ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Якi варiанти адресування Ви знаєте?

15. Що таке "вiза" на документi? Хто звичайно вiзує документи в органiзацiях, на

Пiдприємствах?

Варіант 6

Класифiкацiя службових документiв за мiсцем складання?

Коли другий та iншi примiрники вихiдного документа друкують на бланках?

Що таке “помножені” оригинали?

3. На яких документах присутнiй реквiзит "гриф обмеження доступу до

документа"?

Що визначає ДСТУ 4163-2003?

5. Що таке "вiза" на документi? Хто звичайно вiзує документи в органiзацiях, на

Пiдприємствах?

Що таке iндекс документа? Який вiн може мати вигляд?

Що таке бланк? Якi види бланкiв пропонують стандарти на документацію?

Чим рiзняться бланк листа i загальний бланк?

Що таке оригiнал управлiнського документа? копiя документа?

Що таке унiфiкацiя i стандартизацiя управлiнської документацiї?

10. Як розумiти "документ офiцiйний"? "службовий"?

Якi iснують види копiй управлiнських документiв?

Якi види управлiнської документацiї ви знаєте?

Якi є два варiанти розташування реквiзитiв заголовочної частини бланку?

Якому з них надається перевага?

Якi основнi групи виділяють у системi ОРД?

15. Який документ називають індивідуальним? Типовим? Трафаретним__________?

Варіант 7

1. Де розташовується реквiзит "вiдмiтка виконавця i номер його телефону" на

документах, оформлених на двох i бiльше аркушах?

Скiльки пiдписiв може бути на документi? Як оформити два пiдпорядкованi

Пiдписи? Два рiвнозначнi?

Чи має входити назва органiзацiї до складу найменування посади адресата,

Якщо документ адресують керiвнику органiзацiї або його заступнику?

4. Чи можна в реквiзитi "адресат" вживати скороченi слова - заст., зав., в.о. та iн.,

Скороченi назви органiзацiй, якi зазначаються на бланках цих органiзацiй i якi є

Офiцiйними?

Що є датою документа? Якi ще можуть бути дати на документi?

Що таке iндекс документа? Який вiн може мати вигляд?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Що таке бланк? Якi види бланкiв пропонують стандарти на документацію?

Чим рiзняться бланк листа i загальний бланк?

Що таке реквiзит документа? Формуляр документа?

Як засвiдчуються документи?

Як засвідчити звичайну копiю документа?

Якi вiдмiтки на документi слугують для документування дiловодних операцiй,

Що виконуються над документом i вiдображають етапи руху i виконання

Документа?

Якi варiанти адресування Ви знаєте?

12. Якi вимоги висуваються до оформлення i змiсту реквiзиту "заголовок до тексту

документа"?

Якi документи вимагають засвiдчення проставленням вiдбитку печатки? Де вiн

Проставляється на документi?

Якi основнi групи виділяють у системi ОРД?

Варіант 8

1. Що таке пiдписання документа? З чого складається реквiзит "пiдпис"? Коли до

Складу цього реквiзиту у найменування посади особи, що пiдписала документ,

Входить повна назва пiдприємства?

Якi види управлiнської документацiї ви знаєте?

Що таке вид документа? Номінал документа? Наведіть приклади.

Що таке оригiнал управлiнського документа? копiя документа?

Які реквізити бланку листа є постiйними? Якi заповнюваними?

Як оформити додаток до розпорядчого документа, якщо вiн вводить в дiю

(затверджує) iнший документ?

Що розташовується у вiдмiтцi про надходження документа? Для чого вона

Потрiбна?

У якому реквiзитi виражається рiшення керiвника по виконанню документа

Пiсля його розгляду?

Якi є два варiанти затвердження документiв?

Якими печатками можуть засвiдчувати документи пiдприємства? Якi

Пiдприємства мають право на засвiдчення гербовою печаткою?

11. Що таке "вiза" на документi? Хто звичайно вiзує документи в органiзацiях, на

Пiдприємствах?

Якi документи вимагають затвердження?

Якi варiанти адресування Ви знаєте?

Що визначає ДСТУ 4163-2003?

Які види бланків пропонують стандарти підприємствам для складання

Службових документів?

Варіант 9

Скiльки пiдписiв може бути на документi? Як оформити два пiдпорядкованi

Пiдписи? Два рiвнозначнi?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

У якому реквiзитi виражається рiшення керiвника по виконанню документа

Пiсля його розгляду?

Що розташовується у вiдмiтцi про надходження документа? Для чого вона

Потрiбна?

4. Що таке "вiза" на документi? Хто звичайно вiзує документи в органiзацiях, на

Пiдприємствах?

Що таке бланк? Сходість і відміннсть бланку листа i загального бланку?

Що таке оригiнал управлiнського документа? копiя документа?

Що таке реквiзит документа? Формуляр документа?

Що таке формуляр-зразок? Скiльки реквiзитiв формуляра-зразка для системи

ОРД пропонує ДСТУ 4163-2003? Який реквізит є нововведеним у порівнянні з

ГОСТ 6.38-90?

Як оформити додаток до документа?

Як оформлюється погодження документа?

Якi варiанти адресування Ви знаєте?

Якi види управлiнської документацiї ви знаєте?

Якi основнi групи виділяють у системi ОРД?

Який документ є дiйсним? недiйсним?

Особливості оформлення назви організації, її підпорядкування.

Варіант 10

Класифiкацiя дiлових документiв за мiсцем складання?

Коли другий та iншi примiрники вихiдного документа друкують на бланках?

Що таке “помножені” оригінали?

3. На яких документах присутнiй реквiзит "гриф обмеження доступу до

документа"?

Що визначає ДСТУ 4163-2003?

5. Що таке "вiза" на документi? Хто звичайно вiзує документи в органiзацiях, на

Пiдприємствах?

Що таке iндекс документа? Який вiн може мати вигляд?

Що таке бланк? Якi два види бланкiв пропонують стандарти для установ,

Органiзацiй, пiдприємств? Чим рiзняться бланк листа i загальний бланк?

Що таке унiфiкацiя i стандартизацiя управлiнської документацiї?

9. Який взаємозв‘язок між категоріями “документ офіційний” – “документ

Службовий” – “документ управлінський”?

Якi види копiй використовують в управлінському документуванні?

Якi типи систем управлінської документації закріплює ДКУД?

Якi є два варiанти розташування реквiзитiв заголовної частини бланку? Якому

З них надається перевага?

Якi основнi групи виділяють у системi ОРД?

Яким чином затверджується документ?

Що розуміється під “юридичною чинністю” службового документа?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

СПИСОК ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Базовий посібник:

Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.: ДАКККіМ,

С.

Джерела і література (основна):

1. Державний класифікатор управлінської документації. ДК 010-98. – К.:

Держстандарт України, 1999. – 50 с. – www.legal.com.ua/document/kodeks/

Дiловодство й архiвна справа. Термiни та визначення понять: ДСТУ 2732:2004.

- К.: Держстандарт України, 2005. – 31 с.

Iнформацiя та документацiя. Базовi поняття. Термiни та визначення: ДСТУ

К.: Держстандарт України, 1994. – 41 с.

Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843-

К.: Держстандарт України, 2000. – 7 с.

Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до

Побудови: ДСТУ 3844-99. – К.: Держстандарт України, 2000. – 8 с.

ДСТУ 4163-2003. Уніфіковані системи документації. Уніфікована система

Організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання

Документів. – К.: Держстандарт України, 2003.- 21 с.

Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної

Влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств,

Із зазначенням термінів зберігання документів. – К., 1997.

ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело

http://www.dis.ru/slovar/deloproizvodstvo/2479.html?iligent.

Архівістика: Термінологічний словник / Авт. – упорядн.: К.Є. Новохацький,

К.Т. Селіверстова та ін. – К., 1998. – 106 с.

Банасюкевич В.Д., Сокова А.Н. Вопросы формирования теории

документоведения // Развитие советского документоведения (1917-1981):

Сб.науч.тр. / ВНИИДАД. – М., 1983. С.5-27.

11. Банасюкевич В.Д., Баркалова О.М. О создании документных классификаций //

Развитие советского документоведения (1917-1981): Сб.науч.тр. – М.:

ВНИИДАД, 1983. – С.100-117.

Борискин В.В., Поликарпова Н.М. Документационный системный комплекс

Организации: Учебно-методическое пособие. – М.: ООО “Ось-89”, 2004.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти