ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «Іноземна мова професійного спілкування»

Для спеціальності соціальна робота

Курс 5 Напрям освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів 7.13010201 нормативна
  Соціологія  
ECTS – 3 Спеціаліст  
Змістових модулів – 2 Соціальна робота Практичні – 54
Загальна кількість годин – 108   Самостійна робота - 54
    Форма підсумкового контролю – іспит

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

з курсу “Іноземна мова професійного спілкування

ФОНЕТИЧНИЙ МІНІМУМ

Звуки англійської мови; особливості вимови англійських голосних і приголосних; відсутність пом’якшених приголосних і збереження дзвінких приголосних наприкінці слова; читання голосних у відкритому і закритому складах; розбіжність між вимовою і написанням; наголос; особливості інтонації англійського речення.

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ

За повний курс навчання студент повинний придбати словниковий запас у 2000 лексичних загального вжитку та професійно-орієнтованих одиниць (слів і словосполучень).

Даний обсяг лексичних одиниць є основою для розширення потенційного словникового запасу студентів, і тому програма передбачає засвоєння найбільш вживаних словотворчих засобів англійської мови:

Префікси, які найчастіше вживаються, основні суфікси іменників, прикметників, прислівників, дієслів, прийоми словоскладання, явища конверсії , (перехід однієї частини мови в іншу без зміни форми слова).

Потенційний словниковий склад може бути значно розширений за рахунок інтернаціональної лексики, що близька за значенням словам української мови, але яка відрізняється від них по звучанню і наголосу. Наприклад: academy n, basis л, contact n, dynamo n, machine n, metal n., а, а також за рахунок конверсії.

У словниковий запас включаються також фразеологічні сполучення типу to take part брати участь, to take place відбуватися, найбільш уживані синоніми, антоніми й омоніми англійської мови й умовні скорочення слів, прийняті в англійських наукових і технічних текстах.

ГРАМАТИЧНИЙ МІНІМУМ

У процесі навчання студент повинний засвоїти основні граматичні форми і структури англійської мови.

МОРФОЛОГІЯ

Іменник. Артиклі (означений і неозначений). Закінчення -s - показник множини іменника. Закінчення ’s, s . як засіб вираження присвійного відмінку.

Утворення, множини іменників шляхом зміни кореневих голосних від наступних іменників: a man -men, a woman -women, a child - children, a tooth - teeth, a foot - feet.

Множина деяких іменників, запозичених з грецької і латинської мов, наприклад: datum — data, phenomenon — phenomena nucleus — nuclei.

Іменник у функції означення і його переклад на українську мову.

Прикметник і прислівник. Ступені порівняння. Переклад речення, що містять конструкції типу the more…theless......

Числівники. Кількісні, порядкові. Читання дат.

Займенники. Особові займенники у формах називного відмінка; присвійні займенники; зворотні займенники; займенники питальні, вказівні, відносні. Неозначений займенник one (ones) і його функції. Неозначені займенники some, any, заперечний займенник.

Дієслово. Утворення часових груп Indefinite, Continuous, Perfect. Активна і пасивна форми (Active and Passive Voice). Особливості перекладу пасивних конструкцій на українську мову. Модальні дієслова і їхні еквіваленти. Функції дієслів to be, to have, to do.

Утворення наказового способу і його заперечної форми. Вираження наказу і прохання за допомогою дієслова to let.

Неособові форми дієслова: інфінітив, його форми (Indefinite Active, Indefinite Passive, perfect Active), інфінітивні конструкції - об'єктний інфінітивний зворот і суб'єктний інфінітивний зворот. Дієприкметник - Participle I і Participle II у функціях означення й обставини. Складні форми дієприкметника — Participle I (Passive, Perfect Active). Gerund - герундій (прості форми) і дієприкметникові звороти.

Службові слова. займенники, прислівники, прийменники, артиклі, сполучники. Багатофункціональність службових слів слів: it, that (those), one, because, because of, as, since, till, until, due to, provided, both, either, neither.


Структура залікового кредиту

 

№1 Найменування модулів   Розподіл за видами занять (кількість годин)
    Всього Лекції Семінарські заняття Практичні заняття Лабораторні заняття Самостійна робота Проміжний підсумковий контроль
Змістовий модуль №1 Соціальна робота та підготовка спеціалістів
1. Тема1. Професія соціального працівника Subject 1. The profession of a social worker.           усне опитування письмове опитування
2. Тема 2. Підготовка соціальних працівників на Україні. Subject 2. Training of social workers in Ukraine.        
3. Тема3. Соціальний захист на Україні Subject 3. Social Protection in Ukraine.        
Тема4. Проблемні питання сім’ї та шлюбу Subject 4. Issues of family and marriage.        
Тема5. Соціальна робота з людьми похилого віку. Subject 5. Social work with elderly.        
  Всього       Аудиторна тестові завданнямодульна контрольна робота
Змістовий модуль №2 Піклування та захист людей з особливими потребами в Україні та за рубежем
1. Тема 1 З історії захисту дітей з особливими потребами у Великобританії. Subject 1. History of Children with Special Needs in the UK.         усне опитування письмове опитування
2. Тема 2. З історії захисту дітей з особливими потребами в Україні. Subject 2. History of Children with Disabilities in Ukraine.        

 

 

3. Тема 3. Особливості виховання дітей. Subject 3. Features parenting.            
               
Тема 4.Деякі особливості соціальної роботи . Subject 4. Some features of social work.        
  Всього       Аудиторна модульна контрольна робота
  Разом       Форма контролю

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОРАМА

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовний модуль №1 Соціальна робота та підготовка спеціалістів

Заняття 1

Тема:Професія соціального працівника

План

1. Соціальна робота.

2. Професія «Соціальний працівник».

3. Я – соціальний працівник (представлення).

4.Порядок слів в англійському реченні.

5. Іменник.

6. Артиклі в англійські мові.

7. Візитна картка.

8. Резюме.

9. Лінгафонний курс Урок 1(1).

Рекомендована література: [1, 2, 4,5, 7]

Subject: Profession of social worker

Plan

1. Social Work

2. Profession, "Social Worker"

3. I - Social Worker (presentation)

4. The order of words in the English sentence

5. Noun

6. Artykli in English

7. Vizytna card

8. Rezyume

9. Linguaphone course Lesson 1 (1)

Recommended Literature [1,2, 4, 5, 7]

Заняття 2.

Тема: Підготовка соціальних працівників на Україні

План

1.Соціальна робота в Україні.

2.Підготовка соціальних працівників на Україні.

3.Соціальні служби.

4.Прийменник в англійські мові.

5. Прислівники в англійські мові.

6. Анкета влаштування на роботу.

7. Супровідний лист.

8. Написання біографії.

9. Лист подяка.

10. Лінгафонний курс Урок 2(1).

Рекомендована література: [1, 2, 4,5, 7]

Session 2

Subject: Training of social workers in Ukraine

Plan

1. Social Work in Ukraine

2. Pidhotovka social workers in Ukraine

3. Social Services

4. Preposition in English

5. Adverbs in English

6. Profile employment

7. Cover letter

8. Writing a biography

9. Letter of thanks

10. Linguaphone Course Lesson 2 (1).

Recommended Literature [1, 2, 4,5, 7]

 

Заняття 3.

Тема: Соціальний захист в Україні

План

1.Що таке соціальний захист?

2.Соціальний захист в Україні.

3.Сім’я.

4.Шлюб.

5. Чисельники в англійські мові.

6. Дієприкметник І в англійські мові.

7. Дієприслівник ІІ в англійські мові.

8. Спілкування по телефону.

9. Інтернет.

10. Лінгафонний курс Урок 1(3).

Рекомендована література: [1, 2, 3,5, 6, 7]

Session 3

Subject: Social Protection in Ukraine

Plan

1. What is social protection?

2. Social Protection in Ukraine

3. Family

4. Marriage

5. The numerator in the English language

6. Participle in the English language

7. Participle II in English

8. Communication by telephone

9. Internet

10 Linguaphone course Lesson 1 (3).

Recommended Literature [1, 2, 3,5, 6, 7 ]

Заняття 4.

Тема: Проблемні питання сім’ї та шлюбу

План

1. Неповна сім’я.

2.Насильство в сім’ї.

3.Насильство над дітьми.

4.Займенники в англійські мові.

5. Прийменники в англійські мові.

6. Відрядження. Таможний контроль та паспортний.

7. В аеропорту. На вокзалі. Міський транспорт.

8. Ділове листування.

9. Лінгафонний курс Урок 1(4).

Рекомендована література: [1, 2, 4,5, 7]

Subject: Issues of family and marriage

Plan

1. Incomplete Family

2. Violence in the family

3.Nasylstvo of children

4. Pronouns in English

5. Prepositions in English

6. Travel. Tamozhnyy control and passport

7. At the airport. At the train station. Transit

8. Business correspondence

9. Linguaphone course Lesson 1 (4).

Recommended Literature [1, 2, 4,5, 7]

 

Заняття 5.

Тема: Соціальна робота з людьми похилого віку.

План

1.Особливості соціальної роботи з літніми людьми.

2.Соціальні служби для людей похилого віку у Великобританії.

3. Соціальні служби для людей похилого віку в Україні.

4. Модальні дієслова.

5. Теперішній неозначений час.

6. Майбутній неозначений час.

7. Лист запит.

8. Лінгафонний курс Урок 1(4).

Рекомендована література: [1, 2, 4,5, 7]

Subject: Social work with elderly

Plan

1. Features of social work with elderly

2. Social services for elderly people in the UK

3. Social services for elderly people in Ukraine

4. Modal verbs

5. The present indefinite time

6. Indeterminate future time

7. Letter of request

8. Linguaphone course Lesson 1 (4).

Recommended Literature [1, 2, 4,5, 7]

 

Змістовний модуль №2 Піклування та захист людей з особливими потребами

Заняття 1

Тема:З історії захисту дітей з особливими потребами у Великобританії

План

1. Опіка і піклування дітей з особливими потребами у Великобританії.

2. Усиновлення дітей у Великобританії.

3. Минулий неозначений час.

4.Правельні та неправильні дієслова у минулому неозначеному часі.

5. Лист пропозиція.

6. Лінгафонний курс Урок 2(1).

Рекомендована література: [2,3, 4,5, 7]

Session 1

Subject: History of Children with Special Needs in the UK

Plan

1. Custody and care of children with special needs in the UK

2. Adoption of children in the UK

3. Past indefinite time

4. Regular and irregular verbs in the past indefinite time

5. Letter of Offer

6. Linguaphone Course Lesson 2 (1).

Recommended Literature [2,3, 4,5, 7]

 

Заняття 2

Тема:З історії захисту дітей з особливими потребами в Україні

План

1. Опіка і піклування дітей з особливими потребами в Україні.

2. Усиновлення дітей в Україні.

3. Теперішній тривалий час.

4. Минулий тривалий час.

5. Оформлення замовлення.

6. Підтвердження замовлення.

7. Відмова від замовлення.

8. Лінгафонний курс Урок 2(2).

Рекомендована література: [1, 2,5,6, 7]

Session 2

Subject: History of Children with Disabilities in Ukraine

Plan

1. Custody and care of children with disabilities in Ukraine

2. Adoption of children in Ukraine

3. The current long

4. Past Continuous

5. Ordering

6. Order Confirmation

7. Refusal of order

8. Linguaphone Course Lesson 2 (2).

Recommended Literature : [1, 2,5,6, 7]

Заняття 3

Тема:Особливості виховання дітей

План

1. Виховання дітей.

2. Покарання дітей.

3.Соціальні служби для дітей та молоді у Великобританії.

4. Соціальні служби для дітей та молоді в Україні.

5. Теперішній доконаний час.

6. Минулий доконаний час.

7. Узгодження часів.

8. Лінгафонний курс Урок 2(3).

Рекомендована література: [1, 2, 4,5, 7]

Session 3

Subject: Features of parenting

Plan

1. Parenting

2. Punishment of children

3. Social services for children and young people in the UK

4. Social services for children and young people in Ukraine

5. Teperishniy perfect time

6. Past perfect time

7. Approval times

8. Linguaphone Course Lesson 2 (3).

Recommended Literature [1, 2, 4,5, 7]

Заняття 3

Тема:Деякі особливості соціальної роботи.

План

1. Соціальна робота з бездомними.

2. Соціальна робота з особами,що вживають психотропні речовини.

3. Соціальна робота з ВІЛ інфікованими.

4. Складносурядне речення в англійські мові.

5. Складнопідрядне речення в англійській мові.

5. Лінгафонний курс Урок 2(4).

Рекомендована література: [2, 4,5,6, 7]

Session 4

Subject: Some features of social work

Plan

1. Social work with homeless

2. Social work with people who use psychotropic substances

3. Social work with HIV infected

4. Compound sentences in English

5. Complex sentence in English

6. Linguaphone Course Lesson 2 (4).

Recommended Literature [2, 4,5, 6, 7]

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти