ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Підбір, опрацювання та підготовка огляду літератури з теми

Студент до опрацювання дипломного проекту повинен добре уяснити суть поставленої задачі, ознайомитись з можливими методами її розв'язання і на основі критичного аналізу і з врахуванням конкретних умов вибрати найбільш доцільний шлях. Для цього потрібно опрацювати відповідні розділи навчальної літератури, діючі інструктивні та методичні матеріали, ознайомитись з новими науковими розробками з даної теми. На основі опрацьованого матеріалу готується теоретичний розділ пояснювальної записки у формі аналітичного огляду літератури.

Основне призначення огляду - систематизоване узагальнення спеціальної літератури з теми дипломного проекту. Огляд проводиться, як правило, з кожного ключового розділу дипломного проекту, з яких передбачається поглиблена проробка проектного рішення та проведення науково-дослідної роботи.

Аналітичний огляд містить аналіз опрацьованих літературних джерел, їх критичну оцінку, а також оцінку існуючих підходів й методів обгрунтування проектних рішень (дослідження).

Аналітичний огляд у структурному відношенні поділяється на вступ, основну частину і висновки, але як окремі параграфи в тексті вони не виділяються. У вступі формулюється мета огляду і вказуються питання, які підлягають йому. Основна частина огляду - це концентрована інформація про стан і тенденцію розвитку теорії у розв'язанні аналогічних задач. У ньому слід відобразити загальноприйняті погляди на суть, зміст та основні шляхи розв'язання поставленої задачі. Водночас, слід відобразити нові погляди та передовий досвід, що знайшли відображення в нових наукових працях, висловити свої судження про них і можливості їх використання при опрацюванні та обгрунтуванні рішень в дипломному проекті, вказати на зональні особливості вирішення питань теми та особливості, зумовлені специфікою об'єкта Особлива увага при цьому звертається на суперечливі дані або рекомендації. 15


Огляд літератури - це концентрована інформація про сучасний та перспективний стан і тенденцію розвитку досліджуваної теми. Тому в завершальній частині огляду доцільно зробити коротке узагальнення і висновки про вивченість проблеми з даної теми та про напрям подальшого дослідження, подати аргументовану оцінку стану і подальшого розвитку техніко-економічних аспектів теми.

Робота над оглядом літератури складається з двох етапів: підготовчого і написання тексту. На першому етапі формулюється (уточнюється) тема огляду, розробляється попередній план огляду, складається список основної (обов'язкової) для опрацювання спеціальної літератури. Дипломник вивчає рекомендовану літературу й одночасно самостійно веде пошук додаткових наукових праць з теми. До них належать: наукові звіти, реферати, монографії. статті в наукових збірниках і періодиці. Для пошуку літературних джерел користуються бібліографічними виданнями.

Відібрані літературні джерела повинні забезпечувати інформацію про нові ідеї й методи їх вирішення з основних питань теми. Для цього слід продивитись бібліографічні видання за останні 3-5 років. Починати слід з останніх видань і переходити до попередніх років. Якщо є декілька робіт автора на одну тему, то слід зупинитись на останній.

Другий етап починається з опрацювання підібраної літератури. Працюючи над джерелами, відбирають потрібну інформацію, роблять виписки. Виписки краще робити з одного боку окремих карток, але на них слід вказувати літературне джерело (автор, сторінка). Зібраний матеріал систематизується. Відбирається потрібний, розподіляється за окремими питаннями огляду. При відборі матеріалу перевагу слід надати роботам, пов'язаних з дослідженнями в тій зоні, до якої належить об'єкт дипломного проектування.

Відібрані фрагменти можуть бути подані у тексті огляду як у власному викладі, так і у формі цитат, але останніми не слід зловживати. Треба виходити з того, що літературний огляд - це не збірка цитат і не конспект


праць, а власний критичний аналіз стану вивчення даного питання, оцінка нових ідей і методів рішення, обґрунтування вибраного шляху розробки теми.

При включенні в текст огляду положень, підтверджень, пропозицій тощо із використаних літературних джерел слід обов'язково посилатись на авторів цих праць. При цьому можуть використовуватись різні форми посилання на авторів. Загальний обсяг огляду - 30-40 літературних джерел залежно від наявності використаної інформації. У середньому короткий огляд однієї рецензованої (опрацьованої) роботи повинен займати 0,5-1,0 сторінку. За ходом викладення матеріалу в тексті робляться посилання на джерела, які представлені у бібліографічному списку. Посилання подаються за порядковим номером у бібліографічному списку в квадратних дужках, поряд вказуються сторінки, на яких розміщений матеріал, що цитується, наприклад [ 20, с 12-17 ].

Огляд літератури оформляється в окремий розділ записки.

5.3. Оформлення розрахунково-пояснювальної записки

Текстова частина дипломного проекту (розрахунково-пояснювадьна записка) оформляється згідно зі "Стандартом підприємства" на дипломні й курсові проекти (роботи).

Загальний обсяг (основна частина, додатки, бібліографічний список тощо) повинен бути не більше 90-110 сторінок рукописного або ж 70-80 сторінок машинописного чи комп'ютерного тексту. Матеріали розрахунково-пояснювальної записки розміщаються в такій послідовності:

- титульний аркуш;

- завдання на розробку дипломного проекту;

- реферат;

- зміст-

- вступ'

- основна частина;

 


- висновки та пропозиції;

- додатки (вкладки).

Титульний аркуш дипломного проекту оформляється за зразком, який наведено в дод Е.

Завдання на дипломний проект оформляється на бланку згідно з дод. А.

У зміст проекту необхідно зазначити всі розділи, підрозділи та окремі пункти (якщо вони мають назву). Крім того, вказуються номери сторінок, на яких є початок розділів (підрозділів, пунктів).

Після викладення суті проекту з нової сторінки розміщують висновки, де подається оцінка одержаних результатів або окремого етапу, вказують можливості використання результатів, наукове, соціальне чи народногосподарське значення проекту.

Додатки містять допоміжний матеріал, необхідний для повноти текстової частини.

Текстова частина проекту виконується на аркушах формату А4 (2 Ш-297 мм) з одного боку, акуратно, без виправлень. Текст пишеться від руки або набирається на комп'ютері у Word 6,0 і 7,0, кегль (шрифт) - 14, інтервал-1,5, мова викладу – українська.Розміри полів: ліве - 30 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. Щільність тексту повинна бути 29-30 рядків на сторінку формату А 4.Текстова частина поділяється на розділи, підрозділи, пункти. Кожний розділ починається з нової сторінки, підрозділи і пункти пишуться з абзацу.

Розділи нумеруються арабськими цифрами без крапки в кінці, вступ і висновки нумерації не підлягають.

У межах розділів нумеруються підрозділи, номер яких складається із номера розділу і номера підрозділу, розділених крапкою. Наприклад, "2.1" (перший підрозділ другого розділу).

Номер пункту включає номер розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками і без крапки в кінці. Наприклад, "2.1.1" (перший пункт, першого підрозділу другого розділу).


Заголовки розділів пишуться симетрично до тексту великими літерами (розмір шрифта 5-7 мм). Заголовки підрозділів пишуться малими літерами з першою великою, з нового рядка (з абзацу, який дорівнює п'яти знакам). Крапка в кінці заголовків не ставиться, а також не дозволяється підкреслювати заголовки і переносити в них слова.

У випадку, коли заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапками. Відстань між розділами та між заголовком і текстом -10 мм, а відстань від заголовка до попереднього тексту - не менше 15 мм.

Текстова частина (сторінки) нумерується арабськими цифрами. Номер ставиться у правому верхньому куті аркуша без крапки в кінці. Титульний аркуш, завдання, реферат і перша сторінка вступу не нумеруються.

Креслення, схеми, графіки, фотографії й таблиці, які розміщені на окремих сторінках записки, включаються в загальну (наскрізну) нумерацію сторінок. Якщо розміри ілюстрації чи таблиць більші за формат А 4, їх вважають однією сторінкою і розміщують в кінці тексту після висновків (у додатках).

Умовні позначення й формули в тексті розміщують після посилань на них, посередині сторінки. Вище і нижче від них залишається не менше одного вільного рядка. Нумерація формул проводиться в межах розділу арабськими цифрами, наприклад:

En = KПRZ103, (4.2)

де Еn - середньорічний потенційний змив зі схилів, т/га;

К - гідромеліоративний показник зливового стоку грунту;

П - добуток показників відносного змивання ґрунту на коефіцієнт,

який враховує ступінь змитості грунту;

R - чинник рельєфу, що враховує довжину схилу та його крутизну;

Z - коефіцієнт, який враховує змив грунту стоком талих вод.

У тексті посилання на порядковий номер формули подається в дужках, наприклад "у формулі (4.2.)".

 


Розрахунки, які проводяться в текстовій частині, виконуються в одиницях міжнародної системи (СІ).

Цифровий матеріал подасться зазвичай у таблицях. Таблиця має заголовок, рядки, боковик і графи. Графи мають заголовки (підзаголовки). Висота рядків таблиці - не менше 8 мм.

Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з великої літери, підзаголовки - з малих. Не дозволяється ділити головку таблиці по діагоналі. Не включається в таблицю графа "№ п.п".

Таблицю з великою кількістю рядків переносять на наступну сторінку, де після заголовка слід подавати рядок нумерацій граф. При переносі таблиці з правого боку пишуть " Продовження табл. 2".

Усі таблиці повинні мати заголовок, а слово 'Таблиця" розміщують з правого боку над таблицею. Таблиці нумерують аналогічно ілюстраціям. їх, як і рисунки, розміщують після першого згадування про них у тексті. Приклад побудови таблиці наведений у дод. Е.

Посилання в тексті на таблицю оформляється скорочено, наприклад, "у табл. 2.4", а у випадку повторного посилання - "див. табл 2.4."

Для пояснення змісту тексту в таблиці, використовують примітки, які розташовують безпосередньо після тексту таблиць, яких вони стосуються. Слово "Примітка" друкується з великої літери з абзацного відступу і в тому ж рядку подається текст примітки.

Посилання в тексті на літературні джерела зазначається порядковим номером за бібліографічним списком у квадратних дужках. Наприклад, "у праці [ 2, с.4 ] ".

Написання реферату

У текстовій частині дипломного проекту після титульного аркуша та завдання подається реферат обсягом 0,5-1,0 сторінка.

Основна мета реферату - подання в стислому вигляді найточнішої й достатньо повної інформації про суть дипломного проекту. Викладення в


тексті завдання та змісту дипломного проекту повинно бути чітким і коротким, без повторення назв розділів і підрозділів.

При написанні реферату використовується загальноприйнята термінологія. Зразок реферату наведено в дод. Ж.

Згідно зі стандартом реферат повинен містити такі відомості:

- УДК;

- тему, прізвище дипломника;

- обсяг і мету розробки дипломного проекту (кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, додатків, використання літературних джерел тощо);

- виклад науково-методичних основ;

- характеристику об'єкта, оцінку;

- пропозиції щодо нової організації об'єкта;

- економічну ефективність.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти