ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Пояснювальна записка згідно з вимогами повинна мати відповідну структуру

Вступ.Формулюється суть даної теми, її значення й актуальність, завдання проекту, основні вихідні матеріали, подається коротка характеристика складових частин дипломного проекту.

Теоретичний розділ.Подасться аналітичний огляд літератури з основних питань теми, оцінка та висновки з нього, способи розв'язання проектної задачі. Назва розділу формулюється відповідно до теми.

Характеристикаоб'єкта. Подається характеристика об'єкта (аналізуються природно-екологічні умови).

Проектна частина.Наводиться зміст проектного рішення, вказуються методи, прийоми та нормативи, які використано при вирішенні того чи іншого питання проекту, його правове, екологічне та інше обгрунтування. Проектна частина поєднує декілька підрозділів залежно від теми.

Економічна ефективність проектного рішення.Подаються розрахунки, які показують економічну ефективність окремих заходів, передбачених проектом.

Зміст розділів "Охорона праці" та "Охорона навколишнього середовища" узгоджується з консультантами.

Висновки та пропозиціїУ стислій формі висвітлюється суть проектного рішення, його ефективність, практичне значення розробки для виробництва. Подаються рекомендації щодо реалізації проектного рішення загалом або окремих його питань, які, на думку автора, доцільно втілити у виробництво.

Орієнтовні зразки програми окремих тем пояснювальних записок із деталізацією до параграфів наведено в дод. Б, які в процесі дипломного проектування уточняються і деталізуються з врахуванням особливостей об' єкта та поставленого завдання.

У другій частиніпрограми відповідно до проектного завдання вказуються повні й точні назви кожного з рисунків. Загальна кількість


стандартних листів формату А-1, які подаються на захист становить дев'ять. До обов'язкових таблиць, які, крім рисунків, подаються на захист, належить таблиця "Техніко-економічні показники проекту".

У третій частиніподається список основних літературних джерел за темою, які є обов'язковими для опрацювання.

У четвертій частинівідображається хід роботи над дипломним проектом: початок і закінчення дипломного проектування, початок і закінчення окремих етапів проектування, зміст цих етапів і терміни звітності дипломника перед кафедрою про виконання запланованої роботи.

На кафедрі землеустрою і кадастру прийнято виділяти такі етапи:

I етап- підготовчий. Він охоплює складання програми підготовки
дипломного проекту, написання другого розділу пояснювальної записки,
підготовку вихідної планової основи.

II етап- розробка проектного рішення. Опрацювання літератури за
темою, пишуть перший розділ пояснювальної записки (огляд літератури),
розробляють проектне рішення, проводять аналіз варіантів. З графічної
частини виготовляють рисунки, які відображають існуючий стан, план
агровиробничих груп.

III етап- підготовка матеріалів проектного рішення. Написання проектних розділів пояснювальної записки, розділів "Охорони праці" та "Охорона навколишнього середовища", вступу, висновків і пропозицій. Виготовляють основу проектного плану основного варіанта.

IV етап- остаточне оформлення текстової й графічної частини, редагування та оформлення в чистовому варіанті пояснювальної записки, подання її на кафедру. Остаточне оформлення графічної частини.

V етап- підготовка до захисту. Виготовлення допоміжних ілюстративних матеріалів (таблиці, графіки тощо). Внесення поправок після зауважень рецензента, підготовка доповіді до захисту дипломного проекту,


відвідування оглядових лекцій, повторення теоретичного матеріалу з профілюючих дисциплін.

Контроль за ходом дипломного проектування здійснюється кафедрою, яка визначає терміни рубіжного контролю, з якими слід ув'язувати початок і закінчення кожного етапу. Зміст календарного плану поданий у дод. В.

Уточнена програма і календарний план оформляються в двох примірниках і подаються на затвердження завідувачу кафедри.

4.3. Організація роботи при дипломному проектуванні

Успішне завершення роботи над дипломним проектуванням залежить від ефективності її організації. З цією метою для студентів-дипломників проводиться оглядова лекція, в якій висвітлюються питання, пов'язані з особливостями роботи над різними темами, основними етапами роботи, рекомендації щодо роботи над основними питаннями розрахунково-пояснювальної записки, підбір і використання спеціальних літературних джерел для аналітичного огляду літератури, подаються вказівки щодо виготовлення та оформлення графічних матеріалів, режиму роботи. Крім того, звертається увага на основні недоліки дипломних проектів попередніх років і зауваження голови ДЕК тощо.

Студентам-дипломникам, які працюють над дипломним проектом виділяється спеціальна аудиторія, яка повинна бути відповідно обладнана.

Дипломний проект повинен виконуватися студентом в аудиторії, а розпорядок робочого дня - узгоджуватися з режимом робочого дня працівників університету. Робота поза аудиторією (в бібліотеці, архівах та інших місцях) погоджується з керівником дипломного проекту. Консультації повинні проводитися не менше двох разів на тиждень. Керівник вказує студенту загальний напрям розв'язання поставленого завдання, звертає увагу на основні моменти, детальніше пояснює складні місця тощо.

Дипломний проект вважається завершеним, коли виконані всі програмні питання та оформлена згідно зі стандартом графічна частина.


Виконаний дипломний проект, підписаний студентом і консультантами, подається на перевірку керівникові. Підписана керівником розрахунково-пояснювальна записка і графічна частина з відгуком керівника про роботу студента подасться за 10 днів на кафедру, а далі - на рецензію.

Перед захистом проекту на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) проводять попередній захист дипломного проекту, що для студента є важливим, оскільки тут виявляються недопрацьовані моменти, слабкі місця в доповіді, вказується, на що слід звернути увагу при захисті в ДЕК. Якщо студент не зумів попередньо захистити виконаний дипломний проект, то до захисту в ДЕК він не допускається.

Методичні основи розробки дипломного проекту

Зміст дипломного проекту

Дипломний проект виконується на основі глибокого вивчення теми внаслідок опрацювання землевпорядної, економічної та іншої спеціальної літератури з даної теми. Для цього використовують: підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, монографії, статті, реферативні журнали тощо. На основі цього вивчення пишеться перший розділ - огляд літератури.

В основі розробки дипломного проекту лежить фактичний матеріал, зібраний студентом під час проходження переддипломної виробничої практики. На основі вивчення та аналізу зібраних матеріалів пишеться другий розділ пояснювальної записки, який подає повну характеристику об'єкта проектування. У цьому розділі повинні бути параграфи, в яких подається повна характеристика існуючої організації території, стану та ефективності використання земель (агроформування району, сільської ради).

У кожному дипломному проекті залежно від теми і об'єкта вирішують конкретні проектні задачі відповідно до завдання, затвердженого кафедрою. Найбільш детально та обгрунтовано повинні бути розроблені основні питання теми, які стосуються організації використання земель і впорядкування їх території. Вони повинні вирішуватись з врахуванням


найновіших досягнень науки і передового досвіду, відображати актуальні завдання землевпорядкування. При цьому ретельно враховуються вимоги охорони земель, природи та навколишнього середовища загалом. Висвіт­ленню цих питань присвячується окремий розділ. Приблизний перелік спе­ціальних (проектних) розділів записки залежно від теми наведений у дод. Б.

Розроблені проектні рішення обґрунтовуються, а також визначається економічна ефективність проекту й порівнюється з існуючим станом.

В одному з розділів пояснювальної записки повинні бути викладені рекомендації щодо здійснення проектного рішення, зокрема рекомендації щодо виносу проекту в натуру. На частину землекористування (сівозміну або інший земельний масив) складається рисунок виносу проекту в натуру, який додається до пояснювальної записки.

Розділ '"Охорона праці" повинен бути присвячений розробці питань поліпшення умов праці, техніці безпеки та запобіганню травматизму при камеральній та польовій роботі із землевпорядкування.

Розділ "Охорона природи та навколишнього середовища" присвячується охороні довкілля в межах об'єкта проектування.

У кінці подаються висновки, які відображають суть проектного рішення, дають оцінку ефективності, рекомендації щодо втілення проекту. Наводяться техніко-економічні показники проекту.

Дипломний проект повинен містити елементи дослідження із заданої теми. Результати досліджень, які використовуються у дипломному проекті, як правило, студенти доповідають ще на науковому гуртку і на науковій студентській конференції. На кафедрі розроблена методика проведення наукових досліджень, в якій визначено способи вивчення певних питань, можливість використання сучасних економіко-математичних методів (EMM) досліджень та ЕОМ окремих методів програмування, послідовність робіт та обгрунтування висновків і пропозицій.

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти