ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Гончарова Н. Документаційне забезпечення менеджменту: характерні ознаки і

перспективи // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т.12. –

http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12_08.php

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

14. Документационное обеспечение управления. Документоведение:

Аннот.библиогр.указ. лит. За 1976-1985 гг. /ВНИИДАД. ОЦНТИ по

Документоведению и архивному делу. – М., 1990. – 71 с.

Загорецька О.М. Службові документи сучасної організації: Довідник. – К.,

С.

16. Зиновьева Н. Б. Документоведение: Учеб.-метод. пос./ Н.Б.Зиновьева. – М.:

Профиздат, 2001. – 208 с.

Колесник Е.Н., Кузнецова Е.В. Документирование управленческой

Деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления (в

Х книгах). - УрАГС: Екатеринбург, 2002.

Кузнецова Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение

Управления) 2-е изд-ние, т- М: «Бизнес-школа», 2000. - 328с.

Кулешов С. Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи / С.Г. Кулешов.

– К.: УДНДІАС; ДАКККіМ, 2000. – 161 с.

Кулешов С. З історії організації наукових досліджень процесів діловодства в

Україні у 1920-1930-х роках // Студії з архівної справи та документознавства. –

2004. – Т.11. - http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.11.php

Ларин М.В. Проблемы совершенствования документационного обеспечения

управления в современных условиях. - http://www.document.ru/metodol/larin.asp

Ларин М.В. Управление документацией и новые информационные технологии.

– М.: Науч.книга, 1998. – 137 с.

23. Ларин М.В. Управление документацией: теория и практика (тезисы доклада) //

Делопроизводство. – 2001. - № 1. – С.7-10.

Ларьков С.Н. Актуальные проблемы документоведения на современном этапе

// Документ в меняющемся мире: Материалы Первой Всероссийской научно-

Практической конференции (27 – 28 ноября 2003 г.) / Под. ред. профессора Н.С.

Ларькова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. – С. 3-13. -

http://www.if.tsu.ru/chair5/works/stati/st(larkov_1).htm#q2

Илюшенко М.П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и

Системы документации: Учеб.пособие / МГИАИ. – М., 1977. – 83 с.

Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль: Навчальний посібник.

Видання третє. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 364 с.

27. Мингалев В.С. Общие закономерности и тенденции документообразования в

социально-экономических системах управления (проблемы изучения):

Учеб.пособие / МГИАИ. – М., 1983. – 83 с.

28. Митяев К.Г. Документоведение, его задачи и перспективы развития //

Вопр.архивоведения: Науч.-инф.бюл. – 1964. - № 2. – С.27-37.

29. Организация работы с документами: Учебник / Под ред. проф. В.А.Кудряева. –

Е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 592 с.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

30. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління: Підручник /МАУП. –

К., 1997. – 343 с.

Палеха Ю. Управлінське документування: Нач.посібник: У 2 ч. Ч.1. Ведення

загальної документації (зі зразками сучасних паперів). – К.: Вид-во Європ.ун-

Ту, 2001. – 327 с.

Палеха Ю. До історії організації діловодства в державному апараті українських

урядів 1917-1918 рр. // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. –

Т.12. - http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12_08.php

Плешкевич Е. А. Методологические проблемы формирования понятия

Документ в различных сферах деятельности // Научные и технические

библиотеки [ Электронный ресурс ]: [электрон. версия журнала] / ГПНТБ. –

Электрон. текстовые дан. – М., 2005. - № 7. -

http://ellib.gpntb.ru/ntb/2005/7/ntb_7_7_2005.htm.

34. Плешкевич Е.А. Понятие «реквизит документа»: к постановке вопроса //

Делопроизводство. – 2005. - № 1.

Пшенко А. Системы документации в организации // Секретарское дело. - 2004.

- № 4. - C. 9-12.

Сафиуллина З.А. О содержательном значении видов официальных документов

// Делопроизводство. – 2003. - № 1. – С.39-42.

Семилетов С.И. Документ как продукт технологического процесса

Документирования // Делопроизводство. – 2002. - № 3. – С. 20-22.

38. Слободяник М. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. –

С.18-21.

39. Сокова А.Н. Деловая документация в сфере управления. – М.: Знание, 1985. –

С.

40. Сокова А.Н. Документоведение как научная дисциплина: обьект, предмет,

основные задачи // Документирование управленческой деятельности:

Сб.науч.тр. – М.: ВНИИДАД, 1986. – С.5-30.

41. Сокова А.Н. Понятие вида в документоведении (документная систематика) //

Делопроизводство. – 2002. - № 3. – С.7-12.

Столяров Ю.Н. Методологический подход к определению документа. Ответ

Е.А.Плешкевичу. – http://ellib.gpntb.ru/2005/7/ntb_7_8_2005.htm

Управление документацией и информационный век: (Реф. ст. Hare C., VcLeod

J. Records Management in the Information Age / Management Information. – 1997.

– Vol.4. № 4. - P.23-25) // Документоведение и архивное дело за рубежом:

Информ.бюл. / ВНИИДАД. ОЦНТИ. – 1998. - № 1. – С.4-6.

Черешня А.Г. О классификации документов систем управления // Проблемы

классификации в архивоведении и документоведении: Сб.науч.тр. /

ВНИИДАД. – М., 1987. – С.39-57.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

45. Швецова-Водка Г.Н. Документоведение как научная дисциплина. -

http://ellib.gpntb.ru/2005/7/ntb_7_8_2005.htm

Швецова-Водка Г. Структура документознавства та його місце серед суміжних

наукових дисциплін // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. –

Т.12. – С.120-125. -

http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12_08.php

Словник міжнародної архівної термінології МРА (Dictionary of Archival

Terminology of the ICA). - http://staff-www.unimarburg.

de/~mennehar/datiii/RYSKA_htm.htm

48. http://www.secretar.com.ua – Сайт Лиги секретарей.

49. http://www.glossary.ru – Словарь терминов.

Додаткові джерела і література:

Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ

Президента України від 11 черв. 1998 р. // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 24. - Ст.

870.

Антоненко І. До історії розроблення міжнародного стандарту ISO 15489-2001

"Інформація та документація. - Управління документацією" // Архівознавство.

Археографія. Джерелознавство. - К. 2003. - Вип. 6. - С. 73-83; Вона ж: Проект

Концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ISO 15489-2001

"Інформація та документація. - Управління документацією" // Студії з арх. справи

Та документознавства. - К., 2004. - Т. 11. - С. 172-177.

53. ISO 15489-1 - Information and Documentation - Records management - Part 1:

General // ISO - Printed in Switzerland. - 2001. - 19 р.; розд. 8.

54. ISO TR 15489-2 - Information and Documentation - Records management - Part 2:

Guidelines // ISO - Printed in Switzerland. - 2001. - 39 р.; п. 3.2.

55. ISO 15489-1 - Information and Documentation - Records management - Part 1:

General // ISO - Printed in Switzerland. - 2001. - 19 р.; п. 8.4.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Додаток 1

СХЕМА РОЗТАШОВАНОСТІ РЕКВІТИТІВ ДОКУМЕНТІВ.

Розташованість реквізитів і меж зон на форматі А4 кутового бланка

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

08.07.2002 № 03/12-65

На № ___________ від ______________

Методична комісія Державного комітету архівів України 29 травня 2002 р.

Розглянула третю редакцію проекту Державного стандарту України “Діловодство й

Архівна справа. Терміни та визначення понять”. За результатами обговорення було

Прийнято рішення погодити третю редакцію проекту стандарту (протокол № 6).

Окремим пунктом рішення Методкомісії відзначено неможливість прийняття пропозиції

Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології щодо заміни терміна

“забезпечення збереженості документів” на “забезпечення збережності документів”.

Зауваги та пропозиції до змісту третьої редакції – у додатку.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

В.о. голови Підпис Ініціал(и), прізвище

Проценко 277 27 55

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ

УКРАЇНИ

Держкомархів України

Український науково-дослідний

Інститут архівної справи та

Документознавства

Вул.Солом‘янська, 24, м.Київ, 03110,

Тел. 277-27-77, факс 277-36-55,

E-mail: mail@dkau.kiev.ua

Web: http://www.scarch.kiev.ua

Код ЄДРПОУ 00018490

Про погодження третьої редакції

Проекту державного стандарту

11 12

К 19

Христовій Н.М.,

Кулешову С.Г.

До виконання

Підпис І.Матяш

12.07.2002

До справи № 01-16

Долучено до зводу відгуків

19.07.2002

Підпис С.Кулешов

29.08.2002

УНДІАСД

Вх. № 201

12.07.2002

Додаток 2. Зразок листа з аналізом реквізитів

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

ЗАТ “ЛИБІДЬ” Конфіденційно

Прим. № 1

М.Київ,

вул. Андріївська, 34 Директору ЗАТ “Лотос”

Тел. 236-09-76 Лановому В.С.

Факс (8-044)236-00-77

Р/р 002456787 у Печерській

Філії Укрінбанку Корнієнку В.Р.

Погодити асортимент з замовником,

Відвантажити партію товарів 21.01.2005

Лановий 14.01.2005

На № 02/04-14 від 28.12.2004

Про відновлення поставок товарів

Шановний Вікторе Сергійовичу!

Доводимо до Вашого відома, що оплата партії товарів народного вжитку

№ 8 була здійснена нашою фірмою у день надходження товару у м. Київ. Для

Підтвердження оплати надсилаємо Вам копію платіжного доручення від 27.12.98

№ 245.

Ми розраховуємо на продовження нашого співробітництва у найближчий

Час.

Додаток: на 1 арк. у 1 прим.

З повагою,

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти