ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДСТУ 4163-2003. Уніфіковані системи документації. Уніфікована система

Організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів

(К.: Держстандарт України, 2003.- 21 с.) і ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и

архивное дело (http://www.dis.ru/slovar/deloproizvodstvo/2479.html?iligent).

Здійснити порівняльний аналіз ГОСТ 6.38-90 Унифицированные системы

Документации. Система организационно-распорядительной документации.

Требования к оформлению документов (М.: Изд. стандартов, 1990) та ДСТУ

Уніфіковані системи документації. Уніфікована система

Організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів

(К.: Держстандарт України, 2003).

Основна література:

∗ Для студентів, які бажають підвищити свій рейтинг

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.31-42.

Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99. – К.:

Держстандарт України, 2000. – 7 с.

Архівістика: Термінологічний словник / Авт. – упорядн.: К.Є. Новохацький, К.Т. Селіверстова

Та ін. – К., 1998. – 106 с.

Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч.посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000.

Кузнецова Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) 2-е изд-ние, т-

М: «Бизнес-школа», 2000. - 328с.

Организация работы с документами: Учебник / Под ред. проф. В.А.Кудряева. – 2-е изд.,

Перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 592 с.

Практичне заняття № 1. Проектування бланків управлінських

Документів

Ознайомитися з вимогами до бланків документів системи ОРД та

Оформлювання документів (див. п.2.2 “Дидактичне забезпечення

Семінарських і практичних занять”).

Ознайомитися з вимогами документів, що їх виготовляють за допомогою

Друкувальних засобів.

Ознайомитися зi зразками бланкiв для документiв системи ОРД.

Відповідно до вищезазначених вимог спроектувати бланки для документiв,

Обравши певний варiант розташування реквiзитiв, який є, на Вашу думку,

бiльш доцiльним у кожному пункті:

а) бланк листа для Черкаського державного науково-дослiдного iнституту

Технiко-економiчної iнформацiї в хiмiчнiй промисловостi (Черкаський

НДIТЕХIМ), якщо вiдомо, що iнститут має кореспондентiв в країнах СНД.

Реквiзити iнституту: 18136, Україна, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 205,

тел. 47-91-60, телетайп 147-153 "Наука", телефакс 47-31-13, р/р 2630009322 у

Промiнвестбанку м.Черкаси, код ЄДРПОУ 00209160), iнститут має емблему

б) бланк наказу для Вiддiлення державного казначейства у Канiвському

районi, яке пiдпорядковане по вертикалi наступним вищим органам:

- Управлiнню державного казначейства в Черкаськiй областi;

- Головному управлiнню Державного казначейства України;

- Мiнiстерству фiнансiв України.

Подумайте, чи потрiбен на цьому бланку герб України?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

в) бланк листа i загальний бланк для Черкаського державного центру

Стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї (вищий орган - Держстандарт України).

Реквiзити установи: 18010, м.Черкаси, вул.Гоголя, 68, тел. 8(047) 47-00-15,

Факс 8(047) 47-01-10, р/р 0025716510 у Черкаськiй фiлiї Приватбанку, МФО

Код ЄДРПОУ 0067321015.

Практичне заняття № 2. Правила оформлення документiв системи

Органiзацiйно-розпорядчої документацiї. Формуляр-зразок системи ОРД.

Заповнювані реквізити службових документів

Ознайомитися з формуляром-зразком ОРД, розташуванням частин, зон i

Реквiзитiв (додаток 1), а також зразком листа з аналiзом реквiзитiв (додаток

2).

Проаналізувати документ КТ за складом реквізитів (додаток 3).

3. Виконати адресування на наступних документах:

а) на листi управління охорони здоров‘я Черкаської міського виконавчого

Комітету (18000, м.Черкаси, вул.Байди Вишневецького, 36) у Мiнiстерство

охорони здоров‘я України;

б) на доповiднiй записцi Тальнiвської районної державної адмiнiстрацiї в

Черкаську обласну державну адмiнiстрацiю, головi Даниленку А.М.;

в) на листi Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

(18036, м.Черкаси, вул.Нечуя-Левицького, 16) керiвнику Управлiння вищих

Навчальних закладiв Мiнiстерства освiти України Степку С.М. (01010, Київ, пр-т

Перемоги, 10);

г) на листi ВАТ "Київська Русь" (01014, м.Київ, вул.Винниченка, 234),

адресованому на iм‘я менеджера з реклами Рекламного агентства "Орiон"

Кравченку С.I.;

д) на листi Мiнiстерства освiти та науки України, його Управлiння вищих

Навчальних закладiв, адресованому ректорам вищих навчальних закладiв.

Оформити датування, iндексування та заголовка документа в заголовнiй

Частинi документа.

Для пункту в) попереднього завдання заповнити реквiзити: дата документа -

Березня 2005 року, i iндекс документа - № 01/05-98.

Крiм того, лист університету є вiдповiддю на ранiше отриманий лист з

Мiнiстерства освiти за № 03/16-148 вiд 10 березня 1998 року.

Тема листа: Про умови ліцензування спеціальності “Документознавство та

інформаційна діяльність”

4. Оформити гриф затвердження на наступних документах:

а) посадовiй iнструкцiї завiдуючої загальним вiддiлом секретарiату

Тальнiвської державної адмiнiстрацiї Царенко М.В., яка затверджена Головою

Тальнiвської районної держадмiнiстрацiї Багрiйчуком М.В. 12 липня 1996 року;

б) на регламентi роботи Тальнiвської районної державної адмiнiстрацiї,

Який був затверджений розпорядженням Голови районної держадмiнiстрацiї

№ 350 вiд 25.10.96.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

5. На навчальному планi спецiальностi 7.020.105 "Документознавство та

iнформацiйна дiяльнiсть" оформити наступнi грифи узгодження документа

(оформлююча частина документа), якщо документ узгодили: Начальник

Головного Управлiння вищої освiти Мiнiстерства освiти України С.М.Степко

(07.07.98); заступник директора iнституту змiсту i методiв навчання Мiнiстерства

Освiти України К.М.Левкiвський (29.06.98) та Голова комiсiї з культури Науково-

Методичної ради Мiносвiти України О.I.Скнар (29.06.98).

Практичне заняття № 3. Пореквізитний аналіз документів та

Доцільності застосування реквізитів. Інформативність тексту.

Проаналізувати запропонований пакет документів відповідно до

Доцільності застосування реквізитів. Результати роботи оформити у вигляді

таблиці, наприклад:

Реквізит документа Приклад Обгрунтування застосування

Назва організації (реквізит

07)

ЗАТ "Прогрес"

Дозволяє встановити

Організаційно-правову форму і

Найменування організації-

Автора документа,

Ідентифікує автора.

Реквізит, що надає

Документу юридичну силу

Довідкові дані про організацію

(реквізит 09)

Вул.Маяковського, д. 65,

Київ, 01009

Тел.: (044) 123-45-67, факс:

(044) 123-45-68.

E-mail: progress@progress

Зазначає засоби комунікації,

Які є у наявності у організації-

Автора, що дає можливість

Кореспондентам обрати

оптимальний засіб зв‘язку з

Нею

Проаналізувати пакет нормативно-правових документів щодо

Реквізитного складу, особливостей оформлення окремих реквізитів,

Інформативності та структурності тексту.

Дидактичне забезпечення практичних занять

Рекомендації щодо складання інформативного реферата на

Статтю (для виконання завдань підвищеної складності до семінарських

Занять № 1, 2, 3)

Складіть інформативний реферат (тобто такий, що містить конспективне

Викладення суттєвих положень оригіналу первинного документа (наприклад,

Статті) в узагальненому вигляді).

Реферат складається з наступних частин:

􀂉 бібліографічний опис (переклад заголовка статті, документа; заголовок мовою

оригіналу; прізвище і ініціали автора; назва видання (наприклад__________, журналу), рік,

том, номер або дата випуску, сторінки, мова публікації;

􀂉 текст реферату;

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

􀂉 додаткові відомості (адреса організації автора статті в круглих дужках;

Відомості про кількість ілюстрацій, таблиць і бібліографії; перша літера імені і

Повне прізвище референта – особи, що складала реферат).

Текст реферату пишеться (друкується) з абзацу і починається з викладу суті

Проблеми, розглянутої в статті, чка реферується. Тут варто уникати таких

вступних фраз, як: "автор статті розглядає", "метою даної роботи є", і т.п. Текст

реферату повинен складатися за певним планом:

1. Тема, предмет (об'єкт), характер, особливості і ціль роботи;

Метод або методологію проведення роботи (якщо цей метод або методи

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти