ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Успішне оволодіння курсом “Управлінське документознавство” передбачає

насамперед самостійну роботу студента над складними темами, вивчення яких

потребує вдумливого і творчого відношення. Інший вид самостійної роботи

студента передбачає самостійне засвоєння ним тих питань з тем, які не входять до

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Лекційного матеріалу, та таких, що пропонуються для обговорення на

Семінарських заняттях, або на заняттях з ІРС. Самостійна робота над заданою

темою проходить поза межами учбової аудиторії - в бібліотеці чи комп‘ютерних

Лабораторіях. Більшість тем, які винесені на самостійне вивчення, передують

семінарським заняттям та заняттям з ІРС, тому покликані допомогти студенту

Більш якісно підготуватися до аудиторних занять, здобути вищий бал в процесі

Рейтингового контролю знань, глибше засвоїти основні поняття, теоретичний

Матеріал з навчальної дисципліни.

Результати виконання самостійної роботи студента і засвоєння матеріалу з

Певної теми можуть бути перевірені і оцінені на семінарських (практичних)

заняттях і заняттях з ІРС відповідними рейтинговими балами в таких формах:

Усне опитування з питань, що подаються до кожної теми.

Перевірка контрольних письмових робіт з питань теми.

Тестовий контроль.

4. Модульні контрольні роботи (з трьох модулів).

Зміст самостійної роботи

Тема 1. Поняття про управлінську інформацію, інформаційне

Забезпечення управління. Управлінське документознавство як наукова

Дисципліна, яка досліджує проблеми документування управлінської інформації

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Посібника, рекомендовану літературу, електронний конспект лекцій, користується

інформаційними ресурсами. За результатами самостійної роботи студент повинен

усвідомити зв‘язок процесів управління з інформаційною складовою, навчитися

Класифікувати інформаційні потоки в управлінні; засвоїти ознаки і властивості

Управлінської інформації, засвоїти, що обіг управлінської інформації у всій

Державній інфраструктурі здійснюється виключно за допомогою управлінських

Документів, чому проблеми створення та функціонування документованої

Інформації має опрацьовувати управлінське документознавство. Студент має

знайти відповіді на наступні питання:

Чому процес управління потребує інформації?

Які класи інформації використовуються в управлінні?

Які види операцій можуть здійснюватися над управлінською інформацією?

Які існують підходи до визначення управлінської інформації та диференціації

Її потоків в державному управлінні?

Що є основною метою управлінського документознавства?

Які властивості управлінської інформації відрізняють її від інших видів

Інформації?

Що розуміють під зовнішньою і внутрішньою управлінською інформацією

Організації?

Як класифікуються джерела управлінської інформації?

Які управлінські документи є результатом нормативно-правової форми

Управлінської діяльності?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

До якої форми управлінської діяльності відноситься діловодство та

Документування управлінської інформації?

Яке місце в науці про документ займає управлінське документознавство?

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.3-4.

Основна література: [3, 13, 18, 20, 39, 46, 47]

Тема 2. Об‘єкт і предмет, основні завдання управлінського

Документознавства

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Посібника, рекомендовану літературу, електронний конспект лекцій, користується

інформаційними ресурсами. За результатами самостійної роботи студент повинен

засвоїти основні складові теорії управлінського документознавства, а саме:

об‘єкт, предмет, завдання тощо. Студент має знайти відповіді на наступні

питання:

1. Що є об‘єктом упралінського документознавства?

Що передбачає дослідження предмету управлінського документознавства?

Які групи можна виділити у головних напрямах наукових досліджень

Управлінського документознавства?

Чому актуальним на сьогодні є проблема дослідження документаційного

Забезпечення управління?

Чим ДЗУ відрізняється від традиційного діловодства?

Що є спільним і відмінним в управлінському документознавстві і

Архівознавстві?

7. У чому вбачається зв‘язок управлінського документознавства і менеджменту?

Як впливають правові науки на управлінське документознавство?

9. Охарактеризуйте зв‘язок управлінського і історичного документознавства.

10. У яких аспектах досліджуються питання діловодства в управлінському

Документознавстві?

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.9-18.

Основна література: [17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 38, 41]

Тема 3. Основні періоди розвитку управлінського документознавства як

Наукової і навчальної дисципліни

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Посібника, рекомендовану літературу, електронний конспект лекцій, користується

інформаційними ресурсами. За результатами самостійної роботи студент повинен

Засвоїти основні періоди становлення управлінського документознавства,

з‘ясувати концепцію теоретично-прикладних досліджень в СРСР, країнах

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Пострадянського періоду – Росії, Україні, а також провідних науковців у даній

науковій галузі. Студент має знайти відповіді на наступні питання:

Що означає термін “практичне документознавство”?

2. У працях яких дослідників розглядалися питання управлінського

Документування?

Яким чином вирішувалися проблеми раціоналізації документування та роботи

З документами в радянських установах у 1920-1930 рр.?

Чим відзначена діяльність Інституту техніки управління?

Коли документознавство стає самостійною науковою дисципліною?

Які два основних центри в СРСР здійснювали наукові дослідження в галузі

Документознавства?

Який внесок зробив К.Г.Мітяєв у розвиток документознавства?

Заснування якої спеціальності в СРСР сприяло подальшому розвитку

Документознавства як наукової та навчальної дисципліни?

Який внесок в розвиток теорії документознавствства зробили вчені

ВНДІДАСУ та МДІАІ?

Яку концепцію розвитку документознавства висунули українські вчені?

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.5-7.

Основна література: [11, 20, 21, 29]

Тема 4. Основні поняття управлінського документознавства

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Посібника, рекомендовану літературу, електронний конспект лекцій, користується

інформаційними ресурсами. За результатами самостійної роботи студент повинен

Засвоїти понятійний аппарат управлінського документознавства. Студент має

знайти відповіді на наступні питання:

Які документи називають управлінськими?

Який ДСТУ зафіксував понятійний аппарат діловодної сфери та

Документаційного забезпечення управління?

Якої думки додержується Ю.Столяров щодо дефініції документів, які

Застосовуються у сфері управління?

Що розуміють під управлінською документацією?

Які вимоги висуваються до складання та оформлювання управлінської

Документації?

Що таке “змістовна частина документа”?

Який реквізит засвідчує достовірність документа?

Як вчені-документознавці на сьогодні визначають управлінський документ?

Які функції виконує управлінський документ? Що означає управлінська

(регулятивна) функція документа?

Що передбачає мета управлінського документа?

Що означає вимога законності, якій має відповідати управлінський документ?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

12. Що означає “юридична чинність (юридична сила)” службового документа?

Чому управлінські документи є документами насамперед службовими?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти