Предопределенный процесс Символ отображает предопределенный процесс, состоящий из одной или нескольких операций или шагов, которые определены в другом месте (в подпрограмме, модуле). Используется для обозначения неэлементарных блоков (процедуры, функции)
Подготовка Символ отображает модификацию команды или группы команд с целью воздействия на некоторую последующую функцию (установка переключателя, модификация индексного регистра или инициализация программы). Может быть использован для обозначения заголовка цикла
Решение Символ отображает решение или функцию переключательного типа, имеющую один вход и ряд альтернативных выходов, один и только один из которых может быть активизирован после вычисления условий, определенных внутри этого символа. Соответствующие результаты вычисления могут быть записаны по соседству с линиями, отображающими эти пути. Используется для обозначения оператора условного перехода или оператора варианта
Граница цикла Символ, состоящий из двух частей, отображает начало и конец цикла. Обе части символа имеют один и тот же идентификатор. Условия для инициализации, приращения, завершения и т.д. помещаются внутри символа в начале или в конце в зависимости от типа цикла
Соединитель Символ отображает выход в часть схемы и вход из другой части этой схемы и используется для обрыва линии и продолжения ее в другом месте. Соответствующие символы-соединители должны содержать одно и то же уникальное обозначение

 

 

Продолжение табл. 1

Наименование Обозначение Функции
Терминатор Символ отображает выход во внешнюю среду и вход из внешней среды. Используется для обозначения начала или окончания алгоритма
Линия Символ отображает поток данных или управления. Направления справа налево и снизу вверх обозначаются стрелками. Используется для соединения символов в алгоритме
Параллельные действия Символ отображает синхронизацию двух или более параллельных операций
Пунктирная линия Символ отображает альтернативную связь между двумя или более символами. Кроме того, символ используется для обведения аннотированного участка при записи комментариев
Комментарий Символ используется для добавления описательных комментариев или пояснительных записей с целью объяснений или примечаний. Пунктирные линии в символе комментария связаны с соответствующим символом или могут обводить группу символов. Текст комментариев или примечаний должен быть помещен около ограничивающей фигуры

 

Символы могут быть вычерчены в любой ориентации, но предпочтительной является горизонтальная ориентация. Внутрь символа помещают обозначения или описания операций. Направления линий связи слева направо и сверху вниз считаются стандартными, и линии связи изображаются без стрелок, в противоположном случае — со стрелками. В операционные блоки (процесс, ввод-вывод и подпрограмма) входит и из них исходит только одна линия связи. В блок проверки условий (ветвление) входит одна, а выходит не менее двух линий, около которых записываются результаты проверки условий. Из начальной вершины исходит одна линия связи, в конечную вершину также входит одна линия связи. Линии могут соединяться одна с другой, но не могут разветвляться. Символы ГСА могут быть отмечены идентификаторами или порядковыми номерами. Идентификатор представляет собой букву или букву с цифрой и должен располагаться слева над символом.

 
 

Внутри соединителей ставятся номера (координаты) блоков к которым или от которых идут линии связи. Вместо номера (координат) может быть поставлен некоторый (один и тот же в обоих соединениях) идентификатор (рис. 1).

 

Рис. 1. Применение соединений

 

Недостатком графических схем алгоритмов является громоздкость. Для решения специальных задач, например проектирования вычислительных устройств, применяются другие способы задания алгоритмов, такие, как логические (операторные) и матричные схемы. Их достоинствами являются компактность и простота дальнейшей формализации, а недостатком — малая наглядность.

 

Базовий набір структур

Теория структурного программирования доказывает, что алгоритм любой степени сложности можно построить с помощью основного базового набора структур:

• последовательной (линейной) структуры (рис. 2, а);

ветвящейся структуры (рис. 2, б).

 
 

• циклической структуры (рис. 2, в).

Рис. 2. Базовый набор структур:

а — последовательная (линейная) структура;

б — ветвящаяся структура; в — циклическая структура

 

Поскольку каждая типовая структура имеет 1 вход и 1 выход, то любой операционный блок может быть, в свою очередь, представлен в виде последовательности любых базовых структур (в общем случае с любой глубиной вложения). Эта возможность и обеспечивает в конечном счете построение алгоритмов любой степени сложности только из основных базовых структур.

Цикл с заданным условием продолжения работы (цикл-ПОКА)

Логика работы такой структуры описывается схемой, показанной на рис. 6, а.

       
   
 

Тело цикла может включать в себя группу операторов любой степени сложности. При выполнении условия продолжения работы выполняется тело цикла; если же условие не выполняется, то работа циклической структуры заканчивается и начинает выполняться следующая структура основного алгоритма.

Рис. 6.Структура цикл-ПОКА: а — развернутая схема цикла; б — запись в псевдокодах; в — компактная схема цикла

 

Рассмотрим применение циклической структуры этого типа на простом примере: составить алгоритм печати таблицы значений х, х2, sin(x) и 1/х при изменениях х от 1 с шагом 0.1 , пока выполняется условие х<10.

Составим алгоритм в виде псевдокодов:

1. Начало;

2. Список данных:

х, fl, f2, f3 — вещественный;

3. х:=1;

4. Цикл-ПОКА (х < 10) ;

5. fl:=x2; f2:=sin(x); f3:=l/x;

6. Вывод(х, fl, f2, f3);

7. x:=x+0.1;

8. Конец-цикла 4;

9. Конец.

Здесь тело цикла содержит вычислительные операции, ввод очередной строки таблицы и модификацию значения х. Графическую схему этого алгоритма вам предлагается составить самостоятельно.

Задание № 1

 

Тему для ответа на теоретические вопросы необходимо выбратьв соответствии с номером варианта.

 

Темы задания:

 

1. Запуск WINDOWS и окончание сеанса работы.

2. Оболочка WINDOWS 95.

3. Управление окнами.

4. Меню и команды меню.

5. Контекстные меню.

6. Диалоговые окна в WDSIDOWS.

7. Справочная система WINDOWS.

8. Настройка экрана.

9. Настройка мыши.

10. Установка даты и времени.

11. Добавление и удаление устройств.

12. Запуск приложения и окончание работы с ним.

13. Многозадачность и панель задач.

14. Обмен данными между приложениями.

15. Создание и обслуживание новых папок.

16. Индикация содержимого нанки,

17. Использование ПРОВОДНИКА.

18. Выбор (выделение) объектов.

19. Перенес (копирование) объектов.

20. Удаление объектов.

21. Переименование объектов.

22. Создание ярлыков.

23. Поиск файлов и документов.

24. Быстрый просмотр содержимого файлов.

25. Обращение к дискам»

26. Форматирование носителя данных.

27. Копирование дискет.

28. Текстовый редактор WordPad.

29. Графический редактор Paint.

30. Выполнение DOS - команд и запуск DOS - программ.


Задание № 2

 

С помощью операторов ввода - вывода ввести и напечатать числовые значения: переменных, заданные в таблице.

На алгоритмическом языке Паскаль первую и вторую группу чисел ввести и вывести в десятичной форме, а третью группу чисел - в показательной форме (с плавающей точкой).

 


Задание № 3

 

Составить схему алгоритма и программу вычисления функции, заданных в таблице.

 


Задание № 4

 

Составить схему алгоритма и программу для вычисления функций А=(х, у, z) и В=(х, у, z) при условиях, заданных в приведенной ниже таблице.

Задачу решить для двух значений х, заданных соответственно верхней и нижней строкой в столбце значений х.

Варианты заданий

 

Вид функции при условиях Исходные данные
x y z
1. 0,981 -0,32 -2,625 0,512
2. -1,251 8,367 0,827 5,001
3. 0,263 3,251 0,328 0,466
4. 6,002 -0,622 3,325 5,541
5.   1,625 6,31 5,4 0,252
6. 0,625 17,421 10,365 0,828
7. 0,451 2,444 0,869 -0,166
8. 0,335 0,001 0,025 32,005
9. 5,982 3,258 4,005 -0,666
10. 0,11 0,92 -8,251 0,765
11.   1,542 0,085 0,261 0,032

 

 


Циклические вычислительные процессы.

Задание № 5

 

В задаче нужно вычислить таблицу значений функции y=f(х) дня значений аргумента х в интервале от хn до xk с шагом Δх. Условия содержатся в нижеприведенной таблице.

Для каждой задачи составить схему алгоритма.

 

Варианты заданий:

 


Задание № 6

 

В задаче нужно вычислить таблицу значений-функции y = f(x) для значений аргумента х, который представляет собой массив, содержащий от 4 до 6 чисел. Условия содержатся в ниже приведенной таблице.

Для каждой задачи составить схему алгоритма.

 

Варианты заданий

 

 


Задание № 7

 

Для совокупности чисел X(0.01; -27.3; 0.; 125.27; 371.45; 0.;12;-5;-172.3; 0.05; 17.1; 49.5; -0.01) при А= -5 необходимо выполнить задание, взятое из нижеприведенной таблицы и вывести на печать полученные результаты. Составить схему алгоритма и программу.

 

Варианты задания.

 

 

 


Задание № 8

 

Составить схему алгоритма и программу решения задачи обработки двумерного массива согласно таблице 8.3

Задание матрицы определяется из таблицы 8.1 и 8.2.

Принятые обозначения:

М - количество строк в заданной матрице;

N — количество столбцов в заданной матрице;

i - начальный номер строки для заданной матрицы в таблице 8.1;

j - начальный номер столбца для заданной матрицы в таблице 8.1;

Таблица 8.1

Задание матрицы

Номер строки Номер столбца
7,2 3,6 4,8 6,3 0 -3,2 0 3,3 -1,8 2,4
4,5 2,3 -5,1 1,3 8,1 0 2,4 -6 5 0,8
6,3 -2,4 8,4 0 1,6 !,5 0 0 -4,3 -3,5
1,7 6,8 1,3 10,5 0 0 1,8 3,2 -1,2 -1,3
2,3 2,6 10,5 0,8 2,6 0 0 -2,3 0 -7,2
9,5 1,6 -3,8 2,6 -1,3 3,3 -0,8 0 3,5 8

 

Таблица 8.2

Задание матрицы

Вариант Наименование матрицы (вектора) М N і j  
AN  
В  
С  
D  
А В  
G5  
AH  
СР  
Н8  
EL  
G  
Т  
Р  
G X  
Y2
BR
F4
R
Q
BIS
E F
CN
S
TV
Q3
W
U
Z
X Y
H
               

 

Таблица 8.3

Варианты заданий

Вариант Содержание задания
Найти и напечатать максимальные по значению элементы в каждой строке заданной матрицы AN.
Определить и напечатать количество ненулевых элементов з каждой строке заданной матрицы В.
Определить и напечатать сумму отрицательных элементов з каждом столбце заданной матрицы С.
Определить минимальный элемент заданной матрицы D. Напечатать его значение и индексы.
Вычислить и напечатать элементы матрицы С, каждый из которых равен сумме соответствующих элементов заданных матриц А и В.
Для каждого столбца заданной матрицы G5 определить сумму элементов, лежащих ниже главной диагонали.
Для каждой строки заданной матрицы АН найти и напечатать номера столбцов, содержащих ненулевые элементы.
Расположить элементы каждого столбца заданной матрицы СР по возрастанию значений. Преобразованную матрицу напечатать.
Разделить элементы каждого столбца заданной матрицы H8 на последний элемент столбца. Преобразованную матрицу напечатать.
Дана матрица EL с четным числом! столбцов. Сформировать и напечатать матрицу F, значение элемента каждого столбца которой вычисляется как резкость значений соответствующих элементов двух смежных столбцов матрицы EL.
Найти и напечатать индексы тех элементов матрицы G, для которых gij = gji.
Для каждого столбца заданной матрицы T найти и напечатать элемент, значение которого максимально.
Для каждой строки заданной матрицы Р определить и напечатать сумму элементов столбцов с четными номерами.
Вычислить и напечатать элементы вектора В, каждый из которых равен скалярному произведению строки матрицы G на вектор X. Указание: Вj=
Сформировать и напечатать матрицу, каждый элемент которой представляет собой целую часть соответствующего элемента заданной матрицы Y2.
Определить и напечатать минимальный элемент в каждом столбце заданной матрицы BR.
Определить и напечатать количество положительных элементов в каждом столбце заданной матрицы F4.
Определить и напечатать сумму элементов, превышающих заданную величину С=2,5 для каждой строки заданной матрицы R.
Расположить элементы каждой заданной матрицы Q то убыванию значений. Преобразованную матрицу напечатать.
Определить максимальный элемент заданной матрицы BIS. Напечатать его значение и индексы.
Вычислить и напечатать матрицу D, каждый элемент которой равен разности соответствующих элементов заданных матриц Е и F.
Определить и напечатать сумму значений всех элементов матрицы CN.
Для каждого столбца заданной матрицы S найти и напечатать номера строк, содержащих отрицательные элементы.
Определить и напечатать минимальные элементы в каждой строке заданной матрицы TV.
Расположить элементы каждого столбца заданной матрицы Q3 в порядке убывания значений. Преобразованную матрицу напечатать.
Разделить каждый элемент строки W на первый элемент данной строки. Преобразованную матрицу напечатать.
Для каждого столбца заданной матрицы U определить и напечатать сумму элементов, принадлежащих строкам с нечетными номерами.
Сформировать и напечатать матрицу Z, каждый элемент которой равен натуральному логарифму соответствующего элемента исходной матрицы Z.
Вычислить и напечатать матрицу Z, являющуюся произведением матриц: Х и Y. Указание: Каждый элемент матрицы Z определяется скалярным произведением i - й строки матрицы X на j - и столбец матрицы Y.
В заданной матрице Н упорядочить элементы каждой строки по возрастанию. Напечатать преобразованную матрицу.

 


Организация программ, содержащих функции пользователей.

 

Задание № 9

 

Составить программу вычисления значения функции z, использую прием программирования с обращением к подпрограммам типа оператор - функция и подпрограмма функций. Вид вычисляемых функций z, операторов - функций или подпрограмм - функций по каждому варианту приведен в таблице 9.1. Формат переменных студент выбирает по своему усмотрению:

а) FUNCTION

б) PROCEDURE.

Таблица 9.1

Варианты задания

 

 


Задание №10

 

Задание 10.1 "Работа в среде MS WINDOWS и с текстовым редактором MS WORD

l. Ha дискете создать папку ЗОПххх , где ххх - 3 последние цифры зачетной книжки.

2. В справочной системе WINDOWS найти информацию согласно варианту.

3. Пользуясь буфером обмена скопировать эту информацию в созданный в текстовом редакторе Word файл с именем "Справка", отформатировать текст согласно варианту.

 

Вариант Тема в справке WINDOWS Тип шрифта Размер шрифта Отступ слева Отступ справа
Рабочий стол Arial
Настройка рабочего стола Arial 2.5
Печать Arial 1.5
Программы Arial
Сетевое окружение Times New Roman 2.5
Поиск файлов Times New Roman
Поиск папок Times New Roman
Справка Windows Times New Roman 2.5
Удаление файлов Arial
Удаление палок Arial
Указатель мыши Arial 3.5
Средства просмотра Times New Roman
Команда «Выполнить» Times New Roman
Удаление файлов Times New Roman 3.5
Запуск программ Times New Roman
Панели инструментов .Arial 2.5 о
Интернет Arial
Настройка панелей задач Times New Roman
Панели задач Times New Roman i 2.5 l
Копирование папок Times New Roman 3.5 •• 2

Задание 10.2.1 “Создание таблиц и внедрение объектов в таблицу”

 

Создать рабочую книгу с именем ЗОПххх, где ххх - - последние три цифры шифра студента. Рабочая книга должна содержать листы:

Титульный лист

Отчет о финансовых результатах

Расчет налога

Линия тренда

Финансовые функции

Базы данных.

На листе "Титульный лист" внедрить объект приложения Microsoft Word с информацией об авторе рабочей книги.

 

Задание 10.2.2 "Ввод данных, формул и вычисления в таблице"

 

На листе "Отчет о финансовых результатах" спроектировать форму бухгалтерского отчета (форма №2).

На листе "Расчет налога" спроектировать форму соответствующего (согласно варианта) отчета.

С помощью формул вычислить сумму соответствующего налога. Перенести эту величину в соответствующую ячейку листа "Отчёт о финансовых результатах".

Точность числовых расчетов — 2 знака после запятой.

 

Вариант Форма отчета
Налог на добавленную стоимость
Акцизный сбор
Налог на прибыль
Расчет заработной платы
Отчисление на соцстрах*
Отчисления в фонд безработицы*
Отчисления в пенсионный фонд*
Расчет единого налога(10%)
Отчисления в фонд развития виноградарства**
Отчисления на содержание дорог**
Коммунальный налог**
Налог на добавленную стоимость
Акцизный сбор
Налог на прибыль
Отчисление на соцстрах*
Отчисления в фонд безработицы*
Отчисления в пенсионный фонд*
Расчет единого налога(10%)
Коммунальный налог**
Отчисления в фонд развития виноградарства**

 

* - результат поместить в графу 250 «Відрахування на соціальні заходи»

** - результат поместить в графу 270 «Інші податки і платежі»


Задание 10.2.3 "Построение диаграмм и работа с ними"

 

Пусть известна информация о прошлых значениях некоторой контролируемой величины.

На лист "Линия тренда" необходимо внедрить диаграмму, представляющую эти изменения.

Продолжить линию тренда на рабочем листе и на диаграмме.

 

Вариант Контролируемая характеристика Функция тренда на рабочем листе Тип диаграммы Функция тренда на диаграмме  
Цены за последние 12 месяцев на типичные объекты недвижимости Автозаполнение Гистограмма Полиномиаль­ный (степень 2)  
Прибыльность за последние 24 месяцев ПРЕДСКАЗ Линейчатая Полиномиаль­ный (степень 2)  
Курс доллара за последний месяц ТЕНДЕНЦИЯ График Полиномиаль­ный (степень 2)  
Объем реализации за последние 12 месяцев Автозаполнение Точечная Полиномиаль­ный (степень 2)  
Объем выпуска за последние 12 месяцев ПРЕДСКАЗ С областями Полиномиаль­ный (степень 2)  
Курс немецкой марки за последний месяц ТЕНДЕНЦИЯ Пузырькова я Полиномиаль­ный (степень 2)  
Объем валовой продукции за последние 12 месяцев Автозаполнение Линейчатая Скользящая средняя (период 3)  
Величина сбыта за последние 12 месяцев ПРЕДСКАЗ График Скользящая средняя (период 3)  
Курс рубля за последний месяц ТЕНДЕНЦИЯ Точечная Скользящая средняя (период 3)  
Закупочные цены за последние 12 месяцев Автозаполнение С областями Скользящая средняя (период 3)  
Цены за последние 12 месяцев на компьютеры типичной конфигурации ПРЕДСКАЗ Пузырьковая Скользящая средняя (период 3)  
Курс ЕВРО за последний .месяц тенденция Гистограмма Скользящая средняя (период 3)  

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти