ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Криворізький технічний університет

Кафедра моделювання та програмного забезпечення

Методичні вказівки

До ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (роботи)

для студентів спеціальності 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем» напряму підготовки 0804 «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання

Кривий Ріг

2010 р.

Укладач:Зубкевич В.Ю.

Відповідальний за випуск: Константінов Г.В.

Рецензент: Толмачов С.Т.

Наведені основні напрямки в проведенні підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) спеціальності 7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем ” і вимоги до тематики дипломного проекту (роботи), її змісту, обсягу, структури пояснювальної записки і графічної частини дипломного проекту (роботи).

Розглянуто на засіданні кафедри моделювання та програмного забезпечення Протокол № _9_ від 12 березня 2010 року Схвалено на вченій раді факультету інформаційних технологій   Протокол № _6_ від 15 березня 2010 року

 

ЗМІСТ

ЗМІСТ. 3

ВСТУП.. 4

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 6

1.1 Мета дипломного проектування. 6

1.2 Порядок проведення дипломного проектування. 7

1.3. Склад пакета документів дипломного проекту (роботи) 10

1.4. Вимоги і заходи щодо захисту дипломних проектів (робіт) 11

2 ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ) 13

2.1 Приклади єдиних тем дипломних проектів. 14

2.2 Приклади комплексних тем дипломних проектів. 14

3 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) 15

3.1 Структура пояснювальної записки. 15

3.2 Графічна частина дипломного проекту (роботи) 19

4 ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) 25

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА.. 29

 

ВСТУП

Методичні вказівки з виконання дипломних проектів (робіт) на кафедрі моделювання та програмного забезпечення (МПЗ) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - «інженер програміст», усіх форм навчання по спеціальності 7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем ”.

Ці методичні вказівки визначають основні напрямки в проведенні дипломного проектування студентами спеціальності 7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем ” і відповідають вимогам Державних стандартів, що діють на території України:

– ГОСТ 2.109-73 (СТ СЭВ 858-78, СТ СЭВ 1182-78) ЕСКД. Основные требования к чертежам. – Введ.01.07.74

– ГОСТ 2.104-68. (СТ СЭВ 140-74, СТ СЭВ 355-76) ЕСКД. Основные надписи. – Введ.01.07.74

– ГОСТ 2.701-84. ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению – Введ.01.07.85

– ГОСТ 19.002-80. Единая система алгоритмов и задач. Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения.

– ГОСТ 2.501-88 (СТ СЭВ 150-83) ЕСКД. Правила учета и хранения.

– Методичні вказівки щодо оформлення дипломного проекту (роботи) для спеціальності 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем» напряму підготовки 0804 «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання.-Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2010. – 60 с.

Запропоновані матеріали визначають вимоги до тематики дипломних проектів (робіт), їх змісту, обсягу, структури пояснювальної записки і графічної частини дипломних проектів (робіт).

Запропоновані правила виконання програмної і конструкторської документації доповнюють існуючі на кафедрі МПЗ подібні правила і повністю відповідають вимогам діючих державних стандартів.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета дипломного проектування

Дипломне проектування і захист проекту (роботи) є завершальним етапом у навчанні студентів, перевіркою їх здатністю працювати самостійно.

Мета дипломного проектування:

– узагальнити, закріпити, поглибити знання, одержані за весь час навчання в університеті, використання їх для обґрунтованого прийняття проектних рішень;

– ознайомитись із методикою і практично закріпити навички комплексної розробки систем у цілому та їх базових компонентів - програмного, інформаційного і лінгвістичного забезпечення для комплексів автоматизованого проектування (САПР) в промисловості, інформаційно-довідкових систем, комп'ютеризованих систем обробки інформації та управління, систем штучного інтелекту, системного програмного забезпечення ЕОМ, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень, автоматизованих інформаційних і навчаючих систем;

– придбати досвід в оформленні проектних та графічних матеріалів. Складання пояснювальних та розрахункових записок, специфікацій, експлуатаційної і технічної документації та відомостей на програмне забезпечення.

Порядок проведення дипломного проектування

На початку останнього семестру студентам-дипломникам видаються теми наукових напрямків, розроблені кафедрою; вони є визначаючими у виборі теми їх дипломних проектів (робіт). Під час переддипломної практики студенти виконують попередні проектні етапи майбутньої праці:

– засвоюють і фіксують існуючі функціональні інформаційні і технологічні аспекти в обраній предметній області;

– з керівником переддипломної практики з'ясовують і конкретизують наступні напрямки робіт;

– заздалегідь визначають тему дипломного проекту (роботи);

– складають специфікацію вимог до програмного забезпечення системи, що проектується.

Після складання заліку з практики керівник дипломного проектування видає студенту завдання на дипломне проектування встановленої форми [1], затвердженої завідуючим кафедрою. При складанні завдання керівник дипломного проекту (роботи) передбачає запрошення спеціальних консультантів із окремих розділів дипломного проекту (роботи) (наприклад, із технологічної частини проекту, із розділів економіки, організації виробництва та охорони праці і т.д.). За прийняті в проекті (роботі) технічні рішення, вірність всіх обчислень і якість креслень відповідає студент , автор дипломного проекту (роботи).

За час виконання проектних робіт студент зобов'язаний підготувати і пред'явити для оцінки спеціалістам (викладачам кафедри): завершений варіант пояснювальної записки (на чернетці), доповідь-анотацію на виконаний проект (роботу), графічні матеріали до пояснювальної записки, демонстраційну версію програмного забезпечення системи, яка була спроектована.

Для оцінки якості демонстраційної версії програмного забезпечення дипломного проекту (роботи) на кафедрі створюється спеціальна комісія і встановлюється термін демонстрації програмного забезпечення дипломного проекту (роботи). За результатами демонстрації програмного забезпечення комісія робить висновок, який повідомляється студенту. Завершений дипломний проект (робота), підписаний студентом і консультантами, висновок комісії про працездатність програмного забезпечення дипломного проекту (роботи) подаються керівнику дипломного проекту (роботи).

Із одержаних матеріалів керівником дипломного проекту (роботи) робиться висновок про можливість проведення попереднього захисту дипломного проекту (роботи).

У разі негативного висновку керівника дипломного проекту (роботи) цей випадок виноситься на засідання кафедри, на якому визначається індивідуальний плану випуску студента. Матеріали засідання кафедри, після затвердження деканатом факультету,

повідомляються студенту.

Після огляду на попередньому захисті та ухваленні дипломного проекту (роботи) керівник підписує титульний лист і разом із письмовим відгуком передає завідуючому кафедрою для затвердження.

У випадку негативного висновку за підсумками попереднього захисту дипломного проекту (роботи) питання індивідуального плану підготовки дипломного проекту (роботи) вирішує комісія на кафедрі. Рішення комісії затверджує декан факультету, а результати висновку повідомляються студенту.

Дипломний проект (робота), узгоджений кафедрою до захисту, направляється на рецензію. У разі, якщо завідуючий кафедрою вважає неможливим допустити студента до захисту дипломного проекту, це питання розглядається на кафедрі при участі керівника дипломного проекту (роботи). Протокол засідання кафедри подається декану факультету для затвердження.

Завідуючий кафедрою знайомить з рецензією як керівника, так і студента. Після цього дипломний проект (робота), рецензія і відгук керівника дипломного проекту (роботи) подається до Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) для захисту.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти