ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Список використаних у проекті (роботі) джерел

У текстових документах проекту (роботи) повинні бути посилання на всі літературні джерела, що були використані. Посилатися слід, як правило, на джерело в цілому. При необхідності допускається посилання на окремі розділи, таблиці, ілюстрації чи сторінки.

Посилання на джерело наводиться у вигляді порядкового номера джерела, взятого в квадратні дужки. Якщо необхідно посилатися одночасно на декілька джерел, їх номери зазначають через кому чи тире, наприклад: [12]; [1,4,7]; [5-9]; [2 с. 4]; [3 таблиця 2.1].

Перелік літературних джерел розміщують у порядку їх згадування в текстових документах проекту (роботи) (найзручніший спосіб) або в алфавітному порядку.

Бібліографічний опис джерела в переліку має відповідати вимогам ГОСТ 7.1 84. «Библиографический список», який дається мовою оригіналу.

Відомості про книги (монографії, підручники, довідники і т.д.) повинні включати: прізвище й ініціали автора, заголовок книги, місце видання, видавництво і рік видання, кількісну характеристику (обсяг у сторінках і кількість ілюстративного матеріалу).

Прізвище автора варто вказувати в називному відмінку. Якщо книга написана двома чи більш авторами, то їхні прізвища з ініціалами вказують у тій послідовності, в якій вони надруковані в книзі; перед прізвищем наступного автора ставлять кому.

При наявності трьох і більш авторів допускається вказувати прізвище й ініціали тільки першого з них і слова «та ін.».

Заголовок книги варто приводити в такому вигляді, в якому він даний на титульному листі. Заголовок рекомендується доповнювати:

– поясненням змісту книги;

– визначенням читацького призначення;

– указівкою, що книга є перекладом, а також відомостями про мову оригіналу;

– даними про повторність видання;

– даними про офіційний характер видання.

Найменування місця видання необхідно приводити повністю у називному відмінку; допускається скорочення назви тільки двох міст Москва (М.) і Ленінград (Л.).

Відомості про статтю з періодичного (довгочасного) видання повинні включати: прізвище й ініціали автора, заголовок статті, найменування видання (журналу), найменування серії (якщо така мається), рік випуску, є (при необхідності), номер видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття.

Заголовок статті наводять у тому вигляді, в якому він поданий в періодичному (довгочасному) виданні.

Найменування видання пишуть у лапках. Найменування серії пишуть у лапках після скороченого слова «серія» (сер.).

При вказівці номера сторінок, на яких розміщена стаття, варто наводити номера першої та останньої сторінок, розділених тире, наприклад: 32-39.

Відомості про стандарт (технічні умови) повинні включати: позначення і найменування стандарту (технічних умов).

Відомості про винахід повинні включати: автора (індивідуального чи колективного), найменування винаходу, дату подачі і номер заявки, видання, в якому опублікований опис винаходу.

Назва винаходу повинна вказуватися повністю в тому вигляді, в якому вона подана в документі.

У відомостях про видання, в якому опублікований опис винаходу, варто вказувати найменування видання, рік випуску і номер, країну, в якій видане авторське посвідчення чи патент.

Відомості про проектну та іншу технічну документацію (про промислові каталоги, прейскуранти й інші подібні документи) повинні включати: заголовок, вид документації, організацію, що випустила документацію, місто і рік випуску.

Приклади:

а) опис книг:

1. Е.П.Балашов, В.Л.Григорьев, Г.А.Петров. Микро - и мини-ЭВМ: Учебник для вузов. –Л.: Энергоатомиздат, 1984.-295с.;

б) опис статті з журналу:

2. Самсонов В.А., Киселев Ю.О. Устройство для контроля содержания водяных паров в газах // Вестник: Серия Теплоэнергетика. КПИ., 1989.-Вып. 2, с.21-22.

в) опис методичних вказівок:

3. Методичні вказівки до виконання розділу “Безпека праці ” у дипломному проекті /: С.П. Іванов. - Кривий Ріг: КТУ, 2007.-27с.

Додатки

Додатки оформляються як продовження дипломного проекту на наступних його сторінках.

У додатках розміщують матеріал, що доповнює текстовий документ проекту (роботи). Кожен додаток слід починати з нової сторінки із зазначення вгорі та посередині сторінки слова “Додаток” та його позначення. Кожен додаток повинен мати змістовний заголовок, який записують симетрично до тексту з прописної (великої) літери окремим рядком.

Додатки позначають прописними (великими) літерами українського алфавіту, починаючи з літери А. Дозволяється позначати арабськими цифрами, починаючи з 1. У текстовому документі проекту (роботи) повинні бути посилання на всі додатки.

Усі додатки повинні бути вказані в змісті з посиланням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони починаються.

Якщо в додатках наведенні рисунки, таблиці або формули, то вони повинні нумеруватися в межах кожного додатку арабськими цифрами після буквеного позначення додатка, наприклад: формула (В.1).

Текст кожного додатка при необхідності може бути розділений на підрозділи і пункти, що нумеруються арабськими цифрами в межах кожного додатку, наприклад: «В.2.3 Заголовок пункту додатка» (третій пункт другого підрозділу додатка В).

Посилання

При посиланні в тексті на джерела документальної інформації варто приводити порядковий номер за списком літератури, взятий у квадратні дужки.

При необхідності зробити посилання на стандарти, технічні умови, інструкції й інші подібні документи посилаються на документ у цілому чи на його розділи з вказівкою позначення і найменування документа, номера і найменування розділу. Посилання на окремі підрозділи, пункти й ілюстрації не допускаються.

У текстових документах проекту (роботи) не припустимі посилання на структурної одиниці графічної частини проекту (роботи).

 

РОЗДІЛ 3 ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДИПЛОМНОГО (КУРСОВОГО) ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

Структура пояснювальної записки

Пояснювальна записка дипломного (курсового) проекту (роботи) повинна складатися з таких структурних елементів:

– титульний лист;

– лист завдання;

– реферат;

– зміст;

– перелік скорочень, символів і спеціальних термінів з їхніми визначеннями (при необхідності);

– вступ;

– ОСНОВНА ЧАСТИНА;

– висновки;

– використані в проекті (роботі) джерела;

– додатки.

Основна частина пояснювальної записки дипломного (курсового) проекту (роботи) має складатися із загальної частини і спеціальної частини.

Загальна частина пояснювальної записки дипломного (курсового) проекту (роботи) повинна складатися з таких структурних елементів:

– розділ аналітичного огляду;

– розділ завдань проекту (роботи);

– розділ вибору та обґрунтування напрямку розв’язання завданьпроекту (роботи);

– розділ охорони праці і навколишнього середовища;

– розділ економіко-організаційної частини.

Спеціальна частина пояснювальної записки дипломного (курсового) проекту (роботи) повинна складатися з таких структурних елементів:

– розділи науково-дослідницької частини (при необхідності);

– розділи спеціальної частини (розділи, що відображають методику, зміст і результати виконаної роботи).

Послідовність розміщення структурних елементів матеріалу в пояснювальній записці дипломного (курсового) проекту (роботи) повинна бути такою:

– титульний лист;

– лист завдання;

– реферат;

– зміст;

– перелік скорочень, символів і спеціальних термінів з їхніми визначеннями (при необхідності);

– вступ;

– розділ аналітичного огляду (при необхідності);

– розділ завдань проекту (роботи) (при необхідності);

– розділ вибору та обґрунтування напрямку розв’язання завдань проекту (роботи) (при необхідності);

– розділи науково-дослідницької частини (при необхідності);

– розділи спеціальної частини (розділи, що відображають методику, зміст і результати виконаної роботи);

– розділ охорони праці і навколишнього середовища;

– розділ економіко-організаційної частини;

– висновки;

– використані в проекті (роботі) джерела;

– додатки.

Титульний лист

Титульній лист є першою сторінкою пояснювальної записки дипломного (курсового) проекту (роботи).

Титульний лист виконується на одному аркуші форматом А4 (210х297мм) і не має основного напису (без рамки).

Склад і форма титульного листа має відповідати зразку титульного листа дипломного проекту (роботи), який наводиться в додатку Г, чи курсового проекту (роботи), який наводиться в додатку Д.

Графи (поля) титульного листа повинні бути написані автором проекту (роботи) власноручно, розбірливим почерком з висотою літер не менше 2,5мм, чисто і охайно, чорнилом (пастою), однаково для всієї пояснювальної записки.

Допускається заповнювати графи (поля) титульного листа машинописними засобами з використанням пакетів прикладних комп’ютерних програм, при цьому тип шрифту має бути «Times New Roman» «курсів» з розміром шрифту – 14 пунктів.

На титульному листу наскрізний номер сторінки не ставлять, але його враховують.

Лист завдання

Лист завдання є другою сторінкою пояснювальної записки дипломного (курсового) проекту (роботи).

Лист завдання виконується на одному аркуші форматом А4 (210х297мм) і не має основного напису (без рамки).

Склад і форма листа завдання має відповідати зразку листа завдання, який наводиться в додатку Е.

Графи (поля) листа завдання повинні бути написані автором проекту (роботи) власноручно, розбірливим почерком з висотою літер не менше 2,5мм, чисто і охайно, чорнилом (пастою), однаково для всієї пояснювальної записки.

Допускається заповнювати графи (поля) листа завдання машинописними засобами з використанням пакетів прикладних комп’ютерних програм, при цьому тип шрифту має бути «Times New Roman» «курсів» з розміром шрифту – 12 пунктів.

На листу завдання наскрізний номер сторінки не ставлять, але його враховують.

Реферат

Лист реферату є третьою сторінкою пояснювальної записки дипломного (курсового) проекту (роботи).

Реферат виконується на аркушах форматом А4 (210х297мм). Обсяг реферату повинен бути не більше однієї сторінки. Сторінка реферату мусить мати рамку без основного напису.

Реферат повинен містити відомості про обсяг пояснювальної записки дипломного (курсового) проекту (роботи), кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, використаних в проекті (роботі) джерел, текст реферату та перелік ключових слів.

Заголовок "РЕФЕРАТ" пишеться у формі, прийнятій для заголовків розділів пояснювальної записки дипломного (курсового) проекту (роботи) без порядкового номера.

Ключові слова, що визначають розкриття суті записки, розміщують після тексту реферату в кількості від 5 до 15 слів, написаних у називному відмінку прописними (великими) буквами, розміщеними в рядок і розділеними комами.

Обсяг реферату має бути не більше 500 знаків та бажано, щоб він розміщувався на одній сторінці. Приклад складання реферату наведено у додатку Є.

На листі реферату наскрізний номер сторінки не ставлять, але рахують.

Зміст

Зміст виконується на аркушах форматом А4 (210х297мм). Кожна сторінка змісту мусить мати рамку й основний напис. Основний напис сторінки за формою додатка А виконується на першій сторінці змісту. На всіх інших сторінках пояснювальної записки дипломного (курсового) проекту (роботи) основний напис виконується за формою додатка Б.

Зміст включає перелік записів про структурні елементи документа, у кожний з яких входять:

– позначення структурного елемента (номер розділу, підрозділу і т. ін.);

– найменування структурного елемента;

– номер сторінки, з якої починається структурний елемент.

Усі заголовки пишуть рядковими (малими) літерами, крім першої.

Заголовок "ЗМІСТ" пишеться у формі, прийнятій для заголовків розділів пояснювальної записки дипломного (курсового) проекту (роботи) без порядкового номера.

На аркушах змісту наскрізні номера сторінки ставляться і рахуються.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти