ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


III. Доберіть пояснення до поданих слів. (Завдання оцінюється в 3 бали).

 

1) Marktwirtschaft 2) Markt 3) Preis 4) Staat 5)Unternehmen a) ein Wirtschaftssystem, in dem die Produktion und der Preis von Waren von Angebot und Nachfrage bestimmt werden b) ein regelmäßiges Zusammentreffen von Händlern, die ihre Waren an einem bestimmten Ort zu bestimmten Zeiten verkaufen c) die Summe Geld, für die jemand etwas kauft, verkauft oder anbietet. d) ein Land als politisches System (mit seinen Institutionen, Bürgern ) e) eine Firma , ein Betrieb in der Industrie und im Handel.

 

IV. Заповніть пропуски у реченнях словами: kann , können ,. kannst , könnt (Завдання оцінюється в 1 бал).

 

1............ du die Rechnung sofort bezahlen? Ja, ich ….. sofort das machen.

2. ……….. du morgen abend zu unserer Party kommen ? Ja, ich ….. abend kommen

3. ………… Sie diese frische Lebensmittel kaufen ? Ja, ich …., weil ich Geld habe.

4 . ……..... sein Sohn Auto fahren ? Ja, er…… schon .

5…………ihr diese Messe übermorgen besuchen ? Ja, wir …… besuchen ,weil wir Zeit haben


Література

1. Давидова М.К., Миронова Т.Ю. Збірка завдань та роздаткових карток (для студентів) до методичного посібника із інтегративного використання автентичних мовних матеріалів, які задовольняють потреби навчання з дисципліни «Іноземна (німецька мова)»: Методичний посібник для студентів І курсу денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 106 c.

2. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – К: Логос, 2000

3. Dreyer Schmitt. Совершенствуем знания немецкого языка. – К.: методика, 1999.

4. Heidermann W. Тренировочне упражнение по граматике немецкого языка. – К.: методика, 1999.

5. Renate Wagner. Grammatiktraining. Mittelstufe. – К.: Методика 1998.

6. Wolfgan Höhler. Herbert Gölz. Manfred Heibel. Erfolgreiche Kaufmanns Praxis – falken – Verlag GmbH, 1999.

7. Васильева М.М., Мирзабекова Н.М., Сидельникова Е.М. Немецкий язык для студентов-экономистов.- М.: 2002.

8. Dr. Arno Kapler, Stefan Reichart Tatsachen über Deutschland. Frankfurt/M, 2007

9. Інтернет-ресурси.

 

Навчально-методичне видання

Автор-укладач

 

ДавидоваМарина Клавдіївна

ІНОЗЕМНА (НІМЕЦЬКА) МОВА

Навчально-методичний посібник

 

 

Д-13 Іноземна (німецька) мова: навчально-методичний посібник для студентів І курсу заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» - Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 55 с.

 

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять, виконання індивідуальних завдань, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

 

Нім

 

Підп. до друку ________ Формат _84x108 1/32_Папір друк.

Ум. друк. арк. ___ Обл.-вид. арк __ Тираж ___ Замовлення № ___

__________________________________________________________

Дільниця оперативного друку ДДФА. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

 

 


Іноземна (НІМЕЦька) мова

ЧАСТИНА 1

Навчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ – 2014

 

 

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровська державна фінансова академія

 

Іноземна (НІМЕЦька) мова

Навчально-методичний посібник

для студентів І курсу заочної форми навчання,

які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

 

Дніпропетровськ – 2014

Д-13

Нім

Іноземна (німецька) мова: навчально-методичний посібник для студентів І курсу заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» - Дніпропетровськ, - Дніпропетр. держ. фін. акад., 2014. – 55 с.

 

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, практичних занять, виконання індивідуальних завдань, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів.

 

АвтАвтор-укладач:   М.К. Давидова - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії
   
Рецензенти: Л.І.Яремчук - старший викладач кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії
 
Рецензенти: П.С.Волобуева - асистент кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії  
Відповідальний за випуск: Т.Ю. Миронова - завідувач кафедри іноземних мов

Розглянуто та схвалено

науково-методичною комісією

економічного факультету

 

Протокол № 1 від 01.09.2014 р.

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

іноземних мов

 

Протокол № 1 від28.08.2014 р.

 

 

 


[1][1] Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

 

[2] Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. - Cambridge: Cambridge Universiry Press, 2001.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти