ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перевірка та рецензування дипломних проектів

Повністю закінчена і відповідним чином оформлена пояснювальна записка здається керівнику дипломного проекту для кінцевої перевірки і підпису. Виявлені під час перевірки помилки студент виправляє. На підставі інформації керівника дипломного проекту кафедра приймає рішення про допуск до захисту в ДЕК дипломних проектів, які виконувалися на кафедрі.

На дипломний проект керівник дає письмовий відгук, який атестує дипломника. У відгуку керівника повинно бути вказано:

• за чиєю ініціативою розроблена тема дипломного проекту ( на замовлення виробника, за завданнями кафедри, в порядку

 


ініціативи дипломника, як результат певного стану науково-дослідної роботи студента тощо);

• участь студента в складанні проекту (є автором чи співавтором розробки, виробничого варіанта, наукових досліджень, які лягли в основу проекту);

• актуальність і практична цінність виконаного дипломного проекту, головні питання, які розроблені студентом у проекті та глибина їх опрацювання;

• наявність у дипломному проекті елементів власних наукових досліджень студента;

• вміння користуватися літературними першоджерелами та якість представленої теоретичної частини (огляд літератури);

• повнота і завершеність дипломного проекту, правильність зроблених висновків і пропозицій;

• самостійність у прийнятті проектних рішень (самостійно, за

підказкою керівника тощо);

• чи представляє дипломний проект практичну цінність та шляхи

його реалізації (можна втілити окремі питання, основні положення або заслуговує передачі у виробництво), для яких організацій рекомендується,

• ставлення студента до роботи, виконання ним індивідуального плану протягом дипломного проектування, його працьовитість та інші (позитивні чи негативні) риси характеру;

• якість виконання текстової та графічної частини дипломного проекту;

• загальний висновок про можливість присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю "Землевпорядкування та кадастр", оцінка дипломного проекту, а також рекомендації про доцільне подальше призначення дипломника (дослідництво, виробництво).

 


Завершений дипломний проект (пояснювальна записка й графічна частина) з відгуком керівника та іншими документами деканату скеровується на рецензування.

Рецензентами можуть бути висококваліфіковані інженери-землевпорядники (з вищою освітою), які мають практичний стаж роботи в землевпорядкуванні або працюють в науково-дослідних організаціях. Додатково може проводитися і міжкафедральне рецензування.

У рецензії на дипломний проект повинно бути відмічено:

актуальність теми; зміст розрахунково-пояснювальної записки та графічних матеріалів, відповідність їх виданому завданню; повнота використаних досягнень передового досвіду й науки, що знайшли відображення в дипломному проекті та значення розробки для виробництва; повнота висвітлення в дипломному проекті питань, передбачених програмою; обгрунтованість проектних рішень; позитивні та негативні сторони проекту (конкретно вказується про недоліки, в тому числі графічного характеру чи в оформленні текстових й графічних матеріалів); практична цінність роботи. Що можна рекомендувати для запровадження у виробництво; загальний висновок рецензента про можливість (чи не­можливість) присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та оцінка виконаної роботи.

Студент заздалегідь до початку захисту знайомиться з відгуком керівника та рецензією, готує відповіді на зауваження рецензента.

При позитивному відгуці керівника та рецензії дипломний проект

переходить до завершального етапу творчої праці студента - попереднього публічного захисту на випускній кафедрі, після чого на засідання ДЕК.

 


Підготовка до захисту дипломного проекту

Захист дипломних проектів відбувається перед ДЕК, яка призначається ректором університету. Очолює комісію голова, який призначається керівною організацією з числа висококваліфікованих спеціалістів науково-дослідних і навчальних закладів даного профілю (доктори наук, професори, кандидати наук, які очолюють відділи чи кафедри).

Члени ДЕК є представниками випускних кафедр,деканату,громадських організацій та виробництва.

Порядок захисту визначається "Положенням про ДЕК".

До захисту дирекція інституту готує такі документи: довідку про виконання кожним студентом навчального плану, отримані оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт й проектів, навчальних і виробничих практик, характеристику, відгук керівника та рецензію на дипломний проект і сам дипломний проект.

Оскільки кожний студент робить доповідь стосовно змісту з дипломного проекту перед ДЕК на відкритому засіданні, то ця доповідь повинна бути ретельно підготовлена та перевірена керівником.

Тривалість доповіді - 15 хв. У ній повинні бути чітко сформульовані: мета дипломного проекту та шляхи її реалізації, а також основний зміст проектного рішення, його ефективність та пропозиції щодо здійснення проекту.

Повідомлення під час захисту дипломного проекту слід робити вільно, в потрібний момент доповнюючи посиланням на таблиці, графічну частину проекту, окремі рисунки і креслення.

Дуже важливо дотримуватись регламенту. Якщо відведеного часу (регламенту) не вистачило, то треба попросити в головуючого продовжити доповідь на 2-3 хв.

Один з важливих й відповідальних моментів захисту є відповіді на запитання членів ДЕК і присутніх. Студент повинен виявити суть запитання

 

й дати коротку, але змістовну й повну відповідь. Якщо запитання не зрозуміле, то слід попросити його пояснити. Відповідаючи на запитання, студент може користуватися пояснювальною запискою, використовуючи у відповідях поміщені ним розробки або цитувати окремі положення. Під час захисту дипломного проекту студент повинен проявити культуру поведінки, грамотність, а також професіоналізм у тлумаченні позицій, які ним захищаються. Після публічного захисту ДЕК на закритому засіданні розглядає представлений до захисту матеріал, беручи до уваги якість доповіді, відповідей на запитання, враховуючи відгук керівника і рецензію, а також оцінки, які були отримані за період навчання в університеті, виносить рішення про загальну оцінку дипломного проектування й присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст".

Студентам, які 75% курсових екзаменів здали на "відмінно", а решту (25%) на добре" (без наявності жодної оцінки "задовільно") видається диплом з відзнакою, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання ДЕК. Тут же роблять окремі примітки щодо проекту - чи розроблений він на замовлення виробництва, що рекомендується для запровадження у виробництво - проект загалом, чи окремі питання, має науково-пошуковий чи дослідний характер тощо. Студентів, які виявили здібності до науково-дослідної роботи, ДЕК може рекомендувати для вступу до магістратури та аспірантури.

Студент, який отримав незадовільну оцінку при захисті дипломного проекту, відраховується з .університету і скеровується на роботу в установленому порядку (за направленням). Повторний захист - не пізніше трьох років після закінчення теоретичного курсу навчання.

Якщо студент не виконав дипломного проекту в установлений термін без поважної причини, він відраховується з університету за академічну неуспішність й скеровується на роботу (відповідно до попереднього розподілу) з наданням права захисту відповідно до Положення, за умови роботи його за спеціальністю та позитивної виробничої характеристики.

 


Д о д а т к и

 

 


Додаток А

Форма завдання на дипломне проектування Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра "ЗАТВЕРДЖУЮ"
«Землеустрою і кадастру» Зав. кафедри _

ЗАВДАННЯ

до дипломного проекту

Студента____________________________________

(прісище,імя,по батькові)

1. Тема дипломного проекту_____________________________________________ ______________________________________________ ______________________

____________________________________________________________________

Затверджена наказом по університету № від « » р.

2. Термін здачі студентом закінченого дипломного проекту «___» р.

3. Вихідні дані дня дипломного проекту :________ _____________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________4.Перелік питань, які необхідно розробити: (наводиться зміст, який містить пункти і підпункти усіх розділів) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

5.Перелік графічного матеріалу ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.Консультанти з розділів дипломного проекту:

(підпис, наук. ступ.,вчене звання, ініціали та прізвище)

_________________________________________________________________________________________________

(підпис,наук,ступ.,вченезвання,ініціалитапрізвище) _________________________________________________________________________________________________

(підпис, наук, ступ., вчене звання, ініціали та прізвище)

7.________________ Дата видачі завдання _ «__» р.

Керівник_____________________________________

(підпис, наук, ступ, вчене звання, ініціали та прізвище)

Завдання прийняв до виконання «___»_____________ р.

 

Студент_____________

(підпис)

 

 


Додаток Б Орієнтовні теми та програми написання дипломних проектів

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти