ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

П.П.Панченко, І.В.Захарова

УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Методичний посібник для студентів спеціальності

6.020100 “Документознавство та інформаційна діяльність”

www.documentoved.at.ua


ЗМІСТ

ВСТУП

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПЛАНИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Теми семінарських та практичних занять

Дидактичне забезпечення практичних занять

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

ДОДАТКИ

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua


ВСТУП

Метою навчальної дисциплiни є знайомство студентiв з управлінським

документознавством як конституйованим напрямом у структурі спеціального

документознавства. Управлінське документознавство виходячи з історії його

розвитку і сучасного стану як наукової дисципліни, досліджує проблеми документування управлінської інформації та її функціонування у документованій формі саме у межах органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, іншого суб‘єкта господарювання, об‘єднання громадян.

Управлінське документознавство входить до циклу дисциплін природничо-наукової та фундаментальної підготовки бакалавра за спеціальністю 6.020100 “Документознавство та інформаційна діяльність”. Курс тісно пов’язаний з такими загальнопрофесійними і спеціальними дисциплінами, як “Документознавство”, “Документно-інформаційні комунікації”, “Документаційне забезпечення діяльності установи (за фаховим спрямуванням)”, “Діловодство”, “Архівознавство” та ін.

Дисципліна передбачає знайомство з сучасними підходами щодовизначення предмету, об‘єкту, завданнями управлінського документознавства як наукої дисципліни; генезисом управлінського документознавства; сучасним трактуванням поняття “управлінський документ”; формування теоретичних знань про управлінський документ та його сукупності, його властивості, ознаки, структуру і функції; знайомство з історією управлінського документа у межах різних історичних епох і державних структур, формуванням і розвитком систем управлінської документації; сучасними системами класифікації управлінських документів; напрямами уніфікації і стандартизації управлінської документації та ін.

Мета курсу має сприяти формуванню знань щодо змісту і структури управлінського документа як засобу і результату управління.

Мета вивчення курсу визначає i вирiшення таких головних теоретично-прикладних завдань:

⇒ дати знання про об’єкт, предмет, структуру, методи і міждисциплінарні зв’язки управлінського документознавства як наукової дисципліни;

⇒ висвітлити основні етапи виникнення і розвитку управлінських документів;

⇒ дати знання про природу і сутність, соціальну роль, ознаки і властивості управлінського документа, його структурні елементи та реквізити;

⇒ набуття навичок проведення класифiкацiї управлінських документiв за різними класифікаційними ознаками;

⇒ знайомство з розвитком систем управлінської документацiї у iсторичному аспектi, з типами i видами службових документiв рiзних iсторичних епох;

⇒ засвоєння принципів і методик побудови уніфікованих моделей документів та їх систем;

⇒ вироблення навичок щодо складання управлінських документів, моделювання формулярів документів наймасовішої системи управлінської документації – організаційно-розпорядчої документації (ОРД) тощо.

 

 

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

Тема 1. Поняття про управлінську інформацію, інформаційне

Забезпечення управління. Управлінське документознавство як

Наукова дисципліна, яка досліджує проблеми документування

Управлінської інформації

Інформація як основа процесу управління. Класифікація інофрмації, що використовується в управлінні. Основні операції над управлінською інформацією. Управлінська інформація та її потоки. Створення та функціонування документованої інформації в системах управління. Необхідність виокремлення управлінського документознавства як самостійної галузі науки про документ. Характеристика, види та джерела управлінської інформації. Форми управлінської діяльності та їх документальне оформлення. Місце управлінського документознавства в структурі документознавств сучасних науковців (Ю.Столяров, Г.Швецова-Водка, С.Кулешов та ін.).

 

Література до теми:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.: ДАКККіМ, 2003. – С.3-4.

Основна література: [3, 13, 18, 20, 39, 46, 47]

 

Тема 2. Об‘єкт і предмет, основні завдання управлінського

Документознавства

Об‘єкт і предмет управлінського документознавства. Управлінський документ як динамічний і функціональний об‘єкт. Завдання управлінського документознавства. Основні напрями наукових досліджень: теоретико-фундаментальні, теоретико-прикладні, історичні, науково-технологічні. Документаційне забезпечення управління як реалізація управління документацією в сучасних умовах. Відмінність ДЗУ від традиційного діловодства. Зв‘язки управлінського документознавства з іншими галузями знань: архівознавством, загальним документознавством, мовознавством, теорією і практикою менеджменту, правовими науками, технологією діловодства, історичними науками та ін.

 

Література до теми:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.: ДАКККіМ, 2003. – С.9-18.

Основна література: [17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 38, 41]

 

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua


Тема 3. Основні періоди розвитку управлінського

Документознавства як наукової і навчальної дисципліни

Зародження документознавства в Росії – т. зв. “практичного” документознавства”, що розглядало питання створення правил роботи здокументами і вимог до самих документів на практиці, у діловодному процесі, уприкладній сфері. Теоретико-прикладна проблематика у працях Н.Варадінова іВ.Вельдбрехта, І.Ріхтера.Дослідження документознавчих проблем в навчальних курсахМосковського державного історико-архівного інституту, започаткуваннянаукових розробок в цій галузі. Викоремлення документознавства в самостійнунаукову дисципліну (1960-ті рр.). Всесоюзний науково-дослідницький інститутдокументознавства і архівної справи (ВНДІДАС) як науковий центр країни здослідження проблем управлінського документознавства.Розвиток теорії документознавства у працях вчених ВНДІДАСу та МДІАІ(К.Мітяєв, А.М.Сокова, В.Д.Банасюкевич, Т.В.Кузнецова, М.П.Ілюшенко та іншірадянські науковці).

Зміна поглядів на зміст та структуру документознавства. Існування двох концепцій документознавства. Формування концепції управлінського документознавства у працях українських вчених (С.Кулешов, Г.Швецова-Водка, Н.Кушнаренко та ін.). Розвиток управлінського документознавства у Російській Федерації.

 

Література до теми:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.: ДАКККіМ, 2003. – С.5-7.

Основна література: [11, 20, 21, 29]

 

 

Тема 4. Основні поняття управлінського документознавства

Поняття “управлінський документ”. Його ознаки, властивості. Управлінська

Документація як система документації, що забезпечує управлінські процеси в

Суспільстві.

Стандартизація понітійного апарату у ДСТУ 2732:2004 “Діловодство й

Архівна справа. Терміни на визначення понять” для сфери діловодства

(адміністративного, практичного управлінського документознавства). Синонімія

“управлінського” і “діловодного” документа (за Ю.Столяровим).

Документ. Мета управлінського документа. Службовий характер управлінських

Документів.

ДАКККіМ, 2003. – С.7-9.

Основна література: [2, 5, 6, 10, 12, 17, 20, 28, 35, 36, 43]

Класифікатор управлінської документації (ДКУД): призначення та структура

ДКУД. Уніфіковані форми документів (УФД) як об‘єкти класифікації в ДКУД.

Поняття про уніфіковану систему документації (УСД). Основні класи УСД.

Ведення ДКУД.

Література до теми:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.19-29.

Основна література: [1, 2, 5, 7, 11, 14, 17, 19, 26, 42, 45]

Управління.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Література до теми:

Основна література: [18]

Службовому документі.

ДОКУМЕНТАЦІЇ

Тема 8. Уніфікація та стандартизація управлінської документації:

Поняття, історичний досвід

Документації (ЗКУД). Унифіковані системи документації СРСР.

Документації в Україні.

Література до теми:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.31-34.

Основна література: [1, 2, 3, 4, 5]

Документації

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

ДАКККіМ, 2003. – С.34-42.

Основна література: [1, 2, 3, 4, 5]

Площі документа.

Вимоги до розроблення УФД.

ДАКККіМ, 2003. – С.34-42.

Основна література: [1, 2, 3, 4, 5]

ДАКККіМ, 2003. – С.44-49.

Додаткова література: [50-54].

Системи ОРД

Розпорядження).

Правила.

Нормативного акта.

Нормативно-правових актів.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Література до теми:

Основна література: [5, 7, 18,30, 31, 32, 37]

ПЛАНИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Досліджень

Гг.

Ларин М.В. Управление документацией: теория и практика (тезисы доклада) //

ДАКККіМ, 2003. – С.9-18.

Банасюкевич В.Д., Сокова А.Н. Вопросы формирования теории документоведения // Развитие

Науч.книга, 1998. – 137 с.

Митяев К.Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития // Вопр.архивоведения:

Науч.-инф.бюл. – 1964. - № 2. – С.27-37.

Сокова А.Н. Документоведение как научная дисциплина: обьект, предмет, основные задачи //

Документа.

ДАКККіМ, 2003. – С.7-9.

1. Дiловодство й архiвна справа. Термiни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. - К.:

2000.

С.

2002.

∗ Для студентів, які бажають підвищити свій рейтинг

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Т- М: «Бизнес-школа», 2000. - 328с.

9. Кулешов С. Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи / С.Г. Кулешов. – К.:

УДНДІАС; ДАКККіМ, 2000. – 161 с.

C. 9-12.

ДАКККіМ, 2003. – С.31-42.

Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99. – К.:

Та ін. – К., 1998. – 106 с.

М: «Бизнес-школа», 2000. - 328с.

Документів

Друкувальних засобів.

Код ЄДРПОУ 0067321015.

2).

Частинi документа.

Для пункту в) попереднього завдання заповнити реквiзити: дата документа -

Назва організації (реквізит

07)

ЗАТ "Прогрес"

Дозволяє встановити

Найменування організації-

Автора документа,

Ідентифікує автора.

Реквізит, що надає

Документу юридичну силу

Вул.Маяковського, д. 65,

Київ, 01009

Тел.: (044) 123-45-67, факс:

(044) 123-45-68.

E-mail: progress@progress

Автора, що дає можливість

Кореспондентам обрати

оптимальний засіб зв‘язку з

Нею

Занять № 1, 2, 3)

Методи тільки називаються)

Не має розділів і рубрик.

Верхній та нижній.

Кутовий і поздовжній.

Реквізити розміщують у межах, встановлених схемами, з допуском + 2 мм.

18, 19, 20, 21.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

11. На бланках організацій – суб‘єктів України, що мають право згідно із

Поздовжнього бланка.

Зворотнього боку бланка.

Міжрядкового інтервалу.

Міжрядковими інтервалами.

Приклад

ПОГОДЖЕНО

1,5

Голова Державного комітету

Статистики України

Підпис Ініціал(и), прізвище

1,5

Дата

Інтервалами.

Ставлять.

Другий – через 104 мм.

Інтервал.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тестовий контроль.

4. Модульні контрольні роботи (з трьох модулів).

Зміст самостійної роботи

Інформації має опрацьовувати управлінське документознавство. Студент має

знайти відповіді на наступні питання:

Інформації?

Організації?

Управлінської діяльності?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

ДАКККіМ, 2003. – С.3-4.

Основна література: [3, 13, 18, 20, 39, 46, 47]

Тема 2. Об‘єкт і предмет, основні завдання управлінського

Документознавства

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Забезпечення управління?

Архівознавстві?

7. У чому вбачається зв‘язок управлінського документознавства і менеджменту?

Документознавстві?

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.9-18.

Основна література: [17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 38, 41]

Документування?

Документознавства?

ВНДІДАСУ та МДІАІ?

ДАКККіМ, 2003. – С.5-7.

Основна література: [11, 20, 21, 29]

Засвоїти понятійний аппарат управлінського документознавства. Студент має

знайти відповіді на наступні питання:

Документації?

Документацією?

26. Який зв‘язок між діями “створювання службового документа” і

“оформлювання службового документа”?

ДАКККіМ, 2003. – С.7-9.

Основна література: [2, 5, 6, 10, 12, 17, 20, 28, 35, 36, 43]

Управлінських систем документації. Студент має знайти відповіді на наступні

питання:

Створення”?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Що таке вид документа?

Систем документації в ДКУД?

15. Що є об‘єктами класифікації у ДКУД?

Скільки класів (УСД) закріплено ДКУД?

ДКУД?

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.19-29.

Основна література: [1, 2, 5, 7, 11, 14, 17, 19, 26, 42, 45]

Що таке Литовська Метрика?

Литовської держави.

Ст.

Аспект)

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Державного управління різних історичних епох. Студент має знайти відповіді на

наступні питання:

Документів до 18 ст.?

Документах?

Поняття, історичний досвід

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Що таке ЄДСД?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Що містив Загальносоюзний класифікатор управлінської документації (ЗКУД)

І для чого він призначався?

Документації в Україні?

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.31-34.

Основна література: [1, 2, 3, 4, 5]

Що таке формуляр документа?

Що таке УСД? УФД?

УФД та створення УСД?

ДАКККіМ, 2003. – С.34-42.

Основна література: [1, 2, 3, 4, 5]

Що таке формуляр-зразок?

Що таке “берег документа”?

Принцип її побудови?

Документа?

ДАКККіМ, 2003. – С.34-42.

Основна література: [1, 2, 3, 4, 5]

Стандартизації.

Управління документацією?

ДАКККіМ, 2003. – С.44-49.

Додаткова література: [50-54].

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Надається перевага?

Двома мовами?

8. Чи можна розташовувати реквiзит "емблема органiзацiї" на лiвому березі

Документа?

Органiзацiями?

Як засвiдчуються документи?

16. Що таке пiдписання документа? З чого складається реквiзит "пiдпис"? Коли до

Пiдписи? Два рiвнозначнi?

Бланку?

Документа?

Офiцiйними?

Потрiбна?

Пiсля його розгляду?

Складається?

Пiдприємствах?

Затверджує?

Системи ОРД

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Самоврядування.

Нормативно-правових актів?

Література:

Основна література: [5, 7, 18,30, 31, 32, 37]

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

Індивідуальна робота студентів з вивчення курсу “Управлінське

документознавство” передбачає наступні види робіт:

1. Робота студентів на аудиторних заняттях з ІРС (усне опитування,

Тематика занять з ІРС

Примітка: питання підвищеної складності позначені *.

ДАКККіМ, 2003. – С.5-7.

Основна література: [11, 20, 21, 29]

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

ДАКККіМ, 2003. – С.44-49.

Додаткова література: [51-55].

Документознавства.

Документознавства.

До теми 4:

Управлінської документації.

Управлінський документ.

Документацією”.

До теми 5:

Дисциплінарні.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Призначення Державного класифікатора управлінської документації (ДКУД).

Структура ДКУД.

Ведення ДКУД.

До теми 7:

Адресування.

Управлінських документів.

В СРСР у 1920-1930-ті роки.

Роки.

Документа”.

Мета, склад Державної уніфікованої системи документації (ДСУД). Методи

Уніфікації документації.

Формуляра-зразка.

Документації.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

2. ІСО 15489-2001 “Інформація та документація. Управління документацією”:

Завдання та структура.

Кутового бланка.

До теми 13:

Виду офіційного документа.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ

СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Обов‘язковою формою допуску студентів до складання іспиту з курсу

«Управлінське документознавство» є наступне:

􀂉 Виконання практичних завдань:

Друкованому вигляді.

3. На титульному аркуші контрольної зазначаються наступні реквізити:

- назва навчального закладу;

- зазначення виду роботи (КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу “Управлінське

документознавство”;

- зазначення відомостей про автора роботи (Прізвие, ім‘я, по батькові студента,

група, курс);

- обмежувальні зони для виставлення оцінки і підпису викладача;

- вихідні дані (місце, рік).

Варіанти контрольної роботи

Варіант 1

1. Як розумiти "документ офiцiйний"? "службовий"?

Що визначає ДСТУ 4163-2003?

З них надається перевага?

Пiдприємствах?

Варіант 2

Документа?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Офiцiйними?

Як засвiдчуються документи?

Пiдписи? Два рiвнозначнi?

Варіант 3

1. Що таке пiдписання документа? З чого складається реквiзит "пiдпис"? Коли до

Що визначає ДСТУ 4163-2003?

ГОСТ 6.38-90?

Потрiбна?

Пiсля його розгляду?

Пiдприємствах?

Варіант 4

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Затверджує?

ГОСТ 6.38-90?

Документів”?

Складається?

Варіант 5

Потрiбна?

Пiсля його розгляду?

Пiдписи? Два рiвнозначнi?

Бланк?

ГОСТ 6.38-90?

Пiдприємствах?

Варіант 6

Що визначає ДСТУ 4163-2003?

5. Що таке "вiза" на документi? Хто звичайно вiзує документи в органiзацiях, на

Пiдприємствах?

Варіант 7

1. Де розташовується реквiзит "вiдмiтка виконавця i номер його телефону" на

документах, оформлених на двох i бiльше аркушах?

Пiдписи? Два рiвнозначнi?

Офiцiйними?

Як засвiдчуються документи?

Документа?

Варіант 8

1. Що таке пiдписання документа? З чого складається реквiзит "пiдпис"? Коли до

Потрiбна?

Пiсля його розгляду?

Пiдприємствах?

Що визначає ДСТУ 4163-2003?

Службових документів?

Варіант 9

Пiдписи? Два рiвнозначнi?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Пiсля його розгляду?

Потрiбна?

4. Що таке "вiза" на документi? Хто звичайно вiзує документи в органiзацiях, на

Пiдприємствах?

ГОСТ 6.38-90?

Варіант 10

Що визначає ДСТУ 4163-2003?

5. Що таке "вiза" на документi? Хто звичайно вiзує документи в органiзацiях, на

Пiдприємствах?

З них надається перевага?

С.

Джерела і література (основна):

1. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98. – К.:

Держстандарт України, 1999. – 50 с. – www.legal.com.ua/document/kodeks/

Банасюкевич В.Д., Сокова А.Н. Вопросы формирования теории

документоведения // Развитие советского документоведения (1917-1981):

ВНИИДАД, 1983. – С.100-117.

Организации: Учебно-методическое пособие. – М.: ООО “Ось-89”, 2004.

С.

16. Зиновьева Н. Б. Документоведение: Учеб.-метод. пос./ Н.Б.Зиновьева. – М.:

Профиздат, 2001. – 208 с.

К., 1997. – 343 с.

Ту, 2001. – 327 с.

С.18-21.

39. Сокова А.Н. Деловая документация в сфере управления. – М.: Знание, 1985. –

С.

40. Сокова А.Н. Документоведение как научная дисциплина: обьект, предмет,

основные задачи // Документирование управленческой деятельности:

ВНИИДАД. – М., 1987. – С.39-57.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

45. Швецова-Водка Г.Н. Документоведение как научная дисциплина. -

http://ellib.gpntb.ru/2005/7/ntb_7_8_2005.htm

Т.12. – С.120-125. -

http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12_08.php

870.

Додаток 1

08.07.2002 № 03/12-65

На № ___________ від ______________

Проценко 277 27 55

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ

УКРАЇНИ

Держкомархів України

Інститут архівної справи та

Документознавства

Вул.Солом‘янська, 24, м.Київ, 03110,

Тел. 277-27-77, факс 277-36-55,

E-mail: mail@dkau.kiev.ua

Web: http://www.scarch.kiev.ua

Код ЄДРПОУ 00018490

11 12

К 19

Христовій Н.М.,

Кулешову С.Г.

До виконання

Підпис І.Матяш

12.07.2002

До справи № 01-16

Долучено до зводу відгуків

19.07.2002

Підпис С.Кулешов

29.08.2002

УНДІАСД

Вх. № 201

12.07.2002

ЗАТ “ЛИБІДЬ” Конфіденційно

Прим. № 1

М.Київ,

вул. Андріївська, 34 Директору ЗАТ “Лотос”

Тел. 236-09-76 Лановому В.С.

Факс (8-044)236-00-77

Р/р 002456787 у Печерській

Лановий 14.01.2005

На № 02/04-14 від 28.12.2004

Час.

З повагою,

Свєтлова 236 17 19

КН 2 06.01.99

Складений у двох примірниках:

Прим. № 1 – на адресу

Прим. № 2 – до справи № 01/03

АТ “ЛОТОС”

Дата 14.01.99

Вх. № 009

До справи № 02/04

Відвантажена партія товарів

№ 9 21.01.99

Додаток 3. Завдання для реквізитного аналізу документа

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua__

П.П.Панченко, І.В.Захарова

УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Методичний посібник для студентів спеціальності

6.020100 “Документознавство та інформаційна діяльність”

www.documentoved.at.ua


ЗМІСТ

ВСТУП

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти