ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Особливі види нормативних актів органів державної влади, органів

Місцевого самоврядування: статути, положення, регламенти, інструкції та

Правила.

Юридична сила нормативних актів.

Структурні складові нормативного акта та їх реквізитне оформлення.

Підписання, державна реєстрація, оприлюднення та опублікування

Нормативного акта.

Значення реквізиту 32 формуляра-зразка УСОРД для ідентифікації

Нормативно-правових актів.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Література до теми:

Основна література: [5, 7, 18,30, 31, 32, 37]

ПЛАНИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Теми семінарських та практичних занять

До кожного семінарського заняття з курсу “Управлінське

документознавство” студенти готують тези виступів на підставі індивідуально

Виконаних завдань. Підготовка до семінарського заняття - ефективний засіб

організації самостійної роботи студентів. Вона передбачає вивчення лекційного

матеріалу, рекомендованих джерел та літератури і є завершеною, якщо студент

засвоїв матеріал і може дати відповідь на будь-яке питання теми.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені

студентами тези, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і

Відстоювати свою позицію тощо.

Отримані студентами оцінки за окремі семінарські заняття враховуються

при виставленні підсумкової оцінки з курсу "Управлінське документознавство".

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в комп‘ютерній

Лабораторії. Зміст і послідовність виконання завдань повідомлюються викладачем

на занятті і регламентуються графіком самостійної роботи студента.

Робота вважається виконаною після того, як отримає позитивну оцінку

Викладача. При цьому враховується якість змісту роботи, чіткість і культура її

оформлення. Виконуються роботи в окремому зошиті для практичних робіт.

Семінар 1: Об‘єкт і предмет, основні завдання управлінського

Документознавства. Основні періоди розвитку управлінського

Документознавства як наукової і навчальної дисципліни

Питання для обговорення:

1. Об‘єкт і предмет управлінського документознавства.

Завдання управлінського документознавства. Основні напрями наукових

Досліджень

Документаційне забезпечення управління як реалізація управління

Документацією в сучасних умовах.

4. Зв‘язки управлінського документознавства з іншими галузями знань.

Розвиток “практичного” і “теоретичного” документознавства.

Індивідуальні творчі завдання підвищеної складності∗:

∗ Для студентів, які бажають підвищити свій рейтинг

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Відшукати у друкованих виданнях або ІНТЕРНЕТ електронні версії наступних

публікацій (на вибір студента) і скласти інформативний реферат будь-якої з них,

дотримуючись вимог до складання реферату (див. п.2.2 “Дидактичне

забезпечення семінарських і практичних занять”):

Кулешов С. З історії організації наукових досліджень процесів діловодства в

Україні у 1920-1930-х роках // Студії з архівної справи та документознавства. –

2004. – Т.11. - http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.11.php

Ларин М.В. Проблемы совершенствования документационного обеспечения

управления в современных условиях. - http://www.document.ru/metodol/larin.asp

Ларьков С.Н. Актуальные проблемы документоведения на современном этапе //

Документ в меняющемся мире: Материалы Первой Всероссийской научно-

Практической конференции (27 – 28 ноября 2003 г.) / Под. ред. профессора Н.С.

Ларькова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. – С. 3-13. -

http://www.if.tsu.ru/chair5/works/stati/st(larkov_1).htm#q2

Сокова А.Н. Некоторые психологические аспекты документоведения //

Секретарское дело. – 2001. – № 2.

Ларин М. Научные исследования ВНИИДАД в области документоведения: 1994-

Гг.

Ларин М.В. Управление документацией: теория и практика (тезисы доклада) //

Делопроизводство. – 2001. - № 1. – С.7-10.

Основна література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.9-18.

Банасюкевич В.Д., Сокова А.Н. Вопросы формирования теории документоведения // Развитие

Советского документоведения (1917-1981): Сб.науч.тр. / ВНИИДАД. – М., 1983. С.5-27.

Ларин М.В. Управление документацией и новые информационные технологии. – М.:

Науч.книга, 1998. – 137 с.

Митяев К.Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития // Вопр.архивоведения:

Науч.-инф.бюл. – 1964. - № 2. – С.27-37.

Сокова А.Н. Документоведение как научная дисциплина: обьект, предмет, основные задачи //

Документирование управленческой деятельности: Сб.науч.тр. – М.: ВНИИДАД, 1986. – С.5-30.

Швецова-Водка Г.Н. Документоведение как научная дисциплина. -

http://ellib.gpntb.ru/2005/7/ntb_7_8_2005.htm

Швецова-Водка Г. Структура документознавства та його місце серед суміжних наукових

Дисциплін // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т.12. – С.120-125. -

http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12_08.php

Семінар 2. Основні поняття управлінського документознавства

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Питання для обговорення:

Поняття “управлінський документ”. Його ознаки, властивості.

Документоутворюючі ознаки управлінського документа. Юридична сила

Документа.

Інші поняття, використовувані в управлінському документознавстві.

Індивідуальні творчі завдання підвищеної складності:

Відшукати у друкованих виданнях або ІНТЕРНЕТ електронні версії наступних

Публікацій і скласти конспект будь-якої з них, зформулювати наступні

елементи:

Плешкевич Е.А. Понятие «реквизит документа»: к постановке вопроса //

Делопроизводство. – 2005. - № 1.

Сокова А.Н. Понятие вида в документоведении (документная систематика) //

Делопроизводство. – 2002. - № 3. – С.7-12.

Столяров Ю.Н. Методологический подход к определению документа. Ответ

Е.А.Плешкевичу. – http://ellib.gpntb.ru/2005/7/ntb_7_8_2005.htm

Семилетов С.И. Документ как продукт технологического процесса

Документирования // Делопроизводство. – 2002. - № 3. – С. 20-22.

Основна література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.7-9.

1. Дiловодство й архiвна справа. Термiни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004. - К.:

Держстандарт України, 2005. – 31 с.

2. Iнформацiя та документацiя. Базовi поняття. Термiни та визначення: ДСТУ 2392-94. - К.:

Держстандарт України, 1994. – 41 с.

3. Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99. – К.:

Держстандарт України, 2000. – 7 с.

Архівістика: Термінологічний словник / Авт. – упорядн.: К.Є. Новохацький, К.Т.

Селіверстова та ін. – К., 1998. – 106 с.

Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч.посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Либідь,

2000.

Зиновьева Н. Б. Документоведение: Учеб.-метод. пос./ Н.Б.Зиновьева. – М.: Профиздат,

С.

Колесник Е.Н., Кузнецова Е.В. Документирование управленческой деятельности в органах

Государственной власти и местного самоуправления (в 3-х книгах). - УрАГС: Екатеринбург,

2002.

∗ Для студентів, які бажають підвищити свій рейтинг

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Кузнецова Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) 2-е изд-ние,

Т- М: «Бизнес-школа», 2000. - 328с.

9. Кулешов С. Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи / С.Г. Кулешов. – К.:

УДНДІАС; ДАКККіМ, 2000. – 161 с.

Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы

Документации: Учеб.пособие / МГИАИ. – М., 1977. – 83 с.

Пшенко А. Системы документации в организации // Секретарское дело. - 2004. - № 4. -

C. 9-12.

Семінар 3. Уніфікація і стандартизація управлінської документації

Питання для обговорення:

Зміст уніфікації та стандартизації службових документів.

Основні напрями уніфікації управлінської документації. Створювання

Службового документа. Регламентація порядку створювання документів в

Вимогах та нормах, закріплюваних правилами документування.

3. Реквізит і формуляр документа як об‘єкти регламентації.

Загальні засади розроблення УФД та створення УСД відповідно до державних

Стандартів – ДСТУ 3893-99 “Державна уніфікована система документації.

Основні положення” та ДСТУ 3844-99 “Державна уніфікована система

Документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови”.

Методи уніфікації документації. Порядок розроблення уніфікованих форм

Документів. Ведення та впровадження УСД.

Індивідуальні творчі завдання підвищеної складності∗:

Здійснити порівняльний аналіз державних стандартів на ОРД України і

Росії:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти