ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра землеустрою і кадастру

Інститут агротехнологій

 

Кафедра землеустрою і кадастру

 

 

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Для студентів спеціальності « Землевпорядкування та кадастр»

 

Освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ»

 

м. Кам’янець- Подільський 2009 р

 

Укладачі: к.е.н.,доцент Л.Двойнос, к.с.-г.н.,в.о.доцента Бойко О.Г.,к.н.з держ.упр.,в.о.доцента Шелепницька І.П.,ст..викл.Жилінський В.Л.,ст..викл. Додурич В.В.,викл. Пушкар О.О.,викл.Поворознік Н.М.

 

 

Рецензенти: д.е.н.,професор Лотоцький І.І.

д.с-г.н.,професор Рихлівський І.П.

 

 

Розглянуто та схвалено на засідані

кафедри «Землеустрою і кадастру»

Протокол № від « _ « 20 р.

Розглянуто та схвалено на засідані

методичної комісії інституту агротехнологій

Протокол № від «_ « 20 р.

Розглянуто та рекомендовано до друку

методичною радою ПДАТУ

Протокол № від « _ « 20 р.

 


Загальні відомості

Завершальним етапом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" спеціальності "Землевпорядкування та кадастр" є дипломне проектування. Його мета: систематизація, поглиблення та закріплення теоретичних знань і застосування їх при вирішенні сучасних завдань землевпорядкування, розвиток навичок самостійної роботи, вдосконалення методів проектування.

Студент у процесі роботи над дипломним проектом зобов' язаний:

- вміти застосовувати теоретичні знання з вивчених дисциплін;

- знати і вміти використовувати сучасні методи економічного, екологічного та соціально-правового обгрунтування проектних рішень щодо організації та раціонального використання території агроформувань;

- вміти чітко формулювати свою думку;

- вміти аналізувати та узагальнювати досвід, набутий наукою і практикою з питань землевпорядкування;

- знати і вміти застосовувати екологічне та земельне законодавство;

- знати і дотримуватися стандарту як при написанні розрахунково-пояснювальної записки, так і при оформленні графічних матеріалів.

Перелічені вимоги є основними з вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності.

Дипломний проект студентом виконується самостійно під керівництвом викладача кафедри землеустрою і кадастру, а при комплексному проекті - ще й консультанта.

В обов'язки керівника дипломного проекту входить:

- видати завдання на дипломне проектування;

- допомогти в розробці календарного графіка роботи студента на період дипломного проектування;

- рекомендувати основну літературу, довідники, інструктивні та іншіджерела, з якими необхідно ознайомитись;


- проводити систематично, у визначені терміни, бесідизі студентом,надавати консультації;

- перевіряти виконання роботи;

- підготовити відгук про роботу студента над дипломним проектом.
Дипломник як автор проекту несе відповідальність за його якість та

повноту виконання. Тематика дипломного проектування студенту пропонується кафедрою. Він узгоджує її з керівником дипломного проектування ще до виїзду на переддипломну практику.

До дипломного проектування студент допускається після повного завершення теоретичного курсу навчання та виробничої практики. Студент зобов'язаний в період переддипломної виробничої практики зібрати матеріали, необхідні для розробки вибраної теми, що разом із виконанням навчального плану є умовою допуску до дипломного проектування.

Основними вимогами дипломного проекту є:

- чіткість і лаконічна послідовність викладення матеріалу;

- точність формулювання, конкретність використання результатів роботи;

- обґрунтованість висновків, рекомендацій, пропозицій;

- дотримання стандарту.

Термінологія, яка використовується при написанні текстової частини, повинна відповідати встановленій стандартами, а за їх відсутності — загальноприйнятій в науково-технічній літературі.

Забороняється застосовувати:

- різні науково-технічні терміни для одного й того ж поняття (синоніми);

- іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові;

- індекси стандартів (ДСГУ,ГСТУ,СТП.. СТТУ) без реєстраційного номера;


- математичні знаки без цифр,

- скорочення слів у тексті (винятком є загальноприйняті)

Робота над дипломним проектом повинна бути завершена за 5-10 днів до початку роботи Державної екзаменаційної комісії. Завершений дипломний проект проходить рецензування спеціалістами з виробництва і закінчується попереднім захистом на кафедрі.

Рекомендовані теми дипломних проектів

Теми дипломних проектів пропонуються кафедрою до початку проходження переддипломної виробничої практики. Вони повинні відображати сучасні види землевпорядних проектних робіт, які необхідні виробництву, та враховувати перспективи розвитку землевпорядної науки. У процесі проходження практики тема дипломного проекту може бути уточнена або ж студент може запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Орієнтовна тематика дипломних проектів

І. Дипломні проекти, які можуть виконуватися на глобальному рівні:

1 Генеральна схема використання та охорони земель.

2 Схема формування агроландшафтів.

ІІ. Дипломні проекти, які можуть виконуватися на регіональному рівні:

1 Схема землевпорядкування.

2. Схема використання й охорони земель, забруднених радіонуклідами.

3 Схема розвитку елементів інженерної інфраструктури.

4 Схема протиерозійних заходів.

5 Схема розвитку туризму та рекреації.

ІІІ. Дипломні проекти, які можуть виконуватися на локальному рівні

1 Генеральний план використання й охорони земель на території
сільської ради.

2 Проект межування земель на території сільської ради.


3 Проект формування землеволодінь та землекористувань на території
сільської ради.

4 Проект організації використання й упорядкування земель на
території сільської ради

5 Проект організації території СФГ. ВАТ, ЗАТ, інших акціонерних товариств, спілок, виробничих кооперативів та орендних колективів і об'єднань громадян.

6 Проект агроландшафтної організації території.

7 Проект організації використання і впорядкування земель в умовах радіаційного забруднення.

8 Проект контурно-меліоративної організації території.

9 Проект земельно-господарського устрою населеного пункту.

10 Проект упорядкування території окремих сівозмін (угідь).

11 Проект вилучення низькопродуктивних земель.

12 Проект землевпорядкування підприємств несільськогоспо-

дарського призначення.

IV. Дипломні проекти, які можуть виконуватися на рівні робочих:

1 Проект створення та упорядкування території саду, винограднику,

ягідника, інших плодоягідних, насаджень.

2 Проект створення та упорядкування території, виділеної під культурні пасовища.

3 Проект створення та упорядкування території, виділеної під зрошувані культурні пасовища.

4 Проект створення полезахисних лісосмуг.

5 Проект створення протиерозійних лісових насаджень.

6 Проект терасування схилів, виположення і засипки ярів.

7 Проект закладки і забудови колективних садів.

Дипломний проект передбачає:

- аналіз існуючого стану використання земель;

- розробку та обґрунтування проектних пропозицій з теми;


- розробку робочих проектів для окремих заходів у разі необхідності тощо.

Об'єктом дипломного проектування може бути територія агропромислового підприємства, територія сільської ради, адміністративного району, області, населеного пункту, фермерського господарства тощо.

Організація дипломного проектування

Відповідальність за організацію дипломного проектування несуть

інститут, кафедра та керівники.

Методичні основи розробки дипломного проекту

Зміст дипломного проекту

Дипломний проект виконується на основі глибокого вивчення теми внаслідок опрацювання землевпорядної, економічної та іншої спеціальної літератури з даної теми. Для цього використовують: підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, монографії, статті, реферативні журнали тощо. На основі цього вивчення пишеться перший розділ - огляд літератури.

В основі розробки дипломного проекту лежить фактичний матеріал, зібраний студентом під час проходження переддипломної виробничої практики. На основі вивчення та аналізу зібраних матеріалів пишеться другий розділ пояснювальної записки, який подає повну характеристику об'єкта проектування. У цьому розділі повинні бути параграфи, в яких подається повна характеристика існуючої організації території, стану та ефективності використання земель (агроформування району, сільської ради).

У кожному дипломному проекті залежно від теми і об'єкта вирішують конкретні проектні задачі відповідно до завдання, затвердженого кафедрою. Найбільш детально та обгрунтовано повинні бути розроблені основні питання теми, які стосуються організації використання земель і впорядкування їх території. Вони повинні вирішуватись з врахуванням


найновіших досягнень науки і передового досвіду, відображати актуальні завдання землевпорядкування. При цьому ретельно враховуються вимоги охорони земель, природи та навколишнього середовища загалом. Висвіт­ленню цих питань присвячується окремий розділ. Приблизний перелік спе­ціальних (проектних) розділів записки залежно від теми наведений у дод. Б.

Розроблені проектні рішення обґрунтовуються, а також визначається економічна ефективність проекту й порівнюється з існуючим станом.

В одному з розділів пояснювальної записки повинні бути викладені рекомендації щодо здійснення проектного рішення, зокрема рекомендації щодо виносу проекту в натуру. На частину землекористування (сівозміну або інший земельний масив) складається рисунок виносу проекту в натуру, який додається до пояснювальної записки.

Розділ '"Охорона праці" повинен бути присвячений розробці питань поліпшення умов праці, техніці безпеки та запобіганню травматизму при камеральній та польовій роботі із землевпорядкування.

Розділ "Охорона природи та навколишнього середовища" присвячується охороні довкілля в межах об'єкта проектування.

У кінці подаються висновки, які відображають суть проектного рішення, дають оцінку ефективності, рекомендації щодо втілення проекту. Наводяться техніко-економічні показники проекту.

Дипломний проект повинен містити елементи дослідження із заданої теми. Результати досліджень, які використовуються у дипломному проекті, як правило, студенти доповідають ще на науковому гуртку і на науковій студентській конференції. На кафедрі розроблена методика проведення наукових досліджень, в якій визначено способи вивчення певних питань, можливість використання сучасних економіко-математичних методів (EMM) досліджень та ЕОМ окремих методів програмування, послідовність робіт та обгрунтування висновків і пропозицій.

 


Написання реферату

У текстовій частині дипломного проекту після титульного аркуша та завдання подається реферат обсягом 0,5-1,0 сторінка.

Основна мета реферату - подання в стислому вигляді найточнішої й достатньо повної інформації про суть дипломного проекту. Викладення в


тексті завдання та змісту дипломного проекту повинно бути чітким і коротким, без повторення назв розділів і підрозділів.

При написанні реферату використовується загальноприйнята термінологія. Зразок реферату наведено в дод. Ж.

Згідно зі стандартом реферат повинен містити такі відомості:

- УДК;

- тему, прізвище дипломника;

- обсяг і мету розробки дипломного проекту (кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, додатків, використання літературних джерел тощо);

- виклад науково-методичних основ;

- характеристику об'єкта, оцінку;

- пропозиції щодо нової організації об'єкта;

- економічну ефективність.

Д о д а т к и

 

 


Додаток А

Форма завдання на дипломне проектування Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра "ЗАТВЕРДЖУЮ"
«Землеустрою і кадастру» Зав. кафедри _

ЗАВДАННЯ

до дипломного проекту

Студента____________________________________

(прісище,імя,по батькові)

1. Тема дипломного проекту_____________________________________________ ______________________________________________ ______________________

____________________________________________________________________

Затверджена наказом по університету № від « » р.

2. Термін здачі студентом закінченого дипломного проекту «___» р.

3. Вихідні дані дня дипломного проекту :________ _____________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________4.Перелік питань, які необхідно розробити: (наводиться зміст, який містить пункти і підпункти усіх розділів) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

5.Перелік графічного матеріалу ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.Консультанти з розділів дипломного проекту:

(підпис, наук. ступ.,вчене звання, ініціали та прізвище)

_________________________________________________________________________________________________

(підпис,наук,ступ.,вченезвання,ініціалитапрізвище) _________________________________________________________________________________________________

(підпис, наук, ступ., вчене звання, ініціали та прізвище)

7.________________ Дата видачі завдання _ «__» р.

Керівник_____________________________________

(підпис, наук, ступ, вчене звання, ініціали та прізвище)

Завдання прийняв до виконання «___»_____________ р.

 

Студент_____________

(підпис)

 

 


Додаток Б Орієнтовні теми та програми написання дипломних проектів

Графічна частина.

І .План агровиробничих груп ґрунтів.

2. План існуючого використання земель.

3.Картограма розподілу земель за інтенсивністю використання.

4.Проект землевпорядкування фермерського господарства.

 

Графічна частина

1. План агровиробничих груп грунтів.

2.План існуючого використання земель.

З.Картограма розподілу земель за інтенсивністю використання.

4.Проект впорядкування території ріллі сільськогосподарського

підприємства.


Графічна частина

1.План агровиробничих груп грунтів.

2.Картограма оцінки придатності території для розміщення

багаторічних насаджень.

З.Проект упорядкування території багаторічних насаджень.

4.Фрагмент детального розміщення насаджень в межах кварталу.

 


Графічна частина

І.План агровиробничих груп грунтів.

2.Картограма оцінки рослинного покриву.

З. Проект упорядкування території пасовищ.

4.Фрагмент варіантів проектного рішення.

 


Графічна частина проекту

1. Контурний або топографічний план місцевості (об'єкта) з

відображенням наявної геодезичної опори.

2.Технічний проект землевпорядкування.

З.Робоче креслення перенесення проекту в натуру.

4Схеми способів перенесення в натуру окремих об' єктів проекту. 5.Показники оцінки точності перенесення проекту (таблиці).

Графічна частина

1.Розміщення кореспондуючих пунктів та основних вантажопотоків.

2Варіанти плану траси дороги.

3. Поздовжній профіль дороги.

4.Пропозиції щодо удосконалення організації території з врахуванням прийнятого проекту розміщення доріг.


Тема. Складання проектного плану і обгрунтування способів обчислення загальної площі та площі земельних угідь землекористувань на території міської (сільської) ради

Вступ

 

1.Науково-методичні основи складання проектних планів, обчислення

площ землекорисгувань та земельних угідь.

 

2.Коротка характеристика природних умов об" єкта (загальні відомості

про територію місцевої ради, клімат, рельєф, грунти, рослинний

покрив, гідрографія).

 

3. Економічні показники землекористування на території міської(сільської) ради.

3.1 .Розподіл земель за землекористувачами і цільовим використанням за формулою 6-зем, розподіл земель за формами власності.

3.2.Показники використання земель в основних галузях народного господарства.

 

4.Характеристика наявних планово-картографічних матеріалів і їх

оцінка, як геодезичної основи обчислення площ.

 

5Складання проектного плану (нанесення на планову основу меж

території місцевої ради та меж землекорисгувань, нанесення меж

земельних угідь, оформлення проектного плану).

 

6.Обчислення площі території місцевої ради та площі окремих

землекористувань (обгрунтування способів, техніка виконання робіт).

7.Обчислення площі земельних угідь (обгрунтування способів, техніка

виконання робіт).

 

8.Складання кальки контурів, контурної відомості порівняльної

експлікації та експлікації земель за формулою 6-зем, до оформлення

проектного плану.

 

9.0цінка точності обчислення площ (оцінка точності обчислення площ

за результатами польових вимірювань, оцінка точності залежно

від точності планової основи, оцінка точності залежно від

способу обчислення площ. Загальна оцінка площі місцевої ради,

окремих землекористувань, контурів угідь).

 

Висновки і пропозиції.

 

Список використаних джерел

 

Графічна частина

1 План існуючого обліку використання земель.

2Проектний план земель міської ради.

З.Калька контурів.

4 Порівняльна експлікація земель за землекористувачами і угіддями.

 

 


Тема. Планування землекористувань на території сільської ради.

 

Вступ

 

1. Правові та методичні основи планування землекористувань (огляд літератури).

 

2.Характеристика об' єкта проектування.

2.1 .Загальні відомості.

2.2. Природні умови.

2.3.Реалізація земельної реформи.

2.4. Аналіз еколого-економічного стану землекористувань на території сільської ради.

 

3.Планування землекористувань на території сільської ради.

3.1.Розподіл сільськогосподарських угідь недержавного с.-г.

підприємства на земельні частки (паї).

3.2.0рганізація сільськогосподарських підприємств на засадах

приватної власності на землю.

З.З.Проект планування землекористувань новостворених підприємств.

3.4.Оцінка землекористувань.

3.5.0рганізація використання земель.

З.6.Реалізація проектних рішень.

 

4. Охорона природи та навколишнього середовища.

 

5.Охорона праці.

 

6. Ефективність проекту.

 

Висновки і пропозиції

 

Список використаних джерел

Графічна частина

 

1.План існуючої організації території сільської ради.

2Картограма агровиробничих груп грунтів.

З.Проект планування землекористувань.

4.Проект організації території новостворених господарств.

5.Фрагмент проектних рішень

 


 

Додаток В

 

Зразок календарного плану

 

Календарний план виконаних робіт

    Ета­пи ро-боти     Розробка проектного рішення     Робота над текстовою Робота над графічною   частиною ДП частиною ДП     Термін виконання   Відмітка керівника ДПпро вико нання
І Отриманнязавдання. Вивчення: рекомендованої літерагури з теми ДП. Вивчення об'єкта. Аналіз існуючого стану   Складання програми.   Написання пояснювальної записки (рис. 1-3)   Заготовка матеріалів для   виготовлення   графічної частини    
І І     Розробка проектного рішення   Написання проектної частини (розд. 4-6) Виготовлення планової основи для основного варіанта (план агро виробничих груп ґрунтів, план рсзподілу земель за джерелами власності).    
  ІІІ     Екологічне обгрунтування проекту. Складання ЕММ, розв'язання задачі в 3 варіантах. Написання висновків і пропозицій. Кінцеве редагування й переписуиання пояснювальної записки. Викреслення основного варіанта проектного рішення та інших графічн их документів.    
ІV Кінцеве оформлення ДІЇ 'Здача пояснювальної записки керівнику ДП. Виправлення зауважень. Здача ДП на рецензування Кінцеве оформлення ілюстрованих матеріалів, виготовлення таблиць, нормоконтроль .  
  Y   Підготовка до захисту   в ДЕК Написання доповіді й   погодження її з керівником ДП   Виправлення зауважень в графічній частині    

ДодатокД

Зразок оформлення титульної сторінки програми

Міністерство аграрної політики України

Подільський державний аграрно-технічний університет

Інститут агротехнологій

Кафедра землеустрою і кадастру

.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри

" " 20_ р.

ПРОГРАМА і календарний план

виконання дипломного проекту на тему:___----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (господарство,підприємство,рада,район,область)_______________________

 

 

Дипломник ---------------------------------------------------

Керівник --------------------------------------------------

 

 

Камянець-Подільський ,20___р.

 

 


Додаток Е

Зразок оформлення титульного аркуша текстової частини дипломного проекту

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра землеустрою і кадастру

 

Допускається до захисту

 

" 20 р.

Зав. кафедри:

КОНОВЧУК ІВАН ІВАНОВИЧ

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

 

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

на тему: "ПРОЕКТ УПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВГІДЬ І СІВОЗМІН З

Реферат

Проект організації використання та впорядкування території Маківської сільської ради Дунаєвецького району Хмельницької області. Коновчук І.І. - Дипломний проект. Кафедра землеустрою і кадастру. –Камянець-Подільський, ПДАТУ, 2009. 101 с текст, част., 2 рис, 24 табл., 35 джерел, 9 арк. графіч. част, формату А1.

Висвітлено науково-методичні основи..............................

Дано характеристику об'єкта і оцінку .................................

Запропоновано нову організацію..........................................

Вартість валової продукції становить ..................................

 


Додаток З

Список використаних джерел

 

Список використаних джерел регламентується нормативними документами і бібліографічним описом — сукупністю бібліографічних відомостей про документ, наведених за певними правилами, необхідних і достатніх для загальної характеристики та ідентифікації документа.

Приклади бібліографічних описів

Закови і постанови

Про плату за землю: Закон України // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природнош середовища. — 1996, -№ 1.-С.225-226.

Книга одного автора

Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України. -К.: Юрінком, І 998. - 243с.

Книга двох авторів

Залуцький LP., Гнаткович ДІ. Організація раціонального використання і охорони земель в умовах здійснення земельної реформи. - Львів, 1999.

Із збірника наукових праць

Тібілова Л.М., Шевченко Є.І. Ґрунтовий покрив як компонент ландшафту і фактор проектування // Вісник ЛДАУ. Землевпорядкування і земельний кадастр. – 1998. - № 3.-С.69-73.

Автореферат

Обгрунтування комплексу територіальних природоохоронних заходів

при організації використання земельних ресурсів Хмельницької області. Автореф. дис... к.е.н.- Київ. 2002. -24с.


Статті із журналу

Третяк AM. Шляхи розвитку земельного законодавства в Україні // Землевпорядний вісник. - 2005. - №2. - С.6-8.

Стандарти

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіт у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. - К., 1995. - 38с.

Довідники

Довідник із землеустрою / За ред. Л.Я.Новаковського. - К.: Урожай, 1989. - 352с.

Із газети

Кучма Л.Д Доповідь на Всеукраїнській нараді з питань агропромислового комплексу України, Київ, 10 січні 1997р. // Сільські вісті. -1997.-15 січня.

 

 


Додаток И

Зразок штампа, що поміщається на графічних матеріалах дипломних і курсових проектів (робіт) розміри подані в мм;

Призначення граф штампа:

1. скорочена назва;

2.вид графічного матеріалу (Дипломний проект);

3.назва інституту;

4.назва теми дипломного проекту;

5.назва конкретного графічного матеріалу;

6.у чисельнику показується порядковий номер графічногоматеріалу, в знаменнику - загальна кількість графічних матеріалів дипломного проекту;

7.пишеться слово "дипломник";

8. підпис дипломника;

9.ініціали та прізвище дипломника;

1 0. пишеться слово керівник";

11 .підпис керівника;

12.наукове звання, ініціали та прізвище керівника;

ІЗ.пишеться слово '"нормоконтроль";

14.підпис особи, яка здійснювала нормоконтроль (якщо спеціального нормоконтролю немає, його роль виконує керівник проекту);

15.наукове звання, ініціали та прізвище особи, яка здійснювала нормоконтроль (якщо спеціального нормо контролю немає його, роль виконує керівник проекту);

16.назва кафедри та рік виконання дипломного чи курсового проекту (роботи).


Бібліографічний список

1. ДСТУ1. 4-93 Стандарт підприємства. Основні положення - К: Держстандарт України, 1993. - 9с.

2. ДСТУ 1.5.-93 Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та зміст стандартів. - К.: Держстандарт України, 1993. - 78с.

3. ДСТУ3008-95 Документація. Звіт у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. -К: Держстандарт України, 1993. - 37с.

4. ДСТУ 2394-94 Інформація з бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис документа -К: Держстандарт України, 1994.-40с.

5. Гаврилюк В. І. Стандарт підприємства. Дипломні і курсові проекти (роботи). Загальні вимоги до оформлення. СТП186-1 -99. -Львів, 1999.-26с.

6. Горлачук В. В. Дипломне проектування: Методичні рекомендації- Львів, 1999.

7. Казьмір П.Г., ЛютийЯ.І.., Мицай М.А. Землевпорядне проектування.: Учбовий посібник по підготовці дипломних проектів, - Львів, 1990.

8. Кондратенко К.Я., Тібілова Л.М., Столярчук ДІ. Стандарт підприємства СТ 7.070904. Оформлення графічних і текстових матеріалів навчального процесу. Загальні вимоги. СТ 7.07090496. - Дубляни, 1996. - 25с.

9. Кондратенко КЯ. Стандарт підприємства СТП 5.07090698. Вимоги до оформлення курсових і дипломних проектів та інших матеріалів навчального процесу за спеціальністю 5.070906 "Землевпорядкування". - Львів, 1998. - 30с.

 

 


Зміст

1.Загальні відомості.............................................. ………………………...З

2.Рекомендовані теми дипломних проектів………………………………….5

3.Матеріали для дипломного проектування....... …………………………7

4.Організація дипломного проектування............ …………………………8

4 .1. Розробка завдання на дипломне проектування …………………….8

4.2.Програма дипломного проектування і календарний план його

виконання....................................................... …………………………9

4.3.0рганізація роботи при дипломному проектуванні …………….12

5Методичні основи розробки дипломного проектування …………….13

5.1.Зміст дипломного проекту.......................... …………………………13

5.2 Підбір, опрацювання та підготовка огляду літератури з теми ……...15

5.3. Оформлення розрахунково-пояснювальної записки …………….17

5.4.Написання реферату................................... …………………………21

5.5.0формлення бібліографічного списку....... ………………………….21

5.6.0формлення додатків до дипломного проекту ……………………22

5.7.Виготовлення та оформлення графічних матеріалів …………….22

5.8.Перевірка та рецензування дипломних проектів ……………………25

5.9.Підготовка до захисту дипломного проекту …………………………28

Додатки................................................................ …………………………ЗО

Бібліографічний список...................................... ………………………….49

Інститут агротехнологій

 

Кафедра землеустрою і кадастру

 

 

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Для студентів спеціальності « Землевпорядкування та кадастр»

 

Освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ»

 

м. Кам’янець- Подільський 2009 р

 

Укладачі: к.е.н.,доцент Л.Двойнос, к.с.-г.н.,в.о.доцента Бойко О.Г.,к.н.з держ.упр.,в.о.доцента Шелепницька І.П.,ст..викл.Жилінський В.Л.,ст..викл. Додурич В.В.,викл. Пушкар О.О.,викл.Поворознік Н.М.

 

 

Рецензенти: д.е.н.,професор Лотоцький І.І.

д.с-г.н.,професор Рихлівський І.П.

 

 

Розглянуто та схвалено на засідані

кафедри «Землеустрою і кадастру»

Протокол № від « _ « 20 р.

Розглянуто та схвалено на засідані

методичної комісії інституту агротехнологій

Протокол № від «_ « 20 р.

Розглянуто та рекомендовано до друку

методичною радою ПДАТУ

Протокол № від « _ « 20 р.

 


Загальні відомості

Завершальним етапом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" спеціальності "Землевпорядкування та кадастр" є дипломне проектування. Його мета: систематизація, поглиблення та закріплення теоретичних знань і застосування їх при вирішенні сучасних завдань землевпорядкування, розвиток навичок самостійної роботи, вдосконалення методів проектування.

Студент у процесі роботи над дипломним проектом зобов' язаний:

- вміти застосовувати теоретичні знання з вивчених дисциплін;

- знати і вміти використовувати сучасні методи економічного, екологічного та соціально-правового обгрунтування проектних рішень щодо організації та раціонального використання території агроформувань;

- вміти чітко формулювати свою думку;

- вміти аналізувати та узагальнювати досвід, набутий наукою і практикою з питань землевпорядкування;

- знати і вміти застосовувати екологічне та земельне законодавство;

- знати і дотримуватися стандарту як при написанні розрахунково-пояснювальної записки, так і при оформленні графічних матеріалів.

Перелічені вимоги є основними з вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності.

Дипломний проект студентом виконується самостійно під керівництвом викладача кафедри землеустрою і кадастру, а при комплексному проекті - ще й консультанта.

В обов'язки керівника дипломного проекту входить:

- видати завдання на дипломне проектування;

- допомогти в розробці календарного графіка роботи студента на період дипломного проектування;

- рекомендувати основну літературу, довідники, інструктивні та іншіджерела, з якими необхідно ознайомитись;


- проводити систематично, у визначені терміни, бесідизі студентом,надавати консультації;

- перевіряти виконання роботи;

- підготовити відгук про роботу студента над дипломним проектом.
Дипломник як автор проекту несе відповідальність за його якість та

повноту виконання. Тематика дипломного проектування студенту пропонується кафедрою. Він узгоджує її з керівником дипломного проектування ще до виїзду на переддипломну практику.

До дипломного проектування студент допускається після повного завершення теоретичного курсу навчання та виробничої практики. Студент зобов'язаний в період переддипломної виробничої практики зібрати матеріали, необхідні для розробки вибраної теми, що разом із виконанням навчального плану є умовою допуску до дипломного проектування.

Основними вимогами дипломного проекту є:

- чіткість і лаконічна послідовність викладення матеріалу;

- точність формулювання, конкретність використання результатів роботи;

- обґрунтованість висновків, рекомендацій, пропозицій;

- дотримання стандарту.

Термінологія, яка використовується при написанні текстової частини, повинна відповідати встановленій стандартами, а за їх відсутності — загальноприйнятій в науково-технічній літературі.

Забороняється застосовувати:

- різні науково-технічні терміни для одного й того ж поняття (синоніми);

- іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові;

- індекси стандартів (ДСГУ,ГСТУ,СТП.. СТТУ) без реєстраційного номера;


- математичні знаки без цифр,

- скорочення слів у тексті (винятком є загальноприйняті)

Робота над дипломним проектом повинна бути завершена за 5-10 днів до початку роботи Державної екзаменаційної комісії. Завершений дипломний проект проходить рецензування спеціалістами з виробництва і закінчується попереднім захистом на кафедрі.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти