ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВРАХУВАННЯМ ДАНИХ ОІДНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ПІДПРИЄМСТВ Маківської сільської ради Дунаєвецького району Хмельницької області

на присвоєння кваліфікації спеціаліста зі спеціальності Землевпорядкування та кадастр

 

Керівник дипломного проекту

Консультанти:

 

Камянець-Подільський,20 р.

  


Додаток Ж

Приклад оформлення реферату дипломного проекту

УДК-332.11

Реферат

Проект організації використання та впорядкування території Маківської сільської ради Дунаєвецького району Хмельницької області. Коновчук І.І. - Дипломний проект. Кафедра землеустрою і кадастру. –Камянець-Подільський, ПДАТУ, 2009. 101 с текст, част., 2 рис, 24 табл., 35 джерел, 9 арк. графіч. част, формату А1.

Висвітлено науково-методичні основи..............................

Дано характеристику об'єкта і оцінку .................................

Запропоновано нову організацію..........................................

Вартість валової продукції становить ..................................

 


Додаток З

Список використаних джерел

 

Список використаних джерел регламентується нормативними документами і бібліографічним описом — сукупністю бібліографічних відомостей про документ, наведених за певними правилами, необхідних і достатніх для загальної характеристики та ідентифікації документа.

Приклади бібліографічних описів

Закови і постанови

Про плату за землю: Закон України // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природнош середовища. — 1996, -№ 1.-С.225-226.

Книга одного автора

Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України. -К.: Юрінком, І 998. - 243с.

Книга двох авторів

Залуцький LP., Гнаткович ДІ. Організація раціонального використання і охорони земель в умовах здійснення земельної реформи. - Львів, 1999.

Книга чотирьох авторів і більше

Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві/ М.К.Шикула, С.С.Антонець, В.О.Андрієнко, Ю.В.Андріяко. - К.: Оранта, 1998. - 680с.

Із збірника наукових праць

Тібілова Л.М., Шевченко Є.І. Ґрунтовий покрив як компонент ландшафту і фактор проектування // Вісник ЛДАУ. Землевпорядкування і земельний кадастр. – 1998. - № 3.-С.69-73.

Автореферат

Обгрунтування комплексу територіальних природоохоронних заходів

при організації використання земельних ресурсів Хмельницької області. Автореф. дис... к.е.н.- Київ. 2002. -24с.


Статті із журналу

Третяк AM. Шляхи розвитку земельного законодавства в Україні // Землевпорядний вісник. - 2005. - №2. - С.6-8.

Стандарти

ДСТУ 3008-95. Документація. Звіт у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. - К., 1995. - 38с.

Довідники

Довідник із землеустрою / За ред. Л.Я.Новаковського. - К.: Урожай, 1989. - 352с.

Із газети

Кучма Л.Д Доповідь на Всеукраїнській нараді з питань агропромислового комплексу України, Київ, 10 січні 1997р. // Сільські вісті. -1997.-15 січня.

 

 


Додаток И

Зразок штампа, що поміщається на графічних матеріалах дипломних і курсових проектів (робіт) розміри подані в мм;

Призначення граф штампа:

1. скорочена назва;

2.вид графічного матеріалу (Дипломний проект);

3.назва інституту;

4.назва теми дипломного проекту;

5.назва конкретного графічного матеріалу;

6.у чисельнику показується порядковий номер графічногоматеріалу, в знаменнику - загальна кількість графічних матеріалів дипломного проекту;

7.пишеться слово "дипломник";

8. підпис дипломника;

9.ініціали та прізвище дипломника;

1 0. пишеться слово керівник";

11 .підпис керівника;

12.наукове звання, ініціали та прізвище керівника;

ІЗ.пишеться слово '"нормоконтроль";

14.підпис особи, яка здійснювала нормоконтроль (якщо спеціального нормоконтролю немає, його роль виконує керівник проекту);

15.наукове звання, ініціали та прізвище особи, яка здійснювала нормоконтроль (якщо спеціального нормо контролю немає його, роль виконує керівник проекту);

16.назва кафедри та рік виконання дипломного чи курсового проекту (роботи).


Бібліографічний список

1. ДСТУ1. 4-93 Стандарт підприємства. Основні положення - К: Держстандарт України, 1993. - 9с.

2. ДСТУ 1.5.-93 Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та зміст стандартів. - К.: Держстандарт України, 1993. - 78с.

3. ДСТУ3008-95 Документація. Звіт у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. -К: Держстандарт України, 1993. - 37с.

4. ДСТУ 2394-94 Інформація з бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис документа -К: Держстандарт України, 1994.-40с.

5. Гаврилюк В. І. Стандарт підприємства. Дипломні і курсові проекти (роботи). Загальні вимоги до оформлення. СТП186-1 -99. -Львів, 1999.-26с.

6. Горлачук В. В. Дипломне проектування: Методичні рекомендації- Львів, 1999.

7. Казьмір П.Г., ЛютийЯ.І.., Мицай М.А. Землевпорядне проектування.: Учбовий посібник по підготовці дипломних проектів, - Львів, 1990.

8. Кондратенко К.Я., Тібілова Л.М., Столярчук ДІ. Стандарт підприємства СТ 7.070904. Оформлення графічних і текстових матеріалів навчального процесу. Загальні вимоги. СТ 7.07090496. - Дубляни, 1996. - 25с.

9. Кондратенко КЯ. Стандарт підприємства СТП 5.07090698. Вимоги до оформлення курсових і дипломних проектів та інших матеріалів навчального процесу за спеціальністю 5.070906 "Землевпорядкування". - Львів, 1998. - 30с.

 

 


Зміст

1.Загальні відомості.............................................. ………………………...З

2.Рекомендовані теми дипломних проектів………………………………….5

3.Матеріали для дипломного проектування....... …………………………7

4.Організація дипломного проектування............ …………………………8

4 .1. Розробка завдання на дипломне проектування …………………….8

4.2.Програма дипломного проектування і календарний план його

виконання....................................................... …………………………9

4.3.0рганізація роботи при дипломному проектуванні …………….12

5Методичні основи розробки дипломного проектування …………….13

5.1.Зміст дипломного проекту.......................... …………………………13

5.2 Підбір, опрацювання та підготовка огляду літератури з теми ……...15

5.3. Оформлення розрахунково-пояснювальної записки …………….17

5.4.Написання реферату................................... …………………………21

5.5.0формлення бібліографічного списку....... ………………………….21

5.6.0формлення додатків до дипломного проекту ……………………22

5.7.Виготовлення та оформлення графічних матеріалів …………….22

5.8.Перевірка та рецензування дипломних проектів ……………………25

5.9.Підготовка до захисту дипломного проекту …………………………28

Додатки................................................................ …………………………ЗО

Бібліографічний список...................................... ………………………….49

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти