ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Система показників ефективності праці, методика їх визначення

Рівень ефективності праці в ринковій економіці має характеризуватися системою взаємопов'язаних і доповнюючих один одного натуральних і вартісних показників, кожний з яких відбиває результат праці з того чи іншого боку і може використовуватись у господарському механізмі ринкової економіки у відповідності з його економічною природою і тією роллю, яку він здатний відіграти в тій чи іншій ланці господарювання (аналізі, плануванні, стимулюванні).

Аналітичний огляд літератури за темою дослідження

 

Дослідженню питань ефективності праці та її мотивації присвячено значну кількість публікацій вітчизняних і закордонних вчених-економістів. Серед них наукові праці Адамчука В.В., Багрової І.В., Богині Д.П., Машенкова В.Ф., Оучі У., Слєзінгера Г.Е., Струміліна С.Г., Чаянова О.В. та інших.

СТАТИСТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ТА ДИНАМІКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ

 

Статистичний аналіз рівня та динаміки середньорічної чисельності працівників

 

Прискорення темпів зростання продуктивності праці є однією з найголовніших умов підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. У практиці найчастіше використовують такі показники продуктивності праці:

ü виробництво валової продукції в порівняльних цінах з розрахунку на одного працівника, на одну людино/годину, зайнятих безпосередньо на даному сільськогосподарському виробництві;

ü прямі витрати праці (в людино/годинах) на виробництво одиниці зернових культур.

  Таблиця 1 Аналітичні показники динаміки
середньорічної чисельності працівників в рослинництві, тис. чол.  
Роки Рівень ряду Абсолютні прирости (зменшення),тис. чол. Темпи зростання (зменшення), % Темпи приросту (зменшення), % Абсолютне значення 1% приросту (зменшення), тис. чол.
базис-ний ланцю-говий базис-ний ланцю-говий базис-ний ланцю-говий
4,06 - - 100,0 100,0 - - -
3,62 -0,44 -0,44 89,2 89,2 -10,8 -10,8 0,041
3,08 -0,98 -0,54 75,9 85,1 -24,1 -14,9 0,036
3,12 -0,94 0,04 76,8 101,3 -23,2 1,3 0,031
3,06 -1 -0,06 75,4 98,1 -24,6 -1,9 0,031
3,04 -1,02 -0,02 74,9 99,3 -25,1 -0,7 0,031
3,01 -1,05 -0,03 74,1 99,0 -25,9 -1,0 0,030

 

Аналіз динаміки продуктивності праці і закономірностей її зміни у часі

Застосувавши метод найменших квадратів, одержуємо формули для коефіцієнтів лінійного тренду

(1)

. (2)

Коефіцієнти параболічного тренду задовольняють наступну систему нормальних рівнянь

Аналіз впливу факторів на рівень і динаміку продуктивності праці

 

На наступному етапі необхідно провести аналіз основних факторів, що впливали на загальний показник продуктивності праці. Вирішальним фактором є виробіток одного робітника, який, у свою чергу, залежить від факторів використання робочого часу і середньо-годинного виробітку одного робітника.

 

ОСНОВНІ РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ

 

Зростання ефективності праці забезпечує підвищення реального продукту і доходу, а тому воно є дуже важливим показником економічного зростання країни.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

1. В сучасних умовах розвитку аграрної економіки проблема підвищення продуктивності праці, яка поєднує ефективність використання робочої сили, земельних, матеріальних і фінансових ресурсів, належить до визначальних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Еременко В. А., Еськов А. Л. Управление производительностью в условиях экономики переходного периода: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2003. – 292 с.

2. Трудовий потенціал села / Гнибіденко І. Ф., Гудзінський С. О., Вітвіцький В. В. та ін. – К., 2003.

Навчально-методична література

2.1. Основна і додаткова література

Основна література

1. Економічна інформатика:Підручник. П/р В.П.Косарева.-2-ге вид.-М.:Фінанси й статистика, 2004.-592с.

2. Экономическая информатика, п/р П.В.Конюховского, СПб: Питер, 2000.- 560 с.: ил.

3. Гаєвський О.Ю. Інформатика, Навчальний посібник. Київ, «Видавництво А.С.К.», 2003. – 512 с.: іл..

4. Редько М.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 568 с.

5. Інформатика. Базовий курс. Підручник для вузів.-К.: Питер, 2002.-623с.

6. Гарнаєв А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.-Спб.:БХВ-Петербург,2002.

Додаткова література

7. Глинський Я.М. Практикум з інформатики.-Львів:Деол,2002.

8. Руденко В.Д. та ін. Практичний курс інформатики. К., Фенікс,2000.-168с.

9. Економічна інформатика: Введення в економічний аналіз інформаційних систем: Підручник. – М.:ИНФРА – М, 2005.-958с.

10. http://www.enterprise.com.ua/ - Принципи класифікації управлінських інформаційних систем.

11. 10 http://www.russianenterprisesolutions.com/reviews/kt1.html - Класифікація ринку інформаційних систем по масштабності систем.

12. http://www.bankreferatov.ru/db/m/24113C5F96B41D05C325711B006927AE - банк рефератів - „Лекції з інформаційних систем в економіці (УГНТУ).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти