ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

Полтавський університет економіки і торгівлі

Кафедра економічної кібернетики

Інформатика

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів за фахом

6.030502 „Економічна кібернетика”

 

 

Підлягає поверненню до університету

 

Примірник № ____

 

 

ПОЛТАВА

2012

Автори: Ємець Є.М. доцент кафедри економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі, доцент, к.фіз.-матем. н.

Рецензенти: Козир О.О. доцент кафедри економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі, доцент, к.т.н.

Роскладка А.А. доцент кафедри економічної кібернетики Полтавського університету економіки і торгівлі, доцент, к. фіз.-матем. н.

Методичні рекомендації обговорено і схвалено на засіданні кафедри ЕК протокол №___

від „____”____________ 2012р.

 

Зав. кафедрою ЕК

_____________ проф. Рогоза М.Є.

 

 

“УЗГОДЖЕНО”

Декан факультету економіки і менеджменту

______________ доц. Ворона П.В. “_____” _________ 2012р.

 

 

“УЗГОДЖЕНО”

Директор навчального центру

_____________ доц. Герман Н.В.

“_____” _________ 2012р.

 

 

“УЗГОДЖЕНО”

Керівник НМЦУ ЯОД

_____________ доц. Огуй Н.І.

“_____” _________ 2012р.


Вступ

Методична розробка призначена для використання у якості посібника в процесі виконання курсової роботи з дисципліни “інформатика” протягом 2 семестру за фахом 6.030502 „Економічна кібернетика”. Курсове проектування є однією з форм самостійної роботи студента і сприяє засвоєнню теоретичних засад та отриманню студентами практичних навичок ефективного використання інформаційних технологій у професійній діяльності.

 

Мета і задачі курсової роботи

Основною метою даного курсового проектування є закріплення знань, умінь і практичних навичок отриманих студентами під час практичних, індивідуальних робіт та самостійного вивчення мови програмування Object Pascal; засвоїти основні поняття теорії алгоритмів та їх види; основні методи програмування на мові програмування Pascal та умови їх застосування; основні принципи роботи прикладного програмного забезпечення як широкого так і специфічного вжитку; використання прикладного програмного забезпечення для розв’язку задач економічного характеру; використання прикладного програмного забезпечення для розв’язку задач пов’язаних з прогнозуванням та аналізом економічних та соціальних процесів процесів; засвоїти основні правила розробки та оформлення курсових робіт і професійно-технічної документації.

Під час виконання курсової роботи студенти повинні показати знання, уміння та практичні навички складання алгоритмів та програм з використанням мови об’єктно-орієнтованого програмування Object Pascal у середовищі візуального програмування Delphi.

У процесі виконання курсової роботи студенти мають побудовати математичну модель задачі. Розробити та описати алгоритм розв’язування задачі. Скласти блок-схему алгоритму. Створити код проекту мовою Object Pascal.

За допомогою текстового редактора MS Word оформити звіт з курсової роботи у відповідності до вимог.

Методичні вказівки містять порядок виконання та вимоги до оформлення курсової роботи.

Основний напрямок тематики курсових проектів формується, розглядається та затверджується на засіданні кафедри. Студент може запропонувати власну тему з обґрунтуванням актуальності тематики, доцільності розроблення технічного завдання, яке затверджується керівником роботи.

Матеріал методичних вказівок має допомогти студентам краще засвоїти основні навички використання інформаційних технологій, що дозволить у подальшому полегшити виконання лабораторних і практичних завдань які використовують мови об’єктно-орієнтованого програмування.

 

Послідовність виконання курсової роботи

Отримання завдання (3-й тиждень семестру)

Після заповнення відповідної заяви (додаток А) завдання видається керівником курсової роботи у визначений термін на стандартному бланку (додаток Б) із переліку тем курсових робіт, затверджених на кафедрі.

Дослідження поставленої задачі та узгодження графіка виконання курсової роботи (3-й тиждень семестру)

На консультації підписати бланк завдання у керівника, узгодити з ним зміст завдання, перелік вимог до виконання, способи реалізації, а також скласти та узгодити графік виконання курсової роботи.

Аналіз завдання, постановка задачі, вивчення літератури (3-5-й тижні семестру)

На аналіз завдання, постановку задачі та вивчення літератури планується три тижні протягом яких слід ознайомитись з рекомендованою літературою та визначити методи розв'язку поставленої задачі.

У процесі постановки задачі слід визначитися з методами розв’язку поставленої задачі; вхідними та вихідними даними; обміркувати використання функцій тощо.

Реалізація завдання (6-9-й тижні семестру)

Процес реалізації поділяється на окремі етапи:

- розробка блок-схеми розв’язку задачі 6-й тиждень семестру
- Підготовити тестового прикладу для перевірки правильності роботи програми 6-й тиждень семестру
- написання та налагодження програми 7 – 9-й тижні семестру

У процесі виконання цієї частини роботи студенти можуть скористатись текстами лекцій, лабораторним практикумом та методичними вказівками.

Оформлення пояснювальної записки і передача роботи на перевірку (9-11-й тижні семестру)

Пояснювальна записка до курсової роботи оформлюється згідно діючих норм оформлення документації.

Перевірка та захист курсової роботи (12-13-й тижні семестру)

До захисту повинен бути представлений працюючий проект та пояснювальна записка до нього з відповідною рецензією. Захист курсової роботи відбувається у присутності комісії, склад якої затверджується на кафедрі. У процесі захисту студент має відповісти на питання стосовно проектування та оформлення представленої роботи та вміти користуватись інструментами Object Pascal.

Перелік рекомендованої літератури

1. Ковалюк Т.В. Основи програмування / Т.В. Ковалюк. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 544 c.

2. Архангельский А.Я. Язык Pascal и основы программирования в Delphi: учеб. пособие / А.Я. Архангельский. - 2-е изд. - М.: Изд-во Бином, 2008. - 496 с.

3. Delphi 7 / под ред. А.Д. Хомоненко. - СПб: БХВ - Санкт-Петербург, 2008. - 1216 с.

4. Немнюгин С.А. Turbo Pascal: программирование на языке высокого уровня : учеб. пособие / С.А. Немнюгин. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 544 с.

5. Шупрута В.В. Delphi 2006 на примерах / В.В. Шупрута. - СПб: БХВ - Санкт-Петербург, 2007. - 528 с.

6. Культин Н.Б. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi / Н.Б. Культин. - СПб: BHV-Санкт-Петербург , 1998. - 240 с.

7. Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О. Економічна кібернетика (інформатика): Навчально-методичний посібник. – Ч. 1. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – 199с.

8. Рогоза М.Є., Крещенко Л.Ф., Циганок О.О. Економічна кібернетика (інформатика): Навчально-методичний посібник. – Ч. 2. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – 517с.

9. XP: Windows, Word, Excel: Навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н., доц. Рогози М.Є. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2003. – 293 с.

10. Інформатика та комп¢ютерна техніка: Навчальний посібник / За заг. ред. к.т.н., доц. М.Є. Рогози. – Київ: Видавничий центр “Академія”, 2006. – 187с.

11. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н., доц. М.В. Макарової. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 642 с.

12. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. /За редакцією Пушкаря О.І./ – К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – 680 с.


 

ДОДАТКИ

 

Додаток А

Зразок заповнення заяви на одержання завдання на курсове проектування

 

 

Завідувачу кафедри ЕК .

Студента(ки) 1 курсу, групи ЕК-_____

факультету Економіки та менеджменту

спеціальності Економічна кібернетика

____________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові )

 

Заява

Прошу дозволити написання курсової роботи варіант №____ на тему _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ з дисципліни “Інформатика” і затвердити керівником _________________________________________________________.

 

_________________________ ________________________

(дата) (підпис)

 

 


Додаток Б

Зразок завдання на курсове проектування

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Кафедра економічної кібернетики

“Затверджую”

Зав. кафедрою ЕК__________

(підпис)

“____” __________ _____ р.

Завдання до курсової роботи

з дисципліни "Інформатика" студента факультету економіки та менеджменту ______________________________________________

(прізвище, ініціали)

Курс 1 Група ЕК-_____. Спеціальність «Економічна кібернетика»

Варіант № _____

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Електронні матеріали

Всі файли роботи на компакт-диску.

Графік представлення роботи:

отримання завдання 3-й тиждень семестру
дослідження поставленої задачі та узгодження графіка виконання курсової роботи 4-й тиждень семестру
аналіз завдання, постановка задачі, вивчення літератури 5 – 7-й тижні семестру
реалізація поставленої задачі 8-10-й тижні семестру
оформлення розрахунково-пояснювальної записки і передача роботи на перевірку 10 – 11-й тижні семестру
перевірка та захист курсової роботи 12–й тиждень семестру

Керівник роботи_____________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

ЗМІСТ

Вступ. 3

1. Мета і задачі курсової роботи. 3

2. Послідовність виконання курсової роботи. 4

3. Критерії оцінювання курсової роботи. 5

4. Вимоги до оформлення пояснювальної записки та вміст розділів 8

5. Перелік рекомендованої літератури. 13

Додаток А. Зразок заповнення заяви на одержання завдання на курсове проектування 14

Додаток Б. Зразок завдання на курсове проектування. 15

Додаток В. Зразок оформлення титульного аркуша. 16

Додаток Г. Приклад заповнення змісту пояснювальної записки. 17

Додаток Д. Зразок оформлення текстового документа. 18

Додаток Е. Зразок оформлення бібліографічного опису в списку літературних джерел 19

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти